Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

(Bortfald af SVU til fagspecifikke kurser)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 1, nr. 2, ophæves.

Nr. 3 bliver herefter nr. 2.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2003 og har virkning for ansøgninger om SVU for en uddannelsesperiode, der begynder den 1. januar 2003 eller senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs