Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelse til arbejdsstudietekniker inden
for slagteri- og kødindustrien

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 2. september 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Formål, udbud og adgangskrav

§ 1. Formålet med uddannelsen er at sætte deltagerne i stand til selvstændigt at kunne gennemføre arbejdsstudier, herunder metodestyring og akkordsætning inden for slagteri- og kødindustrien.

§ 2. Undervisningsministeren godkender, hvilke skoler der kan udbyde uddannelsen. En godkendelse kan tilbagekaldes.

§ 3. Adgang til uddannelsen har personer med erhvervsrettet uddannelse eller praktisk erhvervsmæssig erfaring. Desuden skal deltageren have gennemgået en egnethedsprøve.

§ 4. Skolen yder interesserede oplysning og vejledning om uddannelsens tilrettelæggelse og mål samt om de krav, uddannelsen stiller til deltagerne.

Kapitel 2

Uddannelsens struktur, varighed og indhold samt undervisningens tilrettelæggelse

§ 5. Uddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der kan tilrettelægges på heltid i overensstemmelse med reglerne i lov om åben uddannelse.

§ 6. Uddannelsen har et omfang, der svarer til 10 ugers fuldtidsuddannelse. Heraf er 2 uger praktisk undervisning.

§ 7. Uddannelsen omfatter følgende hovedemner, der vægtes som følger:

1)

Introduktion til arbejdsstudier.

10 pct.

2)

Metodestyring

10 pct.

3)

Arbejdsstudier

40 pct.

4)

Tidsregistrering via edb

15 pct.

5)

Lønberegninger

10 pct.

6)

Praktisk undervisning

15 pct.

    Stk. 2. Den uddannede skal have indsigt i og forståelse af beskæftigelseområdets miljømæssige problemstillinger.

§ 8. Skolen fastsætter en fagplan inden for de rammer, der fremgår af § 7 og den i bilag 1 fastsatte målbeskrivelse for uddannelsen og fagene.

    Stk. 2. Ved fagplanens udformning tages særligt hensyn til opfyldelsen af de i § 7, stk. 2, nævnte krav.

Kapitel 3

Lærerkvalifikationer

§ 9. Skolen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer for at varetage undervisningen, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring.

Kapitel 4

Eksamen og bedømmelse

§ 10. Uddannelsen afsluttes med to teoretiske og en praktisk prøve.

    Stk. 2. De teoretiske prøver skal bredt og alsidigt dække uddannelsens hovedemner. Prøverne er skriftlige og varer i 3 timer.

    Stk. 3. Ved den praktiske prøve skal deltageren dokumentere at kunne gennemføre et arbejdsstudie og på baggrund heraf kunne udarbejde et akkordtilbud. Prøven varer i maksimalt 9 timer.

    Stk. 4. For afholdelsen af prøverne gælder i øvrigt bekendtgørelse om eksamensordning på erhvervsskolerne m.v. og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 5

Andre regler

§ 11. Undervisningsministeren kan fravige reglerne i bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold eller som led i tidsbegrænsede forsøg.

§ 12. Hvis ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder bestemmelserne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Klage- og ikrafttrædelsesregler

§ 13. Klager over skolens afgørelse efter denne bekendtgørelse kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet af den, som afgørelsen vedrører.

    Stk. 2. Klagen indgives skriftligt til skolen senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Skolen videresender klagen til ministeriet ledsaget af skolens udtalelse. Skolen giver inden for en frist på 1 uge klageren lejlighed til at kommentere skolens udtalelse. Kommentarerne medsendes til ministeriet. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. september 2001.

Undervisningsministeriet, den 5. september 2001

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Lone Basse


Bilag 1

Bekendtgørelse om uddannelse til arbejdsstudietekniker inden for slagteri- og kødindustrien

Uddannelsens mål, jf. § 8

Det er uddannelsens mål at give deltagerne en sådan viden og kunnen, at den uddannede selvstændigt kan gennemføre arbejdsstudier samt behandle akkordmateriale i overensstemmelse med de givne regler.

Den uddannede skal derfor beherske de enkelte hovedemner med de delmål og den indlæringsdybde, der er beskrevet nedenfor.

1. Introduktion til arbejdsstudier

Den uddannede skal have viden om:

a) Rationalisering generelt.

b) Arbejdsstudieafdelingens organisatoriske placering.

c) Arbejdsmiljøregler og BST´s opgaver og formål.

d) Reglerne for efterjustering af de arbejdsstudiemæssige kundskaber under Slagteriernes Forskningsinstitut (SF).

Den uddannede skal kunne anvende de til enhver tid gældende regler i rammeaftalen.

Den uddannede skal endvidere kunne udføre de grundlæggende beregninger, der knytter sig til de forskellige arbejds- og metodestudier.

2. Metodestyring

Den uddannede skal kunne analysere og vurdere arbejdspladsens indretning, de enkelte arbejdsprocesser, den interne transport samt lokalers indretning.

Den uddannede skal have forståelse af MTM-studier som arbejdsredskab for tilpasning og udvikling af arbejdsmetoder.

Den uddannede skal kunne udarbejde en detaljeret arbejdsbeskrivelse, herunder kunne vurdere maskin- og håndtider ved hjælp af mand-maskin-kort.

3. Arbejdsstudier

Den uddannede skal med udgangspunkt i en analyse og vurdering af arbejdstakten kunne gennemføre operationstidsstudier og langtidsstudier samt kunne gennemføre en kontrol af talmaterialet.

Den uddannede skal kunne afbalancere liniearbejdet samt kunne udføre de produktionsmæssige beregninger, der ligger til grund for afbalanceringen.

Den uddannede skal kunne gennemføre et GTT-studie og kunne foretage de nødvendige beregninger af den relative usikkerhed.

Den uddannede skal have viden om, hvordan frekvensstudier anvendes, herunder deres anvendelse som led i kvalitetsstyring.

Den uddannede skal kunne gennemføre en vægtregulering på stykakkorder med udgangspunkt i rammeaftalen.

4. Tidsregistrering via edb

Den uddannede skal kunne gennemføre tidsregistreringer og beregninger ved hjælp af håndterminal og edb-systemer.

5. Lønberegninger

Den uddannede skal have kendskab til almindeligt forekommende lønsystemer samt kunne beregne grundlaget for udbetaling af tidløn og akkordløn.

6. Praktisk undervisning

Den uddannede skal i en periode træne og afprøve de forskellige studieformer, der er indlært under den teoretiske uddannelse.