Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om løn til undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed

 

I henhold til § 52 i Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, samt efter bemyndigelse fra finansministeren fastsættes følgende:

Folkeuniversitetsvirksomhed

§ 1. Folkeuniversitetsvirksomhed består af undervisnings- og foredragsvirksomhed i form af forelæsninger og universitetskurser.

§ 2. En forelæsning består normalt af en dobbelttime, og forelæsninger kan knyttes sammen i forelæsningsrækker af en varighed på 2-6 dobbelttimer eller mere.

§ 3. Undervisningen ved universitetskurser afvikles normalt som dobbelttimer, der udbydes i kursusforløb af en varighed på 6-12 dobbelttimer eller mere.

§ 4. Som led i aktiviteterne efter § 2 og § 3 kan der gennemføres ekskursioner, jf. § 10.

Aflønning af undervisere og forelæsere

§ 5. Ved forelæsninger og kurser beregnes lønnen pr. undervisnings- henholdsvis forelæsningstime. En time regnes som 55 minutter, hvoraf 10 minutter kan anvendes til pause.

§ 6. Timelønnen udgør følgende beløb angivet i grundbeløb pr. 1. oktober 1997:

Forelæsninger:

Pr. time: kr. 659,00 (niveau pr. 1. oktober 1997).

Pr. dobbelttime: kr. 1318,00 (niveau pr. 1. oktober 1997).

Undervisning:

Pr. time: kr. 408,00 (niveau pr. 1. oktober 1997).

Pr. dobbelttime: kr. 816,00 (niveau pr. 1. oktober 1997).

Stk. 2. Grundbeløbene skal halvårligt procentreguleres pr. 1. april og 1. oktober i henhold til Finansministeriets lønoversigter.

Stk. 3. Timelønnen udgør pr. 1. januar 2002 følgende beløb angivet i grundbeløb pr. 1. oktober 1997:

Forelæsninger pr. 1. januar 2002:

Pr. time: kr. 669,00 (niveau pr. 1. oktober 1997).

Pr. dobbelttime: kr. 1338,00 (niveau pr. 1. oktober 1997).

Undervisning pr. 1. januar 2002:

Pr. time: kr. 418,00 (niveau pr. 1. oktober 1997).

Pr. dobbelttime: kr. 836,00 (niveau pr. 1. oktober 1997).

Stk. 4. Timelønnen ydes for forelæsning/undervisning og den dertil knyttede forberedelse, efterbehandling og diskussion.

Stk. 5. Til lønninger efter dette cirkulære ydes feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven, for tiden 12,5%.

§ 7. Timelønssatserne efter § 6, stk. 1-3, anvendes endvidere i de i §§ 8-11 nævnte tilfælde.

Betaling for planlægning og kursusledelse

§ 8. Betaling ydes for faglig planlægning af en ny forelæsningsrække/et nyt kursus og for den dertil knyttede indledning, koordinering, praktiske kursusledelse m.v. ved arrangementerne i en forelæsningsrække eller et kursus, når der i aktiviteten skal være flere medvirkende end tilrettelæggeren eller kursuslederen.

Stk. 2. Betalingen for virksomheden efter stk. 1 udgør i alt én timeløn, når:

- forelæsningsrækken er på indtil 6 dobbelttimer

- kursusforløbet er på indtil 8 dobbelttimer

- aktiviteten gentages med samme eller næsten uændret lærerstab/indhold uanset aktivitetens omfang.

Stk. 3. Betalingen for virksomheden efter stk. 1 udgør i alt to timelønninger, når:

- forelæsningsrækken er på mere end 6 dobbelttimer

- kursusforløbet er på mere end 8 dobbelttimer.

Stk. 4. Betalingen kan af Landssekretariatet fastsættes til i alt tre timelønninger, hvis kursusforløbet væsentligt overstiger 12 dobbelttimer.

Afslutningsarrangementer

§ 9. Betaling ydes for medvirken i paneldiskussion eller tilsvarende arrangement af mindst én dobbelttimes varighed som afslutning på en forelæsningsrække eller et kursusforløb. Den medvirkende bidrager med henblik på diskussion med et kort oplæg om forelæsningsrækkens eller kursusforløbets emne.

Stk. 2. Betalingen for virksomheden efter stk. 1 udgør én timeløn.

Stk. 3. Til medvirkende, der ikke forud i forløbet har været forelæsere eller undervisere, kan honoraret med Landssekretariatets godkendelse undtagelsesvis udgøre to timelønninger.

Ekskursioner

§ 10. Betaling ydes til forelæseren eller underviseren for deltagelse i en ekskursion, der gennemføres i løbet af én dag i Danmark.

Stk. 2. For ekskursioner, der har en varighed på indtil 6 timer inkl. transport, betales tre timelønninger. For ekskursioner, der har en varighed på 6-9 timer inkl. transport, betales fem timelønninger. Forelæseren eller underviseren er ikke herudover berettiget til løn for forelæsning eller undervisning.

Aflysning

§ 11. Betaling til forelæseren eller underviseren ydes, når en forelæsningsrække eller et kursusforløb, der er optaget i et offentligt udsendt program, af arrangøren aflyses mindre end 10 dage før forelæsningsrækkens eller kursusforløbets start.

Stk. 2. Der betales halv timeløn for første forelæsnings- eller kursusarrangement. Der kan ikke herudover ydes betaling i tilfælde af aflysning.

Time- og dagpenge mv.

§ 12. Til forelæsere og undervisere ydes time- og dagpenge samt godtgørelse af rejseudgifter efter de for statens tjenestemænd gældende regler.

Ikrafttrædelse

§ 13. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves Undervisningsministeriets cirkulære af 29. september 2000 om løn til undervisere og forelæsere ved folkeuniversitetsvirksomhed.

Undervisningsministeriet, den 31. oktober 2001

Søren B. Larsen