Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om betaling for uddannelse i forbindelse med aktivering m.m.

 

 

Herved bekendtgøres lov nr. 1125 af 29. december 1999 om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. med de ændringer, der følger af lov nr. 1320 af 20. december 2000, § 6 i lov nr. 149 af   25. marts 2002 og § 68 i lov nr. 145 af 25. marts 2002. Lovbekendtgørelsen gælder først i sin helhed fra den 1. januar 2003.

§ 1. Arbejdsformidlingen og kommunerne afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter i forbindelse med aktivering på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Undervisningsministeriet eller amtskommunen til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der deltager i uddannelse i henhold til en handlingsplan efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, eller som deltager i undervisning efter godkendelse fra opholdskommunen efter lov om aktiv socialpolitik. Loven gælder dog ikke for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Undervisningsministeriets lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet til uddannelse af aktiverede.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte særlige regler for betaling for aktiveredes deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, der udbydes under lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen hos arbejdsformidlingen og kommunerne på grundlag af antal årselever og studenterårsværk under aktivering efter de takster, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner.

Stk. 2. For uddannelsesinstitutioner, der finansieres af amtskommunen, beregner amtskommunen en takst pr. årselev på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om administration af ordningen, herunder om tilmelding, beregning og opkrævning af betaling samt om offentliggørelse af taksterne, jf. stk. 1 og 2.

§ 3. Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for de udgifter til skolepraktik, jf. § 19 b, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, som Arbejdsgivernes Elevrefusion afholder efter § 13 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 4. Ved tilmelding og ophør af uddannelsesforløbet skal arbejdsformidlingen eller opholdskommunen udfylde en blanket for hver enkelt aktiveret og aflevere den til uddannelsesinstitutionen. Arbejdsformidlingen og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmelding som aktiveret finder sted. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren nærmere regler om indholdet af blanketten, herunder at den aktiveredes personnummer skal oplyses.

§ 5. De i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner m.fl., der modtager tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, indberetter oplysninger om årselever og studenterårsværk opgjort på grundlag af antallet af aktiverede elever og studerende, for hvilke der ikke ydes tilskud eller bevilling, jf. § 1, stk. 3, til Undervisningsministeriet til brug for kontrol af tilskudsbetingelser og beregning af tilskud på enkelte områder og til brug for statistik. Denne indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årselever og studenterårsværk på uddannelsen til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af indberetningen og om fremgangsmåden ved indberetningen for den enkelte uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet.

§ 6. For selvejende institutioner under Undervisningsministeriet attesterer institutionernes revision indberetningens rigtighed efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 7. Kommunalbestyrelsen og uddannelsesinstitutionerne har pligt til at give Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og amtskommunerne alle oplysninger, der er nødvendige for administrationen af ordningen.

§ 7 a. Bestemmelserne om amtskommuner i denne lov gælder tilsvarende for Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner.

§ 7 b. Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for aktivering på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Vedkommende minister varetager administrationen af ordningen og har i den forbindelse samme beføjelser, som undervisningsministeren har i henhold til loven.

  § 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 9. (Udeladt).

§ 10. (Udeladt).

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1320 af 20. december 2000 om ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., hvorved § 1 fik en ændret affattelse, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

  Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Ved § 6 i lov nr. 149 af 25. marts 2002 blev §§ 1, 2 og 5 nyaffattet, §§ 4 og 7 ændret, §§ 7 a og 7 b indsat og § 8, stk. 2-5, ophævet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse m.m.:

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, med virkning for samtlige uddannelsesaktiviteter efter denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For daghøjskoler træder § 6, nr. 2-7 1)  , i kraft den 1. juli 2002 med virkning for uddannelsesaktiviteter fra denne dato.

 

Ved § 68 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 blev § 7 a ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (udeladt).

 

 

 

 

 

 

Undervisningsministeriet, den 28. august 2002

Ulla Tørnæs

/Kirsten H. Petersen

Officielle noter

1) Dvs. samtlige ændringer bortset fra ændringen af lovens titel