Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0048
 
32001L0019
 
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af visse erhverv i
Danmark for EU/EFTA-statsborgere med
erhvervskompetencegivende videregående uddannelse af
mindst 3 års varighed 1)   2)

 

I medfør af § 5, stk. 1 i lov nr. 291 af 8. maj 1991 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De Europæiske Fællesskaber og de nordiske lande, jf. bekendtgørelse nr. 806 af 7. september 1994 om udvidelse af anvendelsesområdet for lov om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De Europæiske Fællesskaber og de nordiske lande og bekendtgørelse nr. 6 af 30. januar 2003 om Danmarks ratifikation af aftale af 21. juni 1999 mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side om fri bevægelighed for personer, fastsættes:

§ 1. Enhver statsborger i et EU-land og i et EFTA-land med erhvervskompetencegivende videregående uddannelse af mindst 3 års varighed har adgang til at udøve et lovreguleret erhverv her i landet som selvstændig eller som lønmodtager på samme vilkår, som gælder for danske statsborgere, såfremt den pågældende opfylder betingelserne i direktiv 89/48/EØF, der er optaget som bilag 1 til denne bekendtgørelse og med de ændringer, som følger af direktiv 2001/19/EF, der er optaget som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om adgang til erhvervsudøvelse i henhold til stk. 1 sendes bilagt fornøden dokumentation til Undervisningsministeriet, som inddrager den kompetente myndighed, jf. § 3.

§ 2. Undervisningsministeriet varetager de i direktivets artikel 9, stk. 2 omtalte, koordinerende funktioner.

Stk. 2. En liste over lovregulerede erhverv samt de myndigheder, der administrerer erhvervene (de kompetente myndigheder), er optaget som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

§ 3. Den kompetente myndighed, under hvilken administrationen af det ansøgte lovregulerede erhverv hører, påser, om betingelserne for erhvervsudøvelse her i landet er opfyldt og underretter ansøgeren herom.

Stk. 2. Den kompetente myndighed kan stille supplerende krav som betingelse for erhvervsudøvelsen i henhold til direktivets artikel 4.

Stk. 3. Den kompetente myndighed indhenter fra Undervisningsministeriet en vurdering af ansøgers uddannelseskvalifikationer i overensstemmelse med lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. 3)

Stk. 4. Afgørelser i medfør af stk. 1 meddeles ansøgeren ved en begrundet beslutning hurtigst muligt og senest 4 måneder efter, at samtlige akter vedrørende ansøgningen er fremlagt.

Stk. 5. Undervisningsministeriet underrettes om afgørelser truffet af de kompetente myndigheder.

§ 4. Den kompetente myndighed afgør, om bestemmelserne i direktivets artikel 5 skal finde anvendelse.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. marts 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 292 af 8. maj 1991 om adgang til udøvelse af visse erhverv i Danmark for statsborgere i De europæiske Fællesskaber med erhvervskompetencegivende videregående uddannelse af mindst 3 års varighed ophæves.

Uddannelsesstyrelsen, den 17. marts 2003

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Tatjana Milcevic


Bilag 1

RÅDETS DIREKTIV
af 21. december 1988
om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende videregående uddannelser af mindst tre års varighed
(89/48/EØF)

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 49, artikel 57, stk. 1, og artikel 66,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, 4)

i samarbejde med Europa-Parlamentet, 5)

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 6) , og

ud fra følgende betragtninger:

I henhold til Traktatens artikel 3, litra c), er fjernelse af hindringerne for den frie bevægelighed for personer og tjenesteydelser et af Fællesskabets mål; dette indebærer for medlemsstaternes statsborgere, at de blandt andet har ret til at udøve et erhverv som selvstændig eller lønmodtager i en anden medlemsstat end den, hvori de har opnået deres erhvervsmæssige kvalifikationer;

de bestemmelser, som indtil dato er blevet vedtaget af Rådet, og i henhold til hvilke medlemsstaterne til erhvervsmæssige formål gensidigt anerkender de eksamensbeviser for videregående uddannelser, der er udstedt på deres område, omfatter kun få erhverv; kravene til det udannelsesniveau og den uddannelsestid, som var en betingelse for adgang til disse erhverv, var stort set fastlagt på samme måde i alle medlemsstaterne, eller der er blevet foretaget en række mindre harmoniseringer, som var nødvendige med henblik på indførelsen af disse sektorbestemte ordninger for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser;

for hurtigt at indfri forventningerne hos de europæiske borgere, som er i besiddelse af et eksamensbevis for videregående erhvervskompetencegivende uddannelse, der er udstedt i en anden medlemsstat end den, hvori de ønsker at udøve deres erhverv, bør der ligeledes indføres en anden metode for gensidig anerkendelse af disse eksamensbeviser, som for disse borgere letter adgangen til at udøve enhver form for erhvervsvirksomhed, som i værtslandet er gjort betinget af, at borgeren har gennemgået en post-gymnasial uddannelse, forudsat at de er i besiddelse af et sådant eksamensbevis, som giver adgang til disse aktiviteter, bekræfter en uddannelse af mindst tre års varighed og er udstedt i en anden medlemsstat;

et sådant resultat kan nås, hvis der indføres en generel ordning for gensidig anerkendelse af erhvervskompetencegivende eksamensbeviser for videregående uddannelser af mindst tre års varighed;

for så vidt angår erhverv, for hvis udøvelse Fællesskabet ikke har fastsat et obligatorisk minimumskvalifikationsniveau, har medlemsstaterne fortsat ret til at fastsætte et sådant niveau med henblik på at sikre kvaliteten af denne virksomhed på deres område; en medlemsstat kan dog ikke uden at tilsidesætte de forpligtelser, der påhviler den i henhold til Traktatens artikel 5, pålægge en EF-statsborger at erhverve kvalifikationer, som medlemsstaten sædvanligvis indskrænker sig til at fastsætte under henvisning til de eksamensbeviser, der udstedes inden for rammerne af statens eget nationale uddannelsessystem, når den pågældende allerede helt eller delvis har erhvervet

disse kvalifikationer i en anden medlemsstat; de værtslande, i hvilke udøvelsen af et bestemt erhverv er lovreguleret, skal derfor tage hensyn til de kvalifikationer, der er erhvervet i en anden medlemsstat, og vurdere, om de svarer til de kvalifikationer, som landet selv kræver;

et samarbejde mellem medlemsstaterne kan lette deres overholdelse af disse forpligtelser; der bør derfor fastsættes nærmere bestemmelser for et sådant samarbejde;

begrebet »lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed« bør defineres således, at der tages hensyn til forskellige nationale sociologiske forhold; begrebet bør omfatte, ikke blot erhvervsmæssige aktiviteter, hvortil adgangen i en medlemsstat er betinget af et eksamensbevis, men også erhvervsmæssige aktiviteter, hvortil der er fri adgang, når de udøves under anvendelse af en erhvervstitel, der er forbeholdt personer, som opfylder bestemte kvalifikationskrav; erhvervssammenslutninger og -organisationer, som tildeler deres medlemmer sådanne titler, og som er anerkendt af de offentlige myndigheder, kan ikke under påberåbelse af deres privatretlige karakter unddrage sig den ved dette direktiv fastsatte ordning;

det er ligeledes nødvendigt at fastlægge, hvilke krav med hensyn til erhvervsmæssig erfaring eller prøvetid værtslandet kan forlange opfyldt af den pågældende ud over eksamensbevis for videregående uddannelse, når dennes kvalifikationer ikke svarer til dem, der er foreskrevet i landets nationale bestemmelser;

der kan ligeledes indføres en egnethedsprøve i stedet for prøvetid; formålet med såvel prøvetid som egnethedsprøve er at forbedre de bestående forhold med hensyn til medlemsstaternes gensidige anerkendelse af eksamensbeviser og dermed at lette den frie bevægelighed for personer inden for Fællesskabet; sigtet med dem er at vurdere egnetheden hos en indvandrer, som har fået en erhvervsuddannelse i en anden medlemsstat, til at tilpasse sig sit nye erhvervsmiljø; egnethedsprøven vil, set fra indvandrerens synspunkt, have den fordel, at den forkorter tilpasningsperioden; principielt er det indvandreren selv, der skal vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve; visse erhverv er dog af en sådan art, at medlemsstaterne må have mulighed for på visse betingelser at kræve enten en prøvetid eller en egnethedsprøve; i særdeleshed gør forskellene mellem medlemsstaternes retssystemer, også selv om de er af varierende betydning fra en medlemsstat til en anden, det berettiget med særbestemmelser, da en uddannelse i en juridisk disciplin i oprindelseslandet i henhold til et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis som regel ikke dækker den juridiske viden, som værtslandet kræver inden for det tilsvarende juridiske område;

endvidere har indførelsen af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelser hverken til formål at ændre de erhvervsmæssige, herunder etiske, bestemmelser, som gælder for enhver, der udøver et erhverv på en medlemsstats område, eller at unddrage vandrende arbejdstagere anvendelsen af disse bestemmelser; ordningen begrænses til fastsættelse af passende foranstaltninger, hvorved det kan sikres, at den vandrende arbejdstager overholder de bestemmelser, som gælder for det pågældende erhverv i værtslandet;

Fællesskabet har i henhold til Traktatens artikel 49, artikel 57, stk. 1, og artikel 66 kompetence til at vedtage de bestemmelser, der er nødvendige for at indføre og anvende en sådan ordning;

den generelle ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelse berører på ingen måde anvendelsen af Traktatens artikel 48, stk. 4, og artikel 55;

en ordning af denne art, der bidrager til at befæste den europæiske borgers ret til at udnytte sine erhvervsmæssige kundskaber i en hvilken som helst medlemsstat, vil befæste og samtidig sikre hans ret til at erhverve sådanne kundskaber dér, hvor han måtte ønske det;

ordningen skal, når den har været anvendt i en vis periode, underkastes en nærmere vurdering af den effektivitet, hvormed den fungerer, for at der blandt andet kan tages stilling til, i hvilket omfang den kan forbedres eller dens anvendelsesområde udvides -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I dette direktiv forstås ved:

a)   eksamensbevis: ethvert eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis eller samtlige sådanne eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser under ét

-   som er udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, der er udpeget i overensstemmelse med denne stats love eller administrative bestemmelser

-   hvoraf det fremgår, at indehaveren med positivt resultat har gennemgået en post-gymnasial uddannelse af mindst tre års varighed eller af tilsvarende varighed på deltid, ved et universitet eller en anden højere læreanstalt eller ved en anden uddannelsesinstitution med samme uddannelsesniveau, og i påkommende tilfælde, at han med positivt resultat har gennemgået den erhvervsmæssige uddannelse, der kræves ud over den post-gymnasiale uddannelse, og

-   hvoraf det fremgår, at indehaveren besidder de erhvervsmæssige kvalifikationer, der er påkrævet for at få adgang til et lovreguleret erhverv i den pågældende medlemsstat eller til at udøve det

  såfremt den uddannelse, som dette eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis er udstedt for, overvejende har fundet sted i Fællesskabet, eller såfremt indehaveren har en erhvervserfaring af tre års varighed attesteret af den medlemsstat, som har anerkendt et eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis udstedt i et tredjeland.

  Med et eksamensbevis som defineret i første afsnit sidestilles ethvert eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis eller samtlige sådanne eksamensbeviser, certifikater eller andre kvalifikationsbeviser under ét, som er udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, såfremt der er tale om beviser for en uddannelse, der har fundet sted i Fællesskabet og i denne medlemsstat anerkendes af en kompetent myndighed som værende på tilsvarende niveau, og såfremt der i den pågældende medlemsstat til disse beviser er knyttet de samme rettigheder vedrørende adgang til og udøvelse af et lovreguleret erhverv;

b)   værtsland: den medlemsstat, hvori en EF-statsborger ansøger om tilladelse til at udøve et lovreguleret erhverv, og som ikke er den stat, i hvilken den pågældende erhvervede sit eksamensbevis eller først udøvede det pågældende erhverv;

c)   lovreguleret erhverv: den eller de samlede lovregulerede erhvervsmæssige former for virksomhed, der udgør dette erhverv i en medlemsstat;

d)   lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed: erhvervsmæssig virksomhed, når der enten direkte eller indirekte ifølge love eller administrative bestemmelser kræves et eksamensbevis for i en medlemsstat at optage eller udøve denne virksomhed eller en form heraf. Som en form for udøvelse af lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed betragtes blandt andet:

-   udøvelse af en aktivitet under anvendelse af en faglig titel, såfremt anvendelse af den pågældende titel er forbeholdt personer, der er i besiddelse af det i henhold til love eller administrative bestemmelser krævede eksamensbevis

-   udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed inden for sundhedssektoren, i det omfang vederlag og/eller refusion for denne virksomhed i henhold til medlemsstatens sociale sikringsordning er betinget af, at den pågældende er i besiddelse af et eksamensbevis.

  Når første afsnit ikke finder anvendelse, sidestilles med en lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed en erhvervsmæssig virksomhed udøvet af medlemmerne af en sammenslutning eller en organisation, som især har til formål at fremme og opretholde et højt niveau inden for den pågældende erhvervsgren, og som med henblik på virkeliggørelsen af denne målsætning fra en medlemsstat har modtaget en anerkendelse i en særlig form og:

-   udsteder et eksamensbevis til sine medlemmer

-   sikrer, at de overholder de faglige regler, som den har fastsat, og

-   giver dem ret til at anvende en titel eller en forkortelse eller at opnå en stilling svarende til dette eksamensbevis.

  En ikke udtømmende liste over sammenslutninger eller organisationer, der på tidspunktet for vedtagelsen af dette direktiv opfylder de i andet afsnit anførte betingelser, er indeholdt i bilaget. Når en medlemsstat indrømmer en sammenslutning eller en organisation den i andet afsnit omhandlede anerkendelse, giver den meddelelse herom til Kommissionen, som offentliggør denne oplysning i De Europæiske Fællesskabers Tidende;

e)   erhvervserfaring: faktisk og lovmæssig udøvelse af et bestemt erhverv i en medlemsstat;

f)   prøvetid: udøvelse af et lovreguleret erhverv, der finder sted i værtslandet på en kvalificeret fagmands ansvar og eventuelt er ledsaget af en supplerende uddannelse. Prøvetiden afsluttes med en bedømmelse. Bestemmelserne for prøvetid og bedømmelse heraf samt den indvandrende praktikants status fastsættes af den kompetente myndighed i værtslandet;

g)   egnethedsprøve: en kontrol udelukkende af ansøgerens faglige kundskaber, som foretages af værtslandets kompetente myndigheder, og hvis formål er at vurdere ansøgerens egnethed til at udøve et lovreguleret erhverv i dette land.

  Med henblik på denne kontrol opstiller de kompetente myndigheder en liste over de fag, der på grundlag af en sammenligning mellem den uddannelse, der kræves i den pågældende medlemsstat, og den uddannelse, som ansøgeren har fået, ikke er omfattet af eksamensbeviset eller det eller de kvalifikationsbeviser, som ansøgeren fremlægger.

  Ved egnethedsprøven skal der tages hensyn til det forhold, at ansøgeren i oprindelseslandet eller det land, han kommer fra, er en kvalificeret fagmand. Prøven skal vedrøre fag, som vælges blandt dem, der er opført på listen, og hvortil kendskab er en væsentlig forudsætning for, at ansøgeren kan udøve det pågældende erhverv i værtslandet. Prøven kan ligeledes omfatte kendskabet til den faglige etik, der gælder for de pågældende former for virksomhed i dette land. De nærmere betingelser for egnethedsprøven fastsættes af værtslandets kompetente myndigheder under overholdelse af reglerne i fællesskabsretten.

  Den status, der i værtslandet tilkommer den ansøger, der ønsker at forberede sig til egnethedsprøven i det pågældende land, fastsættes af de kompetente myndigheder i dette land.

Artikel 2

Dette direktiv gælder for enhver EF-statsborger, der ønsker at udøve et lovreguleret erhverv som selvstændig eller lønmodtager i et værtsland.

Dette direktiv gælder ikke for de erhverv, der er omfattet af et særligt direktiv, hvorved der mellem medlemsstaterne indføres en gensidig anerkendelse af eksamensbeviser.

Artikel 3

Når der i værtslandet kræves et eksamensbevis for at optage eller udøve et bestemt lovreguleret erhverv, kan den kompetente myndighed ikke under henvisning til manglende kvalifikationer nægte en EF-statsborger adgang til at optage eller udøve et sådant erhverv på samme vilkår som dem, der gælder for landets egne statsborgere,

a)   såfremt ansøgeren er i besiddelse af det eksamensbevis, som i en anden medlemsstat er foreskrevet som betingelse for adgang til dér at optage eller udøve det samme erhverv, og som er opnået i en medlemsstat, eller

b)   såfremt ansøgeren på fuldtidsbasis har udøvet det pågældende erhverv i mindst to år i løbet af de forudgående ti år i en anden medlemsstat, hvor dette erhverv ikke er lovreguleret i henhold til artikel 1, litra c), og artikel 1, litra d), første afsnit, og den pågældende er i besiddelse af et eller flere kvalifikationsbeviser:

-   som er udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, der er udpeget i overensstemmelse med medlemsstatens love eller administrative bestemmelser

-   hvoraf det fremgår, at indehaveren med positivt resultat har gennemgået en post-gymnasial uddannelse af mindst tre års varighed eller af tilsvarende varighed på deltid, ved et universitet eller en anden højere læreanstalt eller ved en anden uddannelsesinstitution med samme uddannelsesniveau i en medlemsstat, og, i givet fald, at han med positivt resultat har gennemgået den erhvervsmæssige uddannelse, der kræves ud over den post-gymnasiale uddannelse, og

-   som har forberedt ham til at udøve det pågældende erhverv.

Med det i første afsnit omhandlede kvalifikationsbevis sidestilles ethvert kvalifikationsbevis eller samtlige sådanne kvalifikationsbeviser under ét, som er udstedt af en kompetent myndighed i en medlemsstat, såfremt der er tale om beviser for en uddannelse, der har fundet sted i Fællesskabet og af denne medlemsstat anerkendes som værende på tilsvarende niveau, på betingelse af at denne anerkendelse er blevet meddelt de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Artikel 4

1. Artikel 3 er ikke til hinder for, at værtslandet ligeledes af ansøgeren kræver:

a)   at han beviser, at han har erhvervserfaring, når varigheden af den uddannelse, som han i henhold til artikel 3, litra a) og b), dokumenterer at have gennemgået, er mindst et år kortere end den uddannelsestid, der kræves i værtslandet. Kravene til længden af erhvervserfaringen må i så fald ikke overstige:

-   det dobbelte af den manglende uddannelsestid, når denne vedrører en postgymnasial uddannelse og/eller en praktisk uddannelse, der gennemføres under tilsyn af en praktiklærer og afsluttes med en eksamen

-   den manglende udannelsestid, når denne vedrører erhvervspraktik, der gennemføres med støtte fra en kvalificeret fagmand.

  For så vidt angår eksamensbeviser i henhold til artikel 1, litra a), sidste afsnit, fastsættes varigheden af den uddannelse, der anerkendes som værende på samme niveau, på grundlag af den uddannelse, der er defineret i artikel 1, litra a), første afsnit.

  Ved anvendelsen af dette litra skal der tages hensyn til den i artikel 3, litra b), omhandlede erhvervserfaring.

  Længden af den krævede erhvervserfaring må under ingen omstændigheder overstige fire år;

b)   at han gennemgår en prøvetid, der dog ikke må overstige tre år, eller består en egnethedsprøve:

-   når den uddannelse, han i henhold til artikel 3, litra a) og b), har fået, omfatter fag eller discipliner, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det eksamensbevis, som er foreskrevet i værtslandet, eller

-   når det lovregulerede erhverv - i det tilfælde, der er nævnt i artikel 3, litra a) - i værtslandet omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det lovregulerede erhverv i oprindelseslandet eller det land, som ansøgeren kommer fra, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, som kræves i værtslandet, og som omfatter fag, der er væsensforskellige fra de fag, der er omfattet af det af ansøgeren fremlagte eksamensbevis, eller

-   når det lovregulerede erhverv - i det tilfælde, der er nævnt i artikel 3, litra b) - i værtslandet omfatter en eller flere former for lovreguleret erhvervsmæssig virksomhed, der ikke forekommer i det erhverv, som ansøgeren har udøvet i sit oprindelsesland eller sit seneste opholdsland, og denne forskel er karakteriseret ved en særlig uddannelse, der kræves i værtslandet, og som omfatter fag, der er væsensforskellige fra de fag, der er omfattet af det eller de af ansøgeren fremlagte kvalifikationsbeviser.

Gør værtslandet brug af denne mulighed, skal det give ansøgeren ret til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve. For erhverv, for hvis udøvelse det er nødvendigt at have nøje kendskab til national ret, og i forbindelse med hvilke rådgivning og/eller bistand med hensyn til national ret indgår som et væsentligt og fast element, kan værtslandet som en fravigelse af dette princip foreskrive en prøvetid eller en egnethedsprøve. Har værtslandet for andre erhvervs vedkommende til hensigt at indføre fravigelser fra ansøgerens ret til selv at vælge, finder fremgangsmåden i artikel 10 anvendelse.

2. Værtslandet kan dog ikke anvende bestemmelserne i stk. 1, litra a) og b), kumulativt. Artikel 5

Med forbehold af artikel 3 og 4 har ethvert værtsland mulighed for at tillade, at ansøgeren med henblik på at forbedre sine muligheder for at tilpasse sig erhvervsmiljøet i det pågældende land dér kan fuldføre, som en sidestillet uddannelse, den del af erhvervsuddannelsen, der består i erhvervspraktik og gennemføres med støtte fra en kvalificeret fagmand, og som han ikke havde fuldført i oprindelseslandet eller det seneste opholdsland.

Artikel 6

1. Den kompetente myndighed i et værtsland, der gør adgang til et lovreguleret erhverv betinget af, at ansøgeren fremlægger attest for hæderlighed, vandelsattest eller bevis for, at han ikke er under konkurs, og som kan suspendere eller inddrage retten til udøvelse af et sådant erhverv i tilfælde af grov forsømmelse eller skødesløshed i udøvelsen af den pågældende virksomhed eller overtrædelse af straffeloven, skal som tilstrækkeligt bevis for statsborgere fra andre medlemsstater, der ønsker at udøve dette erhverv på dens område, godkende de dokumenter, der er udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der er oprindelsesland eller seneste opholdsland, og hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt.

Hvis de dokumenter, der er omhandlet i første afsnit, ikke udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der er oprindelsesland eller seneste opholdsland, erstattes de af en under ed afgivet erklæring eller - i de medlemsstater, hvor sådan edsaflæggelse ikke anvendes - af en højtidelig erklæring afgivet af den pågældende for en kompetent retslig eller administrativ myndighed eller i givet fald for en notar eller et statsanerkendt fagligt organ, som udsteder en attestation med bekræftelse af denne ed eller højtidelige erklæring.

2. Kræver den kompetente myndighed i værtslandet af statsborgerne i dette land dokumentation for fysisk og psykisk sundhed som betingelse for adgang til og udøvelse af et lovreguleret erhverv, skal den som tilstrækkeligt bevis herfor godkende fremlæggelse af det dokument, der kræves i den medlemsstat, der er oprindelsesland eller seneste opholdsland.

Såfremt den medlemsstat, der er oprindelsesland eller seneste opholdsland, i forbindelse med adgang til eller udøvelse at det pågældende erhverv ikke kræver dokumentation af denne art, godkender værtslandet, at statsborgere fra den medlemsstat, der er oprindelsesland eller seneste opholdsland, fremlægger en af en kompetent myndighed i denne stat udstedt attestation, der svarer til attestationerne i værtslandet.

3. Den kompetente myndighed i værtslandet kan kræve, at de dokumenter og attester, der er omhandlet i stk. 1 og 2, ved fremlæggelsen højst er tre måneder gamle.

4. Hvis den kompetente myndighed i værtslandet som betingelse for adgang til og udøvelse af et lovreguleret erhverv kræver af landets statsborgere, at de aflægger en ed eller afgiver en højtidelig erklæring, og kan denne ed eller denne erklæring på grund af sin udforming ikke bruges af statsborgere fra de andre medlemsstater, skal den drage omsorg for, at en passende og dækkende udformning kan forelægges for de pågældende.

Artikel 7

1. Den kompetente myndighed i værtslandet skal sikre, at de EF-statsborgere, som opfylder betingelserne for dér i landet at få adgang til og udøve et lovreguleret erhverv, har ret til at benytte den faglige titel i værtslandet, der svarer til det pågældende erhverv.

2. Den kompetente myndighed i værtslandet skal sikre, at de EF-statsborgere, som opfylder betingelserne for dér i landet at få adgang til og udøve et lovreguleret erhverv, har ret til at benytte hjemlandets eller det seneste opholdslands retmæssige titel og eventuelt en forkortelse heraf på det pågældende lands sprog. Værtslandet kan foreskrive, at denne titel skal efterfølges af navn og beliggenhed for den institution eller den eksamenskommission, der har tildelt den.

3. Hvis et erhverv i værtslandet er reguleret af en sammenslutning eller organisation som omhandlet i artikel 1, litra d), kan medlemsstaternes statsborgere kun anvende den faglige titel eller den forkortelse, som denne sammenslutning eller organisation giver ret til, såfremt de kan fremlægge bevis på medlemskab af nævnte sammenslutning eller organisation.

Gør sammenslutningen eller organisationen opnåelse af medlemskab betinget af visse kvalifikationer, kan denne betingelse, for så vidt angår statsborgere fra andre medlemsstater, der er i besiddelse af et eksamensbevis i henhold til artikel 1, litra a), eller et kvalifikationsbevis i henhold til artikel 3, litra b), kun gøres gældende på de vilkår, der er fastsat i dette direktiv, særlig artikel 3 og 4.

Artikel 8

1. Værtslandet accepterer som bevis for, at de i artikel 3 og 4 nævnte betingelser er opfyldt, de attester og dokumenter, som medlemsstaternes kompetente myndigheder har udstedt, og som vedkommende skal fremlægge til støtte for sin ansøgning om tilladelse til at udøve det pågældende erhverv.

2. Behandlingen af en ansøgning om tilladelse til at udøve et lovreguleret erhverv skal afsluttes så hurtigt som muligt, og resultatet skal meddeles ved en begrundet beslutning truffet af værtslandets kompetente myndighed senest fire måneder efter, at samtlige akter vedrørende den pågældende er fremlagt. Beslutningen eller manglende beslutning kan appelleres i henhold til nationale retsregler.

Artikel 9

1. Medlemsstaterne udpeger inden for den frist, der er fastsat i artikel 12, de kompetente myndigheder, der er bemyndiget til at modtage ansøgningerne og træffe de beslutninger, der er omhandlet i dette direktiv. De giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen underretning herom.

2. Hver medlemsstat udpeger en person, der skal varetage koordineringen af de i stk. 1 omhandlede myndigheders virksomhed, og giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen underretning herom. Koordinatoren har til opgave at drage omsorg for en ensartet gennemførelse af dette direktiv på alle de berørte erhverv. Der nedsættes ved Kommissionen en koordinationsgruppe bestående af de af de enkelte medlemsstater udpegede koordinatorer eller deres stedfortræder og med Kommissionens repræsentant som formand.

Denne gruppe har til opgave:

-   at lette iværksættelsen af dette direktiv

-   at indsamle alle relevante oplysninger om direktivets gennemførelse i medlemsstaterne.

Kommissionen kan høre gruppen om eventuelle ændringer i den indførte ordning.

3. Medlemsstaterne træffer foranstaltninger med henblik på at tilvejebringe den nødvendige oplysning om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser inden for rammerne af dette direktiv. De kan i denne opgave bistås af Informationscentrene vedrørende Akademisk Anerkendelse af Eksamensbeviser og Studieperioder, som er etableret i medlemsstaterne som led i gennemførelsen af resolutionen vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet, den 9. februar 1976 7) , og i givet fald af de relevante faglige sammenslutninger eller organisationer. Kommissionen tager de initiativer, der er nødvendige for at sikre udbygning og koordinering af fremsendelsen af de nødvendige oplysninger.

Artikel 10

1. Har en medlemsstat i medfør af artikel 4, stk. 1, litra b), andet afsnit, tredje punktum, til hensigt, i forbindelse med et erhverv i henhold til dette direktiv, at fratage ansøgere retten til at vælge mellem prøvetid og egnethedsprøve, skal den straks fremsende et udkast til den pågældende forskrift til Kommissionen. Samtidig skal den meddele Kommissionen grundene til, at det er nødvendigt at vedtage en sådan forskrift.

Kommissionen underretter straks de øvrige medlemsstater om udkastet; den kan desuden høre den i artikel 9, stk. 2, omhandlede koordinationsgruppe om dette udkast.

2. Med forbehold af Kommissionens og de øvrige medlemsstaters mulighed for at indgive bemærkninger til udkastet kan medlemsstaten kun vedtage forskriften, hvis Kommissionen ikke inden for en frist på tre måneder har rejst indsigelse mod den ved en beslutning.

3. Efter anmodning fra en medlemsstat eller Kommissionen skal medlemsstaterne straks fremsende den endelige ordlyd af en forskrift, der følger af anvendelsen af denne artikel.

Artikel 11

Efter udløbet af den i artikel 12, fastsatte frist, skal medlemsstaterne hvert andet år til Kommissionen fremsende en rapport om gennemførelsen af den indførte ordning.

Denne rapport skal ud over almindelige bemærkninger også indeholde en statistisk oversigt over de afgørelser, der er truffet, samt en beskrivelse af de vigtigste problemer, som gennemførelsen af direktivet har medført.

Artikel 12

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden for en frist på to år fra dets meddelelse 8) . De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 13

Senest fem år efter den dato, der er fastsat i artikel 12, aflægger Kommissionen for Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om, hvorledes den generelle ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelse med dertil knyttet erhvervskompetence af mindst tre års varighed har fungeret.

Kommissionen skal, når den har foretaget alle de nødvendige konsultationer, ved denne lejlighed fremlægge sine konklusioner vedrørende ændringer, der eventuelt kan foretages i den indførte ordning. Samtidig forelægger Kommissionen i givet fald forslag til forbedring af de bestående retsforskrifter med det formål at lette den frie bevægelighed, etableringsretten og den frie udveksling af tjenesteydelser for de personer, som er omfattet af dette direktiv.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 1988.

På Rådets vegne

V. PAPANDREOU

Formand


4) EFT nr. C 217 af 28. 8. 1985, s. 3, og nr. C 143 af 10. 6. 1986, s. 7.

5) EFT nr. C 345 af 31. 12. 1985, s. 80, og EFT nr. C 309 af 5. 12. 1988.

6) EFT nr. C 75 af 3. 4. 1986, s. 5.

7) EFT nr. C 38 af 19. 2. 1976, s. 1.

8) Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 4. januar 1989.


Bilag

Liste over faglige sammenslutninger eller organisationer, som opfylder betingelserne i artikel 1, litra d), andet afsnit

IRLAND 9)

1.   The Institute of Chartered Accountants in Ireland 9)

2.   The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 9)

3.   The Association of Certified Accountants 9)

4.   Institution of Engineers of Ireland

5.   Irish Planning Institute

DET FORENEDE KONGERIGE

1.   Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2.   Institute of Chartered Accountants of Scotland

3.   Institute of Chartered Accountants in Ireland

4.   Chartered Association of Certified Accountants

5.   Chartered Institute of Loss Adjusters

6.   Chartered Institute of Management Accountants

7.   Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8.   Chartered Insurance Institute

9.   Institute of Actuaries

10.   Faculty of Actuaries

11.   Chartered Institute of Bankers

12.   Institute of Bankers in Scotland

13.   Royal Institution of Chartered Surveyors

14.   Royal Town Planning Institute

15.   Chartered Society of Physiotherapy

16.   Royal Society of Chemistry

17.   British Psychological Society

18.   Library Association

19.   Institute of Chartered Foresters

20.   Chartered Institute of Building

21.   Engineering Council

22.   Institute of Energy

23.   Institution of Structural Engineers

24.   Institution of Civil Engineers

25.   Institution of Mining Engineers

26.   Institution of Mining and Metallurgy

27.   Institution of Electrical Engineers

28.   Institution of Gas Engineers

29.   Institution of Mechanical Engineers

30.   Institution of Chemical Engineers

31.   Institution of Production Engineers

32.   Institution of Marine Engineers

33.   Royal Institution of Naval Architects

34.   Royal Æronautical Society

35.   Institute of Metals

36.   Chartered Institution of Building Services Engineers

37.   Institute of Measurement and Control

38.   British Computer Society

ERKLÆRING FRA RÅDET OG KOMMISSIONEN

ad artikel 9, stk. 1

Rådet og Kommissionen er enige om, at de faglige organisationer og de højere uddannelsesinstitutioner skal høres eller på passende vis inddrages i beslutningsprocessen.


9) Irske statsborgere er også medlemmer af følgende sammenslutninger eller organisationer i Det Forenede Kongerige:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.

9) Kun i forbindelse med regnskabsrevision.


Bilag 2

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF
af 14. maj 2001
om ændring af Rådets direktiv 89/48/EØF og 92/51/EØF om den generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser og om ændring af Rådets direktiv 77/452/EØF, 77/453/EØF, 78/686/EØF, 78/687/EØF, 78/1026/EØF, 78/1027/EØF, 80/154/EØF, 80/155/EØF, 85/384/EØF, 85/432/EØF, 85/433/EØF og 93/16/EØF om følgende erhverv: sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger
(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 40, artikel 47, stk. 1, artikel 47, stk. 2, første og tredje punktum, og artikel 55,

under henvisning til forslag fra Kommissionen 10) ,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 11) ,

efter proceduren i traktatens artikel 251 12) , på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 15. januar 2001, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen afgav den 16. februar 1996 rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af den generelle ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for videregående uddannelse. Rapporten blev udarbejdet i overensstemmelse med artikel 13 i Rådets direktiv 89/48/EØF af 21. december 1988 om indførelse af en generel ordning for gensidig anerkendelse af eksamensbeviser for erhvervskompetencegivende uddannelser af mindst tre års varighed 13) . Kommissionen forpligtede sig i rapporten til at undersøge muligheden af i nævnte direktiv at medtage forpligtelsen til i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om anerkendelse at tage den efter eksamensbeviset erhvervede erfaring i betragtning, og at indføre begrebet »lovreguleret uddannelse«. Kommissionen påtog sig også at undersøge, på hvilke måder den ved artikel 9, stk. 2, i samme direktiv nedsatte koordinationsgruppes rolle kan udvikles med henblik på at sikre en mere ensartet anvendelse og fortolkning af direktivet.

(2) Begrebet »lovreguleret uddannelse«, der er indført ved Rådets direktiv 92/51/EØF af 18. juni 1992 om anden generelle ordning for anerkendelse af erhvervsuddannelser til supplering af direktiv 89/48/EØF 14) , i det følgende benævnt »direktiverne om den generelle ordning«, bør udvides til at gælde for den oprindelige generelle ordning, og der bør lægges samme principper til grund herfor, idet de samme bestemmelser skal gælde. Det bør overlades de enkelte medlemsstater at vælge metoderne til fastsættelse af, hvilke erhverv der er omfattet af lovreguleret uddannelse.

(3) Ifølge direktiverne om den generelle ordning kan værtsmedlemsstaten på visse betingelser kræve udligningsforanstaltninger fra ansøgerens side, særlig når den uddannelse, han har modtaget, vedrører teoretiske og/eller praktiske fag, der er væsentligt forskellige fra dem, der er omfattet af det i værtsmedlemsstaten foreskrevne eksamensbevis. I medfør af traktatens artikel 39 og 43, som fortolket af De Europæiske Fællesskabers Domstol 15) , tilkommer det værtsmedlemsstaten at bedømme, om en erhvervserfaring er tilstrækkelig til at dokumentere, at den pågældende besidder de krævede kundskaber. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden for borgere, der ønsker at udøve deres erhverv i en anden medlemsstat, er det ønskeligt, at direktiverne om den generelle ordning skal omfatte den forpligtelse, værtsmedlemsstaten har til at undersøge, om de pågældende fag og discipliner dækkes af den erhvervserfaring, ansøgeren har erhvervet efter at have opnået det eller de eksamensbeviser, han fremviser.

(4) Den i direktiverne om den generelle ordning fastsatte samordningsprocedure bør forbedres og forenkles ved at sætte koordinationsgruppen i stand til at vedtage udtalelser om de spørgsmål vedrørende den generelle ordnings praktiske anvendelse, Kommissionen forelægger den, og ved at udtalelserne offentliggøres.

(5) I meddelelsen til Europa-Parlamentet og Rådet om SLIM-initiativet har Kommissionen forpligtet sig til at fremsætte forslag om at forenkle ajourføringen af fortegnelserne over de eksamensbeviser, der kan anerkendes automatisk. Rådets direktiv 93/16/EØF af 5. april 1993 om fremme af den frie bevægelighed for læger og gensidig anerkendelse af deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser 16)  indeholder en enkel fremgangsmåde på området for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for alment praktiserende læger. Erfaringen viser, at denne fremgangsmåde tager tilstrækkeligt hensyn til retssikkerheden. Det er ønskeligt at udvide denne fremgangsmåde til at gælde for de øvrige eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, farmaceuter og andre læger, der omhandles i Rådets direktiv 77/452/EØF 17) , 77/453/EØF 18) , 78/686/EØF 19) , 78/687/EØF 20) , 78/1026/EØF 21) , 78/1027/EØF 22) , 80/154/EØF 23) , 80/155/EØF 24) , 85/432/EØF 25) , 85/433/EØF 26)  og 93/16/EØF, i det følgende benævnt »sektordirektiverne«.

(6) Efter retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol er medlemsstaterne ikke forpligtet til at anerkende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, som ikke godtgør, at uddannelsen er erhvervet i en af medlemsstaterne 27) . Medlemsstaterne bør imidlertid tage den af den pågældende i en anden medlemsstat opnåede erhvervserfaring i betragtning 28) . På den baggrund bør der i sektordirektiverne indføres en bestemmelse om, at når en medlemsstat har anerkendt et i et tredjeland opnået eksamensbevis, certifikat eller andet kvalifikationsbevis for en uddannelse til sygeplejerske med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæge, dyrlæge, jordemoder, arkitekt, farmaceut eller læge, samt den af den pågældende i en medlemsstat opnåede erhvervserfaring, er der tale om EF-forhold, som de øvrige medlemsstater bør gennemgå.

(7) Der bør angives en frist for medlemsstaternes beslutningstagning vedrørende ansøgninger om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger, der er opnået i et tredjeland.

(8) Livslang uddannelse på det medicinske område er på grund af de hurtige tekniske og videnskabelige fremskridt af særlig betydning. Medlemsstaterne tager selv stilling til, hvordan de gennem passende efteruddannelse vil sikre, at lægerne efter de fuldførte studier bevarer deres kendskab til den medicinske udvikling. Den nuværende ordning for gensidig anerkendelse af erhvervskvalifikationer forbliver uændret.

(9) Et afslag på en ansøgning eller undladelse af at træffe beslutning inden for den fastsatte frist skal kunne indbringes for domstolene. Medlemsstaterne bør begrunde et afslag på anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje, tandlæger, dyrlæger, jordemødre, arkitekter, farmaceuter og læger. Når en medlemsstat beslutter at anerkende et eksamensbevis, et certifikat eller et andet kvalifikationsbevis kan den selv afgøre om den vil begrunde beslutningen.

(10) Af retfærdighedshensyn bør der fastsættes overgangsordninger til fordel for visse tandlæger i Italien, som er indehavere af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, der er udstedt i Italien, men som vedrører lægeuddannelser, der er påbegyndt efter udløbet af den i artikel 19 i direktiv 78/686/EØF fastsatte frist.

(11) I artikel 15 i direktiv 85/384/EØF 29)  er der fastsat en afvigelse i en overgangsperiode, der er udløbet. Denne bestemmelse bør udgå.

(12) Der bør i artikel 24 i direktiv 85/384/EØF foretages en klar sondring mellem de formaliteter, der foreskrives i tilfælde af etablering, og dem, der foreskrives i tilfælde af udførelse af tjenesteydelser, for derved at gøre den frie udveksling af arkitekttjenesteydelser mere effektiv.

(13) Af hensyn til princippet om lige behandling bør der fastsættes overgangsforanstaltninger til fordel for visse indehavere af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci i Italien, der ikke er i fuld overensstemmelse med direktiv 85/432/EØF.

(14) Det er ønskeligt at udvide virkningerne af den gensidige anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci med henblik på at lette den effektive udøvelse af etableringsretten mellem Grækenland og de øvrige medlemsstater. Den i artikel 3 i direktiv 85/433/EØF fastsatte undtagelsesbestemmelse bør derfor ophæves.

(15) I den rapport om den særlige uddannelse til alment praktiserende læge, der er udfærdiget i henhold til afsnit IV i direktiv 93/16/EØF, henstillede Kommissionen med hensyn til deltidsuddannelse til alment praktiserende læge, at de gældende krav bringes på linje med dem, der gælder for speciallægeuddannelser på deltid.

(16) Direktiverne om den generelle ordning og sektordirektiverne bør ændres -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

AFSNIT 1

ÆNDRING AF DIREKTIVERNE OM DEN GENERELLE ORDNING

Artikel 1

Direktiv 89/48/EØF ændres således:

1) Artikel 1 ændres således:

a)   Litra a), andet led, affattes således: »- hvoraf det fremgår, at indehaveren med positivt resultat har gennemgået en post-gymnasial uddannelse af mindst tre års varighed eller af tilsvarende varighed på deltid, ved et universitet eller en anden højere læreanstalt eller ved en anden uddannelsesinstitution med tilsvarende uddannelsesniveau, og i påkommende tilfælde, at han med positivt resultat har gennemgået den erhvervsmæssige uddannelse, der kræves ud over den postgymnasiale uddannelse, og«

b)   Følgende litra indsættes:

»d   a) lovreguleret uddannelse: enhver uddannelse:

-   der er direkte rettet mod udøvelse af et nærmere bestemt erhverv, og

-   som består af en postgymnasial uddannelse af mindst tre års varighed eller en tilsvarende varighed på deltidsbasis ved et universitet eller en højere læreanstalt eller ved en anden uddannelsesinstitution med tilsvarende uddannelsesniveau samt i givet fald den erhvervsuddannelse, praktiske uddannelse eller erhvervspraktik, der kræves ud over den postgymnasiale uddannelse; struktur og niveau i forbindelse med erhvervs-uddannelsen, den praktiske uddannelse eller erhvervspraktikken fastlægges ved den pågældende medlemsstats love eller administrative bestemmelser eller omfattes af en kontrol eller godkendelse foretaget af den myndighed, der er udpeget med henblik herpå«.

2) I artikel 3, litra b), indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»De i første afsnit omhandlede to års erhvervserfaring kan dog ikke kræves, når det eller de kvalifikationsbeviser, ansøgeren er indehaver af, og som omhandles i nærværende litra, er udstedt for en lovreguleret uddannelse.«

3) I artikel 4, stk. 1, litra b), indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Kræver værtslandet, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, skal det først undersøge, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring, er af en sådan karakter, at de helt eller delvis dækker den væsentlige forskel, der er henvist til i det foregående afsnit.«

4) I artikel 6 tilføjes følgende stykker:

»5. Hvis der i værtsmedlemsstaten i forbindelse med adgang til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv skal føres bevis for den finansielle formåen, betragter denne stat certifikater udstedt af banker i oprindelsesmedlemsstaten eller i den pågældendes seneste opholdsmedlemsstat som ligestillede med certifikater, der udstedes på dens eget område.

6. Hvis en værtsmedlemsstats kompetente myndighed for sine egne statsborgeres vedkommende gør adgang til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv betinget af, at der føres bevis for, at de er forsikret mod de økonomiske følger af deres erhvervsansvar, anerkender denne medlemsstat certifikater udstedt af forsikringsselskaber i de øvrige medlemsstater som ligestillede med certifikater, der udstedes på dens eget område. I certifikaterne skal det angives, at assurandøren har efterkommet de love og bestemmelser, som er gældende i værtsmedlemsstaten, for så vidt angår forsikringsbetingelser og dækningsgrad. Certifikaterne må ved fremlæggelsen ikke være mere end tre måneder gamle.«

5) Artikel 9, stk. 2, andet afsnit, første led, affattes således:

»-   at lette iværksættelsen af dette direktiv blandt andet ved at vedtage og offentliggøre udtalelser om de spørgsmål, Kommissionen forelægger den«.

Artikel 2

Direktiv 92/51/EØF ændres således:

1) I artikel 4, stk. 1, litra b), indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Kræver værtslandet, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, skal det først undersøge, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring, er af en sådan karakter, at de helt eller delvis dækker den væsentlige forskel, der er henvist til i første afsnit.«

2) I artikel 5 indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

»Kræver værtslandet, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, skal det først undersøge, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring, er af en sådan karakter, at de helt eller delvis dækker den væsentlige forskel mellem eksamensbeviset og certifikatet.«

3) I artikel 7, litra a), indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

»Kræver værtslandet, at ansøgeren gennemgår en prøvetid eller består en egnethedsprøve, skal det først undersøge, om de kundskaber, ansøgeren har erhvervet i løbet af sin erhvervserfaring, er af en sådan karakter, at de helt eller delvis dækker den væsentlige forskel, der er henvist til i første afsnit.«

4) I artikel 10 tilføjes følgende stykker:

»5. Hvis der i værtsmedlemsstaten i forbindelse med adgang til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv skal føres bevis for den finansielle formåen, betragter denne stat certifikater udstedt af banker i oprindelsesmedlemsstaten eller i den pågældendes seneste opholdsmedlemsstat som ligestillede med certifikater, der udstedes på dens eget område.

6. Hvis en værtsmedlemsstats kompetente myndighed for sine egne statsborgeres vedkommende gør adgang til eller udøvelse af et lovreguleret erhverv betinget af, at der føres bevis for, at de er forsikret mod de økonomiske følger af deres erhvervsansvar, anerkender denne medlemsstat certifikater udstedt af forsikringsselskaber i de øvrige medlemsstater som ligestillede med certifikater, der udstedes på dens eget område. I certifikaterne skal det angives, at assurandøren har efterkommet de love og bestemmelser, som er gældende i værtsmedlemsstaten, for så vidt angår forsikringsbetingelser og dækningsgrad. Certifikaterne må ved fremlæggelsen ikke være mere end tre måneder gamle.«

5) Artikel 13, stk. 2, andet afsnit, første led, affattes således:

»-   at lette iværksættelsen af dette direktiv blandt andet ved at vedtage og offentliggøre udtalelser om de spørgsmål, Kommissionen forelægger den«.

6) I artikel 15 tilføjes følgende stykke:

»8. Ændringer til listerne over uddannelseskurser i bilag C og D foretaget på grundlag af ovennævnte procedure gælder straks fra den dato, Kommissionen har fastsat.«

AFSNIT 2

ÆNDRINGER AF DE ENKELTE SEKTORDIREKTIVER

Afsnit 2.1

Sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje

Artikel 3

Direktiv 77/452/EØF ændres således:

1) (vedrører kun den græske udgave)

2) I artikel 2 ændres »og som er anført i artikel 3« til »og som er anført i bilaget«.

3) Artikel 3 udgår.

4) Henvisninger til artikel 3 skal forstås som henvisninger til bilaget.

5) (vedrører kun den græske udgave)

6) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 18a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedtager med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende tilfælde for den tilsvarende erhvervsmæssige titel.

Artikel 18b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbeviser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en attestation udstedt af deres kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestationen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direktiv.

Artikel 18c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 18d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslutning inden for den fastsatte frist.«

7) Det i bilag I til nærværende direktiv anførte bilag tilføjes.

Artikel 4

I artikel 1, stk. 1, i direktiv 77/453/EØF ændres »som omhandlet i artikel 3 i direktiv 77/452/EØF« til »som omhandlet i bilaget til direktiv 77/452/EØF«.

Afsnit 2.2

Tandlæger

Artikel 5

Direktiv 78/686/EØF ændres således:

1) I artikel 2 ændres »og som er anført i artikel 3 i nærværende direktiv« til »og som er anført i bilag A til nærværende direktiv«.

2) Artikel 3 udgår.

3) Overskriften til kapitel III affattes således: »Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for specialtandlæger«.

4) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Hver medlemsstat, der har love eller administrative bestemmelser på dette område, anerkender eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for specialtandlæger i ortodonti og mundkirurgi udstedt af de øvrige medlemsstater til statsborgere i medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 2 og 3 i direktiv 78/687/EØF og anført i bilag B, ved at give dem samme gyldighed på sit område som de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, den selv udsteder.«

5) Artikel 5 udgår.

6) Artikel 6 ændres således:

a)   i stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

  »Den tager ligeledes hensyn til deres eventuelle erhvervserfaring, supplerende uddannelse og efteruddannelse på tandlægeområdet.«

b)   stk. 3 affattes således:

  »3. Når de kompetente myndigheder eller organer i værtslandet har vurderet indholdet og varigheden af den pågældendes uddannelse til specialtandlæge på grundlag af fremlagte eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser og under hensyntagen til vedkommendes eventuelle erhvervserfaring, supplerende uddannelse og efteruddannelse på tandlægeområdet, underretter de den pågældende om varigheden af den supplerende uddannelse og om, hvilke områder den skal omfatte.«

c)   følgende stykke tilføjes:

  »4. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest fire måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.«

7) I artikel 19 bliver de to første afsnit stk. 1 og følgende stykke tilføjes:

»2. Medlemsstaterne anerkender de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for læger, der i Italien udstedes til personer, som har påbegyndt deres lægeuddannelse på universitetsniveau efter den 28. januar 1980 og senest den 31. december 1984, ledsaget af en attestation, der er udstedt af de kompetente italienske myndigheder, og hvoraf det fremgår

-   at disse personer har bestået den særlige egnethedsprøve, der afholdes af de kompetente italienske myndigheder med henblik på at påvise, at den pågældendes kundskabs- og kompetenceniveau kan sidestilles med de personers, der er i besiddelse af det i bilag A anførte eksamensbevis for Italien

-   at de faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæftigelse i Italien har udøvet de i artikel 5 i direktiv 78/687/EØF omhandlede former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen, og

-   at de er bemyndiget til at udøve eller faktisk og retmæssigt og som hovedbeskæftigelse udøver de i artikel 5 i direktiv 78/687/EØF omhandlede former for virksomhed på samme betingelser som indehavere af de i bilag A til nærværende direktiv anførte eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for Italien.

Undtaget fra den i første afsnit omhandlede egnethedsprøve er personer, som har gennemført studier af mindst tre års varighed, der af de kompetente myndigheder attesteres som svarende til den i artikel 1 i direktiv 78/687/EØF omhandlede uddannelse.«

8) Henvisninger til artikel 3 og 5 skal forstås som henvisning til henholdsvis bilag A og B.

9) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 23a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedtager med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende tilfælde for den tilsvarende erhvervsmæssige titel.

Artikel 23b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbeviser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en attestation udstedt af deres kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestationen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direktiv.

Artikel 23c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 23d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslutning inden for den fastsatte frist.«

10) Bilag A og B som anført i bilag II til nærværende direktiv tilføjes.

Artikel 6

I artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/687/EØF ændres »som omhandlet i artikel 3 i samme direktiv« til »som omhandlet i bilag A til samme direktiv«.

Afsnit 2.3

Dyrlæger

Artikel 7

Direktiv 78/1026/EØF ændres således:

1) I artikel 2 ændres »og som er anført i artikel 3« til »og som er anført i bilaget«.

2) Artikel 3 udgår.

3) Henvisninger til artikel 3 skal forstås som henvisninger til bilaget.

4) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 17a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedtager med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende tilfælde for den tilsvarende erhvervsmæssige titel.

Artikel 17b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbeviser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en attestation udstedt af deres kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestationen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direktiv.

Artikel 17c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 17d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslutning inden for den fastsatte frist.«

5) Det i bilag III til nærværende direktiv anførte bilag tilføjes.

Artikel 8

I artikel 1, stk. 1, i direktiv 78/1027/EØF ændres »som omhandlet i artikel 3 i direktiv 78/1026/EØF« til »som omhandlet i bilaget til direktiv 78/1026/EØF«.

Afsnit 2.4

Jordemødre

Artikel 9

Direktiv 80/154/EØF ændres således:

1) I artikel 2, stk. 1, ændres »og som er anført i artikel 3 nedenfor« til »og som er anført i bilaget til direktiv 77/452/EØF«.

2) I artikel 2, stk. 1, fjerde og femte led, ændres »som omhandlet i artikel 3 i direktiv 77/452/EØF« til »som omhandlet i bilaget til direktiv 77/452/EØF«.

3) Artikel 3 udgår.

4) Henvisninger til artikel 3 skal forstås som henvisninger til bilaget.

5) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 19a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedtager med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende tilfælde for den tilsvarende erhvervsmæssige titel.

Artikel 19b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbeviser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en attestation udstedt af de kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestationen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direktiv.

Artikel 19c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 19d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslutning inden for den fastsatte frist.«

6) Det i bilag IV til nærværende direktiv anførte bilag tilføjes.

Artikel 10

Direktiv 80/155/EØF ændres således:

1) I artikel 1, stk. 1, ændres »i artikel 3i« med »i bilaget til«.

2) I artikel 1, stk. 2, andet led, ændres »som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 77/452/EØF« til »som omhandlet i bilaget til direktiv 77/452/EØF«.

Afsnit 2.5

Arkitekter

Artikel 11

Direktiv 85/384/EØF ændres således:

1) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 6

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 6a

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En sådan klageadgang kan ligeledes benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslutning inden for den fastsatte frist.«

2) Artikel 15 udgår.

3) I artikel 24, stk. 1, ændres »i overensstemmelse med artikel 17 og 18« til »i overensstemmelse med artikel 17 og 18 i tilfælde af etablering og i overensstemmelse med artikel 22 i tilfælde af levering af tjenesteydelser«.

Afsnit 2.6

Farmaceuter

Artikel 12

I artikel 2 i direktiv 85/432/EØF tilføjes følgende nummer:

»6) I en overgangsperiode kan Italien, hvis love og administrative bestemmelser omhandlede en uddannelse, der ikke inden udløbet af den i artikel 5 fastsatte frist var bragt i overensstemmelse med de i nærværende artikel omhandlede uddannelsesbetingelser, uanset nr. 3 og 5 fortsat anvende disse bestemmelser på personer, der har indledt deres uddannelse i farmaci inden den 1. november 1993 og afsluttet den inden den 1. november 2003.

Hvert værtsland er bemyndiget til at kræve af indehavere af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci, der er udstedt i Italien for uddannelser indledt inden den 1. november 1993 og afsluttet inden den 1. november 2003, at deres eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser ledsages af en attestation, hvoraf det fremgår, at de faktisk og retmæssigt har udøvet en af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede former for virksomhed i mindst tre på hinanden følgende år i løbet af de fem år, der går forud for udstedelsen af attestationen, for så vidt som den pågældende form for virksomhed er lovreguleret i Italien.«

Artikel 13

Direktiv 85/433/EØF ændres således:

1) I artikel 1 ændres »i artikel 4 nævnte« til »i bilaget nævnte«.

2) Artikel 3 udgår.

3) Artikel 4 udgår.

4) Henvisninger til artikel 4 skal forstås som henvisninger til bilaget.

5) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 18a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedtager med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende tilfælde for den tilsvarende erhvervsmæssige titel.

Artikel 18b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbeviser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en attestation udstedt af de kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestationen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direktiv.

Artikel 18c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 18d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslutning inden for den fastsatte frist.«

6) Det i bilag V til nærværende direktiv anførte bilag tilføjes.

Afsnit 2.7

Læger

Artikel 14

Direktiv 93/16/EØF ændres således:

1) I artikel 2 ændres »og som er anført i artikel 3« til »og som er anført i bilag A«.

2) Artikel 3 udgår.

3) Overskriften til kapitel II affattes således: »Eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for speciallæger«.

4) Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Hver medlemsstat, der har love eller administrative bestemmelser på dette område, anerkender eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for speciallæger udstedt af de øvrige medlemsstater til statsborgere i medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 24, 25, 26 og 29 og anført i bilag B og C, ved at give dem samme gyldighed på sit område som de eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser, den selv udsteder.«

5) Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

De i artikel 4 omhandlede eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er sådanne, som er udstedt af de i bilag B anførte kompetente myndigheder eller organer, og som for den pågældende speciallægeuddannelses vedkommende svarer til de benævnelser, der for de medlemsstaters vedkommende, hvor den findes, er anført i bilag C.«

6) Overskriften til kapitel III samt artikel 6 og 7 udgår.

7) I artikel 8:

a)   tilføjes følgende afsnit i stk. 2:

  »Den tager ligeledes hensyn til deres erhvervserfaring, supplerende uddannelse og efteruddannelse på lægeområdet.«

affattes stk. 3 således:

  »3. Når de kompetente myndigheder eller organer i værtsmedlemsstaten har vurderet indholdet og varigheden af den pågældendes uddannelse på grundlag af fremlagte eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser og under hensyntagen til vedkommendes erhvervserfaring, supplerende uddannelse og efteruddannelse på lægeområdet, underretter de den pågældende om varigheden af den supplerende uddannelse og om, hvilke områder den skal omfatte.«

tilføjes følgende stykke:

  »4. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest fire måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.«

8) I artikel 9 indsættes følgende stykke:

»2a. Medlemsstaterne anerkender kvalifikationsbeviser for speciallæger udstedt i Spanien til læger, der inden 1. januar 1995 afsluttede en speciallægeuddannelse, der ikke overholdt de formelle uddannelseskrav i artikel 24-27, såfremt kvalifikationsbeviset ledsages af en attestation fra de kompetente spanske myndigheder om, at den pågældende har bestået den prøve i specifik erhvervskompetence, der blev afholdt som led i de særlige legaliseringsforanstaltninger, der er indeholdt i kongeligt dekret nr. 1497/99, med henblik på at efterprøve om den pågældendes viden og kompetence er på samme niveau som for læger, der har gennemført de speciallægeuddannelser, der er anført for Spaniens vedkommende i artikel 5, stk. 3, og artikel 7, stk. 2.«

9) I artikel 23 tilføjes følgende stykke: »6. Efteruddannelse sikrer i overensstemmelse med medlemsstaternes ordninger, at personer, der har fuldført deres uddannelse, kan følge med i den medicinske udvikling.«

10) Artikel 24, stk. 1, litra a), affattes således: »a) den forudsætter gennemførelse og godkendelse af seks års studier inden for rammerne af den i artikel 23 omhandlede uddannelsescyklus, hvorunder der er erhvervet passende kundskaber i almen medicin«.

11) Artikel 26 og 27 erstattes af følgende:

»Artikel 26

De medlemsstater, der har love eller administrative bestemmelser på dette område, drager omsorg for, at speciallægeuddannelsernes mindstevarighed ikke er mindre end de varigheder, der for hver af de nævnte uddannelsers vedkommende er angivet i bilag C. Disse mindstevarigheder ændres efter proceduren i artikel 44a, stk. 3.«

12) Artikel 30 affattes således:

»Artikel 30

Hver medlemsstat, som på sit område tilbyder det komplette uddannelsesforløb, der omtales i artikel 23, indfører en særlig uddannelse til alment praktiserende læge, der mindst opfylder de krav, der er fastsat i artikel 31 og 32, således at de første eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for denne uddannelse kan udstedes senest den 1. januar 2006.«

13) Artikel 31, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)   den omfatter mindst tre års uddannelse på heltidsbasis og gennemføres under tilsyn af de kompetente myndigheder eller organer«.

14) Artikel 31, stk. 2, affattes således:

»2. Hvis det i artikel 23 omhandlede uddannelsesforløb omfatter en praktisk uddannelse på et godkendt sygehus, der råder over egnet udstyr og egnede afdelinger inden for almen medicin, eller hos en godkendt alment praktiserende læge eller i et godkendt lægecenter inden for den primære sundhedstjeneste, kan varigheden af denne praktiske uddannelse indregnes i den i stk. 1, litra b), fastsatte varighed med højst et år. Denne mulighed gælder kun de medlemsstater, hvor varigheden af den særlige uddannelse til alment praktiserende læge er på to år pr. 1. januar 2001.

Konstaterer Kommissionen under gennemførelsen af dette stk., at der opstår væsentlige vanskeligheder for en medlemsstat med hensyn til det uddannelsesniveau, der kræves i stk. 1, litra b), indhenter den en udtalelse fra Udvalget af Højere Embedsmænd inden for Sundhedsvæsenet, der er nedsat ved Rådets afgørelse 75/365/EØF 30) , og underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom. Kommissionen forelægger i givet fald Europa-Parlamentet og Rådet forslag med henblik på større samordning af varigheden af den særlige uddannelse til alment praktiserende læge.«

15) I artikel 34, stk. 1, andet led, ændres »60 %« til »50 %«.

16) Henvisninger til artikel 3, 6, 7 og 27 skal forstås som henvisninger til henholdsvis bilag A, artikel 4, artikel 5 og artikel 26.

17) Følgende artikler indsættes:

»Artikel 42a

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de love og administrative bestemmelser, de vedtager med hensyn til udstedelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område. Kommissionen offentliggør en passende meddelelse herom i De Europæiske Fællesskabers Tidende og angiver de benævnelser, medlemsstaterne vedtager for eksamensbeviserne, certifikaterne og de andre uddannelsesbeviser og i påkommende tilfælde for den tilsvarende erhvervsmæssige titel.

Artikel 42b

For statsborgere i medlemsstater, hvis eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område ikke svarer til de benævnelser, der for en medlemsstat findes i dette direktiv, anerkender denne medlemsstat som tilstrækkeligt bevis eksamensbeviser, certifikater og andre eksamensbeviser udstedt af disse medlemsstater sammen med en attestation udstedt af de kompetente myndigheder eller organer. Det skal fremgå af attestationen, at de pågældende eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er udstedt for en uddannelse, der er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser, og af den medlemsstat, der har udstedt dem, sidestilles med dem, hvis benævnelser findes i dette direktiv.

Artikel 42c

Medlemsstaterne gennemgår eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, som den pågældende har erhvervet uden for Den Europæiske Union i de tilfælde, hvor disse eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser er blevet anerkendt i en medlemsstat, tillige med uddannelse og/eller erhvervserfaring opnået i en medlemsstat. Medlemsstatens beslutning skal bekendtgøres senest tre måneder efter, at den pågældende har forelagt den fuldt dokumenterede ansøgning.

Artikel 42d

Hvis en medlemsstat giver afslag på en ansøgning om anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser inden for dette direktivs område, skal denne beslutning være behørigt begrundet.

Beslutningen skal kunne indbringes for domstolene i henhold til national lovgivning. En sådan klageadgang skal ligeledes kunne benyttes af ansøgeren, når der ikke er truffet beslutning inden for den fastsatte frist.«

18) Artikel 44a ændres således:

a)   I stk. 1 ændres »til procedurerne« til »til proceduren«.

b)   Stk. 2 udgår.

19) Bilag A, B og C som anført i bilag VI til nærværende direktiv tilføjes.

AFSNIT 3

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 15

Kommissionen skal senest den 1. januar 2008 aflægge beretning til Europa-Parlamentet og Rådet om, hvor langt gennemførelsen af artikel 1, nr. 1 og 2, er kommet i medlemsstaterne.

Efter at have foretaget de nødvendige høringer, skal Kommissionen forelægge sine konklusioner angående eventuelle ændringer i ordningerne i artikel 1, nr. 1 og 2. Kommissionen fremsætter om fornødent forslag til forbedring af den eksisterende ordning.

Artikel 16

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. januar 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de væsentlige love og administrative bestemmelser, som de vedtager på området for dette direktiv.

Artikel 17

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 18

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

A. Lindh

Formand


10) C 28 af 26.1.1998, s. 1.

11) EFT C 235 af 27.7.1998, s. 53.

12) Europa-Parlamentets udtalelse af 2.7.1998 (EFT C 226 af 20.7.1998, s. 26), bekræftet den 27.10.1999, Rådets fælles holdning af 20.3.2000 (EFT C 119 af 27.4.2000, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 5.7.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Europa-Parlamentets afgørelse af 1.2.2001 og Rådets afgørelse af 26.2.2001.

13) EFT L 19 af 24.1.1989, s. 16.

14) EFT L 209 af 24.7.1992, s. 25. Direktivet er senest ændret ved Kommissionens direktiv 2000/5/EF (EFT L 54 af 26.2.2000, s. 42).

15) Sag C-340/89 (Vlassopoulou), Sml. 1991 I, s. 2357.

16) EFT L 165 af 7.7.1993, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 1999/46/EF (EFT L 139 af 2.6.1999, s. 25).

17) EFT L 176 af 15.7.1977, s. 1. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

18) EFT L 176 af 15.7.1977, s. 8. Direktivet er ændret ved direktiv 89/595/EØF (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 30).

19) EFT L 233 af 24.8.1978, s. 1. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

20) EFT L 233 af 24.8.1978, s. 10. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

21) EFT L 362 af 23.12.1978, s. 1. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

22) EFT L 362 af 23.12.1978, s. 7. Direktivet er ændret ved direktiv 89/594/EØF (EFT L 341 af 23.11.1989, s. 19).

23) EFT L 33 af 11.2.1980, s. 1. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

24) EFT L 33 af 11.2.1980, s. 8. Direktivet er ændret ved direktiv 89/594/EØF.

25) EFT L 253 af 24.9.1985, s. 34.

26) EFT L 253 af 24.9.1985, s. 37. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

27) Sag C-154/93 (Tawil-Albertini), Sml. 1994 I, s. 451.

28) Sag C-319/92 (Haim), Sml. 1994 I, s. 425.

29) EFT L 223 af 21.8.1985, s. 15. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

30) EFT L 167 af 30.6.1975, s. 19.


Bilag

BILAG I

»BILAG

Fortegnelse over benævnelserne for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds- og sygepleje

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Bevis, der ledsager kvalifikations-beviser

Belgique/
België/Belgien

Diploma gegradueerde verpleger/verpleegster

Diplôme d’infirmier(ère) gradué(e)

Diplom eines (einer) graduierten Krankenpflegers (-pflegerin)

2.   Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde

-   Brevet d’infirmier(ère)

-   Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-pflegerin)

3.   Brevet van verpleegassistent(e)

-   Brevet d’hospitalier(ère)

-   Brevet einer Pflegeassistentin

1.   De erkende opleidingsinstituten/les établissements d’enseignement reconnus/die anerkannten Ausbildungsanstalten

2.   De beboegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française/der zuständige »Prüfungsausschuss der Deutschsprachigen Gemeinschaft«

 

Danmark

Eksamensbevis efter gennemført sygeplejerskeuddannelse

Sygeplejeskole godkendt af Undervisningsministeriet

 

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der Krankenpflege

Staatlicher Prüfungsausschuss

 

Έλλάς

1.   Πτνχίο Νοσηλεντικής Παν / μίου Αυηνών

2.   Πτυχίο Νοοηλευτικής Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ; Ιδρυμάτω ( Τ. Ε. Ι .)

3.   Πτυχίο Αζτωματικών Νοοηλευτικής

4.   Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υγείας Υπονργείον και Πρόνοιας

5.   Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Ετπσκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

6.   Πτυχίο Τμήματος Νοοηλευτικής

1.   Πανεπιστήμιο Αυηνών

2.   Τεχυολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Υπουργείο Ευνικής Παιδείς και Θρησκευμάτων

3.   Υπουργείο Ευνικής Αμυνας

4.   Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

5.   Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας

6.   ΚΑΤΕΕ Υποργείου Ευνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

España

Titulo de Diplomado universitario en Enfermería

Ministerio de Educación y Cultura/El rector de una Universidad

 

France

1.   Diplôme d’État d’infirmier(ère)

2.   Diplôme d’État d’infirmier(ère) délivré en vertu du décret n° 99-1147 du 29 décembre 1999

Le ministère de la santé

 

Ireland

Certificate of Registered General Nurse

An Bord Altranais (The Nursing Board)

 

Italia

Diploma di infermiere professionale

Scuole riconosciute dallo Stato

 

Luxembourg

1.   Diplôme d’Ètat d’infirmier

2.   Diplôme d’Ètat d’infirmier hospitalier gradué

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

 

Nederland

1.   diploma’s verpleger A, verpleegster A, verpleegkundige A

2.   diploma verpleegkundige MBOV (Middelbare Beroepsopleiding Verpleegkundige)

3.   diploma verpleegkundige HBOV (Hogere Beroepsopleiding Verpleegkundige)

4.   diploma beroepsonderwijs verpleegkundige – Kwalificatieniveau 4

5.   diploma hogere beroepsopleiding verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5

1.   Door én van overheidswege benoemde examencommissie

2.   Door én van overheidswege benoemde examencommissie

3.   Door én van overheidswege benoemde examencommissie

4.   Door én van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

5.   Door én van overheidswege aangewezen opleidingsinstelling

 

Österreich

1.   Diplom als »Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger«

2.   Diplom als »Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter Krankenpfleger«

1.   Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege

2.   Allgemeine Krankenpflegeschule

 

Portugal

1.   Diploma do curso de enfermagem geral

2.   Diploma/carta de curso de bacharelato em enfermagem

3.   Carta de curso de licenciatura em enfermagem

1.   Escolas de Enfermagem

2.   Escolas Superiores de Enfermagem

3.   Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

 

Suomi/Finland

1.   Sairaanhoitajan tutkinto/sjukskötarexamen

2.   Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-tutkinto, sairaanhoitaja (AMK)/yrkeshögskole-examen inom hälsovård och det sociala området, sjukskötare (YH)

1.   Terveydenhuolto-oppitaitokset/hälsovårdsläroanstalter

2.   Ammattikorkeakoulut/
Yrkeshögskolor

 

Sverige

Sjuksköterskeexamen

Universitet eller högskola

 

United Kingdom

Statement of Registration as a Registered General Nurse in part 1 or part 12 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Various«

 


BILAG II

»BILAG A

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Bevis, der ledsager kvalifikations-beviser

Belgique/
België/Belgien

-   Diploma van tandarts

-   Diplôma de licencié en science dentaire

1.   De universiteiten/les universités

2.   De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for tandlægeeksamen (odontologisk kandidateksamen)

Tandlægehøjskolerne, Sundhedsvidenskabeligt universitetsfakultet

Autorisation som tandlæge, udstedt af Sundhedsstyrelsen

Deutschland

Zeugnis über die Zahnärzliche Prüfung

Zuständige Behörden

 

Έλλάς

Πτυχίο Οδοντιατρικής ;

Πανεπιστήμιο

 

España

Título de Licenciado en Odontología

El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire

Universités

 

Ireland

Bachelor in Dental Science (B.Dent.Sc.) / Bachelor of Dental Surgery (BDS) / Licentiate in Dental Surgery (LDS)

Universities / Royal College of Surgeons in Ireland

 

Italia

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

Università

Diploma di abilitqazione all’esercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria

Luxembourg

Diplôme d’État de docteur en médecine dentaire

Jury d’examen d’État

 

Nederland

Universitair getuigschrift van én met goed gevolg afgelegd tandartsexamen

Faculteit Tandheelkunde

 

Österreich

Bescheid über die Verleihung des akademischen Grades »Doktor der Zahnheilkunde«

Medizinische Fakultät der Universität

 

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina dentária

Faculdades Institutos Superiores

 

Suomi/Finland

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto / odontologie licentiatexamen

1.   Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.   Olun yliopisto

3.   Turun yliopisto

Terveydenhuollon oikeustuvarkeskuksen päätös käytännön   palvelun hyväksymisestä / Beslut av Rättskyddscentralen för hälsovården om godkännande av praktisk tjänstgöring

Sverige

Tandläkarexamen

Universitetet i Umeå

Universitetet i Göteborg

Karolinska Instituttet

Malmö Högskola

Endas för examensbevis som erhållits före den 1 juli 1995, ett utbildningsbevis som utfärdats av Socialstyrelsen

United Kingdom

Bachelor of Dental Surgery (BDS or B.Cd.D.) / Licentiate in Dental Surgery

Universities / Royal Colleges

 


BILAG B

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for tandlæger

1. Ortodonti

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Bevis, der ledsager kvalifikations-beviser

Belgique/
België/Belgien

-

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Kieferorthopädie

Landeszahnärztekammer

 

Έλλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ; ειδικότητας της Ορυοδοντικής

1)   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησπ

2)   Νομαρχία

 

España

-

 

 

France

Titre de spécialiste en orthodontie

Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in orthodontics

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

-

 

 

Luxembourg

-

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als orthodontist in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

-

 

 

Portugal

-

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, hampaiston oikomishoito / specialtandläkarexamen, tandreglering

1.   Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.   Olun yliopisto

3.   Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandreglering

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training in orthodontics

Competent Authority recognised for this purpose

 

2. Mundkirurgi

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Bevis, der ledsager kvalifikations-beviser

Belgique/
België/Belgien

-

 

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i hospitalsodontologi

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachzahnärztliche Anerkennung für Oralchirurgie/ Mundchirurgie

Landeszahnärztekammer

 

Έλλάς

Τίτλος Οδοντιατρικής ; ειδικότητας της Γναυοχειρουργ ;ικής

1)   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησπ

2)   Νομαρχία

 

España

-

 

 

France

-

Conseil National de l’Ordre des chirurgiens dentistes

 

Ireland

Certificate of specialist dentist in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose by the competent minister

 

Italia

-

 

 

Luxembourg

-

 

 

Nederland

Bewijs van inschrijving als kaakchirurg in het Specialistenregister

Specialisten Registratie Commissie (SRC) van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

 

Österreich

-

 

 

Portugal

-

 

 

Suomi/Finland

Erikoishammaslääkärin tutkinto, suu- ja leukakirurgia / specialtandläkarexamen, oral och maxillofacial kirurgi

1.   Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.   Olun yliopisto

3.   Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of completion of specialist training in oral surgery

Competent authority recognised for this purpose

 


BILAG III

»BILAG

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for dyrlæger

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Bevis, der ledsager kvalifikations-beviser

Belgique/
België/Belgien

-   Diploma van dierenarts

-   Diplôma de docteur en médecine vétérinaire

1.   De universiteiten/les universités

2.   De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået kandidateksamen i veterinærvidenskab

Kongelige Veterinær og Landbohøjskole

 

Deutschland

Zeugnis über das Ergebnis des Dritten Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und das Gesamtergebnis der Tierärztlichen Prüfung

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für die Tierärztliche Prüfung einer Universität oder Hochschule

 

Έλλάς

Πτυχίο Κτηνιατρικής

Πανεπστήμιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας

 

España

Título de Licenciado en Veterinaria

Ministerio de Educatión y Cvultura/ El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d’État de docteur vétérinaire

 

 

Ireland

1.   Diploma of Bachelor in/of Veterinary Medicine (MVB)

2.   Diploma of Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)

 

 

Italia

Diploma di laurea in medicina veterinaria

Università

Diploma di abilitazione all’esercizio de medicina veterinaria

Luxembourg

Diplôme d’État de docteur en médecine vétérinarie

Jury d’examen d’État

 

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/ veeartsenijkundig examen

 

 

Österreich

1.   Diplom-Tierarzt

2.   Magister medicinae veterinariae

Universität

1.   Doktor der Veterinärmedizin

2.   Doctor medicinae veterinariae

3.   Fachtierarzt

Portugal

Carta de curso de licenciatura em medicina veterinária

Universidade

 

Suomi/Finland

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / veterinärmedicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

 

Sverige

Veterinärexamen

Sveriges Lantbruksuniversitet

 

United Kingdom

1.   Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

2.   Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

3.   Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)

4.   Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

5.   Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)

6.   Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)

1.   University of Bristol

2.   University of Liverpool

3.   University of Cambridge

4.   University of Edinburgh

5.   University of Glasgow

6.   University of London«

 


BILAG IV

»BILAG

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for jordemødre

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Bevis, der ledsager kvalifikations-beviser

Belgique/
België/Belgien

-   Diploma van vroedvrouw

-   Diplôma d’accoucheuse

1.   De erkende opleidingsinstituten/les établissements d’enseignement

2.   De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået jordemodereksamen

Danmarks jordemoderskole

 

Deutschland

Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger

Staatlicher Prüfungsausschuss

 

Έλλάς

1.   Πτυχίο Τμήματος Μαιευτικής Τεχνολοικών Εκπαιδευτικών ; Ιδυμάτων ( Τ. Ε. Ι .)

2.   Πτυχίο του Τμήματος Ματών της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοτνων. Πρόνοτας ( ΚΑΤΕΕ )

3.   Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Ματών

1.   Τεχνολογικά Εκπαιδεντικά Ιδύματα ( Τ. Ε. Ι .)

2.   ΚΑΤΕΕ Υπονργείον Ευνικής Παιδείας και Θροκενμάτων

3.   Υπονργείο Υγείας και Πρόνοιας

 

España

Título de matrona/asistente obstétrico (matrona)/enfermería obstétrica-ginecológica

Ministerio de Educatión y Cultura

 

France

Diplôme de sage-femme

L’État

 

Ireland

Certificate in Midwifery

An Board Altranais

 

Italia

Diploma d’osterica

Scuole riconosciute dallo Stato

 

Luxembourg

Diplôme de sage-femme

Ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et des sports

 

Nederland

Diploma van verloskundige

Door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende opleidingsinstellingen

 

Österreich

Hebammen-Diplom

Hebammenakademie/Bundeshebammenlehranstalt

 

Portugal

1.   Diploma de enfermeiro especialista em enfermagenm de saúde materna e obstétrica

2.   Diploma/carta de curso de estudos superiores especializados em enfermagem de saúde materna e obstétrica

3.   Diploma (do curso de pós-licenciatura) de especialização em enfermagem de saúde materna e obstétrica

1.   Ecolas de Enfermagem

2.   Escolas Superiores de Enfermagem

3.   Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas Superiores de Saúde

 

Suomi/Finland

1.   Kätilön tutkinto / Barnmorskeexamen

2.   Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ yrkeshögskoleexamen inom hälsowård och det sociala området, barnmorska /YH)

1.   Terveydenhuolto-oppilaitokset/ hälsvårdsläroanstalter

2.   Ammattikorkeakoulut/ yrkeshögskolor

 

Sverige

Barnmorskeexamen

Universitet eller högskola

 

United Kingdom

Statement of registration as a Midwife on part 10 of the register kept by the United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Helath visiting

Various«

 


BILAG V

»BILAG

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser i farmaci

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Belgique/
België/Belgien

-   Diploma van apotheker

-   Diplôme de pharmacien

1.   De universiteiten/les universités

2.   De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

Danmark

Bevis for bestået farmaceutisk kandidateksamen

Danmarks Farmaceutiske Højskole

Deutschland

Zeugnis über die Staatliche Pharmazeutische Prüfung

Zuständige Behörden

Έλλάς

Αδεια άσκησης φαρμακεντικού ; επαγγέλματος

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

España

Título de licenciado en farmacia

Ministerio de Educatión y Cultura/El rector de una Universidad

France

Diplôme d’État de pharmacien/Diplôme d’État de docteur en pharmacie

Universités

Ireland

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist

 

Italia

Diploma o certificato di abilitazione all’esercizio della professione di farmacista ottenuto in seguito ad un esame di Stato

Università

Luxembourg

Diplôme d’État de pharmacien

Jury d’examen d’État + visa du ministre de l’éducation nationale

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd apothekersexamen

Faculteit Farmacie

Österreich

Staatliches Apothekerdiplom

Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Portugal

Carta de curso de licenciatura em Ciências Farmacêuticas

Universidades

Suomi/Finland

Proviisorin tutkinto/provisorexamen

1.   Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2.   Kuopion yliopisto

Sverige

Apotekarexamen

Uppsala universitet

United Kingdom

Certificate of Registered Pharmaceutical Chemist«

 


BILAG VI

»BILAG A

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for læger

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Bevis, der ledsager kvalifikations-beviser

Belgique/
België/Belgien

-   Diploma van arts

-   Diplôme de docteur en médecine

1.   De universiteiten/les universités

2.   De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap/le Jury compétent d’enseignement de la Communauté française

 

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

1.   Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

2.   Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedstyrelsen

Deutschland

1.   Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

2.   Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

1.   Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als Arzt im Praktikum

2.   -

Έλλάς

Πτυχίο Ιατρικής

1)   Ιατρική Σχολή Πανεπστημίου

2)   Σχολή Επιστημών Υγείας , Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου ;

 

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura/ El rector de una Universidad

 

France

Diplôme d’État de docteur en médecine

Universités

 

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia

Luxembourg

Diplôme d’État de docteur en médecine, chirurgie et accouchements

Jury d’examen d’État

Certificat de stage

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

Österreich

1.   Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr. med. Univ.)

2.   Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

1.   Medizinische Fakultät einer Universität

2.   Österreichische Ärztekammer

 

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

Suomi/Finland

Lääkitieteen lisensiaatin tutkinto/medicine licentiatexamen

1. Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

2. Kuopion yliopisto

3. Oulun yliopisto

4. Tampereen yliopisto

5. Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta / examensbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience


BILAG B

Fortegnelse over benævnelser for eksamensbeviser, certifikater og andre kvalifikationsbeviser for speciallæger

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Bevis, der ledsager kvalifikations-beviser

Belgique/
België/Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la santé publique

 

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

 

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

 

Έλλάς

Τίτλος Ιατρικής Ετδικότητας

1)   Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

2)   Νομαρχία

 

España

Título de Especialista

Ministerio de Educatión y Cultura

 

France

1.   Certificat d’études spéciales de médecine

2.   Attestation de médecin spécialiste qualifié

3.   Certificat d’études spéciales de médecine

4.   Diplôme d’études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

1.   3. 4. Universités

2.   Conseil de l’Ordre des médecins

 

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

 

Italia

Diploma di medico specialista

Università

 

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la santé publique

 

Nederland

Bewijs van inschrijving in én Specialistenregister

1.   Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

2.   Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

3.   Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie (HVRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

 

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

 

Portugal

1.   Grau de assistente e/ou

2.   Titulo de especialista

1.   Ministério da Saúde

2.   Ordem dos Médicos

 

Suomi/Finland

Erikoislääkärin tutkinto/ specialläkarexamen

1.   Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

2.   Kuopion yliopisto

3.   Oulun yliopisto

4.   Tampereen yliopisto

5.   Turun yliopisto

 

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

 

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

 


BILAG C

Fortegnelse over benævnelser for speciallægeuddannelsen

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Anæstesiologi
Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/ België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

 

Danmark

Anæstesiologi

 

Deutschland

Anästhesiologie

 

Έλλάς

Αναισυησιολογ ;ία

 

España

Anestesiología y Reanimación

 

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

 

Ireland

Anaesthesia

 

Italia

Anestesia e rianimazione

 

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

 

Nederland

Anesthesiologie

 

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

 

Portugal

Anestesiologia

 

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito / anestesiologi och intensivvård

 

Sverige

Anestesi och intensivvård

 

United Kingdom

Anaesthetics

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Chirurgie/heelkunde

 

Danmark

Kirurgi eller kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Chirurgie

 

Έλλάς

Χειρουργική

 

España

Cirugía general y del aparato digestivo

 

France

Chirurgie générale

 

Ireland

General surgery

 

Italia

Chirurgia generale

 

Luxembourg

Chirurgie générale

 

Nederland

Heelkunde

 

Österreich

Chirurgie

 

Portugal

Cirurgia geral

 

Suomi/Finland

Yleiskirurgia / allmän kirurgi

 

Sverige

Kirurgi

 

United Kingdom

General surgery

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Neurokirurgi eller kirurgiske sygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Neurochirurgie

 

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurochirurgie

 

Έλλάς

Νευροχειροργι ;κή

 

España

Neurocirugía

 

France

Neurochirurgie

 

Ireland

Neurological surgery

 

Italia

Neurochirurgia

 

Luxembourg

Neurochirurgie

 

Nederland

Neurochirurgie

 

Österreich

Neurochirurgie

 

Portugal

Neurocirurgia

 

Suomi/Finland

Neurokirurgia / neurokirurgi

 

Sverige

Neurokirurgi

 

United Kingdom

Neurosurgery

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Gynécologie-obstétrique/gynaecologie-verloskunde

 

Danmark

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

 

Deutschland

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Έλλάς

Μαιευτική-Γυν ;αικολογία

 

España

Obstetricia y ginecologiá

 

France

Gynécologie-obstétrique

 

Ireland

Obstetrics and gynaecology

 

Italia

Ginecologia e ostetricia

 

Luxembourg

Gynécologie-obstétrique

 

Nederland

Verloskunde en gynaecologie

 

Österreich

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

 

Portugal

Ginecologia e obstetrícia

 

Suomi/Finland

Naistentaudit ja synnytykset / kvinnosjukdomar och förlossningar

 

Sverige

Obstetrik och gynekologi

 

United Kingdom

Obstetrics and gynaecology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Medicin
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Médecine interne/inwendige geneeskunde

 

Danmark

Intern medicin

 

Deutschland

Innere Medizin

 

Έλλάς

Παολογία

 

España

Medicina interna

 

France

Médecine interne

 

Ireland

General medicine

 

Italia

Medicina interna

 

Luxembourg

Médecine interne

 

Nederland

Inwendige geneeskunde

 

Österreich

Innere Medizin

 

Portugal

Medicina interna

 

Suomi/Finland

Sisätaudit / inre medicin

 

Sverige

Internmedicin

 

United Kingdom

General (internal) medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Oftalmologi eller øjensygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/ België/Belgien

Ophtalmologie/oftalmologie

 

Danmark

Oftalmologi eller øjensygdomme

 

Deutschland

Augenheilkunde

 

Έλλάς

Οφυαλμολογία

 

España

Oftalmología

 

France

Ophtalmologie

 

Ireland

Ophthalmology

 

Italia

Oftalmologia

 

Luxembourg

Ophtalmologie

 

Nederland

Oogheelkunde

 

Österreich

Augenheilkunde und Optometrie

 

Portugal

Oftalmologia

 

Suomi/Finland

Silmätaudit / ögonsjukdomar

 

Sverige

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

 

United Kingdom

Ophthalmology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/ België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/otorhinolaryngologie

 

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

 

Deutschland

Hals-Nase-Ohrenheilkunde

 

Έλλάς

Ωτορινολαρυγγ ;ολογία

 

España

Otorrinolaringología

 

France

Oto-rhino-laryngologie

 

Ireland

Otolaryngology

 

Italia

Otorinolaringoiatria

 

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

 

Nederland

keel-, neus- en oorheelkunde

 

Österreich

Hals-, Nase-und Ohrenkrankheiten

 

Portugal

Otorrinolaringologia

 

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / öron-, näs- och halssjukdomar

 

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

 

United Kingdom

Otolaryngology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Pædiatri eller sygdomme hos børn
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Pédiatrie/pediatrie

 

Danmark

Pædiatri eller sygdomme hos børn

 

Deutschland

Kinderheilkunde

 

Έλλάς

Παιδιατρική

 

España

Pediatría y sus áreas específicas

 

France

Pédiatrie

 

Ireland

Paediatrics

 

Italia

Pédiatria

 

Luxembourg

Pédiatrie

 

Nederland

Kindergeneeskunde

 

Österreich

Kinder- und Jugendheilkunde

 

Portugal

Pediatria

 

Suomi/Finland

Lastentaudit/barnsjukdomar

 

Sverige

Barn- och ungdomsmedicin

 

United Kingdom

Paediatrics

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Medicinske lungesygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Pneumologie

 

Danmark

Medicinske lungesygdomme

 

Deutschland

Pneumologie

 

Έλλάς

Φυματιολογία -Πνευμονολογί ;α

 

España

Neumología

 

France

Pneumologie

 

Ireland

Respiratory medicine

 

Italia

Malattie dell’apparato respiratorio

 

Luxembourg

Pneumologie

 

Nederland

Longziekten en tuberculose

 

Österreich

Lungenkrankheiten

 

Portugal

Pneumologia

 

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia / lungsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

 

United Kingdom

Respiratory medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Urologie

 

Danmark

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Urologie

 

Έλλάς

Ουρολογία

 

España

Urología

 

France

Urologie

 

Ireland

Urology

 

Italia

Urologia

 

Luxembourg

Urologie

 

Nederland

Urologie

 

Österreich

Urologie

 

Portugal

Urologia

 

Suomi/Finland

Urologia /urologi

 

Sverige

Urologi

 

United Kingdom

Urology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Ortopædisk kirurgi
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

 

Danmark

Ortopædisk kirurgi

 

Deutschland

Orthopädie

 

Έλλάς

Ορυοπεδική

 

España

Traumatología y cirugía ortopédica

 

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

 

Ireland

Orthopaedic surgery

 

Italia

Ortopedia e traumatologia

 

Luxembourg

Orthopédie

 

Nederland

Orthopedie

 

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

 

Portugal

Ortopedia

 

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia / ortopedi och traumatologi

 

Sverige

Ortopedi

 

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Anatomie pathologique / pathologische anatomie

 

Danmark

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

 

Deutschland

Pathologie

 

Έλλάς

Παυολογική Ανατομική

 

España

Anatomía patológica

 

France

Anatomie et cytologie pathologiques

 

Ireland

Morbid anatomy and histopathology

 

Italia

Anatomia patologica

 

Luxembourg

Anatomie pathologique

 

Nederland

Pathologie

 

Österreich

Pathologie

 

Portugal

Anatomia patológica

 

Suomi/Finland

Patologia / patologi

 

Sverige

Klinisk patologi

 

United Kingdom

Histopathology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Neurologi eller medicinske nervesygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Neurologie

 

Danmark

Neuromedicin eller medicinske nervesygdomme

 

Deutschland

Neurologie

 

Έλλάς

Νευρολία

 

España

Neurología

 

France

Neurologie

 

Ireland

Neurology

 

Italia

Neurologia

 

Luxembourg

Neurologie

 

Nederland

Neurologie

 

Österreich

Neurologie

 

Portugal

Neurologia

 

Suomi/Finland

Neurologia / neurologi

 

Sverige

Neurologi

 

United Kingdom

Neurology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Psykiatri
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Psychiatrie

 

Danmark

Psykiatri

 

Deutschland

Psychiatrie und Psychotherapie

 

Έλλάς

Ψυχιατρική

 

España

Psiquiatría

 

France

Psychiatrie

 

Ireland

Psychiatry

 

Italia

Psichiatria

 

Luxembourg

Psychiatrie

 

Nederland

Psychiatrie

 

Österreich

Psychiatrie

 

Portugal

Psiquiatrie

 

Suomi/Finland

Psykiatria / psykiatri

 

Sverige

Psykiatri

 

United Kingdom

General psychiatry

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Diagnostisk radiologi eller røntgenundersøgelse
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Radiodiagnostic/röntgendiagnose

 

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

 

Deutschland

Diagnostische Radiologie

 

Έλλάς

Ακτινοδιαγνωσ ;τική

 

España

Radiodiagnóstico

 

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

 

Ireland

Diagnostic radiology

 

Italia

Radiodiagnostica

 

Luxembourg

Radiodiagnostic

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

 

Portugal

Radiodiagnóstico

 

Suomi/Finland

Radiologia / radiologi

 

Sverige

Medicinsk radiologi

 

United Kingdom

Clinical radiology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Onkologi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Radiothérapie-oncologie/radiotherapie-oncologie

 

Danmark

Onkologi

 

Deutschland

Strahlentherapie

 

Έλλάς

Ακτινουεραπευ ;τική - Ογκολογία

 

España

Oncología radioterápica

 

France

Oncologie radiothérapique

 

Ireland

Radiotherapy

 

Italia

Radioterapia

 

Luxembourg

Radiothérapie

 

Nederland

Radiotherapie

 

Österreich

Strahlentherapie/Radioonkologie

 

Portugal

Radioterapia

 

Suomi/Finland

Syöpätaudit / cancersjukdomar

 

Sverige

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

 

United Kingdom

Clinical oncology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Klinisk biologi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Biologie clinique/klinische biologie

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

Análisis cl´nicos

 

France

Biologie médicale

 

Ireland

 

 

Italia

Patologia clinica

 

Luxembourg

Biologie clinique

 

Nederland

 

 

Österreich

Medizinische Biologie

 

Portugal

Patologia clínica

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Biologisk hæmatologi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

 

 

France

Hématologie

 

Ireland

 

 

Italia

 

 

Luxembourg

Hématologie biologique

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Hematologia clínica

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Klinisk mikrobiologi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk mikrobiologi

 

Deutschland

Mikrobiologie und Infektionspedemiologie

 

Έλλάς

1.   Ιατρική Βιοπαυολογία

2.   Μικροβιολογία ;

 

España

Microbiología y parasitología

 

France

 

 

Ireland

Microbiology

 

Italia

Microbiologia e virologia

 

Luxembourg

Microbiologie

 

Nederland

Medische microbiologie

 

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia / klinisk mikrobiologi

 

Sverige

Klinisk bakteriologi

 

United Kingdom

Medical microbiology and virology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Klinisk biokemi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk biokemi

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

Bioquímica clínica

 

France

 

 

Ireland

Chemical pathology

 

Italia

Biochimica clinica

 

Luxembourg

Chimie biologique

 

Nederland

Klinische chemie

 

Österreich

Medizinische und chemische Labordiagnostik

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen kemia / klinisk kemi

 

Sverige

Klinisk kemi

 

United Kingdom

Chemical pathology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Klinisk immunologi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk immunologi

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

Immunología

 

France

 

 

Ireland

Clinical immunology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Immunologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Klinisk immunologi

 

United Kingdom

Immunology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Plastikkirurgi
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische Chirurgie

 

Έλλάς

Πλαστικ Χειρουργική

 

España

Cirugía plástica y reparadora

 

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

 

Ireland

Plastic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

 

Luxembourg

Chirurgie plastique

 

Nederland

Plastische chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

 

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

 

Suomi/Finland

Plastiikkarirurgia / plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Chirurgie thoracique / heelkunde op de thorax

 

Danmark

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

 

Deutschland

Herzchirurgie

 

Έλλάς

Χειρουργική Θώρακος

 

España

Cirugía torácica

 

France

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

 

Ireland

Thoracic surgery

 

Italia

Chirurgia toracica

 

Luxembourg

Chirurgie thoracique

 

Nederland

Cardio-thoracale chirurgie

 

Österreich

 

 

Portugal

Cirurgia cardiotorácica

 

Suomi/Finland

Sydän- ja rintaelinkirurgia / hjärt- och thoraxkirurgi

 

Sverige

Thoraxkirurgi

 

United Kingdom

Cardo-thoracic surgery

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Børnekirurgi
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Kinderchirurgie

 

Έλλάς

Χειρουργική Παίδων

 

España

Cirugía pediátrica

 

France

Chirurgie infantile

 

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

 

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

 

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Portugal

Cirurgia pediátrica

 

Suomi/Finland

Lastenkirurgia / barnkirurgi

 

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Chirurgie des vaisseaux/bloedvatenheelkunde

 

Danmark

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

Αγγειοχειρουρ ;γική

 

España

Angiologiía y cirugía vascular

 

France

Chirurgie vasculaire

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia vascolare

 

Luxembourg

Chirurgie vasculaire

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Cirurgia vascular

 

Suomi/Finland

Verisuonikirurgia / kärlkirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Kardiologi eller medicinske hjerte- og kredsløbssygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Cardiologie

 

Danmark

Kardiologi

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

Καρδιολογία

 

España

Cardiología

 

France

Pathologie cardio-vasculaire

 

Ireland

Cardiology

 

Italia

Cardiologia

 

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

 

Nederland

Cardiologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Cardiologia

 

Suomi/Finland

Kardiologia / kardiologi

 

Sverige

Kardiologi

 

United Kingdom

Cardiology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Gastro-entérologie/gastroenterologie

 

Danmark

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

Γαστρεντερολο ;γία

 

España

Aparato digestivo

 

France

Gastro-entérologie et hépatologie

 

Ireland

Gastro-enterology

 

Italia

Gastroenterologia

 

Luxembourg

Gastro-entérologie

 

Nederland

Gastro-enterologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Gastrenterologia

 

Suomi/Finland

Gastroenterologia / gastroenterologi

 

Sverige

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

 

United Kingdom

Gastro-enterology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Reumatologi eller gigtsygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Rheumatologie/reumatologie

 

Danmark

Reumatologi

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

Ρευματολογία

 

España

Reumatología

 

France

Rhumatologie

 

Ireland

Rheumatology

 

Italia

Reumatologia

 

Luxembourg

Rhumatologie

 

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Portugal

Reumatologia

 

Suomi/Finland

Reumatologia / reumatologi

 

Sverige

Reumatologi

 

United Kingdom

Rheumatology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Hæmatologi
Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Hæmatologi eller blodsygdomme

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

Αιματολογία

 

España

Hematología y hemoterapia

 

France

 

 

Ireland

Haematology

 

Italia

Ematologia

 

Luxembourg

Hématologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Imuno-hemoterapia

 

Suomi/Finland

Kliininen hematologia / klinisk hematologi

 

Sverige

Hematologi

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

Ενδοκρινολογί ;α

 

España

Endocrinología y nutrición

 

France

Endocrinologie, maladies métaboloques

 

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

 

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Endocrinologia

 

Suomi/Finland

Endokrinologia / endokrinologi

 

Sverige

Endokrina sjukdomar

 

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Fysiurgi
Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/ België/Belgien

Médecine physique et réadaptation/fysische geneeskunde en revalidatie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Physikalische und Rehabilitative Medizin

 

Έλλάς

Φυσική Ιατριιή και Αποκατάσταση

 

España

Rehabilitación

 

France

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina fisica e riabilitazione

 

Luxembourg

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

 

Nederland

Revalidatiegeneeskunde

 

Österreich

Physikalische Medizin

 

Portugal

Fisiatria ou Medicina física   e de reabilitação

 

Suomi/Finland

Fysiatria / fysiatri

 

Sverige

Rehabiliteringsmedicin

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Stomatologi eller mundhulens sygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Odontostomatologia

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Neuropsykiatri
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Neuropsychiatrie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

 

Έλλάς

Νευρολογία - Ψυχιατρική

 

España

 

 

France

Neuropsychiatrie

 

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria

 

Luxembourg

Neuropsychiatrie

 

Nederland

Zenuw- en zielsziekten

 

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/ België/Belgien

Dermato-vénéréologie/dermato-venerologie

 

Danmark

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

 

Deutschland

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Έλλάς

Δερματολογία – Αψροδισιολογί ;α

 

España

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

 

France

Dermatologie et vénéréologie

 

Ireland

 

 

Italia

Dermatologia e venerologia

 

Luxembourg

Dermato-vénéréologie

 

Nederland

Dermatologie en venerologie

 

Österreich

Haut- und Geschlechtskrankheiten

 

Portugal

Dermatovenereologia

 

Suomi/Finland

Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi

 

Sverige

Hud- och könssjukdomar

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Dermatologi eller hudsygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Dermatology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Dermatology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Venerologi eller kønssygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Venereology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Genito-urinary medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Radiologi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

Radiologie

 

Έλλάς

Ακτινολογία - Ραδιολογία

 

España

Electrorradiología

 

France

Électro-radiologie

 

Ireland

 

 

Italia

Radiologia

 

Luxembourg

Électroradiologie

 

Nederland

Radiologie

 

Österreich

Radiologie

 

Portugal

Radiologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Tropemedicin
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Tropical medicine

 

Italia

Medicina tropicale

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Spezifische Prophylaxe und Trophenhygiene

 

Portugal

Medicina tropical

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Tropical medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Børnepsykiatri
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Børne- og ungdomspsykiatri

 

Deutschland

Kinder- und Jugendpsychiatrie und – psychotherapie

 

Έλλάς

Παιδοψυχιατρι ;κή

 

España

 

 

France

Pédo-psychiatrie

 

Ireland

Child and adolescent psychiatry

 

Italia

Neuropsichiatrie infantile

 

Luxembourg

Psychiatrie infantile

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Pedopsiquiatria

 

Suomi/Finland

Lastenpsykiatria / barnpsykiatri

 

Sverige

Barn- och ungdomspsykiatri

 

United Kingdom

Child and adolescent psychiatry

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Geriatri eller alderdommens sygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

Geriatría

 

France

 

 

Ireland

Geriatrics

 

Italia

Geriatria

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Geriatria / geriatri

 

Sverige

Geriatrik

 

United Kingdom

Geriatrics

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

Νεφρολογία

 

España

Nefrología

 

France

Néphrologie

 

Ireland

Nephrology

 

Italia

Nefrologia

 

Luxembourg

Néphrologie

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

Nefrologia

 

Suomi/Finland

Nefrologia / nefrologi

 

Sverige

Medicinska njursjukdomar /nefrologi)

 

United Kingdom

Renal medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Infektionsmedicin
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Infektionsmedicin

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Communicable diseases

 

Italia

Malattie infettive

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Infektiosairaudet / infektionssjukdomar

 

Sverige

Infektionssjukdomar

 

United Kingdom

Infectious diseases

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Samfundsmedicin
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Samfundsmedicin

 

Deutschland

Öffentliches Gesundheitswesen

 

Έλλάς

Κοινωνική Ιατρική

 

España

Medicina preventiva y salud pública

 

France

Santé publique et médecine sociale

 

Ireland

Community medicine

 

Italia

Igiene e medicina sociale

 

Luxembourg

Santé publique

 

Nederland

Maatschappij en gezondheid

 

Österreich

Sozialmedizin

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Terveydenhuolto / hälsovård

 

Sverige

Socialmedicin

 

United Kingdom

Public health medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Klinisk farmakologi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk farmakologi

 

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

 

Έλλάς

 

 

España

Farmacología clínica

 

France

 

 

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

 

Sverige

Klinisk farmakologi

 

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Arbejdsmedicin
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Médecine du travail/arbeidsgeneeskunde

 

Danmark

Arbejdsmedicin

 

Deutschland

Arbeitsmedizin

 

Έλλάς

Ιατρική της Εργασίας

 

España

 

 

France

Médecine du travail

 

Ireland

Occopational medicine

 

Italia

Medicina del lavoro

 

Luxembourg

Médecine du travail

 

Nederland

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

 

Österreich

Arbeits- und Betriebsmedizin

 

Portugal

Medicina do trabalho

 

Suomi/Finland

Työterveyshuolto / företagshälsovård

 

Sverige

Yrkes- och miljömedicin

 

United Kingdom

Occopational medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Allergologi eller overfølsomhedssygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: tre år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

Αλλεργιολογία ;

 

España

Alergología

 

France

 

 

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

 

Luxembourg

 

 

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

 

Österreich

 

 

Portugal

Imuno-alergologia

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

Allergisjukdomar

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

Chirurgie abdominale/heelkunde op het abdomen

 

Danmark

Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

Cirugía del aparato digestivo

 

France

Chirurgie viscérale et digestive

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia dell’apparato digestivo

 

Luxembourg

Chirurgie gastro-entérologique

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Médecine nucléaire/nucleaire geneeskunde

 

Danmark

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

 

Deutschland

Nuklerarmedizin

 

Έλλάς

Πυρηνική Ιατρική

 

España

Medicina nuclear

 

France

Médecine nucléaire

 

Ireland

 

 

Italia

Medicina nucleare

 

Luxembourg

Médecine nucléaire

 

Nederland

Nucleaire geneeskunde

 

Österreich

Nuklearmedizin

 

Portugal

Medicina nuclear

 

Suomi/Finland

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Nuclear medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Kastrofemedicin
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Accident and emergency medicine

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Accident and emergency medicine

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Klinisk neurofysiologi
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

Klinisk neurofysiologi

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

Neurofisiología clínica

 

France

 

 

Ireland

Neurophysiology

 

Italia

 

 

Luxembourg

 

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi

 

Sverige

Klinisk neurofysiologi

 

United Kingdom

Clinical neurophysiology

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge)
Uddannelsens mindstevarighed: fem år

Belgique/ België/Belgien

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Έλλάς

 

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

 

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

 

Ireland

 

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

 

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

 

Nederland

 

 

Österreich

Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

 

 

Land

Kvalifikationsbevis

Udstedende myndighed

Tand-, mund- og kæbe-ansigtskirurgi (grunduddannelse som læge)
Uddannelsens mindstevarighed: fire år

Belgique/ België/Belgien

Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale/stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

 

Danmark

 

 

Deutschland

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

 

Έλλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Oral and maxillo-facial surgery

 

Italia

 

 

Luxembourg

Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale

 

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Portugal

 

 

Suomi/Finland

Suu- ja leukakirurgia/oral och maxillofacial kirurgi

 

Sverige

 

 

United Kingdom

Oral and maxillo-facial surgery«

 Bilag 3

Liste over lovregulerede erhverv samt de myndigheder, der administrer erhvervene
(de kompetente myndigheder)

Advokat (Justitsministeriet)

Aktuar (Finanstilsynet)

Autoriseret psykolog (Psykolognævnet)

Bioanalytiker (Sundhedsstyrelsen)

Dispachør (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)

Ergoterapeut (Sundhedsstyrelsen)

Folkebiblioteksleder (Biblioteksstyrelsen)

Folkeskolelærer (Undervisningsministeriet)

Fysioterapeut (Sundhedsstyrelsen)

Gymnasielærer, lærer ved studenterkurser og ved kursus til højere forberedelseseksamen (Undervisningsministeriet)

Jordbundsanalytiker (Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri)

Kiropraktor (Sundhedsstyrelsen)

Landinspektør (Kort- og Matrikelstyrelsen)

Museumsleder (Statsanerkendte museer) ( Kulturarvsstyrelsen )

Organist (Kirkeministeriet)

Præst (Kirkeministeriet)

Radiograf (Sundhedsstyrelsen)

Registreret revisor (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)

Statiker (Bygge- og Boligstyrelsen)

Statsautoriseret revisor (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)

Translatør og tolk (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen)

 


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører Rådets direktiv 89/48/EØF, EF-Tidende nr. L 019 af 24. januar 1989, s. 0016-0023.

2) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/19/EF, EF-Tidende 2001, nr. L 206 af 31. juli 2001.

3) Jf. § 2 a i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 24. januar 2003.

Redaktionel note
  • I følge rettelseslisten til Lovtidende A, 2003: I § 3, stk. 3, mangler teksten til fodnote 3. Der indsættes:
  • Jf. § 2 a i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 24. januar 2003.