Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af
lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering

 

Herved bekendtgøres lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 18. december 2000, som ændret ved § 1 i lov nr. 148 af 25. marts 2002.

Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

Formål

§ 1. Loven skal fremme opfyldelse af arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske mål til vedligeholdelse, udbygning og forbedring af arbejdsstyrkens kvalifikationer og fremme en samordnet indsats på området.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering er efter bestemmelserne i denne lov rådgivende for undervisningsministeren om behov, aktivitet og finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau m.m. til voksne beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og til ledige dagpengeberettigede med ret til selvvalgt uddannelse og til personer, der hverken er dagpengeberettigede eller oppebærer kontanthjælp eller er i aktivering efter lov om aktiv socialpolitik.

§ 2. (Ophævet).

Uddannelser

§ 3. De erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, der er omfattet af loven er:

1)   Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser, dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

2)   Enkeltfag på erhvervsuddannelserne (EUD) efter lov om åben uddannelse.

3)   Deltidsuddannelser efter lov om åben uddannelser på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra.

4)   Enkeltfag på landbrugsuddannelserne efter lov om åben uddannelse.

5)   Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter lov om åben uddannelse.

6)   Enkeltfag på social- og sundhedsuddannelserne (SOSU) og deltidsuddannelser ved social- og sundhedsuddannelserne efter lov om åben uddannelse og enkeltfag herfra.

7)   Merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse (PGU-merituddannelsen) efter lov om åben uddannelse.

8)   Individuel kompetenceafklaring på arbejdsmarkedsuddannelserne og kompetenceafklarende forløb m.v. som led i grunduddannelse for voksne.

9)   Uddannelsesforløb, der udbydes med tilskud fra danske myndigheder i overensstemmelse med bestemmelser fastsat i henhold til lov om administrationen af Den Europæiske Socialfond.

Stk. 2. Uddannelserne efter stk. 1 er:

1)   Uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau.

2)   Uddannelser, der kan sidestilles hermed.

3)   Arbejdsmarkedsuddannelser til laboranter omfattet af lov om erhvervsskoler.

4)   Arbejdsmarkedsuddannelser til videregående teknikere herunder personer med en erhvervsakademiuddannelse, der efter undervisningsministerens afgørelse kan sidestilles med den hidtidige målgruppe af videregående teknikere.

Stk. 3. Tilskudsberettigede uddannelser, indholdet af uddannelserne, tilrettelæggelse af uddannelserne, adgang til de enkelte uddannelser, udbud m.m. fastlægges i lovgivningerne om de enkelte uddannelser.

Finansiering

§ 4. Staten yder følgende tilskud til finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse:

1)   Hel eller delvis dækning efter bestemmelserne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om arbejdsmarkedsuddannelser af udgifter til uddannelser omfattet af denne lovs § 3.

2)   Hel eller delvis dækning efter bestemmelserne i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse af udgifter til godtgørelse m.m. til deltagelse i uddannelser omfattet af denne lovs § 3.

3)   Tilskud til udgifter til uddannelsesplanlægning.

Stk. 2. Den samlede tilskudsramme, jf. stk. 1, for den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse fremgår af finansloven.

§ 5. (Ophævet).

Kapitel 2

Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering

§ 6. Undervisningsministeren nedsætter en bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering. Undervisningsministeren udpeger bestyrelsens formand og efter indstilling fra de i bestyrelsen repræsenterede organisationer bestyrelsens medlemmer således: 7 fra Landsorganisationen i Danmark, 1 fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, 5 fra Dansk Arbejdsgiverforening, 1 fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger og 2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere efter forhandling med finansministeren, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen i Danmark.

Stk. 2. Undervisningsministeren udpeger på samme måde 1 suppleant for hver af de i bestyrelsen repræsenterede organisationer og myndigheder, der udpeger medlemmer, dog således at der udpeges 2 suppleanter for organisationer med flere end 3 pladser. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 3. Til bestyrelsen udpeger undervisningsministeren og beskæftigelsesministeren henholdsvis 2 og 1 tilforordnede uden stemmeret.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne, suppleanterne og repræsentanterne uden stemmeret udpeges for en 4-årig periode. Finder udpegning sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt medlemmerne. Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden for bestyrelsen og for forretningsudvalget.

Stk. 6. Undervisningsministeriet varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen og forretningsudvalget.

§ 7. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering er rådgivende for undervisningsministeren om:

1)   Det samlede behov for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

2)   Deltagerbetaling på enkelte uddannelser eller grupper af uddannelser omfattet af § 3.

3)   Reduktion af godtgørelse under deltagelse i enkelte uddannelser eller grupper af uddannelser omfattet af § 3.

4)   Rammer for, hvor stort et tilskud der kan ydes til uddannelserne omfattet af § 3.

5)   Aktivitetsloft på enkelte uddannelser omfattet af § 3.

6)   Tilskud til uddannelsesplanlægning.

Stk. 2. Bestyrelsen kan i øvrigt på eget initiativ drøfte og rådgive ministeren om spørgsmål, der efter bestyrelsens opfattelse har generel eller principiel betydning for finansiering af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.

§§ 8–26. (Ophævet).

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 27. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. § 6 og § 18 træder i kraft den 1. september 2000.

§ 28-29. (Udelades)

§ 30. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1251 af 20. december 2000, hvis § 3 ændrer affattelsen af §§ 1, stk. 2 og 3, og 4, stk. 2, indeholder i § 4 følgende bestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2001

 

Lov nr. 1252 af 20. december 2000, hvis § 1 ændrer affattelsen af §§ 4, stk. 1 og 2, og 16, stk. 7, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Lov nr. 148 af 25. marts 2002, hvis § 1 ændrer lovens titel og affattelsen af §§ 1, 3, stk. 1 og 4, 4, 6 og 7 og ophæver §§ 2 og 3, stk. 2, 3, 6 og 7, og §§ 5 og 8-26, indeholder i § 6 følgende bestemmelse:

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2002.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1359 af 20. december 2000 om forretningsorden for bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering, som ændret ved bekendtgørelse nr. 322 af 4. maj 2001, ophæves.

Stk. 4. Efteruddannelsesudvalg, der er oprettet i medfør af den ved denne lov ophævede § 18 i lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, fortsætter med at varetage deres opgaver i henhold til §§ 28, stk. 1, nr. 3, 37, 38, stk. 1, 40, 41, 43 og 44 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

Stk. 5-7. (Udelades)

Undervisningsministeriet, den 13. maj 2002

Ulla Tørnæs

/Mads Bentzen