Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om professionsbacheloruddannelsen i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

 

I medfør af § 5, stk. 1 3, og § 11, stk. 2 3, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål, varighed og betegnelse

§ 1. Formålet med uddannelsen er, at kvalificere de studerende til at varetage fremmedsproglige kommunikationsopgaver og markedsføringsopgaver i internationalt orienterede private og offentlige virksomheder og organisationer med speciel vægt på anvendelsen af IT som kommunikations- og markedsføringsmiddel, samt give de studerende forudsætninger til at kunne fortsætte i kompetencegivende videreuddannelse.

Stk. 2. De studerende skal kvalificere sig til at kunne

1) varetage erhvervssproglige kommunikationsopgaver med inddragelse af web-teknologien, herunder design og planlægning af multimedieopgaver,

2) identificere og formulere relevante problemstillinger og styre udviklingsprocesser fra idé til implementering,

3) sætte kommunikationsopgaver ind i en strategisk og organisatorisk sammenhæng,

4) analysere og vurdere data med henblik på at formulere og præsentere løsningsforslag til markedsføringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder,

5) forøge og udvide deres faglige viden ved læsning af faglitteratur på videnskabeligt niveau og tage ansvar for egen læring,

6) arbejde selvstændigt og samarbejde konstruktivt og målrettet i grupper med anderledes uddannede og

7) opnå forståelse for nødvendigheden af en fortsat faglig udvikling og opdatering.

§ 2. Uddannelsen foregår ved uddannelsesinstitutioner, der af undervisningsministeren er godkendt hertil. Uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for uddannelsen i sin helhed, hvilket indebærer ansvar for indhold, sammenhæng og koordinering af uddannelsens teori og praktik.

Stk. 2. Uddannelsen er en semesteropdelt uddannelse, der er normeret til 3½ studenterårsværk eller 210 ECTS-point. Et studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point). Hvert semester varer 18 24 uger.

Stk. 3. Uddannelsen skal være afsluttet senest 6 år efter studiestart. Uddannelsesinstitutionen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere herfra.

§ 3. Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i ét fremmedsprog og IT-baseret kommunikation og markedsføring. Betegnelsen på engelsk er Bachelor in one Foreign Language and IT-based Marketing and Communication.

Kapitel 2

Uddannelsens tilrettelæggelse og indhold

§ 4. Uddannelsen tilrettelægges, så der etableres vekselvirkning mellem og en kombination af teori og praktik.

§ 5. Uddannelsen tilrettelægges med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem forløbet.

§ 6. Nationale og internationale forskningsresultater, der er relevante for professionen, integreres i størst muligt omfang i undervisningen.

§ 7. I uddannelsen indgår tværfagligt samarbejde i såvel den teoretiske som i den praktiske undervisning svarende til mindst 35 ECTS-point.

Stk. 2. I uddannelsens teoretiske dele og praktikdele indgår undervisningsformer og læringsmiljøer, der udvikler de studerendes selvstændighed, samarbejdsevne, refleksion og evne til at skabe faglig fornyelse.

Stk. 3. I uddannelsen lægges vægt på, at de studerende får mulighed for at opnå bred praksiserfaring inden for relevante virksomhedsområder, og at dette indgår i hele studieforløbet.

§ 8. I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant for det pågældende fagområde, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer. Uddannelsen skal endvidere bidrage til at fremme de studerendes personlige udvikling samt bidrage til at udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

§ 9. Uddannelsen omfatter:

1) Et erhvervssprog, svarende til 60 ECTS- point.

2) IT-baseret kommunikation og markedsføring, svarende til 50 ECTS-point.

3) Tværfaglige fag, svarende til 35 ECTS-point.

4) Valgfag, svarende til 35 ECTS-point, heraf 30 ETCS-point inden for det valgte fremmedsprog.

5) Praktik, svarende til 30 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt med et omfang svarende til mindst 10 ECTS-point, inden for de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte fag og deres omfang.

§ 10. Målet for undervisningen i et erhvervssprog er, at den studerende på baggrund af viden om sprog og om kommunikation på tværs af sprog- og kulturgrænser, skal opnå et højt niveau for lytte- og læseforståelse og for mundtlig og skriftlig sprogproduktion på det valgte fremmedsprog.

Stk. 2. Målet med undervisningen i IT-baseret markedsføring og kommunikation er, at den studerende skal opnå dels indsigt i principper og teknik for grafisk design og web-design og dels bred viden om markedskommunikation generelt og om anvendelsen af IT til markedsføringsformål.

Stk. 3. Målet med de tværfaglige fag er, at den studerende skal opnå en overordnet forståelse for forholdet mellem sprog, kommunikation og kultur

§ 11. Målet med praktikken er, at den studerende skal opnå sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab. Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende i forbindelse med træning af grundlæggende kompetencer inden for uddannelsens faglige område.

Stk. 2. Praktikken foregår på relevante virksomheder, der er godkendte af institutionen. De studerende har pligt til at deltage i praktikken. Det påhviler praktikstedet i samarbejde med institutionen og den studerende forud for praktikken at udarbejde en beskrivelse af praktikforløbet. Beskrivelsen skal godkendes af institutionen.

Stk. 3. Nærmere regler om praktikken, herunder om kriterier for godkendelse af praktiksteder og om de studerendes pligt til at deltage i praktikken, fastsættes i studieordningen, jf. § 14, stk. 2.

§ 12. Målet med bachelorprojektet er, at den studerende gennem selvstændigt arbejde erhverver sig kvalifikationer inden for uddannelsens faglige område. I projektet behandles en selvvalgt problemstilling med anvendelse af videnskabelig metode og inddragelse af erfaringer fra praktik. Problemstillingen skal godkendes af institutionen.

Kapitel 3

Eksamen m.v.

§ 13. En prøve placeres ved udgangen af 2. semester, og den eksterne prøve i bachelorprojektet placeres i 7. semester. Placeringen af de øvrige prøver fastsættes i studieordningen.

Stk. 2. Praktikken bedømmes ved en intern prøve, hvor der gives bedømmelsen Bestået eller Ikke bestået.

Stk. 3. Bachelorprojektet bedømmes ved en mundtlig prøve. Der gives en samlet karakter for det skriftlige arbejde og præstationen ved prøven. Prøven er individuel.

Stk. 4. Den studerende kan først afslutte bachelorprojektet, når de øvrige prøver og praktikken er bestået.

Stk. 5. For eksamen gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (eksamensbekendtgørelsen), bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

Kapitel 4

Studieordningen

§ 14. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler for uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om:

1) Undervisnings- og arbejdsformer i uddannelsen, jf. § 7.

2) Mål for samt indhold og tidsmæssig omfang af de enkelte fag samt fagenes placering i studieforløbet. Omfanget af fagene fastsættes i ECTS-point, jf. § 9.

3) Mål, indhold, tidsmæssigt omfang, placering og tilrettelæggelse af praktikken, jf. § 11.

4) Obligatorisk deltagelse i praktikken og godkendelse af praktiksteder, jf. § 11, stk. 3.

5) Udarbejdelse af bachelorprojektet, jf. § 12.

6) Eksamen og bedømmelse, jf. § 13.

7) Overgangsregler, jf. § 15, stk. 3.

8) Merit, jf. §17.

9) Internationalisering.

Stk. 3. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

§ 15. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 2. Ved væsentlige ændringer af studieordningen indhenter institutionen en udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen.

Stk. 3. Studieordningen, herunder væsentlige ændringer i denne, træder i kraft ved studieårets begyndelse og skal indeholde overgangsregler. Censorformandskabet skal orienteres om studieordningen og ændringer her.

Stk. 4. Gældende studieordninger skal være offentligt tilgængelige på institutionens hjemmeside.

Kapitel 5

Andre regler

§ 16. Skift til samme uddannelse ved en anden institution kan først ske efter 1. studieår og efter, at de dertil hørende prøver er bestået. Institutionen kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

§ 17. Beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder uddannelse efter denne bekendtgørelse, ækvivalerer tilsvarende uddannelseselementer ved de andre institutioner.

Stk. 2. Institutionen kan herudover i hvert enkelt tilfælde eller ved regler i studieordningen godkende, at gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse, der er bestået efter reglerne herom, træder i stedet for uddannelseselementer eller dele heraf, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelsesdele.

§ 18. Undervisningsministeriet kan godkende fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Samtidig fastsættes forsøgets varighed og rapporteringsformen.

§ 19. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 2, stk. 3, § 16 og § 17, stk. 2.

§ 20. Institutionens afgørelser i henhold til bekendtgørelsen kan indbringes for Undervisningsministeriet af den, afgørelsen angår, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der videresender klagen til ministeriet ledsaget af en udtalelse. Institutionen giver klageren lejlighed til inden for en frist af mindst 1 uge at kommentere udtalelsen. Kommentarerne medsendes til ministeriet.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2002 og har virkning for studerende, der er begyndt på uddannelsen den 1. september 2002 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 4. november 2002

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Kirsten Lippert