Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende
voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde og Folkeuniversitetet
(folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler
m.v. og lov om den fri ungdomsuddannelse samt ændring af
lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med
aktivering m.m. samt ændring af forskellige love

(Reform for daghøjskolerne, ændrede tilskudsregler for folkeoplysning, betaling for aktiverede i uddannelse, afvikling af den fri ungdomsuddannelse m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Reform for daghøjskolerne, ændrede tilskudsregler for folkeoplysning m.v.

§ 1

I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel indsættes efter »og«: »daghøjskoler samt om«.

2. I § 2, stk. 2, nr. 2, ændres »foreningsarbejdet, og« til: »foreningsarbejde.«.

3. § 2, stk. 2, nr. 3, og § 3, stk. 2 og 3, ophæves.

4. § 6 affattes således:

»§ 6. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler årligt en beløbsramme til

1) den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, og

2) det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dele af den beløbsramme, der er nævnt i stk. 1, skal anvendes til nærmere angivne formål inden for lovens område.«

5. I § 8, stk. 1, 1. pkt., udgår »som en årlig beløbsramme, jf. § 11, og udbetales ratevis forud«.

6. § 10, stk. 1, affattes således:

»Ansøgning om tilskud indgives til folkeoplysningsudvalget, der kan fastsætte en eller flere årlige ansøgningsfrister.«.

7. § 11 affattes således:

»§ 11. Den beløbsramme, der er til rådighed efter § 6, stk. 1, nr. 1, fordeles mellem de ansøgende foreninger, jf. stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte en vægtning mellem fag og emner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes supplerende tilskud til udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere inden for den folkeoplysende voksenundervisning efter dette kapitel for deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne, jf. stk. 5.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der, jf. § 6, stk. 2, ydes særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper og supplerende tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold.

Stk. 4. En kommunalbestyrelses samlede tilskud for deltagere med handicap i relation til undervisning i et konkret emne må ikke overstige7 /9 af udgifterne til aflønning m.v. af ledere og lærere i forbindelse med denne undervisning.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold med det formål, at kommunalbestyrelsens samlede tilskud, bortset fra supplerende og særlige tilskud ydet efter stk. 2 og 3, til folkeoplysende voksenundervisning efter dette kapitel ikke overstiger1 /3 af foreningernes samlede udgifter til aflønning m.v. af ledere og lærere i forbindelse med denne undervisnng, bortset fra udgifter til aflønning af ledere og lærere m.v. til undervisning efter stk. 2 og 3. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen.«

8. § 13 affattes således:

»§ 13. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, herunder om afgrænsning af emner og aktiviteter, hvortil der kan ydes tilskud.«

9. I § 21, stk. 4, 1. og 3. pkt., § 27, stk. 1, § 29, stk. 2, og § 30 udgår »og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2,«.

10. I § 23, stk. 1 og 2, og § 25, stk. 1, 1. pkt., udgår », herunder tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2,«.

11. I § 25, stk. 1, 2. pkt., og § 29, stk. 1, udgår »og tilskudsmodtagere efter § 6, stk. 2,«.

12. I § 29, stk. 1, § 37, stk. 4, og § 38, stk. 1, udgår »og § 6, stk. 2«.

13. § 29, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

14. I § 29, stk. 5, indsættes efter »Undervisningsministeren«: »eller den, ministeren bemyndiger hertil,«.

15. I § 31, stk. 1, udgår »eller for tilskud efter § 6, stk. 2, den ansvarlige tilskudsmodtager«.

16. § 31, stk. 2, affattes således:

» S tk. 2. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter loven.«

17. I § 32 og § 33, stk. 5, 2. pkt., udgår »eller tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2,«.

18. I § 33, stk. 5, 1. pkt., udgår »og tilskudsmodtagerne efter § 6, stk. 2«.

19. § 37, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Folkeoplysningsudvalget træffer afgørelse om afgrænsningen af de områder, der er nævnt i § 6, stk. 1.«

20. Efter § 45 og før afsnit III indsættes:

»Afsnit II a

Daghøjskoler

Kapitel 12 a

§ 45 a. Kommunalbestyrelsen og amtsrådet kan træffe beslutning om at yde tilskud til en daghøjskole, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Daghøjskolen er en uafhængig, selvejende institution med vedtægter, der er godkendt af en kommunalbestyrelse eller et amtsråd, og med en bestyrelse, hvis medlemmer opfylder betingelserne i § 5, stk. 4 og 6.

2) Daghøjskolens formål er at tilbyde undervisning med folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende sigte tilrettelagt for voksne.

3) Tilskuddet anvendes alene til daghøjskolens folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende virksomhed.

4) Ved daghøjskolens ophør skal eventuelle overskydende midler anvendes til folkeoplysende eller beskæftigelsesfremmende formål efter kommunalbestyrelsens eller amtsrådets godkendelse.

5) En kommunalbestyrelse eller et amtsråd fører tilsyn med, om daghøjskolen opfylder tilskudsbetingelserne, og kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan af skolen forlange de nødvendige oplysninger meddelt.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan som vilkår for at yde tilskud kræve, at der for ansatte ved daghøjskolen følges regler om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsvilkår, som er fastsat af eller aftalt med en kommunalbestyrelse eller et amtsråd.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen og amtsrådet kan fastsætte yderligere betingelser for at yde tilskud, herunder om tilbagebetaling af tilskud, hvis tilskudsbetingelserne ikke er opfyldt.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan yde konsulenttilskud til daghøjskoleområdet.«

§ 2

Lov om daghøjskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 664 af 27. juni 2001, ophæves.

§ 3

I lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven) foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om det skolesamarbejde, der er nævnt i stk. 1.«

2. § 9, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Prøver gennemføres lokalt på den amtskommunale uddannelsesinstitution og ved den driftsoverenskomstpart, hvor undervisningen har været afholdt.«

3. § 11, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Hvor driftsoverenskomstparten er en daghøjskole eller en folkeoplysende forening, tages der i overenskomsten stilling til, hvem der forestår ledelsen af undervisningen.«

4. § 12 og § 14, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

5. I § 19, stk. 1, og § 20, stk. 2, ændres »uddannelsesinstitutioner, driftsoverenskomstparter og daghøjskoler« til: »uddannelsesinstitutioner og driftsoverenskomstparter«.

6. I § 22, stk. 1, udgår »bortset fra undervisning, der indgår i undervisningstilbudet på daghøjskoler«.

7. I § 24, 1. pkt., udgår », daghøjskoler«.

§ 4

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, som ændret ved § 13 i lov nr. 246 af 6. april 2001 og § 46 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, foretages følgende ændringer i bilag 1 til loven:

1. Nr. 14 ophæves.

2. Nr. 26 affattes således:

»26) Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 med senere ændringer.«

3. Nr. 36 ophæves.

Kapitel 2

Afvikling af den fri ungdomsuddannelse

§ 5

Lov om den fri ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 22. juni 2001, ophæves.

Kapitel 3

Omlægning af refusionsordning vedrørende aktiverede i uddannelse

§ 6

I lov nr. 1125 af 29. december 1999 om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., som ændret ved lov nr. 1320 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. I titlen ændres »refusion af udgifter til« til: »betaling for«.

2. §§ 1 og 2 affattes således:

»§ 1. Arbejdsformidlingen og kommunerne afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter i forbindelse med aktivering på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Undervisningsministeriet eller amtskommunen til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der deltager i uddannelse i henhold til en handlingsplan efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, eller som deltager i undervisning efter godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik. Loven gælder dog ikke for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Undervisningsministeriets lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet til uddannelse af aktiverede.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte særlige regler for betaling for aktiveredes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, der udbydes under lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen hos arbejdsformidlingen og kommunerne på grundlag af antal årselever og studenterårsværk under aktivering efter de takster, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner.

Stk. 2. For uddannelsesinstitutioner, der finansieres af amtskommunen, beregner amtskommunen en takst pr. årselev på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om administration af ordningen, herunder om tilmelding, beregning og opkrævning af betaling samt om offentliggørelse af taksterne, jf. stk. 1 og 2.«

3. I § 4, 3. pkt., ændres »arbejdsministeren« til: »beskæftigelsesministeren«.

4. § 5 affattes således:

»§ 5. De i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner m.fl., der modtager tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, indberetter oplysninger om årselever og studenterårsværk opgjort på grundlag af antallet af aktiverede elever og studerende, for hvilke der ikke ydes tilskud eller bevilling, jf. § 1, stk. 3, til Undervisningsministeriet til brug for kontrol af tilskudsbetingelser og beregning af tilskud på enkelte områder og til brug for statistik. Denne indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årselever og studenterårsværk på uddannelsen til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af indberetningen og om fremgangsmåden ved indberetningen for den enkelte uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet.«

5. I § 7 ændres »Arbejdsministeriet« til: »Beskæftigelsesministeriet«.

6. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Bestemmelserne om amtskommuner i denne lov gælder tilsvarende for Københavns og Frederiksberg Kommuner.

§ 7 b. Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for aktivering på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Vedkommende minister varetager administrationen af ordningen og har i den forbindelse samme beføjelser, som undervisningsministeren har i henhold til loven.«

7. § 8, stk. 2-5, ophæves.

Kapitel 4

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog stk. 2 og 3 samt §§ 8-10. § 3 træder dog først i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. Lov om daghøjskoler m.v. forbliver i kraft, for så vidt angår statstilskud ydet i finansåret 2001 eller tidligere.

Stk. 3. § 1, stk. 1, nr. 2 og 3, og § 1, stk. 2, i lov om daghøjskoler m.v., for så vidt angår forberedende voksenundervisning, forbliver dog i kraft til den 31. december 2002.

Stk. 4. En daghøjskole, der den 31. januar 2002 er godkendt som uddannelsesansvarlig skole i henhold til lovgivningen om den fri ungdomsuddannelse, opretholder godkendelsen, jf. denne lovs § 9, stk. 2 og 3, medmindre godkendelsen tilbagekaldes eller bortfalder i medfør af § 5, stk. 4, og stk. 5, 3. pkt., som affattet ved § 1, nr. 8, i lov nr. 500 af 7. juni 2001 om ændring af lov om den fri ungdomsuddannelse.

§ 8

Stk. 1. § 1, nr. 2-4 og 9-19, træder i kraft den 1. april 2002, jf. dog stk. 2. § 1, nr. 5-8, træder i kraft den 1. juli 2002 med virkning for tilskud for finansåret 2003 og senere, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bestemmelserne om en start- og udviklingspulje i folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, forbliver dog i kraft, for så vidt angår tilskud af denne pulje, der er bevilget før den 1. april 2002.

Stk. 3. Bestemmelserne i kapitel 4 i folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, og de regler, der er fastsat med hjemmel i § 13, stk. 1, i nævnte lov, forbliver dog i kraft, for så vidt angår tilskud, der er bevilget til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4 i nævnte lov, og som er anvendt til lønudgifter i forbindelse med undervisning m.v., der er gennemført i finansåret 2002 eller tidligere.

§ 9

Stk. 1. § 5 og § 9, stk. 3-7, træder i kraft den 1. april 2002 med virkning fra den 31. januar 2002.

Stk. 2. Lov om den fri ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 22. juni 2001, og de regler, der er fastsat med hjemmel heri, forbliver dog i kraft med virkning for de uddannelsesaftaler, der indgået i perioden fra den 1. januar 2002 til og med den 30. januar 2002. Loven forbliver endvidere i kraft med virkning for de uddannelsesaftaler, der er indgået før den 1. januar 2002, hvis de ændres efter den 31. december 2001. Dette gælder de uddannelsesdele, der gennemføres fra og med en sådan ændring, jf. dog § 2, stk. 3, i lov nr. 500 af 7. juni 2001 om ændring af lov om den fri ungdomsuddannelse.

Stk. 3. § 2, stk. 2, i lov nr. 500 af 7. juni 2001 om ændring af lov om den fri ungdomsuddannelse ophæves. Lov nr. 459 af 1. juni 1994 om den fri ungdomsuddannelse, som ændret ved § 62, stk. 2, i lov nr. 448 af 14. juni 1995 og § 12 i lov nr. 263 af 12. april 2000, og de regler, der er fastsat med hjemmel heri, forbliver dog i kraft med virkning for uddannelsesaftaler, der er indgået før den 1. januar 2002 og ikke ændres efter den 31. december 2001. Anden halvdel af tilskuddet til vejledning m.v. udbetales kvartalsvis bagud på grundlag af den uddannelsesansvarlige skoles indsendelse til Undervisningsministeriet af udstedte uddannelsesbeviser i kvartalet.

Stk. 4. Stk. 2 gælder ikke for § 4, stk. 3, § 19 og § 20, stk. 2, i lov om den fri ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 22. juni 2001, eller de regler, der er fastsat med hjemmel i de nævnte bestemmelser, jf. dog stk. 5 og 6. Stk. 3 gælder ikke for § 4, stk. 3, § 19 og § 20, stk. 2, i lov nr. 459 af 1. juni 1994 om den fri ungdomsuddannelse eller de regler, der er fastsat med hjemmel i de nævnte bestemmelser, jf. dog stk. 5 og 6.

Stk. 5. Forlængelse i op til 3 år af en uddannelsesaftale, der er indgået før den 1. januar 2002, og som ikke senest den 30. januar 2002 har været tilgængelig i det elektroniske system for indberetning af ændringer efter den 31. december 2001, kan dog ske efter den 30. januar 2002, hvis uddannelsesaftalen af Fællesrådet for den Fri Ungdomsuddannelse vurderes anmærkningsfri og forlængelsen af uddannelsesaftalen er underskrevet af den uddannelsesansvarlige skole og eleven og indberettet til Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte senest den 10. april 2002. Forlængelse af en uddannelsesaftale, der den 1. april 2002 er tilgængelig i det elektroniske indberetningssystem, skal indberettes elektronisk i dette system. Forlængelse af en uddannelsesaftale, der ikke er tilgængelig i det elektroniske indberetningssystem, skal indsendes i papirformat og være modtaget i styrelsen senest den 10. april 2002 til manuel behandling. En uddannelsesplan, der indsendes i papirformat, skal være bilagt dokumentation fra Fællesrådet for den Fri Ungdomsuddannelse for, at uddannelsesplanen er anmærkningsfri.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan godkende elektronisk indberetning af en ny uddannelsesaftale efter den 30. januar 2002 og forlængelse efter den 30. januar 2002 af en uddannelsesaftale, der er indgået før den 30. januar 2002, hvis den uddannelsesansvarlige skole på grund af tekniske årsager eller fejl i Undervisningsministeriets elektroniske indberetningssystem ikke har kunnet foretage indberetning i perioden 1. januar 2002 til 30. januar 2002. Ansøgning om godkendelse, der skal være bilagt dokumentation for, at eleven senest den 30. januar 2002 har afsluttet et forudgående forløb på mindst 4 uger på den uddannelsesansvarlige skole, skal beskrive årsagen til, at indberetningen ikke har kunnet finde sted. Ansøgning skal indsendes til og være Undervisningsministeriet i hænde senest den 10. april 2002.

Stk. 7. § 16 i lov om den fri ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 22. juni 2001, og de regler, der er fastsat med hjemmel i den nævnte bestemmelse, forbliver kun i kraft til den 1. oktober 2002. § 16 i lov nr. 459 af 1. juni 1994 om den fri ungdomsuddannelse, som ændret ved § 12 i lov nr. 263 af 12. april 2000, og § 17 i lov nr. 459 af 1. juni 1994 om den fri ungdomsuddannelse samt de regler, der er fastsat med hjemmel i de nævnte bestemmelser, forbliver kun i kraft til den 1. oktober 2002.

§ 10

Stk. 1. § 6 træder i kraft den 1. januar 2003 med virkning for samtlige uddannelsesaktiviteter efter denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For daghøjskoler træder § 6, nr. 2-7, i kraft den 1. juli 2002 med virkning for uddannelsesaktiviteter fra denne dato .

§ 11

Stk. 1. Undervisningsministeren kan i 2002 yde tilskud, herunder forskud, til daghøjskoler, der den 30. juni 2002 er omfattet af lov om daghøjskoler m.v.

Stk. 2. Betingelserne for at yde tilskud i § 45 a i folkeoplysningsloven som affattet ved § 1, nr. 20, i denne lov gælder for tilskud ydet efter stk. 1. Kommunalbestyrelsen i daghøjskolens hjemstedskommune udøver kommunalbestyrelsens beføjelser efter § 45 a i folkeoplysningsloven i forhold til tilskud ydet efter stk. 1.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også for driftstilskud, der er udbetalt for 1. og 2. kvartal 2002 med hjemmel i lov om daghøjskoler m.v. For driftstilskud for 2. kvartal 2002 efter lov om daghøjskoler m.v. gælder endvidere § 24, stk. 1, og § 26, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 16 af 15. januar 2001 om indhold og tilrettelæggelse af daghøjskoletilbud, skolemiljø, statstilskud m.v. til daghøjskoler og refusion af tilskud vedrørende aktiverede deltagere.

Stk. 4. Til de kommuner, hvortil der for 2002 er udmeldt trækningsret i medfør af § 8, stk. 4, i lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., yder undervisningsministeren et tilskud, der svarer til denne trækningsret med fradrag af statstilskuddet til den enkelte kommunes aktivitet på daghøjskoler i 1. og 2. kvartal 2002. Ved beregning heraf anvendes det beløb, der er fastsat på finansloven for 2002 som fast tilskud pr. årselev til daghøjskoler. Tilskuddet skal udbetales i 2002 og kan udbetales i rater.

Stk. 5. For 2003 yder Undervisningsministeriet tilskud til kommuner, der for 2002 yder grundtilskud til daghøjskoler, der er virksomme den 1. januar 2003. Tilskuddet til den enkelte kommune fastsættes som en forholdsmæssig andel af det på finansloven for finansåret 2002 under §   20.71.21.10 Taxameterstilskud til drift anførte budgetoverslag for 2003 efter fradrag af 10,8 mio. kr. i forhold til de for 2002 ydede grundtilskud.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. marts 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs