Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på
Undervisningsministeriets område

(Forenkling vedrørende uddannelsesråd og -udvalg)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 1 a ophæves.

§ 2

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, som ændret ved § 64 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 11 ændres »Folkeskoleråd« til: »Grundskoleråd«.

2. I § 57, stk. 1, 1. pkt., ændres »folkeskoleråd« til: »grundskoleråd«.

3. I § 57, stk. 1, 2. pkt., ændres »Folkeskolerådet« til: »Rådet«, og to steder indsættes efter »folkeskolen«: »og ungdomsskolen«.

4. § 57, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Rådet består af en formand og 20 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden og 2 medlemmer med faglig og pædagogisk sagkundskab. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde, jf. dog stk. 3:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Kommunernes Landsforening og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening.

2) 2 medlemmer efter indstilling fra Skole og Samfund.

3) 2 medlemmer efter indstilling fra Folkeskoleelevernes Landsorganisation, Danmarks Elevorganisation og ungdomsskoleelevernes organisationer i forening.

4) 1 medlem efter indstilling fra Danmarks Skolelederforening.

5) 1 medlem efter indstilling fra Landsforeningen for Ungdomsskoleledere.

6) 2 medlemmer efter indstilling fra Danmarks Lærerforening.

7) 1 medlem efter indstilling fra Landsforeningen af Voksen- og Ungdomsundervisere.

8) 1 medlem efter indstilling fra Børne- & Ungdomspædagogernes Landsforbund.

9) 1 medlem efter indstilling fra Børne- og Kulturchefforeningen.

10) 1 medlem efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark.

11) 1 medlem efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet.

12) 1 medlem efter indstilling fra Rådet for de Gymnasiale Uddannelser.

13) 1 medlem efter indstilling fra Rådet for de grundlæggende Sociale- og Sundhedsuddannelser.

14) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd og Idrættens Fællesråd i forening.

    Stk. 3. Hvis der af hensyn til rådets rådgivningsvirksomhed opstår behov for at udvide rådets sammensætning, kan undervisningsministeren udpege yderligere 1-2 medlemmer fra organisationer, som ikke har indstillingsret efter stk. 2.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

5. I § 57, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 2, nr. 4« til: »stk. 2, nr. 3«.

6. I § 57, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2, 4 og 5«.

7. I § 57, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »Folkeskolerådet« til: »Grundskolerådet«.

§ 3

I lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 16. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »Erhvervsuddannelsesrådet eller udvalget for hver af de erhvervsgymnasiale uddannelser, jf. §§ 16-18« til: »Rådet for de Gymnasiale Uddannelser«.

2. I § 9, stk. 1, ændres »begge udvalgene for de erhvervsgymnasiale uddannelser« til: »Rådet for de Gymnasiale Uddannelser«.

3. I § 9, stk. 2, og i § 11 ændres »udvalget for uddannelsen« til: »Rådet for de Gymnasiale Uddannelser«.

4. I § 12, stk. 2, ændres »Erhvervsuddannelsesrådet« til: »Rådet for de Gymnasiale Uddannelser«.

5. I § 5, stk. 3, og i § 13, stk. 2, ændres »udvalget for hver uddannelse« til: »Rådet for de Gymnasiale Uddannelser«.

6. I § 13, stk. 2, udgår », jf. § 18.«

7. §§ 16, 17 og 18 ophæves.

§ 4

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 179 af 15. marts 2002, som ændret ved § 66 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 7 a ophæves.

§ 5

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 15. marts 2002, som ændret ved § 65 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til kapitel 5 a ændres »Gymnasieråd« til: »Rådet for de Gymnasiale Uddannelser«.

2. I § 27 c, stk. 1, 1. pkt., ændres »gymnasieråd« til: »råd for de gymnasiale uddannelser«.

3. I § 27 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »Gymnasierådet« til: »Rådet«, og »gymnasieskolen« til: »de gymnasiale uddannelser«.

4. § 27 c, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Rådet består af en formand og 17 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges af undervisningsministeren på følgende måde, jf. dog stk. 3:

1) 2 medlemmer efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark og Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening.

2) 1 medlem efter indstilling fra Foreningen af Skoleledere ved de Tekniske Skoler.

3) 1 medlem efter indstilling fra Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening.

4) 1 medlem efter indstilling fra Rektorforeningens bestyrelse.

5) 1 medlem efter indstilling fra Forstanderforeningens bestyrelse.

6) 3 medlemmer efter indstilling fra Akademikernes Centralorganisation.

7) 1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

8) 2 medlemmer efter indstilling fra Erhvervsskolernes Elevorganisation, Sammenslutningen af Handelsskoleelever, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Gymnasieelevernes Landsorganisation og Landssammenslutningen af Kursusstuderende i forening.

9) 1 medlem efter indstilling fra Grundskolerådet.

10) 2 medlemmer efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet.

11) 2 medlemmer efter indstilling fra de centrale råd for de videregående uddannelser i forening.

    Stk. 3. Hvis der af hensyn til rådets rådgivningsvirksomhed opstår behov for at udvide rådets sammensætning, kan undervisningsministeren udpege yderligere 1-2 medlemmer fra organisationer, som ikke har indstillingsret efter stk. 2.«

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 4-8.

5. I § 27 c, stk. 3, 2. pkt., der bliver stk. 4, 2. pkt., ændres »stk. 2, nr. 3« til: »stk. 2, nr. 8«.

6. I § 27 c, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2, 4 og 5«.

7. I § 27 c, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »Gymnasierådet« til: »Rådet«.

§ 6

I lov om uddannelse af lærere til folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. november 2000, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 4 ophæves.

§ 7

I lov om uddannelse af pædagoger, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 1. november 2000, som ændret ved § 67 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. Kapitel 4 ophæves.

§ 8

Loven træder i kraft den 1. september 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 8. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs