Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet
uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse
og andre selvejende institutioner for videregående
uddannelser m.v. og en række andre love

(Momskompensation)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 418 af 6. juni 2002 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse foretages følgende ændring:

1. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Tilskud efter §§ 15 og 18-20 ydes ikke til dækning af institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter §§ 15 og 18-20.

    Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

§ 2

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 13. maj 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 417 af 6. juni 2002 og § 47 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 5, ophæves.

Stk. 6-8 bliver herefter stk. 5-7.

2. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Tilskud efter § 14 ydes ikke til dækning af institutionernes udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 14.

    Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

§ 3

I lov om betaling for uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 737 af 28. august 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes som 2., 3. og 4. pkt.:

»Arbejdsformidlingen og kommunerne betaler efter takster inklusive tilskud til udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), når betalingen vedrører uddannelser, der er opført på finansloven både efter takster inklusive tilskud til ikkefradragsberettiget købsmoms og efter takster eksklusive dette tilskud. Undervisningsministeriet yder kompensation for den del af institutionens ikkefradragsberettigede køsbmoms, der ikke dækkes af betalingen fra arbejdsformidlingen og kommunerne. For institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, betales efter takster eksklusive tilskud til ikke-fradragsberettiget købsmoms.«

2. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms.«

§ 4

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter stk. 1.

    Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 3 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 5-7.

2. I § 19, stk. 4, der bliver stk. 7. ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 5 og 6«.

3. I § 19 b, stk. 1, ændres »tilskud« til: »tilskud inklusive tilskud til udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms«.

4. I § 19 b indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. For den del af institutionens udgifter til betaling af ikkefradragsberettiget købsmoms, som ikke dækkes af Arbejdsgivernes Elevrefusion i medfør af stk. 2, modtager institutionen kompensation fra Undervisningsministeriet.

    Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 3.«

5. I § 35, stk. 1, nr. 10, ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 19, stk. 6« og »§ 19, stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 19, stk. 7, 2 pkt.«

§ 5

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 309 af 13. maj 2002, som ændret ved § 43 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 46 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 4. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter stk. 1.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 5.

2. I § 46 indsættes efter stk. 3, der bliver stk.5, som nyt stykke:

»Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 4 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

§ 6

I lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 1. juli 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter stk. 1.

    Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 3 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

§ 7

I lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 23. oktober 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter stk. 1.

    Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 3 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.

2. I § 22, stk. 1, ændres »§ 16, stk. 2« til: »§ 16, stk. 5«.

§ 8

I lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) foretages følgende ændring:

1. I § 9 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 3. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter stk. 1.

    Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 3 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 5-7.

§ 9

I lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser foretages følgende ændring:

1. Efter § 10 indsættes:

»§ 10 a. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter § 10 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 10.

    Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

§ 10

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter § 6, stk. 1 og 8, ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.

    Stk. 2. Undervisningsministeren kompenserer institutionerne for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter § 6, stk. 1 og 8.

    Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen efter stk. 2 og kan herunder beslutte, at der skal etableres en a conto-ordning for momskompensationen til institutionerne.«

§ 11

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 4.

    Stk. 2. Der ydes ikke kompensation for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms ved køb af varer og tjenesteydelser, der forfalder til betaling før den 1. januar 2003, selv om betaling først sker efter denne dato.

    Stk. 3. For institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., kan undervisningsministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisation(er) beslutte, at der for det pågældende institutionsområde i en periode på højst 10 år etableres en særlig udligningsordning, efter hvilken der ydes tillæg eller fradrag i momskompensationen for ikkefradragsberettiget købsmoms i forbindelse med udgifter til bygningsinvesteringer. Den særlige udligningsordning kan være forskellig for institutionsområderne. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om den særlige udligningsordning og om periodens længde.

    Stk. 4. For institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. kan undervisningsministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisation(er) beslutte, at momskompensationsordningen, for så vidt angår tilskud til bygningsudgifter, først indføres for det pågældende institutionsområde med virkning fra den 1. januar 2004.

    Stk. 5. For institutioner, der først fra den 1. januar 2004 bliver omfattet af momskompensationsordningen for bygningsudgifter, jf. stk. 4, ydes der ikke kompensation for disse institutioners udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms ved køb af varer og tjenesteydelser, der forfalder til betaling før den 1. januar 2004, selv om betaling først sker efter denne dato.

    Stk. 6. Momskompensationsordningen tages op til revision i folketingsåret 2005-06.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs