Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om akademiuddannelsen til statonom (VVU)

 

I medfør af § 11, stk. 2, § 12, stk. 4, § 15, stk. 5 og 6, § 16, § 19, nr. 1, litra a, § 20, § 30, stk. 2, og § 32, nr. 1, i lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og § 10, stk. 2, i lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur m.v.

§ 1. Formålet med VVU uddannelsen til statonom er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører statslig administration.

Stk. 2. Den uddannede skal kunne

1) kombinere viden om organisatoriske, juridiske, økonomiske og samfundsmæssige forhold med metodiske og praktiske overvejelser om statslig administration og

2) indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Stk. 3. Formålet med uddannelsen er at give den studerende et fagligt og metodisk grundlag med henblik på at kunne analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for statslig administration samt faglig specialisering inden for det juridiske og økonomiske område.

§ 2. Uddannelsen er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse som reguleret forløb.

Stk. 2. Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 3. Uddannelsen, der er modulopbygget, udgør et selvstændigt afrundet uddannelsesforløb, der sammen med mindst 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 5, stk. 2, svarer til et niveau som en kort videregående uddannelse (erhvervsakademiuddannelse) på 120 ECTS-point. Uddannelsen giver adgang til relevante diplomuddannelser.

Stk. 4. Uddannelsen består af 6 moduler, der hver har et omfang på 10 ECTS-point.

Stk. 5. Institutionen skal tilrettelægge undervisningen, så uddannelsen kan afsluttes på 3 år.

§ 3. Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen statonom (VVU).

§ 4. Undervisningsministeriet godkender, hvilke institutioner der kan udbyde uddannelsen.

Kapitel 2

Adgang

§ 5. Følgende uddannelser giver adgang til uddannelsen:

1) En relevant erhvervsuddannelse med studiekompetence svarende til engelsk C.

2) En relevant grunduddannelse for voksne med engelsk C.

3) En adgangsgivende eksamen.

4) En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3.

Stk. 2. Ansøgere skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Stk. 3. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene i stk. 1, men som ud fra en konkret vurdering har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Kapitel 3

Indhold m.v.

§ 6. Uddannelsen består af 6 moduler på hver 10 ECTS-point.

Stk. 2. Institutionen fastsætter i studieordningen efter forud indhentet godkendelse af Undervisningsministeriet regler om modulerne, som er:

1) 4 moduler, der omfatter organisationspsykologi, statsret og EU-ret, økonomi samt samfundsanalyse og metode.

2) Specialeforløb, der skal give den studerende mulighed for at profilere sin uddannelse gennem fordybelse og perspektivering. Institutionen tilrettelægger specialeforløbet ved at udbyde et eller flere forløb inden for uddannelsens overordnede formål.

3) Afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen, og hvor den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning inden for statslig administration. Den studerende skal gennemføre det afsluttende afgangsprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen, herunder specialeforløbet.

§ 7. Institutionen skal ved tilrettelæggelse af uddannelsen tage udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.

Stk. 2. Institutionen skal sikre progression i hele uddannelsesforløbet.

Stk. 3. Der skal i uddannelsen indgå undervisningsformer, der kan udvikle den studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse.

Stk. 4. I uddannelsen indgår i det omfang, det er relevant, undervisning i miljømæssige problemstillinger og i samspillet mellem forskellige kulturformer.

Kapitel 4

Lærerkvalifikationer

§ 8. Lærere, der underviser i uddannelsen, skal have kandidatniveau eller tilsvarende niveau opnået gennem anden videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan dokumentere det faglige og teoretiske niveau. Lærerne skal normalt have relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. Lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau.

Kapitel 5

Eksamen og bedømmelse

§ 9. For eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v. gælder reglerne i bekendtgørelse om eksamen ved videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (eksamensbekendtgørelsen), jf. dog stk. 2, bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse samt bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen).

Stk. 2. Hver af uddannelsens 6 moduler afsluttes med en prøve med individuel bedømmelse efter 13-skalaen. Mindst 2 moduler, herunder det afsluttende afgangsprojekt skal dokumenteres ved eksterne prøver.

Kapitel 6

Studieordning

§ 10. Studieordningen skal indeholde de regler, som institutionen i henhold til denne bekendtgørelse fastsætter om:

1) Adgangsgivende uddannelser, jf. § 5.

2) De enkelte moduler, jf. § 6, stk. 2:

a) mål,

b) indhold,

c) omfang, angivet i ECTS-point,

d) undervisnings- og arbejdsformer.

3) Udarbejdelse af afsluttende afgangsprojekt, jf. § 6, stk. 2, nr. 3.

4) Merit, jf. § 13 og § 14.

5) Overgangsordninger, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 2. Ud over regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse indeholder studieordningen regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

§ 11. Ved udarbejdelse af studieordninger og væsentlige ændringer heraf tager institutionen kontakt til aftagerrepræsentanter og andre institutioner, der udbyder uddannelsen, og indhenter udtalelse fra censorformandskabet, jf. censorbekendtgørelsen.

Stk. 2. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse.

Stk. 3. Studieordninger og væsentlige ændringer heraf skal indeholde de fornødne overgangsordninger.

Stk. 4. Gældende studieordninger er offentlige og skal være lettilgængelige på institutionens hjemmeside på internettet.

Kapitel 7

Andre regler

§ 12. Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsakademiuddannelserne finder anvendelse for samtlige uddannelsesforløb, der gennemføres i medfør af nærværende bekendtgørelse.

§ 13. Ved skift til samme uddannelse ved anden institution skal beståede moduler godskrives den studerende.

§ 14. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter institutionens afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af institutionen træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse (merit). Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer.

§ 15. Undervisningsministeriet træffer afgørelse om at dispensere fra denne bekendtgørelse, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i § 5, stk. 3.

§ 16. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 8

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2. Samtidig ophæves Danmarks Forvaltningshøjskoles regler om statonomuddannelsen.

Stk. 3. Danmarks Forvaltningshøjskole fastsætter de fornødne overgangsordninger for studerende, der på ikrafttrædelsestidspunktet er i gang med statonomuddannelsen.

Undervisningsministeriet, den 13. december 2002

P.M.V.
Jørgen Torsbjerg Møller

/Jens Nielsen