Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opfølgning på evaluering ved Danmarks
Evalueringsinstitut m.v.

 

I medfør af § 10, stk. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de evalueringer, der gennemføres efter § 2, stk. 1, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, for så vidt angår uddannelser eller institutioner under Undervisningsministeriet.

§ 2. Evalueringsinstituttet foretager det overordnende metodevalg og valg af koncept for instituttets evalueringsvirksomhed i overensstemmelse med lov om Danmarks Evalueringsinstitut og instituttets vedtægt. Det forudsættes, at der ved valg af metoder og koncept tages hensyn til de særlige forhold og den egenart og styreform, der karakteriserer de forskellige uddannelsesområder.

    Stk. 2. Selvevaluering skal indgå som et fast element i enhver evaluering. Selvevalueringen har til formål at identificere, hvilke styrker og svagheder den evaluerede institution kan opstille vedrørende det konkrete evalueringstema.

§ 3. Danmarks Evalueringsinstitut afgiver en rapport som afslutning på evalueringen i overensstemmelse med lov om Danmarks Evalueringsinstitut og den fastsatte vedtægt for instituttet.

    Stk. 2. Evalueringsinstituttet indsender evalueringsrapporten med bestyrelsens eventuelle bemærkninger til Undervisningsministeriet senest 14 dage før offentliggørelsen.

§ 4. Den enkelte evaluerede uddannelsesinstitution, der har medvirket ved selvevaluering, jf. § 2, udarbejder en plan for opfølgningen på en evaluering. Planer for opfølgning udarbejdes tillige af vedkommende myndighed i overensstemmelse med den kompetencefordeling, der gælder for det evaluerede skole- eller uddannelsesområde.

Stk. 2. Inden et halvt år fra evalueringsrapportens offentliggørelse, jf. § 3, stk. 2, skal institutionen og vedkommende myndighed, jf. stk. 1, offentliggøre opfølgningsplanen i elektronisk form. Undervisningsministeriet kan fastsætte formen herfor i det enkelte tilfælde.

§ 5. Den pågældende institution m.fl. opbevarer planen for opfølgningen og andet relevant materiale i 3 år, medmindre en længere periode følger af anden lovgivning.

§ 6. Klager over evalueringsinstituttets afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse indgives til instituttet. Instituttets afgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet.

    Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage til Undervisningsministeriet er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

§ 7. Undervisningsministeriet kan, når der foreligger særlige forhold i forbindelse med en konkret evaluering, dispensere fra bekendtgørelsens regler.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar 2002 og ophører den 31. december 2005.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 573 af 4. juli 1997 om evalueringer af visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet ophæves.

Undervisningsministeriet, den 28. december 2001

Ulla Tørnæs

/Arne Andreasen