Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om de sundhedsfaglige diplomuddannelser

 

I medfør af § 11, stk. 2, § 13, stk. 4, § 15, stk. 5 og 6, § 19, nr. 1 litra a, § 20 og § 30, stk. 2, i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet for voksne) fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. En sundhedsfaglig diplomuddannelse har til formål at forbedre voksnes erhvervskompetence og deres personlige og faglige kompetence til at varetage sundhedsfaglige funktioner i såvel offentlige som private virksomheder og institutioner, fremme det tværfaglige samarbejde i sundhedssektoren samt give forudsætninger for videreuddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen gennemføres på et niveau, der svarer til niveauet for en mellemlang videregående uddannelse, herunder professionsuddannelse, eller en bacheloruddannelse.

Stk. 3. Nationale og internationale forskningsresultater, der er relevante for det professionsområde, uddannelsen retter sig mod, integreres i størst muligt omfang i undervisningen.

Stk. 4. Uddannelsen tilrettelægges som et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb.

§ 2. Uddannelsen er en professionsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 3. Uddannelsen tilrettelægges som deltidsundervisning inden for en tidsramme på indtil 3 år, men kan tilrettelægges som heltidsundervisning, jf. § 2, stk. 7, i lov om åben uddannelse.

Stk. 4. Uddannelsen tilrettelægges som afgrænsede moduler, jf. § 2, stk. 3, i lov om åben uddannelse.

Stk. 5. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra.

§ 3. Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen Diplom i Sundhedsfag. På engelsk Diploma of Health.

§ 4. Den enkelte sundhedsfaglige diplomuddannelse skal godkendes af Undervisningsministeriet, inden den udbydes.

Stk. 2. Uddannelsen eller dele af uddannelsen udbydes af institutioner, der er godkendt hertil af Undervisningsministeriet.

§ 5. Institutionen bestemmer selv, hvor mange studerende den vil optage, medmindre Undervisningsministeriet fastsætter et årligt minimums- eller maksimumstal for optagelseskapaciteten.

Stk. 2. Udbud af uddannelsen skal annonceres offentligt.

Kapitel 2

Adgang

§ 6. Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en uddannelse til bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, sygeplejerske eller anden relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse eller en videregående voksenuddannelse gennemført som reguleret forløb. Institutionen kan i studieordningen, jf. § 9, stk. 1, fastsætte regler om krav til ansøgerens særlige faglige forudsætninger.

Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant professionserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Stk. 3. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, herunder ansøgere, der har gennemført en relevant videregående voksenuddannelse som fleksibelt forløb.

Kapitel 3

Indhold m.v.

§ 7. Den enkelte uddannelse omfatter efter regler fastsat i studieordningen, jf. § 9, stk. 1:

1) 1 obligatorisk modul, svarende til 9 ECTS-point, og bestående af videnskabsteori inden for sundhedsvidenskaberne, forskningsmetodologi, vidensformer og professionsfaglighed samt sundhedsvæsenets organisering.

2) 4 moduler valgt inden for uddannelsens faglige område, hver svarende til et omfang på 9 ECTS-point, i alt 36 ECTS-point.

3) Et afgangsprojekt, svarende til 15 ECTS-point, der inden for et af institutionen godkendt emne, der afspejler uddannelsens indhold, dokumenterer, at niveauet for uddannelsen er opnået.

Stk. 2. Målet for modul 1 er, at den studerende

1) kan reflektere over sundhedsvæsenets værdier, filosofi og organisation i relation til sundhed, sygdom, etik, flerkulturel forståelse samt sundheds- og sygdomsbegreber,

2) er fortrolig med biblioteks- og internetbaseret videnssøgning og kan forholde sig til videnskabelig litteratur,

3) har forståelse for sundhedsrelaterede videnskabssyn og metoder og

4) har forståelse for det tværfaglige samarbejde mellem sundhedsfaglige professioner.

Kapitel 4

Eksamen

§ 8. De 5 moduler, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og 2, afsluttes hvert med en ekstern eller intern bedømmelse efter regler, som er beskrevet i studieordningen.

Stk. 2. Afgangsprojektet, jf. § 7, stk. 1, nr. 3, afsluttes med en individuel bedømmelse med ekstern censur.

Stk. 3. For eksamen gælder i øvrigt:

1) Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (eksamensbekendtgørelsen).

2) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

3) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Kapitel 5

Studieordning

§ 9. De institutioner, der udbyder den samme sundhedsfaglige diplomuddannelse, udarbejder i fællesskab en studieordning for uddannelsen. Ændringer i studieordningen sker i samarbejde mellem de udbydende institutioner. Studieordningen skal indeholde de regler, som institutionerne i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om:

1) Adgangsgivende uddannelser og særlige faglige forudsætninger, jf. § 6, stk. 1.

2) De enkelte moduler, jf. § 7, stk. 1, nr. 1 og 2:

a) mål,

b) indhold,

c) omfang, angivet i ECTS-point,

d) undervisnings- og arbejdsformer og

e) tidsmæssig placering, herunder tilrettelæggelse som heltid og deltid.

3) Udarbejdelse af afgangsprojekt, jf. § 7, stk. 1, nr. 3.

4) Bedømmelse, jf. § 8, stk. 1 og 2.

5) Overgangsordninger, jf. § 10, stk. 3.

6) Merit, jf. § 11.

Stk. 2. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

§ 10. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf indhenter institutionerne udtalelse fra aftagerrepræsentanter og fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionernes hjemmesider.

Kapitel 6

Andre regler

§ 11. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af institutionerne i studieordningen træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 12. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af denne bekendtgørelse som led i forsøg. Samtidig fastsætter ministeriet forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 13. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlig forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 6, stk. 3, § 9, stk. 3, og § 11, stk. 1.

§ 14. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003 og har virkning for studerende, der begynder på uddannelsen den 1. januar 2003 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 16. maj 2002

P.M.V.
Ivan Sørensen
Styrelseschef

/Carl Erik Lautrup