Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.

 

I medfør af § 9, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 9. juli 2002, fastsættes:

§ 1. Bestyrelsen ved en fri grundskole er ansvarlig for, at forældrene til børn i skolen (forældrekredsen), jf. lovens §§ 9 og 38 indkaldes til møde, hvor forældrekredsen skal vælge en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk.

Stk. 2. Der skal indkaldes til møde således, at det kan afholdes senest 3 måneder efter, at der ikke længere er tilsynsførende med de forhold, der er nævnt i stk. 1. Indkaldelsen skal ske ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel. Tilsynsreglerne og valgreglerne, herunder at enhver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet, skal fremgå af indkaldelsen.

§ 2. Ved mødets begyndelse vælger forældrekredsen under ledelse af formanden for bestyrelsen eller skolelederen en mødeleder. Skolens ansatte kan ikke vælges til mødeleder. Det er uforeneligt med mødelederhvervet at være opstillet som kandidat til tilsynsførende.

Stk. 2. Mødeleder påser, at mødet er lovligt indkaldt, og at valget foregår i overensstemmelse med reglerne herom.

Stk. 3. Mødeleder godkender ved sin underskrift et beslutningsreferat af mødet og afleverer eller sender det til skolelederen.

Stk. 4. Skolen yder sekretariatsmæssig bistand til forældrekredsen.

Stk. 5. Valgets omkostninger påhviler skolen.

§ 3. Forældrekredsen afgør først funktionsperiodens længde, dog højst 4 år, og hvorvidt en eller flere personer eller kommunalbestyrelsen skal være tilsynsførende. Hvis der skal vælges en eller flere personer, skal forældrekredsen, inden valget afholdes, beslutte, hvor mange tilsynsførende der højst kan vælges. Afgørelserne træffes af de fremmødte forældre ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 2. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen.

Stk. 3. Valghandlingen skal være hemmelig, hvis en eller flere forældre ønsker det.

Stk. 4. Hver forælder kan afgive stemme på et antal personer svarende til det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 5. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 6. Skolelederen underretter den eller de valgte tilsynsførende om valget.

Stk. 7. Genvalg af tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 8. Hvis der vælges flere tilsynsførende, og hvis forældrekredsen ikke har valgt dem til bestemte tilsynsaktiviteter, aftaler de tilsynsførende indbyrdes, hvem der udfører hvilke tilsynsaktiviteter.

§ 4. Tvivlspørgsmål om fremgangsmåden ved valget afgøres af mødelederen. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i mødet og i givet fald hvilke personer.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. oktober 2002.

Undervisningsministeriet, den 1. oktober 2002

Ulla Tørnæs

/Hanne Traberg