Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om prøver
inden for forberedende voksenundervisning

(Matematikprøver)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 131 af 28. februar 2001 om prøver inden for forberedende voksenundervisning (FVU-prøvebekendtgørelsen) foretages følgende ændringer:

1. I § 9 indsættes efter »I bilag 1«: »og bilag 2« og efter »FVU-læsning«: »og FVU-matematik«.

2. I Indholds- og bilagsfortegnelsen indsættes efter »Bilag 1 Prøvebeskrivelser for FVU-læsning«: »Bilag 2 Prøvebeskrivelser for FVU-matematik«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2001.

Undervisningsministeriet, den 25. september 2001

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Annelise Lund-Rasmussen


Bilag 2

Bekendtgørelse om prøver inden for forberedende voksenundervisning
(FVU-prøvebekendtgørelsen)

FVU-MATEMATIK
September 2001

Prøvebeskrivelse for FVU-matematik

1. Indhold og vurderingskriterier

Der anvendes i alle opgaver autentisk matematikholdigt materiale. De tilhørende prøvespørgsmål skal tage deres afsæt i sammenhænge, der vedrører dagligdags begivenheder.

Prøverne integrerer fagbeskrivelsens »aktiviteter«, »data og medier« samt »matematiske operationer og begreber« og omfatter et repræsentativt udsnit af indholdet i de enkelte trin.

I prøverne indgår opgaver, hvori prøvedeltageren skal

identificere, vurdere og bearbejde matematikholdige informationer f.eks. tabeller og diagrammer fra aviser, offentlige papirer og forbrugeroplysende magasiner,

identificere og bearbejde matematikholdige informationer i relation til forskellige materialer og situationer f.eks. køb og salg, varedeklarationer, takster, lister, og opskrifter,

aflæse og regne med tid f.eks. i relation til køreplan, kalender og arbejdstid,

angive retning og beregne afstand i forbindelse med læsning af kort,

sammenligne, vurdere og anslå mål af bygninger, broer m.m. ud fra billeder eller andre præsentationer,

tælle, genskabe og tegne elementer i mønstre ud fra givet oplæg,

udfylde matematikholdige dokumenter f.eks. girokort og formularer,

aflæse instrumenter og anvende informationerne i beregninger og

omsætte informationer og eksempler til nye beregninger, regnestykker og regneudtryk.

1.1 Trin 1

Ved vurdering af besvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt prøvedeltageren kan

aflæse, vurdere og sammenligne numeriske data, numre og koder,

læse og forstå information i enkle tabeller,

sammenligne, ordne og afrunde tal og størrelser,

anslå antal samt afstande, højder, rummål, vægt og tid ud fra en fornemmelse for måleenhederne,

addere, subtrahere, multiplicere og dividere hele tal og decimaltal med benævnelser samt vurdere/kontrollere resultatet med eller uden hjælpemidler,

tælle og måle samt præcist og ved overslag beregne antal, længde, højde og afstande, vægt, tid og beløb,

omsætte hverdagsrelevante måleenheder for længde, tid og rummål og

opstille regnestykke til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

1.2 Trin 2

Ved vurdering af besvarelsen lægges der vægt på, hvorvidt deltageren kan

aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål,

måle og beregne arealer og rumfang både præcist og ved overslag,

genkende og tegne simple geometriske figurer,

omsætte inden for metersystemet i relevante sammenhænge,

læse og forstå information i enkle tabeller og grafer,

bearbejde data ved brug af simple statistiske metoder,

regne med og vurdere forholdstal og procent i relevante sammenhænge,

anvende simple matematiske konventioner, der bruges i relevante videreuddannelser, og

opstille regneudtryk til behandling af enkle kvantificerbare spørgsmål.

2. Prøveoplæg

På begge trin omfatter prøven ét opgavesæt. Til opgaverne vil det tilhørende autentiske materiale være trykt.

3. Prøvetid

På trin 1 er prøvetiden 1 time og 30 minutter.

På trin 2 er prøvetiden 2 timer.

4. Tilladte hjælpemidler

Det er tilladt at anvende alle hjælpemidler.