Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på
Undervisningsministeriets område

(Ændringer som følge af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, som ændret ved § 64 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 2 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 1 i lov nr. 412 af 6. juni 2002 og § 54 i lov nr. 1050 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. Undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering skal tilrettelægges i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.«

2. § 8, stk. 3 , affattes således:

»Stk. 3. Eleven udfærdiger en uddannelsesplan efter bestemmelserne i kapitel 2 i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.«

3. § 9, stk. 4 , affattes således:

»Stk. 4. Skolen kan i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne i 8.-10. klasse, at de i kortere perioder udsendes i praktik i virksomheder og institutioner.«

4. § 9, stk. 5 , affattes således:

»Stk. 5. Skolen kan desuden i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde elever i 8.-10. klasse undervisningsforløb, hvor praktisk og teoretisk indhold kombineres i en undervisning, der kan finde sted på og uden for skolen, jf. § 33.«

5 . § 19 a ophæves.

§ 2

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 619 af 9. juli 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. Skolen kan tilbyde sine elever vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Vejledningen af elever fra og med 6. klasse eller tilsvarende kan gives efter bestemmelsen i § 4, stk. 1, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, jf. dog samme lovs § 16, stk. 3.«

§ 3

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 3. september 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 2 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Skolen kan tilbyde sine elever vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv i henhold til lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Vejledningen kan gives efter bestemmelserne i § 4, stk. 2 og 3, i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv.«

§ 4

I lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 1. juli 2002, som ændret ved § 6 i lov nr. 1080 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 12, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skolen tilbyder eleverne individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

2. I § 5, stk. 1, indsættes efter »den hidtidige skole«: »eller Ungdommens Uddannelsesvejledning«.

§ 5

I lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 178 af 15. marts 2002, som ændret ved § 65 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 5 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 4 i lov nr. 275 af 8. maj 2002 og § 7 i lov nr. 414 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, 2. pkt., ophæves.  

2. § 2, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Skolen tilbyder eleverne individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

3. I § 5, stk. 1 , indsættes efter »den hidtidige skole«: »eller Ungdommens Uddannelsesvejledning«.

§ 6

I lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 179 af 15. marts 2002, som ændret ved § 66 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, § 4 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 275 af 8. maj 2002, § 8 i lov nr. 414 af 6. juni 2002, § 54 i lov nr. 418 af 6. juni 2002 og § 2 i lov nr. 1078 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. § 8 affattes således:

»§ 8. Kurset tilbyder kursisterne individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

3. I § 11 , stk. 1, indsættes efter »den hidtidige skole«: »eller Ungdommens Uddannelsesvejledning«.

§ 7

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1081 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 30 affattes således:

»§ 30. Skolen tilbyder eleverne individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet fastsætte nærmere regler herom.«

2. § 35, stk. 1, nr. 13 , affattes således:

»13) Regler om vejledning af elever, jf. § 30.«

§ 8

I lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som ændret ved § 69 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændring:

1. § 15 affattes således:

»§ 15. Skolen tilbyder eleverne individuel og kollektiv vejledning   om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 9

I lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 7 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, lov nr. 1082 af 17. december 2002 og § 5 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1 . § 14 affattes således:

»§ 14. Skolen   tilbyder eleverne individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 10

I lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), som ændret ved § 8 i lov nr. 1080 af 17. december 2002 og § 6 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. § 4 affattes således:

»§ 4 . Uddannelsesinstitutionen tilbyder de studerende individuel og erhvervsrelevant vejledning om gennemførelsen af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 11

I lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser, som ændret ved § 9 i lov nr. 1080 af 17. december 2002 og § 7 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 3 indsættes som stk. 4 :

»Stk. 4. Uddannelsesinstitutionen tilbyder de studerende individuel og erhvervsrelevant vejledning om gennemførelse af uddannelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.«

§ 12

I lov om ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 14. oktober 1999, som ændret ved § 53 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »ungdomsvejledning og«.

2. Kapitel 1 ophæves.

3. I overskriften til § 6 ændres »Vejledningsplan« til: »Uddannelsesplan«, og i § 6, stk. 1, ændres »vejledningsplan« til: »uddannelsesplan, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv«.

4 . § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning bistår og vejleder eleven ved udarbejdelsen af den i stk. 1 nævnte uddannelsesplan. En fri grundskole, en efterskole, en husholdningsskole og en håndarbejdsskole kan dog bistå og vejlede ved udarbejdelsen af elevens uddannelsesplan.«

5. I § 6, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., ændres »Vejledningsplanen« til: »Uddannelsesplanen«.

6. § 7 affattes således:

»§ 7. Vejledning af unge, der søger brobygningsforløb, påhviler Ungdommens Uddannelsesvejledning, de frie grundskoler, efterskolerne, husholdningsskolerne og håndarbejdsskolerne.«

7. § 8, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Endvidere kan elementer af brobygningsforløb gennemføres   på husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, på produktionsskoler samt på voksenuddannelsescentre, for så vidt angår hf-enkeltfag, hvis tilrettelæggelsen sker i samarbejde med en eller flere af de skoler, der er nævnt i stk. 1, nr. 5-7.«

8. § 10 affattes således:

»§ 10. Ungdommens Uddannelsesvejledning tager initiativ til, at skoler og uddannelsesmyndigheder samarbejder om udbud af brobygningsforløb.«

§ 13

Loven træder i kraft den 1. august 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 30. april 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ulla Tørnæs