Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser med flere love

(Forenkling af uddannelsesråd m.v. og godkendelse af institutioner til landbrugsuddannelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1081 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, § 4, stk. 1, § 8, § 9, stk. 1, § 13, stk. 3, § 14, stk. 1, § 18, stk. 1, 3 og 4, § 19, stk. 5 og 6 , § 21, stk. 3, § 25, stk. 2, og 2 steder i stk. 3, § 30, stk. 2, § 33, stk. 2, § 37, stk. 2 og 6, § 43, stk. 3, § 44, stk. 1, § 46, stk. 3, § 47, stk. 4, § 48, stk. 6, § 50, stk. 2, § 52, stk. 1, § 55, stk. 3, § 64, stk. 4, § 66 a, stk. 3, § 66 b, stk. 3, § 66 c, stk. 1, § 67, stk. 2, § 67 a, stk. 2, § 68 og § 70, stk. 3, ændres »Erhvervsuddannelsesrådet« til: »Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser«.

2. § 34, stk. 1 og 2, affattes således:

»Undervisningsministeren nedsætter Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. Formanden udpeges af undervisningsministeren. 24 medlemmer af rådet udpeges således:

1)   7 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

2)   1 medlem efter indstilling fra Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

3)   1 medlem efter indstilling fra Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger.

4)   3 medlemmer efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening.

5)   9 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

6)   1 medlem efter indstilling fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd.

7)   2 medlemmer efter indstilling fra elevernes organisationer i forening.

Stk. 2. Rådet tiltrædes af 6 medlemmer, der udpeges af følgende organisationer således:

1)   1 medlem efter indstilling fra HFI – Interesseorganisationen for handelsskolernes ledelser.

2)   1 medlem efter indstilling fra Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler.

3)   1 medlem efter indstilling fra Handelsskolernes Lærerforening.

4)   1 medlem efter indstilling fra Dansk Teknisk Lærerforbund.

5)   1 medlem efter indstilling fra de øvrige lærerorganisationer på rådets område.

6)   1 medlem efter indstilling fra Dansk Landbrug.«

3. § 34, stk. 4-11, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Formanden for Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse kan deltage i rådets arbejde uden stemmeret. Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser, Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse samt foreningerne for institutioner for erhvervsrettede uddannelser kan deltage i rådets arbejde med hver en repræsentant uden stemmeret.

Stk. 5. Der udpeges stedfortrædere for medlemmerne efter reglerne i stk. 1-3.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets arbejde.

Stk. 7. Formanden, medlemmerne og disses stedfortrædere samt de tilforordnede beskikkes af undervisningsministeren for 4 år. De tilforordnede kan dog beskikkes for en kortere periode. Repræsentanten for elevernes organisationer beskikkes for en etårig periode. Rådets medlemmer kan genbeskikkes.

Stk. 8. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, der bekendtgøres af undervisningsministeren.

Stk. 9. Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.«

4. I § 35, stk. 1, 1. pkt., ændres »Erhvervsuddannelsesrådet afgiver« til: »Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver på overordnet niveau undervisningsministeren om de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser på undervisningsministerens område. På erhvervsuddannelsesområdet afgiver rådet«, og i nr. 1 ændres »uddannelserne« til: »erhvervsuddannelserne«.

5. I § 35, stk. 2, ændres »Erhvervsuddannelsesrådet har« til: »På erhvervsuddannelsesområdet har Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser«, i nr. 1 ændres »uddannelsessystemet« til: »erhvervsuddannelserne«, og »det« ændres til: »de«, og i nr. 2 og 2 steder i nr. 3 ændres »uddannelser« til: »erhvervsuddannelser«.

6. I § 38, stk. 8, ændres »Erhvervsuddannelsesrådets indstilling« til: »indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser«, og »Erhvervsuddannelsesrådet« ændres til: »Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser«.

§ 2

I lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 7 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, lov nr. 1082 af 17. december 2002 og § 5 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I §§ 2 og 8, § 9, stk. 4 og 5, § 16, stk. 5, § 18, stk. 2, § 20 og 2 steder i § 24, stk. 3, ændres »Landbrugsuddannelsesrådet« til: »Landbrugsuddannelsesudvalget«.

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Undervisningsministeren godkender efter ansøgning, hvilke institutioner, som er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der kan udbyde de enkelte uddannelser eller dele af uddannelser. Landbrugsuddannelsesudvalget afgiver indstilling til undervisningsministeren om godkendelse.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget godkende, at andre skoler, institutioner og virksomheder udbyder bestemte uddannelser eller dele heraf.

Stk. 3. En afgørelse om godkendelse kan efter indstilling fra Landbrugsuddannelsesudvalget tilbagekaldes, hvis der ikke længere er behov for, at uddannelsen udbydes af institutionen. Endvidere kan en godkendelse tilbagekaldes, hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra ministeren om at gennemføre konkrete foranstaltninger til oprettelse af forsvarlige uddannelses- eller undervisningsmæssige forhold.«

3. I § 15 ændres »Landbrugsuddannelsesrådets« til »Landbrugsuddannelsesudvalgets«.

4. § 21 affattes således:

»§ 21. Landboforeningerne og Dansk Familielandbrug nedsætter et Landbrugsuddannelsesudvalg. I udvalget skal der endvidere tilbydes repræsentation for eleverne, lærerne og de institutioner, der har uddannelser efter denne lov.

Stk. 2. Udvalget vælger formanden, fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg. Udvalgets sammensætning skal fremgå af forretningsordenen, som indsendes til undervisningsministeren sammen med en fortegnelse over udvalgets medlemmer. Forretningsordenen bekendtgøres af undervisningsministeren.

Stk. 3. Sekretariatsbistand til udvalget tilvejebringes af de organisationer m.fl., som er repræsenteret i udvalget.«

5. § 22 affattes således:

»§ 22. Landbrugsuddannelsesudvalget afgiver indstilling til undervisningsministeren om regler om uddannelserne, jf. § 2, om godkendelse, jf. § 3, stk. 2, om fritagelse for dele af uddannelserne, jf. § 8, om regler om optagelse på skole og om regler, der begrænser adgangen til uddannelserne i henhold til denne lov, jf. § 9, stk. 4 og 5, om tilskud til iværksættelse af nye uddannelser og kurser samt forsøgs- og udviklingsarbejde, jf. § 16, stk. 5, om regler om elevernes retlige forhold, jf. § 18, stk. 2, om regler om befordringstilskud, jf. § 20, og om overgangsordninger, jf. § 24, stk. 3.

Stk. 2. Landbrugsuddannelsesudvalget træffer afgørelse med hensyn til:

1)   Godkendelse af praktikvirksomheder.

2)   Afkortning eller forlængelse af den normale uddannelsestid.

3)   Indholdet af praktikregler.

Stk. 3. Udvalget kan overlade en eller flere af de opgaver, der er nævnt i stk. 2, til arbejdsudvalg.

Stk. 4. Landbrugsuddannelsesudvalget virker for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne og for tilvejebringelse af praktikpladser samt søger at tilvejebringe forlig i tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder.

Stk. 5. Hvis der ikke kan opnås forlig efter stk. 4, kan tvistigheden indbringes for domstolene.

Stk. 6. Udvalget rådgiver i øvrigt undervisningsministeren og kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører uddannelserne.

Stk. 7. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver undervisningsministeren på overordnet niveau om uddannelserne.«

§ 3

I lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som ændret ved § 69 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, § 9 og § 17, stk. 2, ændres »Rådet« til: »Udvalget«.

2. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Rådgivning m.v.«

3. § 16 affattes således:

»§ 16. Amtsrådsforeningen i Danmark kan sammen med Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark nedsætte et udvalg for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser med henblik på at varetage de opgaver, der er nævnt i § 17. Udvalget skal bestå af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere inden for de beskæftigelsesområder, som udannelserne efter denne lov tager sigte på. Eleverne og lærerne skal tilbydes repræsentation i udvalget.

Stk. 2. Udvalget vælger formanden, fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte underudvalg. Udvalgets sammensætning skal fremgå af forretningsordenen, som indsendes til undervisningsministeren sammen med en fortegnelse over udvalgets medlemmer. Forretningsordenen bekendtgøres af undervisningsministeren.

Stk. 3. Sekretariatsbistand til udvalget tilvejebringes af de organisationer m.fl., som er repræsenteret i udvalget.«

4. § 17, stk. 1, affattes således:

»Udvalget for de Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser rådgiver ministeren om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og kan på eget initiativ drøfte og afgive udtalelse om alle spørgsmål, der vedrører uddannelserne.«

5. I § 17 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser rådgiver undervisningsministeren på et overordnet niveau om uddannelserne efter denne lov.«

6. I § 23, stk. 2, ændres »Rådet« til: »Udvalget«, og efter »Sundhedsuddannelser« indsættes: »eller fra Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark, hvis udvalget ikke er nedsat«.

7. I § 40 ændres »Rådet« til: »Udvalget«, og efter »Sundhedsuddannelser« indsættes: »eller fra Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening og Landsorganisationen i Danmark, hvis udvalget ikke er nedsat«.

8. § 42 ophæves.

§ 4

I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 29. januar 2003, foretages følgende ændring:

1. § 8 a affattes således:

»§ 8 a. Undervisningsministeren nedsætter Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse. Rådet rådgiver undervisningsministeren om kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau og om produktionsskolernes undervisningstilbud for kortuddannede med sigte på de pågældendes fortsatte uddannelse og anden kompetenceudvikling, herunder overgang til erhvervsrettet uddannelse på grundlæggende niveau.

Stk. 2. Rådet består af en formand og 18 medlemmer. Undervisningsministeren udpeger formanden. Rådets øvrige medlemmer udpeges således:

1)   1 medlem efter indstilling fra Amtsrådsforeningen i Danmark.

2)   1 medlem efter indstilling fra Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening.

3)   1 medlem efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.

4)   2 medlemmer efter indstilling fra Landsorganisationen i Danmark.

5)   2 medlemmer efter indstilling fra Danmarks Arbejdsgiverforening.

6)   1 medlem efter indstilling fra Forstanderforeningen for VUC.

7)   1 medlem efter indstilling fra Forstanderkredsen for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler.

8)   1 medlem efter indstilling fra Foreningen for Produktionsskoler og Produktionshøjskoler.

9)   1 medlem efter indstilling fra Danske Produktionshøjskolers Lærerforening.

10) 1 medlem efter indstilling fra forstanderne for sprogcentrene.

11) 1 medlem efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd.

12) 1 medlem efter indstilling fra de landsdækkende oplysningsforbund og Foreningen af Daghøjskoler i forening.

13) 1 medlem efter indstilling fra Samrådet af forstandere og viceforstandere ved den amtskommunale specialundervisning for voksne.

14) 1 medlem efter indstilling fra Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere.

15) 2 medlemmer efter indstilling fra deltagerne i almen voksenundervisning, forberedende voksenundervisning, daghøjskoleforløb, undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge, specialundervisning for voksne samt produktionsskoleforløb i forening.

Stk. 3. Medlemmerne udpeges for en 4-årig periode. Genudpegning kan finde sted. De efter stk. 2, nr. 15, udpegede medlemmer udpeges dog kun for en etårig periode. Rådets medlemmer kan genudpeges.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets arbejde.

Stk. 5. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden, som bekendtgøres af undervisningsministeren.

Stk. 6. Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.«

§ 5

I lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 532 af 25. juni 1999, som ændret ved § 7 i lov nr. 263 af 12. april 2000, § 48 i lov nr. 418 af 6. juni 2002 og § 1 i lov nr. 1077 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, ændres »det Erhvervsuddannelsesråd« til: »Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser«.

2. I § 7, stk. 1, ændres »Erhvervsuddannelsesrådet« til: »Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser«.

§ 6

I lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, som ændret ved § 45 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 1, affattes således:

»Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om grunduddannelse for voksne. Reglerne fastsættes efter rådgivning fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser og Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse.«

§ 7

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, som senest ændret ved § 46 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »10 andre medlemmer« til: »et antal medlemmer«.

2. § 5, stk. 2, nr. 1-4, affattes således:

»1)   3 medlemmer, der beskikkes efter indstilling af Grundskolerådet.

2)   2 medlemmer, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser med 1 repræsentant og Gymnasierådet med 1 repræsentant.

3)   3 medlemmer, der beskikkes efter indstilling af henholdsvis Erhvervsakademirådet med 1 repræsentant, Rådet for de Mellemlange Videregående Uddannelser med 1 repræsentant og ministeren for videnskab, teknologi og udvikling med 1 repræsentant.

4)   1 medlem, der beskikkes efter indstilling af Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse.«

§ 8

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, som ændret ved § 64 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 2 i lov nr. 274 af 8. maj 2002 og § 1 i lov nr. 412 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 57, stk. 2, nr. 11, affattes således:

»11)   2 medlemmer efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.«

2. § 57, stk. 2, nr. 13, ophæves.

Nr. 14 bliver herefter nr. 13.

§ 9

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 15. marts 2002, som ændret ved § 64 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 5 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 4 i lov nr. 275 af 8. maj 2002 og § 7 i lov nr. 414 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 27 c, stk. 2, nr. 10, ændres »Erhvervsuddannelsesrådet« til: »Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser«.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. De godkendelser, der var i kraft ved lovens ikrafttræden, bevarer deres gyldighed, indtil de tilbagekaldes, jf. § 2, nr. 2.

Stk. 3. Lov nr. 491 af 31. maj 2000 om rådgivning på voksenuddannelsesområdet ophæves.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med de berørte organisationer og formænd eventuelle overgangsordninger, der senest ophører ved udgangen af de beskikkelsesperioder, som er påbegyndt ved lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs