Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Godkendelse af institutionerne

§ 1. Loven omfatter institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Institutionerne er selvejende og godkendt af undervisningsministeren til at give erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse til og med niveauet for korte videregående uddannelser efter ministerens nærmere bestemmelse. Institutionerne kan i særlige tilfælde give erhvervsrettet uddannelse på niveauet for mellemlange videregående uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om

1) uddannelserne,

2) adgang til uddannelserne,

3) kvalitetskontrol, herunder censorinstitutionen,

4) kvalifikationskrav til lærere,

5) klager til institutionen fra deltagere i uddannelse, herunder om klagefrist.

Stk. 3. Ved fastsættelse af regler i medfør af stk. 2, nr. 1, kan undervisningsministeren bestemme, at uddannelsesaktiviteten ikke godkendes som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte.

§ 2. Undervisningsministeren kan godkende en institution efter § 1, hvis institutionen indgår som et hensigtsmæssigt led i en landsomfattende eller regional planlægning til opfyldelse af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner. Ministeren kan fastsætte vilkår for godkendelsen.

Stk. 2. En godkendelse efter stk. 1 kan tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for institutionen, herunder i forhold til behovet for uddannelsesudbydere i en landsomfattende eller regional planlægning, eller hvis institutionen på grund af sin økonomiske situation skønnes uegnet til at fortsætte sin virksomhed.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan modsætte sig nedlæggelse af en institution, hvis der efter ministerens skøn stadig er behov for institutionen, og kan fastsætte vilkårene for institutionens videreførelse.

Stk. 4. Institutionernes vedtægter godkendes af undervisningsministeren.

§ 3. I tilfælde af institutionens ophør anvendes tiloversbleven formue til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der er dækning i den tiloversblevne formue, anvendes institutionens nettoformue opgjort pr. 31. december 1990 samt gaver skænket den 1. januar 1991 eller senere i form af løsøre, fast ejendom og anlægstilskud til fast ejendom til de formål, der er fastsat i den til enhver tid gældende vedtægt. For institutioner, der på tidspunktet for overgang til denne lov er godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, er datoerne i 1. pkt. dog henholdsvis 31. december 1993 og 1. januar 1994.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om opgørelsen af formuen efter stk. 1 og 2.

§ 4. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelserne tillade, at selvejende uddannelsesinstitutioner sammenlægges til en institution, der godkendes efter loven. Ved sammenlægningen opløses institutionerne uden likvidation ved overdragelse af deres aktiver og gæld til den fortsættende institution.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra bestyrelsen tillade, at en institution, der er godkendt efter loven, ved spaltning overdrager sine aktiver og gæld som helhed eller en del heraf til en eller flere selvejende uddannelsesinstitutioner.

Stk. 3. Det er en betingelse for at opnå tilladelse efter stk. 1 og 2, at der ved sammenlægningen eller spaltningen ikke sker indskrænkninger i bestående rettigheder. I vedtægten for den fortsættende eller modtagende institution skal der optages bestemmelser, som sikrer, at de deltagende institutioners formål tilgodeses. På samme måde skal der optages bestemmelser, som sikrer eventuelle vedtægtsbestemte rettigheder til en deltagende institutions formue, hvis rettigheden ikke udløses ved sammenlægningen eller spaltningen.

Stk. 4. Sammenlægning og spaltning efter stk. 1 og 2 kan gennemføres uden kreditorernes samtykke.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter regler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15 med de fornødne tilpasninger finder anvendelse på sammenlægning eller spaltning efter stk. 1 og 2.

Kapitel 2

Institutionens bestyrelse

§ 5. Institutionen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen skal normalt bestå af 6-12 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af et eller flere amtsråd og mindst 1 medlem af en eller flere kommunalbestyrelser. Bestyrelsens øvrige medlemmer skal så vidt muligt tilsammen dække institutionens aktuelle og fremadrettede virkefelt. Arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanterne skal være ligeligt repræsenterede og have tilknytning til det geografiske område og til det arbejdsmarked, som institutionen dækker.

Stk. 3. Følgende personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:

1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.

2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller som kontrollerer udlejere af ejendomme m.m. til institutionen.

3) Advokater, revisorer eller lignende rådgivere for personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.

4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til institutionen.

5) Medlemmer af bestyrelsen ved en anden institution, der er godkendt efter denne lov.

Stk. 4. Er lejeforholdet af uvæsentligt omfang, finder stk. 3, nr. 1-4, ikke anvendelse. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler herom.

Stk. 5. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved institutionen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 6. Institutionens lærere og teknisk-administrative personale repræsenteres i bestyrelsen uden stemmeret med hver 1 repræsentant. Deltagerne i uddannelse af over 6 måneders varighed repræsenteres i bestyrelsen uden stemmeret med 2 repræsentanter.

Stk. 7. Institutionens leder, jf. § 13, er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 8. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige stk. 2 og stk. 6, 2. pkt.

§ 6. Institutionen kan yde bestyrelsen særskilt vederlag efter nærmere regler, der fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med finansministeren.

Bestyrelsens opgaver

§ 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sit virke.

Stk. 2. Efter indstilling fra lederen fastlægger bestyrelsen det årlige program for institutionens virksomhed og godkender budget og regnskab.

§ 8. Bestyrelsen skal arbejde for, at institutionens udbud af erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, jf. § 1, i videst muligt omfang tilgodeser behovet for relevant uddannelse hos uddannelsessøgende og virksomheder.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer efter indstilling fra lederen beslutning om institutionens udbud af erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse og om iværksættelse af øvrige uddannelsesaktiviteter som indtægtsdækket virksomhed og anden relevant aktivitet. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde give institutionen påbud om at udbyde en bestemt uddannelse.

§ 9. Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen og godkender efter indstilling fra lederen ansættelse og afskedigelse af institutionens øvrige personale.

Stk. 2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for lederens virksomhed og kan bemyndige lederen til i et nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

Stk. 3. Beslutning om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål træffes af institutionens bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens revisor. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om den valgte revisor og om revisorskift.

Bestyrelsens ansvar

§ 10. Bestyrelsen er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud, jf. § 11.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud fra undervisningsministeren om berigtigelse af nærmere angivne forhold, kan ministeren beslutte,

1) at bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller

2) at bestyrelsen træder tilbage, således at en ny bestyrelse skal udpeges efter reglerne i institutionens vedtægt.

Stk. 3. Hvis bestyrelsen ved sine dispositioner bringer institutionens videreførelse i fare, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed indsætte et midlertidigt styre, indtil der er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i institutionens vedtægt.

§ 11. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Stk. 2. Institutionen er forpligtet til at vedligeholde sine bygninger på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt flerårig plan og til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om institutionernes byggevirksomhed.

Stk. 3. Institutionen skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

1) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

3) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

4) I værdipapirer fra et EU/EØS-medlemsland, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 1-3, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser.

Stk. 4. Institutionen kan uanset bestemmelsen i stk. 3, nr. 4, under størst mulig hensyntagen til sikkerheden i fornødent omfang anbringe likvide midler i andelsbeviser med begrænset hæftelse eller i aktier i det pengeinstitut, som institutionen bruger som sin sædvanlige bankforbindelse, og i andelsbeviser med begrænset hæftelse i forsyningsvirksomheder m.m., hvis institutionen derved opnår økonomiske fordele. Andelene og aktierne skal afhændes, hvis institutionen skifter pengeinstitut eller ikke længere opnår den økonomiske fordel.

Søgsmålskompetence

§ 12. Beslutning om at anlægge retssag mod bestyrelsesmedlemmer, ledere, revisorer eller andre i anledning af tab påført institutionen kan træffes af bestyrelsen eller af undervisningsministeren.

Institutionens leder

§ 13. Institutionens daglige ledelse varetages af en leder, der påser,

1) at uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler,

2) at de undervisningsmæssige forhold er forsvarlige,

3) at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og

4) at institutionens virksomhed i øvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer.

Stk. 2. Lederen afgiver forslag til program for institutionens virksomhed i det kommende år til bestyrelsen.

Kapitel 3

Tilskud

§ 14. En institution, der er godkendt efter loven, skal i sit virke som selvejende institution være uafhængig, og institutionens midler må alene komme institutionens formål til gode.

§ 15. Undervisningsministeren yder tilskud eller lån til institutionerne efter stk. 2-6.

Stk. 2. Undervisningsministeren yder tilskud til fællesudgifter i form af grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser.

Stk. 3. Undervisningsministeren yder taxametertilskud til institutionernes erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om opgørelse af årselever efter stk. 2 og 3.  

Stk. 5. Undervisningsministeren kan yde lån og tilskud til institutioner, der efter ministerens skøn er kommet i en særlig vanskelig økonomisk situation. Lånet eller tilskuddet er betinget af, at institutionen følger ministerens krav til omlægning af institutionens virksomhed med henblik på genopretning af institutionens økonomi.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan yde tilskud og lån i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af institutioner.

§ 16. Kommuner og amtskommuner kan yde tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommuner og amtskommuner kan ikke uden særlig lovhjemmel yde tilskud til institutionernes driftsudgifter eller lån til anlægsudgifter.

§ 17. Aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, skal indgås på vilkår, der ikke er ringere for institutionerne end sædvanlige markedsvilkår, og skal søges ændret, hvis udviklingen i markedsvilkårene tilsiger det.

§ 18. Undervisningsministeren kan yde tilskud til kostafdelinger, hvis disse

1) drives af en institution godkendt efter loven eller af en anden selvejende institution og

2) er bolig for deltagere i tilskudsberettigede uddannelser.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi.

Stk. 3. Tilskud efter stk. 1 udgøres af taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte kostafdelings antal kostårselever og en takst pr. kostårselev. Taksterne pr. kostårselev fastsættes på de årlige finanslove for forskellige grupper af deltagere i uddannelse. Deltagere, der betaler fuld pris for benyttelse af kostafdelingen i henhold til regler fastsat efter stk. 2, indgår ikke i tilskudsberegningen. Der kan derudover ydes grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om opgørelse af kostårselever for forskellige grupper af deltagere efter stk. 3.

§ 19. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilskud til de direkte undervisningsudgifter til uddannelse ved institutionerne i tilfælde, hvor der ikke ydes tilskud til undervisningsudgifterne efter lovgivningen om uddannelserne.

Stk. 2. Tilskuddet ydes som et taxametertilskud ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om opgørelse af årselever.

§ 20. Undervisningsministeren kan helt eller delvis yde tilskud til udviklings- og forsøgsvirksomhed eller til andre særlige formål samt til iværksættelse af nye uddannelser ved institutionerne.

§ 21. Ydelse af tilskud efter §§ 15-19 er betinget af, at tilvækst i formuen hidrørende fra perioden den 1. januar 1991 eller senere, henholdsvis den 1. januar 1994, for institutioner, der på tidspunktet for overgang til denne lov er godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, i tilfælde af institutionens eller kostafdelingens ophør anvendes til undervisnings- og uddannelsesformål efter undervisningsministerens bestemmelse. Dette gælder dog ikke de i § 3, stk. 2, nævnte gaver.

§ 22. Institutionerne disponerer frit inden for deres formål ved anvendelsen af de samlede statslige tilskud efter §§ 15-21 og øvrige indtægter under ét. Det er en betingelse, at institutionerne opfylder de bestemmelser, der gælder for de enkelte uddannelser og formål, og gennemfører den uddannelsesaktivitet, kostafdelingsaktivitet eller anden aktivitet, som tilskuddene er betinget af. Institutionerne kan opspare tilskud til anvendelse i følgende finansår til institutions- og undervisningsformål.

Stk. 2. Hvis tilskud efter § 20 er ydet under forudsætning af, at uforbrugte midler tilbagebetales, er dette tilskud ikke omfattet af stk. 1.

§ 23. Institutionerne skal følge de af finansministeren fastsatte eller aftalte bestemmelser om løn- og ansættelsesvilkår, herunder om pensionsforhold, for det personale, der er ansat ved institutionen.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 10, stk. 1, og §§ 19-25 i lov om tjenestemænd finder anvendelse på det personale ved institutionerne, der er ansat på vilkår svarende til tjenestemandsvilkår. § 21, stk. 4, i tjenestemandsloven gælder for medlemmer af institutionernes bestyrelser.

§ 24. Undervisningsministeren kan ved ydelse af tilskud til institutionerne stille vilkår, der fremmer formålet i lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik (sociale klausuler). Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

§ 25. Institutionerne skal som betingelse for at opnå tilskud følge Finansministeriets regler om udbud og udlicitering af statslige drifts- og anlægsopgaver.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter forhandling med finansministeren fastsætte nærmere regler om institutionernes budget- og bevillingssystem og om udbetaling af tilskud til institutionerne.

Kapitel 4

Regnskab og revision

§ 26. Institutionens regnskabsår er finansåret. Ved regnskabsårets afslutning udarbejdes et årsregnskab. Årsregnskabet opstilles og indsendes til Undervisningsministeriet efter regler, der fastsættes af undervisningsministeren. Årsregnskabet påtegnes af revisor.

Stk. 2. I forbindelse med indsendelse af årsregnskabet skal bestyrelsesmedlemmerne afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 3 og 4.

Stk. 3. Institutionens regnskabsføring skal være i overensstemmelse med regler, der fastsættes af undervisningsministeren.

Stk. 4. Regnskaberne revideres efter regler fastsat af undervisningsministeren. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om revisors kontrol af institutionens oplysninger til brug ved beregning af statstilskud.

Stk. 6. Revisor fører en revisionsprotokol, der indsendes til Undervisningsministeriet sammen med årsregnskabet.

Stk. 7. Årsregnskab og revisionsprotokol underskrives af alle medlemmer af institutionens bestyrelse og af institutionens leder.

§ 27. Institutionens revisor, jf. § 26, stk. 4, må ikke samtidig være revisor for udlejer af de ejendomme m.m., som institutionen anvender, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der kontrollerer udlejer.

Stk. 2. Institutionens revisor kan dog være revisor for udlejer m.v., jf. stk. 1, hvis lejeforholdet er af uvæsentligt omfang. Undervisningsministeren fastsætter regler herom.

Stk. 3. Opfylder revisor ikke kravene til revision i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, eller tilsidesætter revisor i øvrigt sine pligter som revisor, kan undervisningsministeren pålægge institutionen inden en nærmere angivet frist at antage en anden revisor.

§ 28. Hvis det af revisionsprotokollen fremgår, at der foreligger lovovertrædelser eller andre uacceptable forhold i forbindelse med forvaltningen af institutionens midler, skal undervisningsministeren, hvis revisionen giver anledning hertil, snarest iværksætte foranstaltninger til genoprettelse af en lovlig og forsvarlig forvaltning. Det samme gælder, hvis ministeren på anden måde bliver gjort bekendt med de nævnte forhold.

Kapitel 5

Tilsyn og oplysningsforpligtelser

§ 29. Undervisningsministeren fører tilsyn med institutionerne.

Stk. 2. Finder undervisningsministeren, at en institutions virksomhed ikke er i overensstemmelse med lovgivningen eller de regler eller aftaler, der er fastsat eller indgået i henhold til lovgivningen, kan ministeren udstede påbud til institutionen om at ændre den pågældende virksomhed.

§ 30. Undervisningsministeren kan for institutioner, der ikke følger bestemmelserne i denne lov eller regler fastsat i medfør heraf, regler eller aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, jf. § 23, stk. 1, eller ministerens påbud, jf. § 29, stk. 2, tilbageholde tilskud, lade tilskud bortfalde helt eller delvis eller kræve tilskud tilbagebetalt helt eller delvis. Ministeren kan tilbageholde tilskud eller lade tilskud bortfalde for institutioner, som begæres erklæret konkurs eller standser deres betalinger, eller når der i øvrigt er fare for, at en institutions virksomhed må indstilles. Ministeren kan desuden kræve tilskud tilbagebetalt, hvis grundlaget for tilskudsberegningen eller tilskudsberegningen i øvrigt har været fejlagtig. For meget udbetalt tilskud kan modregnes i kommende tilskudsudbetalinger.

§ 31. Undervisningsministeren kan indhente alle oplysninger fra institutionerne om uddannelserne, deltagere i uddannelse, personalet, udstyret, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler, institutionernes drift i øvrigt og om bestyrelsens medlemmer, jf. § 5, stk. 3 og 4, til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber, gennemførelse af tilsyn og udarbejdelse af statistik. Ministeren kan bestemme, at sådanne oplysninger skal leveres i elektronisk form, herunder i hvilket format leveringen skal ske, samt fastsætte krav til kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan bestemme, at institutionerne eller grupper af institutioner skal anvende fælles administrative systemer sammen med andre institutioner. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan ved institutionernes anvendelse af forskellige administrative systemer fastsætte krav hertil.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem institutionerne og Undervisningsministeriet, herunder om anvendelse af digital signatur i forbindelse med aflevering af oplysninger efter § 31, stk. 1.

§ 32. Institutionerne skal som betingelse for at opnå tilskud følge påbud, regler m.v. fra undervisningsministeren efter § 29, stk. 2, og § 31.

§ 33. Institutionerne skal sikre, at informationer om institutionerne efter undervisningsministerens nærmere bestemmelse på en lettilgængelig måde er oplyst på institutionernes hjemmeside på internettet.

Kapitel 6

Samarbejde og rådgivning

§ 34. Institutionerne samarbejder med andre institutioner, der er godkendt efter loven, og andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Samarbejdet har til formål at sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at de informerer og vejleder samordnet om deres samlede uddannelsesudbud. Samarbejdet kan angå udbuddet af uddannelser.

Stk. 2. Som led i samarbejdet danner institutionerne et lokalt fælles samarbejdsforum, som mødes mindst en gang hvert kvartal.

§ 35. Der nedsættes et råd for deltagere i uddannelse ved hver institution for erhvervsrettet uddannelse. Undervisningsministeren fastsætter regler om valg af rådene og disses virksomhed. Rådet udpeger repræsentanter for deltagere i uddannelse til udvalg m.v., som institutionen har nedsat til at behandle spørgsmål af betydning for deltagerne i almindelighed. Dette gælder dog ikke udvalg m.v., hvor deltagernes deltagelse ville stride mod anden lovgivning.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 36. Institutionerne skal ved udbud af kurser og andre aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed følge god markedsføringsskik og må ikke påføre andre ubillig priskonkurrence.

§ 37. Institutionerne kan udbyde tilskudsberettiget erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, når institutionen er godkendt hertil i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne eller efter denne lovs § 19.

Stk. 2. For andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne, finder reglerne i §§ 18 og 29-31 anvendelse, for så vidt angår de pågældende uddannelser. Undervisningsministeren kan bestemme, at §§ 15 og 26-28 finder hel eller delvis anvendelse, og at § 33 finder anvendelse.

Klage

§ 38. Efter nærmere regler fastsat af undervisningsministeren kan klager over en institutions afgørelser indbringes for ministeren.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 39. Loven træder i kraft den 1. juli 2002, jf. dog § 40.

Stk. 2. Følgende love ophæves:

1) Lov om erhvervsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. oktober 2000.

2) Lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 613 af 26. juni 2000.

Stk. 3. Regler fastsat med hjemmel i de i stk. 2 nævnte love, bortset fra bekendtgørelse nr. 510 af 7. juni 2000 om standardvedtægt for arbejdsmarkedsuddannelsescentre og bekendtgørelse nr. 1155 af 19. december 1994 om ydelse og afvikling af statslån til selvejende arbejdsmarkedsuddannelsescentre til køb, opførelse og ombygning af fast ejendom, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat med hjemmel i denne lov eller ophæves.

Stk. 4. Lokale uddannelsesudvalg, der er oprettet i medfør af § 25 i den ved stk. 2, nr. 2, ophævede lov, fortsætter med at varetage deres hidtidige opgaver i henhold til nævnte lovs § 26.

Stk. 5. § 5, stk. 2-4, skal for institutioner, der på tidspunktet for overgang til denne lov er godkendt efter lov om erhvervsskoler eller efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, senest være opfyldt ved førstkommende nyudpegning af bestyrelsesmedlemmer. I institutioner, der er resultatet af en sammenlægning af sådanne institutioner, kan lokale institutioner og interesseorganisationer med tilknytning til institutionen i den første udpegningsperiode efter sammenlægningen udpeges til bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 6. § 26, stk. 4, 2. pkt., og § 27, stk. 1 og 2, skal for institutioner, der på tidspunktet for overgang til denne lov er godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, være opfyldt senest den 1. juli 2003, eller når revisor lovligt kan opsiges ifølge kontrakten.

Stk. 7. § 14, stk. 2 og 3, i lov nr. 478 af 31. maj 2000 om ændring af forskellige love om selvejende uddannelsesinstitutioner gælder for institutioner, der på tidspunktet for overgang til denne lov er godkendt efter lov om erhvervsskoler.

Stk. 8. § 27, stk. 1 og 2, tages op til revision i folketingsåret 2003-04.

Stk. 9. Personale ansat ved et af statens AMU-centre pr. 31. december 1995, som var omfattet af reglerne om statens understøttelsesordning til ikkepensionssikret personale i statens tjeneste, bevarer retten til understøttelse efter reglerne.

§ 40. Institutioner, der er godkendt efter de i § 39, stk. 2, nævnte love, overgår ved lovens ikrafttræden til godkendelse efter denne lovs § 2, stk. 1. Institutionernes vedtægter skal være bragt i overensstemmelse med denne lov senest den 1. januar 2004. Undervisningsministeren kan tilbagekalde godkendelsen af en institution, hvis betingelsen i 2. pkt. ikke opfyldes.

Stk. 2. Institutioner, der på tidspunktet for overgang til denne lov er godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, overgår til bygningstaxameter, jf. § 15, stk. 3, pr. 1. januar 2003. Ved overgang til bygningstaxameter kan disse institutioner i en overgangsperiode, hvis længde fastsættes af undervisningsministeren, få bygningstilskuddet reguleret med et tillæg eller fradrag, som fastsættes med udgangspunkt i forskellen mellem bygningstilskuddet efter de hidtidige og de nye regler. Tillæg og fradrag aftrappes gradvis og bortfalder ved overgangsperiodens udløb.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tillæg og fradrag efter stk. 2.

Stk. 4. Institutioner, der på tidspunktet for overgang til denne lov er godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre, får afregnet deres mellemregninger med staten pr. 1. januar 2003 i løbet af 2003.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan på nærmere bestemte vilkår overdrage statens faste ejendomme til de i stk. 4 nævnte institutioner. Udstyr og lignende, der til brug for institutionerne er stillet til rådighed af staten, overgår til institutionernes ejendom.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan i forbindelse med sammenlægning eller spaltning af institutioner for erhvervsrettet uddannelse i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i lov om arbejdsmarkedsuddannelser § 17, stk. 3, 2.-4. pkt., om, at godkendelse som hovedregel kun gives inden for et uddannelsessystem, og om minimumsaktivitet pr. uddannelsessted inden for et fastlagt geografisk område som grundlag for godkendelse til at udbyde konkrete arbejdsmarkedsuddannelser.

§ 41. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 42. I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 25. juli 2000, som ændret ved lov nr. 1319 af 20. december 2000 og § 2 i lov nr. 1324 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 1 og 2, affattes således:

»Undervisningsministeren godkender efter ansøgning, hvilke institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse der kan udbyde de enkelte fællesindgange og hovedforløb. Erhvervsuddannelsesrådet afgiver indstilling til ministeren om godkendelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde pålægge en institution at udbyde bestemte fællesindgange eller hovedforløb.«

2. I § 19, stk. 4, ændres »godkendte erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

3. I § 19 a, stk. 9, ændres »godkendt erhvervsskole« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

4. I § 31, stk. 2, ændres »lov om erhvervsskoler« til: »lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

5. § 35, stk. 1, nr. 20, ophæves.

Nr. 21-24 bliver herefter nr. 20-23.

6. I § 35, stk. 1, nr. 22, der bliver nr. 21, ændres »§ 24, stk. 2, i lov om erhvervsskoler« til: »§ 67 a«.

7. § 43, stk. 1, affattes således:

»Praktikpladser formidles af skoler m.v., som udbyder erhvervsuddannelsernes grundforløb. Det påhviler skolerne m.v. at udføre opsøgende virksomhed med henblik på fremskaffelse af praktikpladser.«

8. I § 49, stk. 3, ændres »skolehjem« til: »kostafdelinger«.

9. Efter § 67 indsættes:

»67 a. Amtskommunerne yder tilskud til befordring for erhvervsuddannelseselever i henhold til § 28 i lov om gymnasiet m.v. Det er en betingelse, at eleverne ikke modtager løn eller godtgørelse under uddannelsen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet regler om, i hvilket omfang der af staten kan ydes tilskud til befordring mellem hjem og kostafdeling og mellem flere undervisningsafdelinger på samme dag for erhvervsuddannelseselever. Ministeren fastsætter nærmere regler om administration af ordningen og kan herunder bestemme, at afgørelser om tilskud træffes af institutionerne.

Stk. 3. Staten kan inden for et beløb fastsat på de årlige finanslove yde tilskud til nedbringelse af særlig store befordringsudgifter i forbindelse med skoleophold for andre erhvervsuddannelseselever end dem, der er omfattet af stk. 1. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af ordningen og kan herunder bestemme, at afgørelser om tilskud træffes af institutionerne.«

§ 43. I lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1341 af 18. december 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 148 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, nr. 4, ændres »laboranter omfattet af lov om erhvervsskoler« til: »laboranter omfattet af lov om korte videregående uddannelser«.

2. § 17, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren kan godkende institutioner efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsskoler, andre uddannelsesinstitutioner og private udbydere til at udbyde godkendte kompetencegivende uddannelser efter § 3, nr. 1 og 2, til

1) beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte,

2) selvstændige erhvervsdrivende,

3) ledige dagpengeberettigede med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 5, stk. 3, nr. 3, og stk. 4, og til

4) personer, der hverken er dagpengeberettigede eller oppebærer kontanthjælp eller er i aktivering i henhold til lov om aktiv socialpolitik.«

3. I § 17, stk. 2, nr. 1, ændres »AMU-centre og erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

4. I § 17, stk. 3, 3. pkt., ændres »AMU-centre, erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

5. I § 21, stk. 2, ændres »et AMU-center« til: »en institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

6. I § 28, stk. 1, nr. 1, ændres »AMU-centrenes, erhvervsskolernes, social- og sundhedsskolernes, andre uddannelsesinstitutioners og private udbyderes udbud af arbejdsmarkedsuddannelser« til: »udbud af arbejdsmarkedsuddannelser, jf. § 17 og § 22, stk. 3, ved institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, social- og sundhedsskoler, andre uddannelsesinstitutioner og private udbydere«.

7. I § 28, stk. 1, nr. 2, ændres »et AMU-center« til: »en institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

8. I § 42, stk. 1, nr. 2, ændres »AMU-centre, erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

9. Overskriften til § 46, »Direkte undervisningsudgifter«, udgår.

10. Overskriften til § 51, »Administration, bygningsdrift, udstyrsanskaffelse m.v.«, udgår.

11. § 51 affattes således:

»§ 51. Staten yder tilskud til fællesudgifter, herunder administration, ledelse og bygningsdrift, til institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 2. Tilskuddet udgøres af grundtilskud, der fastsættes på de årlige finanslove, og taxametertilskud, der ydes ud fra den enkelte institutions antal årselever og en takst pr. årselev. Taksterne pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove for grupper af uddannelser.«

12. § 52 ophæves.

13. § 53 affattes således:

»§ 53. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud efter §§ 46-50 til uddannelsessteder, ud over institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der gennemfører arbejdsmarkedsuddannelser efter § 3, nr. 1-3, jf. §§ 17, 20 og 22.«

14. I § 54 ændres »46, 47, 51 og 52« til: »46 og 47«.

§ 44. I lov nr. 371 af 6. juni 1991 om landbrugsuddannelser, som ændret senest ved § 10 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »godkendte erhvervsskoler, herunder tidligere landbrugsskoler, der af undervisnings- og forskningsministeren er godkendt som erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

2. I § 3, stk. 2, ændres »skoler, som ikke er erhvervsskoler, institutioner« til: »uddannelsesinstitutioner, der ikke er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, andre institutioner«.

3. § 17 affattes således:

»§ 17. Skolerne tilbyder eleverne kost og logi under skoleophold, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.«

4. I § 22, stk. 1, ændres »skoler, som ikke er erhvervsskoler, institutioner« til: »uddannelsesinstitutioner, der ikke er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, andre institutioner«.

§ 45. I lov om almen voksenuddannelse og om voksenuddannelsescentre, jf. lovbekendtgørelse nr. 668 af 7. juli 2000, som ændret ved § 63 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. § 12 a affattes således:

»§ 12 a. Voksenuddannelsescentrene samarbejder med andre voksenuddannelsescentre, institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og andre uddannelsesinstitutioner i et lokalt fællesskab. Samarbejdet har til formål at sikre, at institutionerne udnytter deres ressourcer bedst muligt, og at de informerer og vejleder samordnet om deres samlede uddannelsesudbud. Samarbejdet kan angå udbuddet af uddannelser.

Stk. 2. Som led i samarbejdet danner institutionerne et lokalt fælles samarbejdsforum, som mødes mindst en gang hvert kvartal.«

§ 46. I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, som ændret ved § 13 i lov nr. 246 af 6. april 2001, § 46 i lov nr. 343 af 16. maj 2001 og § 4 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring i bilag 1 til loven:

1. Nr. 24 affattes således:

»24) Lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.«

§ 47. I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 684 af 11. juli 2000, som ændret senest ved § 47 i lov nr. 343 af 16. maj 2001 og lov nr. 345 af 16. maj 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 27 f, stk. 2, ændres »en erhvervsskole, jf. lov om erhvervsskoler,« til: »en institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

§ 48. I lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 25. juni 1999, som ændret ved § 7 i lov nr. 263 af 12. april 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 5, ændres »erhvervsskole« til: »institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

2. § 3, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Skoleundervisningen kan foregå på institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, voksenuddannelsescentre, daghøjskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, social- og sundhedsskoler og lignende institutioner, der er godkendt i henhold til anden lovgivning.«

§ 49. I lov nr. 487 af 31. maj 2000 om forberedende voksenundervisning (FVU-loven), som ændret senest ved § 3 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,«.

2. § 7, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3-7 bliver herefter nr. 2-6.

3. I § 8, stk. 1, ændres », erhvervsskoler og arbejdsmarkedsuddannelsescentre« til: » og institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

§ 50. I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 11. marts 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, 2. pkt., ændres »erhvervsskolerne« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.«

2. I § 22, stk. 2, ændres »erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.«

3. I § 23 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »erhvervsskolerne« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller efter lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.«

§ 51. I lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 16. marts 2001, som ændret ved § 3 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, ændres »erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

2. I § 2, stk. 3, ændres »erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

3. I § 15, stk. 9, ændres »godkendt erhvervsskole« til: »institution godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

§ 52. I lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 18. december 2000, som ændret ved § 1 i lov nr. 148 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 2, nr. 3, ændres »laboranter omfattet af lov om erhvervsskoler« til: »laboranter omfattet af lov om korte videregående uddannelser«.

§ 53. I lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 14. oktober 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, nr. 6, ændres »Erhvervsskoler« til: »Institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

2. I § 8, stk. 2, udgår »eller på arbejdsmarkedsuddannelsescentrenes erhvervsintroducerende kurser«.

3. I § 11, stk. 2, ændres »erhvervsskolerne« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

§ 54. I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 179 af 15. marts 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 274 af 8. maj 2002 og § 5 i lov nr. 275 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 1, ændres »erhvervsskoler« til: »institutioner godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse«.

§ 55. I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1340 af 18. december 2000, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 249 af 8. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 1, nr. 4, i overskriften før § 11 og i § 12 ændres »skolehjem« til: »kostafdelinger«.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs