Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Folkeoplysende forening
  Kapitel 2Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
  Kapitel 3Anvisning af offentlige lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg
  Kapitel 4Tilskud til private lokaler m.v.
  Kapitel 5Foreningsarbejde på amtsplan
  Kapitel 6Aflæggelse af regnskab
  Kapitel 7Mellemkommunale betalinger
  Kapitel 8Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

(folkeoplysningsbekendtgørelsen)

 

 

I medfør af § 5, stk. 9, § 8, stk. 3, § 13, § 20, § 22, stk. 6, § 23, stk. 3, § 25, stk. 7, § 29, stk. 5, § 43, stk. 4, og § 45, stk. 5, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved § 1 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Folkeoplysende forening

§ 1. En folkeoplysende forenings vedtægt skal indeholde oplysninger om:

1) Foreningens formål.

2) Valg til bestyrelsen og antallet af bestyrelsesmedlemmer.

3) Regnskabs- og formueforhold, herunder valg af revisor.

4) Foreningens hjemsted.

5) Betingelser for medlemskab.

6) Tegningsret for foreningen.

7) Procedure for vedtægtsændringer.

8) Anvendelse af foreningens eventuelle overskud ved ophør.

Kapitel 2

Afgrænsning af folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Fællesregler

§ 2. Der kan ikke ydes tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning.

Stk. 2. Tilskud til handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed ydes efter folkeoplysningslovens § 44, stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud hertil, jf. folkeoplysningslovens § 6, stk. 2, og § 19, stk. 2.

Stk. 3. Den virksomhed, der tilbydes, skal bygge på fællesskab, jf. folkeoplysningslovens § 1.

Stk. 4. Hvor der kan være mulige konkurrenceforvridende følgevirkninger for private kommercielle virksomheder, skal folkeoplysningsudvalget være særligt opmærksom på folkeoplysningslovens krav til formål og foreningsdannelse, når den støtteberettigende virksomhed vurderes, herunder når kommunalbestyrelsen fraviger reglen i § 3, stk. 2.

Den folkeoplysende voksenundervisning og tilskud hertil

§ 3. Foreningen træffer inden for folkeoplysningslovens § 1 og § 7 beslutning om valg af emner. Der kan således ikke ydes tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, hvis formålet er agitation, behandling, underholdning, forkyndelse eller udbredelse af overtro.

Stk. 2. Der kan, jf. dog stk. 3, ikke ydes tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag inden for spil, idræt og sports- og konkurrencepræget virksomhed, herunder dans bortset fra folkedans, eller til emner om fremstilling af alkoholiske drikke. Dette gælder både teoretisk undervisning inden for områderne og udøvelse i praksis.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter høring af folkeoplysningsudvalget fastsætte nærmere overordnede retningslinjer for, hvad der ligger i de begreber, der er nævnt i stk. 2, og kommunalbestyrelsen kan fravige de i stk. 2 nævnte begrænsninger.

Undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed

§ 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til undervisning, studiekredse og foredragsvirksomhed. Kommunalbestyrelsen fastlægger efter objektive kriterier tilskudsvilkår for forskellige undervisnings- og tilrettelæggelsesformer og kan beslutte at graduere tilskuddet til forskellige fag og emner.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen yder supplerende tilskud til lønudgifter i forbindelse med undervisning af deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne, jf. folkeoplysningslovens § 11, stk. 2, skal det fremgå af tilskudsmodellen.

Stk. 4. Yder kommunalbestyrelsen særlige tilskud til nedsættelse af deltagerbetalingen for særlige grupper og supplerende tilskud til undervisning m.v., der forudsætter små hold, jf. folkeoplysningslovens § 11, stk. 3, skal det fremgå af tilskudsmodellen.

Stk. 5. Den beløbsramme, der er til rådighed for tilskud til undervisning, studiekredse og foredrag, jf. dog § 5, stk. 1, fordeles som tilskudstilsagn til de enkelte ansøgende foreninger af folkeoplysningsudvalget på grundlag af den af kommunalbestyrelsen fastsatte tilskudsmodel.

Anvendelse af 10 pct. puljen (debatskabende aktiviteter)

§ 5. Foreningen skal afsætte 10 pct. af det beløb, der er givet tilskudstilsagn om, jf. § 4, stk. 5, til debatskabende aktiviteter. De debatskabende aktiviteter kan afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn.

Stk. 2. Aktiviteterne skal annonceres offentligt, og arrangementerne skal være åbne for alle.

Stk. 3. Det er ikke en betingelse, at der er knyttet deltagerbetaling til den i stk. 1 nævnte aktivitet, men hvis det er tilfældet, skal et eventuelt overskud opstået i forbindelse hermed bruges inden for folkeoplysningslovens område, og det skal fremgå af annonceringen, hvor stor deltagerbetalingen er.

Stk. 4. De debatskabende aktiviteter skal opfylde de formål, der er nævnt i folkeoplysningslovens § 1 og § 7. Aktiviteterne skal herudover foregå, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper.

Stk. 5. De emner, der indgår i arrangementerne, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet. Aktiviteterne skal tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet.

Stk. 6. Formålet med de debatskabende aktiviteter må ikke være behandling, agitation, underholdning, valgkampagner (fagforeninger, partier m.v.), forkyndelse eller udbredelse af overtro, men der må gerne oplyses og skabes debat herom.

Stk. 7. De debatskabende aktiviteter kan foregå i et samarbejde med andre foreninger, organisationer, institutioner m.v. Den enkelte forening skal aflægge særskilt regnskab for de udgifter, den har haft i forbindelse med et sådant fællesarrangement, hvoraf skal fremgå foreningens udgifter og indtægter ved arrangementet.

§ 6. Alle udgifter, afholdt af puljen, skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med et arrangement efter § 5, stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan forud for tilskudsåret, jf. folkeoplysningslovens § 33, stk. 4, fastsætte en procentgrænse for, hvor meget en udgiftstype må udgøre af foreningens samlede 10 pct. ramme, og kan beslutte, at visse udgiftstyper ikke skal dokumenteres.

Stk. 2. Puljen kan ikke anvendes til:

1) Befordring af deltagere.

2) Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere.

3) Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi.

4) Entreudgifter for deltagere.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan, under hensyntagen til de regler der er fastsat i §§ 5 og 6, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget fastsætte nærmere retningslinjer for anvendelsen af puljen.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud hertil

§ 8. Kommunalbestyrelsen fastsætter en tilskudsmodel ud fra lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskudstilsagnet skal fremgå af modellen. Kommunalbestyrelsen kan sætte tilskuddet i forhold til den samlede kontingentbetaling, herunder bidrag som foreningens medlemmer skaber ved deres arbejdsindsats, og anden deltagerbetaling.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder tilskud til idræt samt idébestemte og samfundsengagerende aktiviteter for børn og unge under 25 år. Aktiviteter for børn og unge af idébestemt, politisk og religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet for børn og unge.

Stk. 3. Hvis kommunalbestyrelsen yder tilskud til foreningernes egen disposition, ydes dette efter objektive kriterier og udbetales ratevis forud, eventuelt som a conto beløb.

Stk. 4. Ydes tilskud til specifikke formål, skal tilskuddet anvendes til disse formål. Tilskuddet kan udbetales efter regning, når aktiviteten har været afholdt.

Kapitel 3

Anvisning af offentlige lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, efter indhentet udtalelse fra folkeoplysningsudvalget, samle anvisningen af lokaler m.v. geografisk og i kortere samlede åbningsintervaller, dog således at der tages hensyn til, at deltagerne får rimelige transportafstande. Ved særlige forhold forstås navnlig ferieperioder, weekender og tidlige eller sene tidspunkter af døgnet, hvor de lokaler m.v., der er til rådighed, ikke udnyttes fuldt ud.

Stk. 2. Folkeoplysningsudvalget kan efter skriftligt varsel inddrage tilladelsen til at benytte lokaler m.v., hvis det gentagne gange konstateres, at disse ikke udnyttes i rimeligt omfang, eller hvis de regler, der er fastsat af kommunalbestyrelsen, amtsrådet eller staten for brug af lokalerne, overtrædes.

Stk. 3. Ved anvisning af lokaler skal der, så vidt det er muligt, tages hensyn til, om de ligger i rimelig nærhed i forhold til deltagerne. Anviste lokaler m.v. skal være anvendelige og hensigtsmæssige til den konkrete undervisning eller aktivitet, der skal finde sted.

§ 10. Hvis kommunalbestyrelsen, jf. folkeoplysningslovens § 22, stk. 4, opkræver et gebyr for brug af anviste offentlige lokaler, kan kommunalbestyrelsen graduere gebyret for brug af anviste offentlige lokaler, herunder haller samt udendørsanlæg, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne.

Kapitel 4

Tilskud til private lokaler m.v.

Den folkeoplysende voksenundervisning, jf. folkeoplysningslovens kapitel 4

§ 11. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 23, stk. 1, ydes til følgende driftsudgifter:

1) Egne, almindelige lokaler:

a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale.

b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

2) Lejede, almindelige lokaler:

a) Det aftalte lejebeløb.

b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

§ 12. Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret 2003, jf. § 11, stk. 1, 93,95 kr. pr. time for almindelige lokaler, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 75 pct. af det nævnte beløb pr. time.

Stk. 2. Efter 2003 reguleres beløbet efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter § 11, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter folkeoplysningsudvalget, hvordan lokaletilskuddet fordeles.

§ 13. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud efter folkeoplysningslovens § 23, stk. 1, til almindelige lokaler, hvis der til brug for foreningen kan anvises et egnet offentligt lokale. Lokalet skal dog anvises i det tidsinterval, henholdsvis kl. 8.00 - 17.00 eller 17.00 - 8.00, som foreningen har søgt om lokaletilskud til.

Stk. 2. Foreningen kan ikke inden for de nævnte tidsrum i stk. 1 kræve at få anvist et bestemt lokale på et bestemt tidspunkt og på en bestemt ugedag, men det anviste lokales størrelse og standard skal svare til undervisningens indhold.

Stk. 3. Hvis foreningen søger om tilskud hen over tidsintervallerne i stk. 1, kan kommunalbestyrelsen undlade at yde lokaletilskud, hvis den kan anvise et egnet offentligt lokale i det tidsrum, der er søgt om tilskud til.

Stk. 4. Ved et almindeligt lokale forstås et lokale uden særligt udstyr. Til faglokaler og lokaler med særligt udstyr ydes tilskud efter bestemmelsen i folkeoplysningslovens § 23, stk. 2.

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. folkeoplysningslovens kapitel 5

§ 14. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Det aftalte lejebeløb.

b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:

1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.

2) Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.

3) Udgifter til lokaler - bortset fra svømmehaller - til hvilke andre samtidig har adgang mod betaling.

Stk. 4. Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue ydes efter reglerne i stk. 1-3, idet tilskud til udgifterne til rytterstue dog maksimalt ydes for 1 1/4 time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der skal ikke ydes tilskud til udgifter til stald.

Stk. 5. Ved haller forstås idrætshaller, svømmehaller, skøjtehaller, ridehaller, tennishaller og squashhaller. Som haller betragtes endvidere andre tilsvarende lokaler, der er mindst 800 m2.

§ 15. Overstiger driftsudgifterne i kalenderåret 2003, jf. § 14, stk. 1, 187,90 kr. pr. time for haller, bortset fra ridehaller, og 93,95 kr. pr. time for andre lokaler inkl. ridehaller, er kommunalbestyrelsen kun forpligtet til at yde tilskud med 65 pct. af de nævnte beløb pr. time.

Stk. 2. Efter 2003 reguleres beløbene efter stk. 1 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

Stk. 3. Er lokaleudgifterne efter § 14, stk. 1, afholdt af flere foreninger, fastsætter folkeoplysningsudvalget, hvordan lokaletilskuddet fordeles.

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis folkeoplysningsudvalget kan anvise et egnet offentligt lokale.

Stk. 2. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås ansøgninger:

1) Fra nye foreninger.

2) Om nye lokaler.

3) Om udvidelse af timetal.

4) Om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefra kommende krav.

Stk. 3. Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads til rekvisitter og udstyr, og der skal være mulighed for særpræg og udsmykning i forhold til foreningens aktivitet. Endvidere skal lokalets størrelse og standard svare til aktivitetens indhold.

Kapitel 5

Foreningsarbejde på amtsplan

§ 17. Ved foreninger på amtsplan for børn og unge forstås amts- eller distriktsforeninger m.v. med lokalforeninger i flere kommuner, på Bornholm dog med flere lokalforeninger i Bornholms Kommune, som er medlemmer enten direkte eller gennem lokale sammenslutninger. Kredsforeninger og lokalforeninger, som er medlemmer af en amtsforening, er ikke amtsforeninger.

Stk. 2. Foreningen skal have almindelige foreningsmæssige aktivitetstilbud for lokalforeningernes medlemmer. Administrative sammenslutninger uden foreningsaktiviteter betragtes ikke som amtsforeninger.

Stk. 3. Det skal af foreningens vedtægter fremgå, at foreningen er hjemmehørende i amtskommunen. Foreningen skal have tilknytning til denne amtskommune, der normalt bør være den, hvor foreningens lokaler er beliggende, eller hvor foreningsarbejdet i øvrigt finder sted.

§ 18. Afregning af tilskud, herunder tilbagebetaling, til foreningsarbejde på amtsplan for børn og unge sker efter regler, som er fastsat af amtsrådet i henhold til folkeoplysningslovens § 45, stk. 4.

Kapitel 6

Aflæggelse af regnskab

Aflæggelse af regnskab for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, tilskud efter folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og tilskud til private lokaler m.v.

§ 19. Afregning af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, tilskud efter folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, til debatskabende aktiviteter, jf. dog stk. 2, tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og lokaletilskud til private lokaler m.v. sker efter de regler, som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Hvis en forening ikke eller kun delvist har brugt de midler, der afsættes, jf. folkeoplysningslovens § 8, stk. 2, skal der ske tilbagebetaling af de ikke forbrugte midler til kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Ved dokumentation for deltagerbetaling oplyses størrelsen af den samlede egenbetaling.

Revision

§ 20. Foreningen skal påse, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af foreningens tilskudsmidler, og den skal sørge for, at regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om revision m.v., jf. dog stk. 3

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, om regnskabet skal revideres ved en af foreningen valgt revisor, eller om regnskab for større tilskud skal revideres ved registreret eller statsautoriseret revisor. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde, at revisionen foretages af kommunens revision.

Stk. 4. Revisor kontrollerer foreningens oplysninger, og at regnskabet er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør af loven. Revisor attesterer regnskabet.

Kapitel 7

Mellemkommunale betalinger

§ 21. Kommunalbestyrelsen kan, jf. folkeoplysningslovens § 43, stk. 2, kræve godtgørelse fra deltagernes hjemstedskommune for udgifter i forbindelse med undervisning og studiekredse efter folkeoplysningslovens kapitel 4.

Stk. 2. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået aftale om godtgørelsens størrelse med deltagernes hjemstedskommune, herunder at der ikke skal betales godtgørelse, anvendes følgende takster pr. undervisningstime for undervisning og studiekredse, der påbegyndes i perioden 1. januar til 31. december 2003:

1) Undervisning og studiekredse 6,45 kr.

2) Deltagere med handicap i relation til undervisningen i et konkret emne 39,30 kr.

Stk. 3. For undervisning og studiekredse, der er påbegyndt i 2002 og videreføres i 2003, anvendes taksterne efter stk. 2 for de undervisningstimer, der gennemføres i 2003.

Stk. 4. Det er deltagerens hjemstedskommune ved undervisningens start, der er afgørende for, hvilken kommune der skal betale.

Stk. 5. For undervisning og studiekredse, der påbegyndes efter den 31. december 2003, reguleres beløbene efter stk. 2 med den procentsats, der anvendes ved regulering af statens generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

§ 22. Mellemkommunale regninger kan først udsendes efter undervisningens afholdelse.

Stk. 2. Mellemkommunale betalinger for virksomhed i et kalenderår skal være afregnet med deltagernes hjemstedskommuner senest den 31. december i det efterfølgende år.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003 og har virkning for ansøgninger om tilskud og lokaleanvisning fra finansåret 2003.

§ 24. Bekendtgørelse nr. 990 af 3. november 2000 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsbekendtgørelsen) ophæves, men har dog fortsat virkning for tilskud m.v., der vedrører finansåret 2002 og tidligere.

Undervisningsministeriet, den 16. december 2002

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Jørgen Petersen