Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fælles ledelse for flere folkeskoler

 

I medfør af § 24, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 730 af 21. juli 2000, som ændret ved lov nr. 300 af 30. april 2003, fastsættes:

Fremgangsmåden

§ 1. Kommunalbestyrelsens beslutning om fælles ledelse for flere folkeskoler, jf. folkeskolelovens § 24, stk. 3, forudsætter, at de berørte skolebestyrelser forinden har afgivet en udtalelse om kommunalbestyrelsens påtænkte beslutning, jf. lovens § 44, stk. 9. Dette gælder uanset om initiativet til beslutningen er taget af kommunalbestyrelsen eller af en eller flere af skolerne.

Beslutningen

§ 2.   Kommunalbestyrelsens beslutning skal indeholde en stillingtagen til, om der oprettes en fælles skolebestyrelse for de berørte skoler, eller om de enkelte skoler opretholder egen skolebestyrelse.

Stk. 2. Oprettes en fælles skolebestyrelse, skal kommunalbestyrelsen træffe bestemmelse om, at forældre fra alle deltagende skoler er sikret mindst én repræsentant i den fælles skolebestyrelse, jf. lovens § 42, stk. 1, nr. 1. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at elever fra hver af de deltagende skoler kan udpege en repræsentant selv om bestyrelsen herved får tilført flere end to elevrepræsentanter. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der afholdes forskudt valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, jf. lovens § 42, stk. 11.

Stk. 3.   Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der oprettes en uformel lokal dialogkreds ved den eller de skoler, der ikke bliver hjemsted for den fælles skolebestyrelse. Skolebestyrelsens kompetencer i henhold til lovgivningen kan dog ikke overlades til en dialogkreds.

Stk. 4.   Opretholdes skolebestyrelserne ved de berørte skoler, afgør kommunalbestyrelsen, hvem der varetager bestyrelsens sekretærfunktioner, jf. lovens § 42, stk. 6.

§ 3.   Kommunalbestyrelsen beslutter hvilken skoleleder, der varetager opgaven som fælles skoleleder, jf. lovens § 45.

Stk. 2. Ved den eller de øvrige skoler udpeges en   medarbejder til at varetage den daglige kontakt med elever, forældre og skolens ansatte under ansvar over for den fælles leder og skolebestyrelsen.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der oprettes et fælles pædagogisk råd, der erstatter de pædagogiske råd ved skoler, der har fælles bestyrelse.

§ 5. Kommunalbestyrelsens beslutning i medfør af lovens § 24, stk. 3, og denne bekendtgørelse optages i styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen, jf. lovens § 41.

§ 6. Reglerne i bekendtgørelsen gælder også for amtsrådets beslutning om fælles ledelse for flere amtskommunale folkeskoler, jf. folkeskolelovens Kapitel 7.

Ikrafttrædelse

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.

 

Undervisningsministeriet, den 13. juni 2003

P.M.V.
UFFE TOUDAL PEDERSEN
Styrelseschef

/Annelise Lund-Rasmussen

Redaktionel note
  • Bortfaldet som direkte følge af lov nr. 1640 af 26. december 2013 om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag).