Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet
voksenuddannelse) m.v., lov om godtgørelse ved deltagelse
i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
og forskellige andre love

(Tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Undervisningsministeriet

§ 1

I lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002, som ændret ved § 10 i lov nr. 1080 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 4, udgår »og arbejdsmarkedsuddannelsescentre«.

2. I § 3, stk. 7, 2. pkt., ændres »uddannelsesaktiviteter efter denne lov, der også er omfattet af § 3 i lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering« til: »uddannelser og uddannelsesaktiviteter nævnt i § 6, stk. 2«.

3. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at markedsføring af uddannelse efter denne lov skal ske i overensstemmelse med lovens formål.«

4. I § 5, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »jf. dog stk. 3«: », medmindre undervisningsministeren bestemmer andet«.

5. I § 6, stk. 1, ændres »5, 6 og 8« til: »2, 7 og 8«.

6. I § 6 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af de udgifter, der er nævnt i stk. 1, jf. dog § 8, stk. 3, ved følgende uddannelser og uddannelsesaktiviteter:

1)   Arbejdsmarkedsuddannelser efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., dog undtaget Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU).

2)   Enkeltfag på erhvervsuddannelserne efter denne lov.

3)   Deltidsuddannelser efter denne lov på niveau med erhvervsuddannelser og enkeltfag herfra.

4)   Enkeltfag på landbrugsuddannelserne efter denne lov.

5)   Enkeltfag på fodterapeutuddannelsen efter denne lov.

6)   Enkeltfag på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser efter denne lov.

7)   Deltidsuddannelser ved social- og sundhedsuddannelserne efter denne lov og enkeltfag herfra.

8)   Merituddannelsen på pædagogisk grunduddannelse efter denne lov.

9)   Individuel kompetenceafklaring efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og kompetenceafklarende forløb m.v. som led i grunduddannelse for voksne efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte særlige regler om tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., med lille elevtilgang.«

Stk. 2-8 bliver herefter stk. 4-10.

7. I § 6, stk. 2, der bliver stk. 4, ændres i 1. pkt. »større grupper af uddannelser og kurser« til: »grupper af uddannelser og uddannelsesaktiviteter«, og i 2. pkt. ændres »kurser« til: »uddannelsesaktiviteter«.

8. I § 6, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »omfattet af § 3 i lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering« til: »og uddannelsesaktiviteter nævnt i stk. 2«.

9. I § 6, stk. 6, der bliver stk. 8, ændres »uddannelsesaktiviteter efter denne lov« til: »uddannelser eller uddannelsesaktiviteter nævnt i stk. 2 eller i øvrigt omfattet af § 2, stk. 1 og 2«.

10. § 6, stk. 7, der bliver stk. 9, affattes således:

»Stk. 9. Undervisningsministeren fastsætter regler om tilskud til delvis dækning af udgifter til afgangsprojekter ved fleksible forløb samt vejledning og udarbejdelse af uddannelsesplaner efter § 17, jf. § 25, stk. 2, i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.«

11. § 6, stk. 8, der bliver stk. 10, affattes således:

»Stk. 10. Undervisningsministeren kan betinge tilskud til konkrete arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., af, at uddannelsesinstitutionerne bringer udførelse af nærmere bestemte dele af uddannelsen eller uddannelsesaktiviteten i offentligt udbud. Ministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse fastsætte nærmere regler om den i 1. pkt. nævnte ordning, herunder om udbud og udfordring. Reglerne kan give nævnet efter § 12 beføjelser i forhold til konflikter mellem uddannelsesinstitutioner og private initiativtagere om udbud og udfordring og kan bestemme, at der ud over de i § 12, stk. 2, nævnte medlemmer deltager et eller flere sagkyndige medlemmer ved afgørelsen af disse sager.«

12. I § 6 a ændres i stk. 1 og 2 tallet »8« til: »2«.

13. § 8, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Undervisningsministeren kan for enkelte, grupper af eller alle uddannelser og uddannelsesaktiviteter nævnt i § 6, stk. 2, bestemme, at der alene ydes tilskud til delvis dækning af udgifter til uddannelserne og uddannelsesaktiviteterne, samt at der opkræves betaling herfor.«

14. I § 8, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Reglerne kan omfatte krav til, hvordan de lediges ret til uddannelse efter eget valg dokumenteres.«

15. I § 12, stk. 2, 1. pkt., ændres »opfylde de almindelige betingelser for at kunne blive udnævnt til« til: »være«.

16. I § 12, stk. 2, 3. pkt., ændres »Forbrugerrådet« til: »Forbrugerstyrelsen«.

§ 2

I lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 600 af 26. juni 2002, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1035 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne, fortrinsvis kortuddannede, kan deltage i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Dette formål sikres ved, at deltagerne under uddannelsen kan opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed.«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Den personkreds, der kan opnå ydelser efter § 1, omfatter

1)   beskæftigede lønmodtagere, såvel privat som offentligt ansatte,

2)   selvstændige erhvervsdrivende og

3)   ledige, der er berettigede til dagpenge efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og

a)   er fyldt 25 år, og som inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed efter eget valg deltager i uddannelse, der er nævnt i § 3, nr. 1-9, dog højst i en periode på 6 uger, eller

b)   endnu ikke er fyldt 25 år, og som inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed efter eget valg deltager i uddannelse, der er nævnt i § 3, nr. 1-9, dog højst i en periode på 6 uger.

Stk. 2. Det er en betingelse for at opnå ydelser efter § 1, at den pågældende ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen ikke har været anvendt de sidste 5 år.«

3. I § 3 ændres »Ved deltagelse i følgende uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau, jf. også lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering, kan der opnås ydelser efter § 1« til: »Der kan opnås ydelser efter § 1 ved deltagelse i følgende uddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau, i det omfang udbuddet udløser tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.«

4. I § 3, nr. 1, indsættes efter »lov om arbejdsmarkedsuddannelser«: »m.v.«

5. § 3, nr. 8, affattes således:

»8)   Individuel kompetenceafklaring efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og kompetenceafklarende forløb m.v. efter lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.«

6. I overskriften til kapitel 3 ændres »20–25 årige« til: »personer, der er under 25 år« .

7. § 10, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Beskæftigede lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende og ledige med ret til selvvalgt uddannelse, jf. § 2, stk. 1, nr. 3, der deltager i uddannelse efter § 3, kan frem til det fyldte 25. år opnå godtgørelse i sammenlagt højst 30 uger, jf. dog stk. 5 og 6.«

8. I § 10, stk. 4, 1. og 2. pkt., stk. 5 og 6, udgår »er fyldt 20 år, men«.

9. § 10, stk. 7, ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

10. Kapitel 4 ophæves.

§ 3

I lov nr. 488 af 31. maj 2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, som ændret ved § 45 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om åben uddannelse.« og »lov om åben uddannelse« til: »lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.«

2. I § 24, stk. 1, ændres »lov om arbejdsmarkedsuddannelser.« til: »lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.«

§ 4

I lov om Danmarks Evalueringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 905 af 12. september 2000, som ændret ved § 13 i lov nr. 246 af 6. april 2001, § 46 i lov nr. 343 af 16. maj 2001, § 4 i lov nr. 149 af 25. marts 2002, § 9 i lov nr. 414 af 6. juni 2002 og § 46 i lov nr. 418 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5)   1 medlem, der beskikkes efter indstilling af Rådet for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.«

2. I bilag 1 indsættes som nr. 46:

»46)   Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.«

Skatteministeriet

§ 5

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 1066 af 17. december 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, litra b, indsættes efter »lov om arbejdsmarkedsuddannelser«: »m.v.«

§ 6

I lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 17. september 2002, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1064 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. § 31, stk. 1, 5. pkt., affattes således:

»Tilsvarende gælder for ydelser omfattet af stk. 3, der ydes af et uddannelsessted til personer, der deltager i uddannelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2004. § 1, nr. 16, og § 4, nr. 1, træder dog i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. Videregående teknikere, herunder laboranter, kan i 2004 og 2005 opnå godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet til denne målgruppe. Undervisningsministeren kan bestemme, at adgangen til godtgørelse efter 1. pkt. forlænges, dog længst til og med udgangen af 2008.

Stk. 3. § 5 har virkning for beregning af reguleringsbehovet og fastsættelse af bidragssatsen for 2004 og senere år.

Stk. 4. Den hidtidige bestemmelse i ligningslovens § 31, stk. 1, 5. pkt., finder dog fortsat anvendelse på ydelser ydet efter lovens ikrafttræden, jf. stk. 1.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ulla Tørnæs