Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte og lov om
specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

(Den Internationale Brigade, støtte til uddannelse i udlandet m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 28. juni 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Det er en betingelse for at få uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet, at den uddannelsessøgende har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet. Betingelsen gælder dog ikke for uddannelsessøgende, der ansøger om uddannelsesstøtte til studentereksamen ved Duborgskolen i Flensborg.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

2. I § 14, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 2, stk. 4, 2. pkt.«

3. § 23, stk. 3, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 og 4 bliver herefter nr. 2 og 3.

4. § 23, stk. 5, ophæves.

5. § 24, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Årsfribeløbet forhøjes for uddannelsessøgende, der har indgået kontrakt med forsvaret om deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver i udlandet. Indgår følgende særlige indtægter i egenindkomsten, forhøjes fribeløbet med disse indtægter efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. § 23, stk. 3, nr. 2:

1) Løn og tillæg, der er indtjent under ovennævnte særlige tjenester i udlandet samt de hertil knyttede missionsforberedelses- og afviklingsperioder.

2) Særlig godtgørelse og bonus, der udbetales eller frigøres i henhold til kontrakten.

3) Feriegodtgørelse af de indtægter, der er nævnt i nr. 1 og 2.«

6. I § 25, stk. 1, 2. pkt., ændres »2.215 kr.« til: »2.250 kr.«

7. I § 30, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »stk. 2 og 4«: », hvis beløbet overstiger summen af det månedlige stipendium for udeboende og det månedlige studielån«.

8. § 33, stk. 4, ophæves.

9. I § 42 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for sager behandlet af en uddannelsesinstitution, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, og som er tillagt beføjelser til at træffe afgørelser efter stk. 1 og 2, jf. § 43, stk. 1.«

10. § 46, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»Formanden skal være dommer.«

11. I § 54, nr. 1, indsættes efter »ansøgninger,«: »herunder ansøgninger i elektronisk form,«.

12. I § 54, nr. 5, indsættes efter »skriftligt«: »eller i elektronisk form«.

13. Efter § 57 indsættes:

»§ 57 a. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem den ph.d.-studerende og stipendiegiveren, herunder om anvendelse af digital signatur eller anden sikker personidentifikation, bl.a. i forbindelse med ansøgninger om SU-ph.d.-stipendium og afgivelse af oplysninger, jf. § 54, nr. 1 og 5.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om elektronisk kommunikation mellem stipendiegiveren og uddannelsesinstitutionen eller styrelsen. Undervisningsministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation, bl.a. i forbindelse med afgivelse af oplysninger efter §§ 56 og 57.«

§ 2

I lov nr. 484 af 31. maj 2000 om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Det er en betingelse for at få specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, at den studerende har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

    Stk. 2. § 1, nr. 1, har virkning for ansøgninger om godkendelse af uddannelser i udlandet som støtteberettigende, der modtages i styrelsen efter den 1. juli 2002.

    Stk. 3. § 1, nr. 5, har virkning for uddannelsessøgende, der har indgået kontrakt eller fået ændret deres kontrakt med forsvaret for en periode, der begynder den 1. oktober 2000 eller senere.

    Stk. 4. § 2, nr. 1, har virkning for ansøgninger om specialpædagogisk støtte til uddannelser i udlandet, der modtages i styrelsen efter den 1. juli 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. juni 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs