Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige love på
Undervisningsministeriets område

(Konsekvensændringer i forbindelse med universitetsreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002, som ændret ved § 10 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Undervisningsministeren godkender, hvilke uddannelsesinstitutioner inden for Undervisningsministeriets område der kan udbyde deltidsuddannelser og enkeltfag herfra.«

2 . I § 3, stk. 3, 1. pkt., stk. 4, 1. pkt., og stk. 9, udgår »eller Forskningsministeriet«.

3. § 10 ophæves.

4. I § 12, stk. 2, 2. pkt., udgår »under Undervisningsministeriet eller Forskningsministeriet«.

§ 2

I lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, som ændret ved § 45 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 16 affattes således:

»§ 16. For videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser som regulerede forløb gælder bestemmelserne om tilrettelæggelse, udbud m.v. for deltidsuddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. For masteruddannelser som regulerede forløb gælder bestemmelserne om tilrettelæggelse, udbud m.v. for deltidsuddannelser i lov om universiteter (universitetsloven).«

2. § 25, stk. 1, affattes således:

»For videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser som regulerede forløb modtager institutionen tilskud og opkræver betaling for deltagelse i undervisningen efter bestemmelserne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. For masteruddannelser som regulerede forløb modtager universitetet tilskud og opkræver betaling for deltagelse i undervisningen efter bestemmelserne i lov om universiteter (universitetsloven).«

3. I § 25, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »uddannelsesplan«: »ved videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser som fleksible forløb«.

4. I § 25 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. For uddannelseselementer i fleksible forløb, der er omfattet af lov om universiteter (universitetsloven), modtager institutionen tilskud og opkræver betaling for deltagelse i undervisningen efter lov om universiteter (universitetsloven). Institutionen modtager tilskud til afgangsprojekt, vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplan ved masteruddannelser som fleksible forløb og opkræver betaling for deltagelse i afgangsprojekter efter lov om universiteter (universitetsloven).«

5. § 26 affattes således:

»§ 26. Uddannelsesinstitutionen opkræver i forbindelse med videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser som regulerede forløb betaling hos den selvstuderende til dækning af udgifterne til afholdelse af prøve eller anden bedømmelse efter bestemmelserne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. For masteruddannelser som regulerede forløb opkræver universitetet betaling efter bestemmelserne i lov om universiteter (universitetsloven).«

§ 3

I lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), som ændret ved § 2 i lov nr. 1035 af 17. december 2002 og ved lov nr. 1076 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 8, stk. 1 og 4« til: »§ 8, stk. 1, 2 og 5«.

2. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nærmere regler om, hvilke uddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed, der på følgende områder kan gives SVU til:

1)   Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2)   Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

3)   Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om universiteter (universitetsloven).

4)   Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven).«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

3. I § 8, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »stk. 1 henholdsvis stk. 2«.

4. I § 8, stk. 4, der bliver stk. 5, indsættes efter »andre ministerområder«: »end de områder, der hører under ministeren for videnskab, teknologi og udvikling«.

5. I § 11, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 8, stk. 1« til: »§ 8, stk. 1, 2 og 5«.

6. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »§ 8, stk. 2« til: »§ 8, stk. 3«.

§ 4

I lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 28. juni 2001, som ændret ved § 1 i lov nr. 416 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2 . Udd Uddannelsesaktiviteter efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og efter § 5 i lov om universiteter (universitetsloven) giver ikke ret til uddannelsesstøtte.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 5

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, som ændret ved § 13 i lov nr. 246 af 6. april 2001, § 46 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, § 4 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, § 9 i lov nr. 414 af 6. juni 2002 og § 46 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I bilag 1 affattes nr. 11 således:

»11)   Lov om universiteter (universitetsloven), for så vidt angår uddannelse og undervisning indtil forskeruddannelsesniveau.«

2. I bilag 1 ophæves nr. 31.

§ 6

I lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 308 af 13. maj 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 417 af 6. juni 2002, § 47 i lov nr. 418 af 6. juni 2002 og § 2 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, ophæves § 34 b .

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter dog efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling, jf. § 40 i lov om universiteter (universitetsloven), tidspunktet for ikrafttræden af § 6.

Stk. 3. Når § 6 er trådt i kraft, gælder reglerne i bekendtgørelse nr. 605 af 29. juni 1994 om uddannelse til skovarbejdere for det pågældende universitets udbud af uddannelse til skovarbejdere, indtil de ophæves af undervisningsministeren eller afløses af andre regler, der udstedes i medfør af love på Undervisningsministeriets område.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan, når § 6 er trådt i kraft, yde tilskud til det pågældende universitets direkte undervisningsudgifter til dets udbud af uddannelse til skovarbejdere. Dette gælder dog ikke, hvis der efter anden lovgivning ydes tilskud til disse udgifter.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ulla Tørnæs