Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud m.m. til efteruddannelse og forsøgs- og udviklingsarbejde ved folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

 

I medfør af § 25 a, stk. 3, og § 27, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 3. september 2002, som ændret ved § 1 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, fastsættes:  

Kapitel 1

Bemyndigelse til skoleforeninger

§ 1. Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Efterskoleforeningen - Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler og Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler (skoleforeningerne) bemyndiges til inden for de bevillingsmæssige rammer på de årlige finanslove og forudsætningerne for disse at træffe afgørelse om ydelse af tilskud til:

1)   Kurser til efteruddannelse af forstandere, viceforstandere og lærere, jf. lovens § 27, stk. 1.  

2)   Skolens merudgifter til løn under tjenestefrihed til efteruddannelse af forstander, viceforstander og lærere, jf. lovens § 27, stk. 1.

3)   Forsøgs- og udviklingsarbejde inden for lovens område, jf. lovens § 27, stk. 2.

Stk. 2. Efterskoleforeningen - Foreningen af Frie Ungdoms- og Efterskoler træffer endvidere afgørelse om ydelse af tilskud til efterskoler med henblik på en sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats over for særlige grupper af elever, jf. lovens § 25 a, stk. 1.

Stk. 3. Der ydes ikke tilskud efter stk. 1, nr. 3, til forsøgs- og udviklingsarbejder, som indebærer en fravigelse af lovens bestemmelser, medmindre undervisningsministeren forinden har truffet afgørelse herom, jf. lovens § 51.

Kapitel 2

Ansøgning om og udbetaling af tilskud

 

§ 2. En fri kostskole eller flere frie kostskoler i forening, der modtager tilskud i henhold til lovens kapitel 3, kan søge om tilskud efter § 1. Herudover kan forstandere, viceforstandere og lærere ved en fri kostskole søge om tilskud efter § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 2. En ansøgning skal indeholde en beskrivelse af det ansøgte, herunder formål, tidsplan samt et specificeret budget for udgifter og indtægter med oplysninger om eventuel finansiering fra anden side, inkl. egenfinansiering.

§ 3. Skoleforeningen meddeler skriftligt tilsagn og afslag til ansøgere. Ved ansøgning om tilskud til et flerårigt forsøgs- og udviklingsarbejde kan tilsagnet med forbehold for fremtidige finanslove dog omfatte hele perioden.

Stk. 2. Tilsagnsbrevet skal indeholde betingelserne for udbetaling af tilskud, herunder om bortfald og tilbagebetaling, for aflæggelse af regnskab, revision, evaluering og rapportering. Overstiger den samlede udgift 100.000 kr. til et forsøgs- og udviklingsarbejde, kan skoleforeningen stille betingelse om, at der skal foretages ekstern evaluering af forsøgs- og udviklingsarbejdet.

Stk. 3. Tilsagnsmodtagerne er forpligtet til at give skoleforeningen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald eller tilbagebetaling af tilskud.  

Stk. 4. Væsentlige ændringer i forhold til vilkårene for tilsagnet, herunder i budgettet og tidsplanen, kræver den pågældende skoleforenings forudgående skriftlige godkendelse.

Stk. 5. Skoleforeningen kan tilbagekalde et tilsagn, hvis betingelserne for tilsagnet ikke er opfyldt.

Stk. 6. Skoleforeningen offentliggør på sin hjemmeside på Internettet oplysninger om bevilgede tilsagn, så oplysninger om den enkelte tilskudsmodtagers navn, formål med efteruddannelseskurset, efteruddannelsen eller forsøgs- og udviklingsarbejdet og det beløb, der er givet tilsagn om, er offentligt tilgængeligt.

§ 4. Skoleforeningen udbetaler tilskuddet på betingelse af, at

1)   efteruddannelseskurset og forsøgs- og udviklingsarbejdet er gennemført i overensstemmelse med ansøgningen og de i tilsagnsskrivelsen stillede tilskudsbetingelser, og

2)   regnskabet opfylder betingelserne for aflæggelse af regnskab og revision og er godkendt af skoleforeningen, jf. dog stk. 2.  

Stk. 2. Ved tilsagn om tilskud over 100.000 kr. kan skoleforeningen udbetale op til 80 pct. af tilskuddet i a conto rater. Skoleforeningen skal sikre, at en eventuel a conto udbetaling ikke ligger   væsentligt tidligere end afholdelsen af en udgift. Ved et flerårigt forsøgs- og udviklingsarbejde indsendes delregnskaber efter skoleforeningens anvisninger.

Kapitel 3

Regnskab og revision

§ 5. Tilsagnsmodtageren indsender senest en måned efter afslutningen af aktiviteten et særskilt regnskab. Hvis tilsagnet til skoler, som skal indsende årsregnskab til Undervisningsministeriet, overstiger 500.000 kr., skal regnskabet være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Det samme gælder for andre tilsagnsmodtagere, hvis tilsagnet overstiger 100.000 kr. Samtidigt med regnskabets aflæggelse fremsendes en rapport om forløb og resultat af det ansøgte.

§ 6. Regnskabet opstilles på samme måde som budgettet i ansøgningen. Er tilsagnsmodtager en eller flere skoler, underskrives regnskabet af skolens henholdsvis skolernes tegningsberettigede. I andre tilfælde underskrives regnskabet af samtlige tilsagnsmodtagere.  

Stk. 2. Hvis der i forbindelse med det ansøgte forekommer indtægter i øvrigt, skal disse sammen med tilsagnet om tilskud fremgå af regnskabet. Hvis der forekommer et overskud ved regnskabsaflæggelsen, skal overskuddet fragå tilskuddet.

§ 7. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik efter lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de meddelte tilsagn, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af regnskabet.

Stk. 3. I tilfælde af revisorskift i tilsagnsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 8. Ved revisionen skal revisor efterprøve, om

1)   regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2)   tilskudsbetingelserne er opfyldt,

3)   tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår,

4)   ansøger har udvist sparsommelighed, og

5)   de oplysninger, som ansøger har meddelt skoleforeningen om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede.

Stk. 2. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

§ 9. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af tilskudsregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Skolen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 10. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse herom samt påse, at tilskudsmodtager inden 3 uger giver skoleforeningen meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere skoleforeningen. Revisors bemærkninger indsendes til skoleforeningen sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at det ansøgtes gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 11. Det reviderede regnskab, jf. § 5 forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 8. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i revisionsprotokollen.

Kapitel 4

Skoleforeningernes administration af tilskud

§ 12. Skoleforeningen udarbejder ansøgningsmateriale, fastsætter ansøgningsfrister, jf. lovens § 25 a, og udbetalingsrater ved tilsagn om større tilskud, jf. § 4, stk. 2, registrerer ansøgninger, afgiver skriftlige tilsagn om tilskud og skriftlige afslag på tilskud, kontrollerer regnskabsaflæggelse, jf. stk. 2, udbetaler tilskud og varetager andre nødvendige administrative opgaver i forbindelse med tilskuddene.

Stk. 2. Ved regnskabsaflæggelsen sammenholder skoleforeningen tilsagnsmodtagers regnskab med de budgetterede udgifter. Ved afvigelser tages stilling til, om dette skal have konsekvenser for udbetaling af tilskud. Skoleforeningen kan indhente originaldokumentation for afholdte udgifter.

§ 13. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for skoleforeningens administration af tilskuddene.

§ 14. Skoleforeningens afgørelse om tilsagn og udbetaling af tilskud kan inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren, indbringes for Undervisningsministeriet.

§ 15. Undervisningsministeriet anviser finansårets tilskud til hver skoleforening i kvartalsvise rater. Raterne indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut.

Stk. 2. Til varetagelse af tilskuddenes administration kan skoleforeningen anvende indtil 3 procent, hvoraf højst to pct. kan anvendes til lønsum, af det beløb, som skoleforeningen modtager til fordeling.

§ 16. Skoleforeningen indsender hvert år senest den 31. januar til Undervisningsministeriet en status for afgivne tilsagn i det foregående finansår og senest den 1. oktober et regnskab for det foregående finansårs fordeling af tilskud og foreningens administrationsudgifter. Samtidig med indsendelse af regnskabet indsender skoleforeningen en beretning om resultatet af de anvendte tilskud.

Stk. 2. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i §§ 7-11. Regnskab og revisionsprotokol underskrives af alle medlemmer af skoleforeningens bestyrelse.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2003.  

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 77 af 3. februar 2003 om regnskab og revision af Undervisningsministeriets puljemidler m.v. finder ikke anvendelse for de puljemidler, som skoleforeningerne er bemyndiget til at træffe afgørelse om, jf. § 1.

Undervisningsministeriet, den 2. juli 2003

P.M.V.
e.b.
Henrik Køber
Kontorchef