Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte
(SVU)

 

Herved bekendtgøres lov nr. 490 af 31. maj 2000 om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 1035 af 17. december 2002, lov nr. 1076 af 17. december 2002, § 3 i lov nr. 401 af 28. maj 2003, § 10 i lov nr. 418 af 10. juni 2003 og lov nr. 449 af 10. juni 2003.

Kapitel 1

Formål

§ 1. Loven har til formål at skabe økonomisk grundlag for, at voksne kortuddannede kan deltage i uddannelse på folkeskoleniveau og i gymnasial uddannelse, og at voksne kan deltage i videregående uddannelse.

Kapitel 2

Uddannelsessøgende, der har ret til SVU

§ 2. Uddannelsessøgende har ret til statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), når de

1)   er i alderen fra 25 år og op til 60 år, jf. dog stk. 2,

2)   er beskæftigede uden offentligt tilskud som lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefæller, jf. dog § 11,

3)   gennemgår en uddannelse, der giver ret til SVU, jf. § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1, 2 og 5,

4)   er studieaktive, jf. § 14,

5)   er tilmeldt folkeregistret i Danmark eller er danske statsborgere, tilhører det danske mindretal i Sydslesvig eller i henhold til international overenskomst har ret til SVU på lige fod med danske statsborgere,

6)   ikke får anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostningerne,

7)   ikke får ydelser, der skal dække udgifter til aflønning af medhjælper i uddannelsesperioden, og

8)   ikke har ret til løn fra et praktiksted i uddannelsesperioden.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan få SVU til forberedende voksenundervisning, jf. § 5, stk. 2.

Stk. 3. For at få SVU efter kapitel 3 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, hos nuværende arbejdsgiver i mindst 26 uger, umiddelbart før uddannelsen begynder. Er den uddannelsessøgende sæsonarbejder, løsarbejder eller vikar, kan de 26 uger hos samme arbejdsgiver optjenes over en periode på 2 år.

Stk. 4. For at få SVU efter kapitel 4 er det en betingelse, at den uddannelsessøgende inden for en periode på 5 år, før uddannelsen begynder, har været i beskæftigelse, jf. stk. 1, nr. 2, svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse. Er den uddannelsessøgende deltidsbeskæftiget, dog svarende til mindst 2 års fuldtidsbeskæftigelse.

Stk. 5. For uddannelsessøgende, der er i beskæftigelse som lønmodtagere, jf. stk. 1, nr. 2, er det yderligere en betingelse, at lønmodtageren træffer aftale med sin nuværende arbejdsgiver om orlov til deltagelse i uddannelse. Aftalen skal indeholde nærmere vilkår for den uddannelsessøgendes tilbagevenden til arbejdspladsen efter uddannelsesperiodens udløb eller afbrydelse.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne i stk. 1, nr. 1-8, og kan herunder fravige aldersbetingelsen i stk. 1, nr. 1, i forbindelse med jobrotation samt betingelsen om, at det skal dreje sig om beskæftigelse uden offentligt tilskud, i stk. 1, nr. 2.

§ 3. For at få SVU efter bestemmelserne i kapitel 3 til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse skal de uddannelsessøgende være kortuddannede.

Stk. 2. Kortuddannede ifølge stk. 1 er uddannelsessøgende, der har indtil

1)   7-8 års skolegang suppleret med en erhvervsrettet uddannelse eller uddannelse svarende hertil eller

2)   9-10 års skolegang suppleret med 2 års erhvervsrettet uddannelse eller en forældet erhvervsrettet uddannelse.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne efter stk. 2 og kan herunder fastsætte regler om, i hvilke situationer der kan ses bort fra skolegang eller erhvervsrettet uddannelse.

Kapitel 3

Uddannelse på folkeskoleniveau og gymnasial uddannelse, der giver ret til SVU. Klippekort og deltagerbetaling.

§ 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

1)   Forberedende voksenundervisning.

2)   Almen voksenuddannelse.

3)   Gymnasial uddannelse.

4)   Anden uddannelse på tilsvarende niveau, jf. nr. 1-3.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-4.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om omfanget af den uddannelsessøgendes adgang til SVU til deltagelse i undervisning efter stk. 1, nr. 1.

§ 5. SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse, jf. § 4, stk. 1, gives inden for et samlet støttesystem (klippekort til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse) på højst 80 uger omregnet til heltid, jf. dog § 6 og § 11, stk. 2. Der kan herudover opnås SVU til forberedende voksenundervisning i de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, der er i alderen fra 20 år og op til 25 år, kan i indtil 18 uger omregnet til heltid få SVU til forberedende voksenundervisning, jf. § 2, stk. 2. SVU tildeles inden for den periode på 30 uger omregnet til heltid, der er nævnt i § 10 i lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 3. Uddannelsessøgende, der ikke kan få SVU inden for den periode, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., på grund af fradrag efter § 6, stk. 1, af støtte udbetalt før den 1. juli 2000, kan få SVU i op til 18 uger omregnet til heltid til forberedende voksenundervisning.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet (klippekortet) og om administration af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3.

§ 6. Voksenuddannelsesstøtte, der er tildelt efter den hidtil gældende lov om støtte til voksenuddannelse, jf. § 23, stk. 2-4, og tidligere lovgivning om støtte til voksenuddannelse, fradrages i den periode, der er nævnt i § 5, stk. 1, 1. pkt. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om fradraget.

Stk. 2. Perioder med orlovsydelse til uddannelse, der inden for en periode på 5 år før tidspunktet for ansøgning om SVU er tildelt efter bestemmelserne i lov om orlov, fradrages i den periode, der er nævnt i § 5, stk. 1, 1. pkt. Fradraget opgøres af den uddannelsessøgendes arbejdsløshedskasse efter de regler, der er fastsat herom efter lov om orlov.

§ 7. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at staten yder tilskud til hel eller delvis dækning af deltagerbetaling til beskæftigede uddannelsessøgende, der modtager SVU til uddannelse på folkeskoleniveau og til gymnasial uddannelse.

Kapitel 4

Videregående uddannelse, der giver ret til SVU. Et begrænset støttesystem

§ 8. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke uddannelser der på følgende områder kan gives SVU til:

1)   Videregående uddannelse, der udbydes som åben uddannelse, og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2)   Supplerende uddannelsesaktiviteter med henblik på at opfylde adgangskrav på uddannelser, hvor der er fastsat adgangskrav, og som er udbudt efter § 2, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med ministeren for videnskab, teknologi og udvikling nærmere regler om, hvilke uddannelser, som ikke udbydes som indtægtsdækket virksomhed, der på følgende områder kan gives SVU til:

1)   Masteruddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

2)   Anden efter- og videreuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om universiteter (universitetsloven), og som er omfattet af en uddannelsesbekendtgørelse.

3)   Supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav på kandidatuddannelse, der udbydes efter § 5, stk. 1, nr. 3, i lov om universiteter (universitetsloven).

4)   Enkeltfag på deltid fra de uddannelser, som universiteterne er godkendt til at udbyde på heltid, jf. § 5, stk. 2, i lov om universiteter (universitetsloven).

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsestiden og om, at der kan tildeles SVU til kombinationer af de uddannelser, der er nævnt i stk. 1 henholdsvis stk. 2.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om omfanget af SVU, der kan gives til afgangsprojekter og specialeskrivning i forbindelse med uddannelser, der er omfattet af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

Stk. 5. Undervisningsministeren fastsætter efter forhandling med pågældende minister nærmere regler om, i hvilket omfang der kan opnås SVU til videregående uddannelser inden for andre ministerområder end de områder, der hører under ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

§ 9. SVU til videregående uddannelse gives efter et begrænset støttesystem på højst 52 uger på heltid inden for en periode på 5 år, jf. dog § 10 og § 11, stk. 2.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om støttesystemet.

§ 10. Perioder med orlovsydelse til uddannelse, der inden for en periode på 5 år før tidspunktet for ansøgning om SVU er tildelt i medfør af bestemmelserne i lov om orlov, fradrages i den periode, der er nævnt i § 9, stk. 1. Fradraget opgøres af den uddannelsessøgendes arbejdsløshedskasse efter de regler, der er fastsat herom efter lov om orlov.

Kapitel 5

SVU til ledige

§ 11. Ledige dagpengeberettigede, der opfylder støttebetingelserne efter kapitel 2, kan få SVU i op til 6 uger til de uddannelsesforløb, der er støtteberettigende efter § 4, stk. 1, og § 8, stk. 1, 2 og 5, hvis hele perioden med SVU ligger inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, for ledige under 25 år dog de første 6 måneders sammenlagt ledighed, efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. SVU kan ikke anvendes som led i et tilbud efter kapitel 10-12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Stk. 2. Tildeling af SVU efter stk. 1 sker inden for de begrænsede støttesystemer, der er nævnt i § 5, stk. 1-3, og § 9, stk. 1.

Stk. 3. I den periode på højst 6 uger, der er nævnt i stk. 1, fratrækkes perioder, hvor den ledige inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, for ledige under 25 år dog 6 måneders sammenlagt ledighed, har modtaget godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Stk. 4. Ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse skal i perioder med SVU stå til rådighed for arbejde formidlet af arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen.

Stk. 5. For ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse medregnes perioder med SVU i ydelsesperioden ved ledighed efter § 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 6. Dagpengeberettigede ledige, der har opbrugt retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har ret til en ny 6-ugers-periode, hvis de begynder på en ny dagpengeperiode, jf. § 55, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 7. Undervisningsministeren kan efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler efter stk. 3, 4 og 5, herunder om, at arbejdsformidlingen kan fravige kravet i stk. 4 om at stå til rådighed.

§ 11 a. Staten yder tilskud til dækning af deltagerbetaling til ledige dagpengeberettigede, der modtager SVU til uddannelse efter kapitel 3 og 4. Tilskuddet udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen. Det er en betingelse, at den ledige afgiver en skriftlig erklæring om, at tilskuddet skal udbetales direkte til uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med ansøgning, beregning, udbetaling m.m. af tilskud til dækning af deltagerbetaling efter stk. 1. Undervisningsministeren fastsætter desuden regler om, at uddannelsesstederne skal indføre mulighed for betinget optagelse af ledige dagpengeberettigede således, at optagelsen bliver endelig ved deltagerbetalingens erlæggelse. For uddannelser inden for andre ministerområder fastsættes reglerne, jf. 2. pkt., af vedkommende minister efter forhandling med undervisningsministeren.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der til det uddannelsesforløb af op til 6 ugers varighed, som en ledig har mulighed for at modtage tilskud til deltagerbetaling til, jf. § 11, stk. 1, samlet set kun kan ydes tilskud til deltagerbetaling efter stk. 1 en gang inden for hver dagpengeperiode. Undervisningsministeren kan dog fastsætte regler om, at hvis den ledige på grund af lovligt forfald helt eller delvist har været afskåret fra at anvende det uddannelsesforløb, hvortil der er ydet tilskud til deltagerbetalingen efter stk. 1, kan der alligevel ydes fornyet tilskud.

Kapitel 6

Omfang, beregning, tildeling og bortfald af SVU

§ 12. SVU gives som tilskud til dækning af den uddannelsessøgendes leveomkostninger for en periode, der svarer til den normerede uddannelsestid.

Stk. 2. SVU kan gives til uddannelse i sammenlagt mindst 1 uge omregnet til heltid og sammenlagt højst i de perioder, der er nævnt i § 5, stk. 1-3, § 9, stk. 1, og § 11, stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at der til de uddannelser, der er nævnt i § 4, stk. 1, kan gives SVU til deltidsuddannelse.

§ 13. SVU til heltidsuddannelse udgør et beløb pr. uge svarende til arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, jf. § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Ved deltidsuddannelse nedsættes SVU forholdsmæssigt.

Stk. 2. SVU gives på baggrund af en beregnet ugentlig uddannelsestid, jf. § 4, stk. 2, og § 8, stk. 3. Der kan dog ikke gives SVU for uddannelsestid, der overstiger den ugentlige nedsættelse af arbejdstiden.

Stk. 3. Nedsættelsen af arbejdstiden kan ikke overstige den uddannelsessøgendes gennemsnitlige arbejdstid de seneste 10 uger forud for ansøgningen om SVU.

Stk. 4. SVU gives ikke til uddannelse, der i alt berettiger til mindre end ugesatsen for heltidsuddannelse, jf. stk. 1.

Stk. 5. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om beregning af SVU, herunder om beregning af SVU til ledige, og om tildeling af SVU under kortere afbrydelser af undervisningen, der skyldes uddannelsesstedets forhold.

Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om udbetaling af SVU til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at arbejdsgiveren fortsætter med at udbetale sædvanlig løn under uddannelsen, forudsat at lønnen mindst svarer til SVU, og om udbetaling af tilskud til deltagerbetaling efter § 7 til arbejdsgivere, der betaler for undervisningen.

§ 14. Det er en betingelse for at modtage SVU, at den uddannelsessøgende har deltaget i uddannelsen og de dertil knyttede aktiviteter. Ophører den uddannelsessøgende med at deltage i et planlagt uddannelsesforløb, bortfalder SVU for den resterende del af uddannelsesforløbet med udgangen af den kalenderuge, hvori den uddannelsessøgende er holdt op.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om ophør og om fravær fra uddannelsen på grund af sygdom, barsel og lignende og om fravigelse af den maksimale periode med SVU som følge heraf.

§ 15. En uddannelsessøgende, der er omfattet af lovligt varslet strejke, lockout eller blokade (lovlig konflikt), jf. § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har ikke ret til SVU, så længe konflikten varer.

Stk. 2. Uddannelsessøgende, som forud for den lovligt varslede strejke, lockout eller blokade er begyndt på uddannelse med SVU og deltager i uddannelse, når konflikten bryder ud, kan gennemføre og afslutte uddannelsen med SVU.

§ 16. Den uddannelsessøgende skal betale SVU samt tilskud til deltagerbetaling tilbage, hvis betingelserne for SVU ikke er opfyldt og den uddannelsessøgende vidste eller burde vide dette.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilbagebetalingen efter stk. 1. Det kan herunder fastsættes, at en afdragsordning bortfalder, hvis den uddannelsessøgende trods påkrav ikke betaler en ydelse.

Stk. 3. Beløb, der skal betales tilbage, forrentes fra den første i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet om tilbagebetaling er fremsat. Den til enhver tid skyldige gæld forrentes med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives månedligt.

Stk. 4. Beløb, der skal betales tilbage efter stk. 1, og påløbne renter kan efter ansøgning eftergives, hvis

1)   den uddannelsessøgende er tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse efter lov om social pension eller

2)   den uddannelsessøgendes erhvervsevne er nedsat i tilsvarende omfang.

Stk. 5. Bedømmelse af, om der kan ske eftergivelse efter stk. 4, kan tidligst ske 4 år efter, at den seneste uddannelse er ophørt.

§ 17. Misligholdt gæld efter § 16, herunder påløbne renter, kan inddrives af Finansstyrelsen. Gælden inddrives ved udpantning. Inddrivelse kan endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse efter stk. 1, herunder om klageadgang og klagefrist.

§ 18. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om straf af bøde for overtrædelse af regler fastsat efter § 17, stk. 2.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et selskab m.v. (juridiske personer), kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 7

Administration, klageadgang m.v.

§ 19. Undervisningsministeren kan bemyndige Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) til at udøve visse beføjelser efter denne lov.

Stk. 2. Afgørelser, der træffes af styrelsen efter bemyndigelsen i stk. 1, kan ikke indbringes for undervisningsministeren.

§ 20. Undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse kan hos skattemyndighederne, andre offentlige myndigheder, private institutioner og arbejdsløshedskasser indhente de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige for tildeling af, tilbagebetaling af og kontrol med SVU.

Stk. 2. Undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse kan til uddannelsesstederne og arbejdsløshedskasserne videregive de oplysninger om den uddannelsessøgende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov, jf. § 21, stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om

1)   adgangen til at indhente oplysninger efter stk. 1 og kan herunder fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form,

2)   administrationen, herunder om ansøgning, frister for ansøgning, opbevaring af ansøgninger og breve m.v., tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU,

3)   dokumentation for nedsat arbejdstid,

4)   dokumentation for deltagelse i undervisningen, og

5)   at ansøgere og arbejdsgivere skal give alle oplysninger, herunder personnumre, der er nødvendige for tildeling af SVU.

§ 21. Undervisningsministeren kan bestemme, at visse opgaver efter denne lov varetages dels af uddannelsesstederne, dels efter forhandling med beskæftigelsesministeren af anerkendte arbejdsløshedskasser.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesstedernes og efter forhandling med beskæftigelsesministeren om arbejdsløshedskassernes administration af opgaver efter stk. 1.

Stk. 3. I det omfang uddannelsessteder, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, tillægges beføjelser til at træffe afgørelser efter denne lov, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for disse uddannelsessteder.

Stk. 4. Afgørelser, der træffes af uddannelsesstederne og arbejdsløshedskasserne efter stk. 1, kan undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse ændre efter klage eller på egen foranledning.

Stk. 5. Undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse fører tilsyn med uddannelsesstedernes og arbejdsløshedskassernes varetagelse af opgaver efter stk. 1. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om tilsynet og om forvaltningsrevision af arbejdsløshedskassernes opgaver. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at ministeren eller styrelsen efter bemyndigelse fra uddannelsesstederne og efter forhandling med beskæftigelsesministeren fra arbejdsløshedskasserne kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet.

Stk. 6. Undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse vejleder uddannelsessteder og arbejdsløshedskasser om SVU.

§ 22. Afgørelser truffet af undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse om beregning, tildeling, udbetaling og tilbagebetaling af SVU kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at klagen stiles til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten og sendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes klagen til ankenævnet med en udtalelse. Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 3. Afgørelser truffet af uddannelsesstedet eller arbejdsløshedskassen, jf. § 21, stk. 1, kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 4. Ankenævnet for Uddannelsesstøtten, jf. stk. 1, og undervisningsministeren eller styrelsen efter bemyndigelse, jf. stk. 3, kan indtil 6 måneder efter meddelelsen af afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1 og 3, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 5. De afgørelser, som arbejdsløshedskasserne træffer om opgørelse af tidligere forbrug af perioder med uddannelsesorlov, jf. § 6, stk. 2, og § 10, og de afgørelser, arbejdsløshedskasserne træffer om lediges dagpengeret, om, hvorvidt den ledige befinder sig inden for de første 12 måneders sammenlagt ledighed, for ledige under 25 år dog inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed, og om forbrug af 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. § 11, kan indbringes for direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen, jf. § 98 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Direktørens afgørelse kan endvidere indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn efter samme lovs § 99.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 23. Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Lov om støtte til voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 20. december 1995, ophæves, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat med hjemmel heri finder dog anvendelse for

1)   ansøgninger om støtte til voksenuddannelse, der er modtaget i styrelsen før den 30. marts 2000, og

2)   ansøgninger om støtte til voksenuddannelse, hvis tildelingen sker for en periode, der begynder før den 1. januar 2001.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om, at bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte lov og regler fastsat med hjemmel heri i særlige tilfælde, herunder helt eller delvis til meritpædagoguddannelsen, finder anvendelse for tildeling af støtte til voksenuddannelse for tiden efter den 1. januar 2001.

§ 24. (Vedrørende ændring i anden lovgivning; udeladt)

§ 25. (Vedrørende ændring i anden lovgivning; udeladt)

§ 26. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1035 af 17. december 2002, hvis § 2 ændrede overskriften til kapitel 5, § 11, stk. 1, 1. pkt., stk. 3 og 5, og § 22, stk. 5, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

Stk. 2-4. (udeladt)

 

Lov nr. 1076 af 17. december 2002, hvis § 1 ophævede § 8, stk. 1, nr. 2, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2003 og har virkning for ansøgninger om SVU for en uddannelsesperiode, der begynder den 1. januar 2003 eller senere.

 

Lov nr. 401 af 28. maj 2003, hvis § 3 ændrede § 2, stk. 1, nr. 3, indsatte § 8, stk. 2, og ændrede § 8, stk. 2, der blev stk. 3, § 8, stk. 4, der blev stk. 5, § 11, stk. 1, 1. pkt., og § 13, stk. 2, 1. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-4. (udeladt)

 

Lov nr. 418 af 10. juni 2003, hvis § 10 nyaffattede § 11, stk. 1, 2. pkt., indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 24

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2-5. (udeladt)

 

Lov nr. 449 af 10. juni 2003, hvis § 1 ændrede § 7 og § 16, stk. 1, og indsatte § 11 a, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning for tildeling af tilskud til deltagerbetaling til uddannelser, som er påbegyndt den 1. januar 2003 eller senere.

Undervisningsministeriet, den 6. juli 2003

Ulla Tørnæs

/Ole Hvilsom Larsen