Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.

 

I medfør af § 2 a, stk. 3, § 2 a, stk. 4 og 6, § 3, stk. 7, § 4, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, stk. 4, og § 9 i lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 74 af 24. januar 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Vurderingen m.v.

§  1. I grundlaget for vurderingen af en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer, jf. lovens § 3, indgår ud over en bedømmelse af dokumenters ægthed følgende kriterier:

1)   Anerkendelse af uddannelsen eller uddannelsesforløbet i hjemlandet.

2)   Tidspunkt for uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

3)   Adgangsgrundlag for uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

4)   Længde af uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

5)   Formål med uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

6)   Struktur og faglig sammensætning af uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

7)   Forhold mellem teori og praksis i uddannelsen eller uddannelsesforløbet.

8)   Hidtidige vurderinger foretaget af centret eller andre.

Stk. 2. Vurdering af kvalifikationer og udarbejdelse af uddannelsesplan med henblik på grunduddannelse for voksne i henhold til lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse for voksne sker i henhold til reglerne herom.

§ 2. Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (centret) udøver Undervisningsministerens beføjelser efter denne lov bortset fra beføjelserne til regeludstedelse.

Kapitel 2

Dokumentation for uddannelseskvalifikationer

Ansøgers oplysningsansvar

§ 3. Ansøger udfylder som grundlag for centrets vurderinger et ansøgningsskema, som centret udarbejder.

Stk. 2. Ansøger giver oplysning om navn, adresse og personnummer eller fødselsdato for den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet. Er ansøger en anden end den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet, skal ansøgeren medsende dokumentation for samtykke fra den pågældende person til at indhente en vurdering. Dette gælder dog ikke, når en kommune eller anden myndighed, der er ansvarlig for integration af udlændinge, har behov for en vurdering med henblik på sagsbehandlingen.

Stk. 3. Ansøger tilvejebringer følgende dokumentation i kopi, jf. dog stk. 7:

1)   Eksamensbeviser for gennemførte uddannelser.

2)   Oversættelser af eksamensbeviser for gennemførte uddannelser.

3)   Karakterudskrifter.

4)   Praktikaftaler.

5)   Tidligere vurderinger eller afgørelser om anerkendelse af de pågældende uddannelseskvalifikationer afgivet eller truffet af andre end centret.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor centret under hensyn til formålet med vurderingen finder, at det er nødvendigt for at kunne vurdere de pågældende uddannelseskvalifikationer, fx som grundlag for en ækvivalensvurdering efter lovens § 3, stk. 2, nr. 2, anmoder centret ansøgeren om yderligere at tilvejebringe

1)   studieordninger eller uddannelsesbeskrivelser,

2)   fag- eller kursusbeskrivelser (læseplaner), eller

3)   speciale, afhandling eller tilsvarende større skriftlige arbejder, eventuelt i resumé.

Stk. 5. Centret eller den høringspart, som eventuelt medvirker ved vurderingen, jf. § 11, kan fra ansøgeren indhente dokumentation ud over den dokumentation, der er nævnt i stk. 3 og stk. 4, hvis centret eller høringsparten finder, det er nødvendigt for at kunne vurdere de pågældende uddannelseskvalifikationer.

Stk. 6. Rigtigheden af kopier af dokumentation skal bekræftes af den udstedende uddannelsesinstitution, den udstedende myndighed, ambassaden eller konsulatet her i landet for det land, hvori originaldokumentet er udstedt eller en dansk myndighed.

Stk. 7. Dokumenter, der ikke er udfærdiget på dansk, norsk, svensk, engelsk, fransk eller tysk, skal være vedlagt en oversættelse til ét af disse sprog, jf. § 5.

Stk. 8. Centret kan forlange, at ansøgeren foreviser originale dokumenter, jf. dog § 4.

Manglende dokumenter

§ 4. Hvis fremskaffelse af de i § 3 nævnte dokumenter ikke er mulig eller ville være uforholdsmæssigt byrdefuld, kan centret behandle sagen på et andet grundlag.

Stk. 2. For personer der er omfattet af stk. 1, udarbejder centret et baggrundspapir eller en elektronisk meddelelse med digital signatur, der i overensstemmelse med Europarådets/UNESCO´s anbefaling af 6. juni 2001 om kriterier og procedurer for vurdering af udenlandske kvalifikationer redegør for de pågældende personers angivne uddannelsesmæssige baggrund.

Oversættelse af eksamensbeviser m.v.

§ 5. Oversættelse af dokumenter, jf. § 3, stk. 7, skal være foretaget eller bekræftet af en dansk autoriseret translatør, af ambassaden eller konsulatet her i landet for det land, hvori originaldokumentet er udstedt, eller oversættelsen er foretaget, eller af en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Centret kan dog acceptere andre oversættelser, hvis dette findes ubetænkeligt.

Stk. 2. Akademiske grader og uddannelsesbetegnelser skal fremgå på originalsproget med latinske bogstaver.

§ 6. §§ 3-5 finder alene anvendelse på centrets vurderinger, for så vidt disse bestemmelser ikke strider mod særlige bestemmelser i lovgivning om afgørelser og lignende, hvori centrets vurderinger skal indgå. For så vidt angår vurderinger efter lovens § 2 a, kan centret endvidere efter forhandling med de pågældende myndigheder og faglige udvalg fravige §§ 3-5.

Kapitel 3

Indhentning af oplysninger

§ 7. Centret kan hos offentlige myndigheder, private institutioner, faglige organisationer og arbejdsløshedskasser indhente oplysninger til brug for vurderingen af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Stk. 2.   Adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 omfatter bl.a.

1)   oplysninger, der kan supplere centrets vurdering, jf. § 1, som grundlag for den samlede vurdering af en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer, herunder oplysninger fra en uddannelsesinstitution eller en arbejdsløshedskasse om, hvorvidt den person, hvis uddannelseskvalifikationer ønskes vurderet, har søgt optagelse på institutionen eller i kassen og om et eventuelt resultatet af ansøgningens behandling, og

2)   oplysninger, der kan bidrage til kvalificering af centrets generelle grundlag for at foretage vurderinger af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

§ 8. Centret kan fra de personer, myndigheder m.fl., der ansøger om en vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer, indhente oplysninger, som efter centrets skøn er nødvendige for varetagelsen af centrets videncenterfunktion, herunder oplysninger om statsborgerskab eller opholdsgrundlag.

Kapitel 4

Kompetente myndigheders indberetning af oplysninger om afgørelser

§ 9. Myndigheder, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, indberetter årligt senest den 1. oktober til centret om de afgørelser, myndigheden har truffet i perioden fra den 31. august året før til den 1. september i året for indberetningen.

Stk. 2. Myndighedens orientering efter stk. 1 skal medvirke til at gøre centret i stand til at varetage sin funktion som videncenter for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. Orienteringen indgår som en del af grundlaget for en beretning om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., som undervisningsministeren afgiver til Folketinget ved årets slutning.

Stk. 3. Centret beslutter proceduren efter stk. 1 og fastlægger orienteringens indhold efter stk. 2.

Kapitel 5

Pligt til at få foretaget en vurdering

§ 10. En myndighed, der træffer afgørelse om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv, kan efter ansøgning til centret fritages helt eller delvist fra pligten til høring efter lovens § 2 a. Centret træffer afgørelse herom, på grundlag af en redegørelse fra myndigheden for procedurer, kriterier og praksis i forhold til myndighedens vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Bestemmelserne i §§ 3-5 kan, jf. § 6, fraviges af centret som led i fritagelsen.

Stk. 2. Fritagelsen af en myndighed efter stk. 1 kan ophæves, hvis

1)   myndigheden ikke længere lever op til den praksis m.v., som myndigheden har beskrevet i redegørelsen efter stk. 1,

2)   den praksis m.v., som myndigheden anvender, ikke længere er tilstrækkelig med henblik på at sikre personer med udenlandske uddannelseskvalifikationer anerkendelse af disse kvalifikationer.

Stk. 3. Afgørelser om fritagelse, herunder en ændring eller tilbagekaldelse af en fritagelse, der angår en myndighed under en anden ministers område, træffes efter forhandling med vedkommende ministerområde.

Stk. 4. Centret offentliggør på internettet, hvilke myndigheder der er fritaget for pligtmæssig høring.  

Kapitel 6

Høring

§ 11. Vurderinger efter lovens § 3 kan foretages på grundlag af en høring af en uddannelsesinstitution eller andre høringsparter. Det påhviler uddannelsesinstitutioner at medvirke, når centret anmoder herom.

Stk. 2.   Centret kan i forbindelse med en høring efter stk. 1 videregive de oplysninger om uddannelsesforløb m.v. for den person, hvis uddannelseskvalifikationer skal vurderes, som er nødvendige for vurderingen af uddannelseskvalifikationerne.

Stk. 3. Høringspartens svar skal tage udgangspunkt i en sammenligning af de slutkompetencer, som henholdsvis de udenlandske og de danske uddannelseskvalifikationer er udtryk for.

Stk. 4. Ved ækvivalensvurderinger, jf. lovens § 3, stk. 2, nr. 2, indgår i høringspartens svar en vurdering af, hvilken supplering der skal til, for at en persons udenlandske uddannelseskvalifikationer kan sidestilles med en bestemt dansk uddannelse .

Stk. 5. I forbindelse med vurderinger efter lovens § 3 afgiver høringsparten sit svar senest 6 uger efter modtagelsen af alle nødvendige oplysninger for sagens behandling.

Kapitel 7

Faglige råd

§ 12. Centret nedsætter følgende fem faglige råd til at varetage opgaverne efter lovens § 6, stk. 1.

1)   Det faglige råd for naturfaglige og sundhedsfaglige uddannelser.

2)   Det faglige råd for tekniske og håndværksmæssige uddannelser.

3)   Det faglige råd for samfundsfaglige og merkantile uddannelser.

4)   Det faglige råd for humanistiske og pædagogiske uddannelser.

5)   Det faglige råd for kunstneriske uddannelser.

Stk. 2. Centret beslutter, hvilke uddannelser der er omfattet af det enkelte råds virksomhed. Beslutningen gøres tilgængelig på internettet.

Stk. 3 . Hvert fagligt råd består af en formand og indtil syv andre medlemmer. Alle udpeges af centret i deres egenskab af særligt sagkyndige, dvs. som personer, der med udgangspunkt i en faglighed og en international orientering har indsigt i problemstillinger vedrørende vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer. Udpegningen sker for en periode af fire år. Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4 . Rådene kan i særlige tilfælde indkalde andre sagkyndige til at bistå med opgaverne efter stk. 3.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 548 af 1. juli 2002 om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. ophæves.

Undervisningsministeriet, den 25. juni 2003

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Thomas Roed Jakobsen