Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Tilskud til institutioner for erhvervsrettet
    Kapitel 2Tilskud til andre udbydere end institutioner for
    Kapitel 3Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

 

I medfør af § 5, stk. 4, § 15, stk. 4, § 18, stk. 4, § 19, stk. 1, 3 og 4, § 25, stk. 2, § 27, stk. 2, og § 31, stk. 2 og 4, i lov nr. 418 af 6. juni 2002 om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som ændret ved § 8 i lov nr. 1083 af 17. december 2002 – for så vidt angår § 25, stk. 2, efter forhandling med finansministeren – i medfør af § 19, stk. 6, og § 19 c i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 1080 af 17. december 2002 og § 3 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, i medfør af § 46, stk. 3, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 309 af 13. maj 2002, i medfør af § 16 a i lov om landbrugsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 5 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, i medfør af § 14 a i lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 1. juli 2002, som ændret ved § 4 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, i medfør af § 9 a i lov nr. 1115 af 29. december 1997 om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser), som ændret ved § 6 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, i medfør af § 10, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser, som ændret ved § 7 i lov nr. 1083 af 17. december 2002, og i medfør af § 6, stk. 4, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse

§ 1. Der ydes grundtilskud, tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter).

Stk. 2. Grundtilskuddet ydes som et fast tilskud pr. institution efter type og størrelse. Tilskuddet beregnes efter retningslinier, der fastsættes på de årlige finanslove. Grundtilskuddet udbetales kvartalvist forud med en fjerdedel pr. gang.

Stk. 3. Tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) ydes i forhold til antal årselever med en takst pr. årselev. Taksten fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 4. Tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) ydes i forhold til et antal årselever med en takst pr. årselev. Taksten fastsættes på de årlige finanslove. Tilskuddet kan variere på grundlag af institutionernes geografiske placering med regionaliseringsfaktorer. Regionaliseringsfaktorerne fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 5. Udbetalingsgrundlaget for tilskud efter stk. 3 og 4 er årselever i grundlagsåret. Grundlagsåret er 4. kvartal i det finansår, der ligger to år forud for finansåret, og 1.-3. kvartal i det finansår, der ligger forud for finansåret. Tilskuddene udbetales kvartalsvist forud.

Stk. 6. Tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til særlige undervisningsaktiviteter kan ydes ud fra et andet årselevgrundlag. Grundlaget vil fremgå af de årlige finanslove.

Stk. 7. Tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til korte videregående uddannelser og bygningskonstruktøruddannelsen beregnes en gang årligt forud for et finansår på grundlag af institutionens revisorattesterede indberetninger om det faktiske antal studenterårsværk i det studieår, der slutter i det foregående finansår.

§ 2. Tilskud efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse til dækning af de direkte undervisningsudgifter (undervisningstaxameter) udbetales månedsvis forud. Udbetalingen af undervisningstaxameter til institutionerne afhænger af tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet udbetales tilskud for, når eleven har været optaget på uddannelsen på en på forhånd fastsat dag (tælledagen) i perioden. Der udbetales tilskud efter to modeller, jf. bilag 1. Udbetalingen sker på grundlag af antallet af årselever.

Stk. 2. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af undervisningstaxameter efter stk. 1 fremgår af de årlige finanslove og af Undervisningsministeriets instruks for EASY-Ø, Økonomistyringssystem for erhvervsskolerne, henholdsvis Undervisningsministeriets instruks for LAS, Landbrugsskolernes administrative system.

§ 3. Til skolepraktik i erhvervsuddannelser ydes der undervisningstaxameter, som udbetales månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske årselevtal. I årets første kvartal udbetales et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske årselevtal.

Stk. 2. Der ydes tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) til skolepraktik. Tilskuddet ydes for det faktiske antal årselever i finansåret (løbende aktivitet) og udbetales kvartalsvist bagud.

Stk. 3. Der ydes tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til skolepraktik. Tilskuddet ydes for det faktiske antal årselever i finansåret (løbende aktivitet) og udbetales kvartalsvist bagud.

Stk. 4. Der ydes et særligt tilskud til skolepraktikelever, der efter bestemmelserne i § 66 f, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, eller efter en aftale mellem skolen og en virksomhed, jf. lovens § 2, stk. 2, modtager praktikuddannelse i en virksomhed. Dette tilskud ydes dog højst med 3 måneder for den enkelte elev i den samme virksomhed.

Stk. 5. Aftaler om virksomhedsforlagt undervisning for elever i skolepraktik, der afsluttes den 1. januar 2001 eller derefter, skal registreres i EASY-P, Erhvervsskolernes Administrative System Praktik.

§ 4. For erhvervsuddannelser med lille elevtilgang indgår et beregnet antal årselever (skyggeårselever) i grundlaget for udbetaling af tilskud til de direkte undervisningsudgifter (undervisningstaxameter), tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter). De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskuddet fremgår af Undervisningsministeriets instruks for EASY-Ø, Økonomistyringssystem for erhvervsskolerne, henholdsvis Undervisningsministeriets instruks for LAS, Landbrugsskolernes administrative system, samt af de årlige finanslove.

Stk. 2. Undervisningsministeren træffer efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser beslutning om, hvilke uddannelser der er omfattet af reglerne om tilskud efter stk. 1, og hvilke institutioner der kan tilbyde uddannelserne efter disse regler. Godkendelsen kan tilbagekaldes.

§ 5. Særligt tilskud til færdiggørelse af uddannelse (færdiggørelsestaxameter) ydes på grundlag af antal elever eller studerende, der i finansåret afslutter deres uddannelse efter regler fastsat i medfør af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om erhvervsuddannelser, lov om landbrugsuddannelser, lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen, lov om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) eller lov om mellemlange videregående uddannelser. Ved erhvervsuddannelserne udløser færdiggørelse af såvel grundforløb som hovedforløb tilskud, dog ikke hovedforløb, der afsluttes i skolepraktik.

Stk. 2. Institutionerne ydes forskud på 1/12 af den i den sidste finansår indberettede færdiggørelsestaxameterudløsende aktivitet som acontobeløb pr. måned. Afregning sker på grundlag af indberetninger af oplysninger om færdiggørelse i finansåret.

§ 6. Tilskud efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse) m.v. ydes til dækning eller delvis dækning, jf. lovens § 6 og § 8, af undervisningsudgifter inkl. prøver og anden bedømmelse, udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift og udgifter til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer og udbetales 4 gange årligt. Tilskud til undervisningsudgifter inkl. prøver og anden bedømmelse og til udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift ydes enten i form af henholdsvis undervisningstaxameter og fællesudgiftstaxameter eller i form af ét samlet taxameter (undervisningstaxameter), jf. de årlige finanslove. Tilskud til udgifter til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer ydes til alle åben uddannelsesaktiviteter i form af et bygningstaxameter.

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 bestemmes på grundlag af antallet af årselever eller antal årsstuderende og af en takst pr. årselev eller årsstuderende, der fastsættes på de årlige finanslove. Antallet af årselever eller årsstuderende beregnes ud fra antallet af betalende deltagere i uddannelsesaktiviteterne. For uddannelsesaktiviteter, hvor der ikke opkræves deltagerbetaling, opgøres antallet af årselever på basis af antallet af deltagere i uddannelsesaktiviteten efter retningslinier, der er fastsat i Undervisningsministeriets instruks for EASY-Ø, Økonomistyringssystem for erhvervsskolerne.

Stk. 3. Undervisningstaxameter, jf. stk. 1, 2. pkt., beregnes ud fra det faktiske antal betalende årselever, jf. dog stk. 2, 3. pkt., eller årsstuderende opgjort pr. aktivitetsindberetning.

Stk. 4. Fællesudgiftstaxameter, jf. stk. 1, 2. pkt., og bygningstaxameter, jf. stk. 1, 3. pkt., beregnes på grundlag af årselever eller årsstuderende i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5.

§ 7. Tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser ydes til dækning eller delvis dækning af undervisningsudgifter (undervisningstaxameter), udgifter til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og udgifter til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter).

Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 bestemmes på grundlag af antallet af årselever og af en takst pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Antallet af årselever opgøres på basis af antallet af deltagere i uddannelsesaktiviteten efter retningslinier, der er fastsat i Undervisningsministeriets instruks for EASY-Ø, Økonomistyringssystem for erhvervsskolerne.

Stk. 3. Undervisningstaxameter beregnes og udbetales månedsvis forud ud fra det faktiske antal årselever opgjort pr. aktivitetsindberetning.

Stk. 4. Fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter beregnes og udbetales kvartalsvist forud på grundlag af årselever i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5.

§ 8. Der ydes tilskud til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der ikke tidligere har været landbrugsskoler, samt til Håndværkerskolehjemmet, jf. § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, i overensstemmelse med reglerne i stk. 2-8.

Stk. 2. Der ydes et grundtilskud. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og udbetales kvartalsvist forud med en fjerdedel pr. gang.

Stk. 3. Der ydes tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning for erhvervsuddannelseselever, der optages på kostafdelinger, jf. § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, efter reglerne i bekendtgørelse om optagelse på skolehjem og om elevbetaling. Taksten pr. årselev fastsættes på de årlige finanslove. For elever, der opfylder reglerne i samme bekendtgørelses §§ 4 og 5, udbetales tillige en tillægstakst pr. årselev, som dækker egenbetalingen til kost og logi. Taksten pr. elev pr. uge til kost og logi justeres hvert år i en ændring til bekendtgørelse om optagelse på skolehjem og om elevbetaling. Taksten fremgår af de årlige finanslove som en takst pr. årselev.

Stk. 4. Tilskud efter stk. 3 udbetales efter periodemodellen, jf. § 2, stk. 1, og bilag 1.

Stk. 5. Der ydes tilskud til kost og logi på arbejdsmarkedsuddannelserne med en takst pr. kostårselev. Taksten fremgår af de årlige finanslove.

Stk. 6. Tilskud til bygningsdrift, administration og ledelse gives som en fællesudgiftstakst pr. kostårselev på baggrund af kostårselever i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5. Taksten fastsættes på de årlige finanslove, og tilskuddet udbetales med en fjerdedel kvartalsvist forud.

Stk. 7. Tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer gives som en bygningstakst pr. kostårselev på baggrund af kostårselever i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5. Taksten fastsættes på de årlige finanslove, og tilskuddet udbetales med en fjerdedel kvartalsvist forud.

Stk. 8. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskuddet til godkendte kostafdelinger fremgår af Undervisningsministeriets instruks for EASY-Ø, Økonomistyringssystem for erhvervsskolerne, samt af de årlige finanslove.

§ 9. Der ydes tilskud til godkendte kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der tidligere har været landbrugsskoler, i overensstemmelse med reglerne i stk. 2-8.

Stk. 2. Der ydes et samlet tilskud til forplejning og bygningsdrift til kostårselever på landbrugets grunduddannelsesniveau. Opgørelse af grundlaget og udbetalingen i forhold hertil sker efter periodemodellen, jf. § 2, stk. 1, og bilag 1.

Stk. 3. Tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) gives med en takst pr. kostårselev. Tilskuddet reguleres med regionaliseringsfaktor og udbetales på baggrund af kostårselever på både landbrugets grunduddannelsesniveau og videregående uddannelsesniveau i grundlagsåret. Grundlag og udbetaling sker på samme måde som i § 1, stk. 5. Taksten og regionaliseringsfaktoren fremgår af de årlige finanslove.

Stk. 4. Der ydes tilskud til erhvervsuddannelseselever, der bor på kostafdelingen, og som opfylder optagelsesreglerne i bekendtgørelse om optagelse på skolehjem og om elevbetaling.

Stk. 5. Der ydes et tilskud til pædagogisk tilsyn og forplejning, som udgør en takst pr. kostårselev. Taksten fremgår af de årlige finanslove. For elever, der opfylder reglerne i §§ 4 og 5 i bekendtgørelse om optagelse af elever på skolehjem og elevbetaling, udbetales tillige en tillægstakst, der svarer til elevens egenbetaling, jf. § 9, stk. 3.

Stk. 6. Der ydes tilskud til bygningsdrift, administration og ledelse (fællesudgiftstaxameter) som en takst pr. kostårselev til kostberettigede erhvervsuddannelseselever, jf. § 1, stk. 5. Taksten fremgår af de årlige finanslove.

Stk. 7. Der ydes et tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til kostberettigede erhvervsuddannelseselever på institutionernes kostafdelinger. Tilskuddet ydes som en takst pr. kostårselev på baggrund af grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5. Tilskuddet reguleres med en regionaliseringsfaktor. Taksten og regionaliseringsfaktoren fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 8. De nærmere vilkår for beregning og udbetaling af tilskuddet til henholdsvis kostårselever og kostberettigede erhvervsuddannelseselever på institutionerne fremgår af Undervisningsministeriets instruks for LAS, Landbrugsskolernes administrative system, samt af de årlige finanslove.

§ 10. Andre tilskud udbetales på vilkår fastsat på de årlige finanslove eller af Undervisningsministeriet i forbindelse med bevillingen af tilskuddet.

§ 11. Opgørelsen af det faktiske antal årselever m.v. efter §§ 2-9 skal attesteres af institutionens revisor i overensstemmelse med bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om revision m.v. ved erhvervsskoler og skolehjem.

Stk. 2. Elever fra Færøerne og Grønland, der som led i færøske eller grønlandske erhvervsuddannelser deltager i skoleundervisning, som efter aftale mellem uddannelsesmyndighederne på Færøerne eller Grønland og institutionen er tilrettelagt i henhold til lov om erhvervsuddannelser, indgår i institutionens opgørelse af årselever på samme måde, som hvis de havde været elever i en dansk erhvervsuddannelse.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder ikke for undervisning, hvortil statskassen har ydet tilskud til Færøerne eller Grønland efter andre regle r.

§ 12. Tilskud efter §§ 1-5 beregnes, udbetales og reguleres i henhold til retningslinierne i Undervisningsministeriets instruks for EASY-Ø, Økonomistyringssystem for erhvervsskolerne.

Stk. 2. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der tidligere har været landbrugsskoler, eller som er fremkommet ved sammenlægning af flere institutioner, hvoraf alle tidligere har været landbrugsskoler, kan dog vælge, at tilskud, der er nævnt i §§ 1-5, fortsat beregnes, udbetales og reguleres i henhold til retningslinierne i Undervisningsministeriets instruks for LAS, Landbrugsskolernes administrative system.

§ 13. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse skal anvende de administrative systemer, der beskrives i Undervisningsministeriets instruks for EASY-Ø, Økonomistyringssystem for erhvervsskolerne.

Stk. 2. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der tidligere har været landbrugsskoler, eller som er fremkommet ved sammenlægning af flere institutioner, hvoraf alle tidligere har været landbrugsskoler, kan dog vælge fortsat at anvende de administrative systemer, der beskrives i Undervisningsministeriets instruks for LAS, Landbrugsskolernes administrative system.

§ 14. Institutioner for erhvervsrettet uddannelse er omfattet af reglerne i den til enhver tid gældende budgetvejledning udstedt af Finansministeriet, jf. dog stk. 2-9.

Stk. 2. Institutionerne disponerer frit ved anvendelsen af statslige tilskud til de tilskudsberettigede uddannelser, til administration, ledelse og bygningsdrift m.v. og til institutionsformål under ét.

Stk. 3. Statslige tilskud til institutionerne opdeles ikke i lønudgifter og andre udgifter, og der fastsættes ikke lønsums- og personalerammer.

Stk. 4. Institutionerne kan opspare statslige tilskud til anvendelse til institutionens formål i følgende finansår.

Stk. 5. Institutionerne kan uden forelæggelse for Finansudvalget og uden godkendelse i Undervisningsministeriet foretage bygningsmæssige dispositioner, der tjener til varetagelse af institutionens formål, herunder køb og salg af fast ejendom, mageskifte, nybyggerier, om- og tilbygninger, renoveringsarbejder, optagelse og omlægning af lån sikret med pant i institutionens faste ejendom samt indgåelse og opsigelse af lejemål, jf. dog stk. 6 og 7.

Stk. 6. Institutionernes salg af fast ejendom skal ske efter proceduren i Finansministeriets cirkulære om salg af statens faste ejendomme og skal som hovedregel ske efter offentligt udbud, jf. cirkulæret.

Stk. 7. Lejemål med uopsigelighed ud over 10 år kan kun indgås efter forudgående tilslutning fra Finansudvalget. Uden Undervisningsministeriets godkendelse må institutionerne ikke sælge fast ejendom med henblik på flytning af hovedparten af institutionens tilskudsberettigede aktiviteter til lejemål.

Stk. 8. Institutionerne kan indgå kurskontrakter i forbindelse med optagelse af realkreditlån m.v. Statens selvforsikringsprincip finder dog ikke anvendelse til dækning af kurstab m.v. i den forbindelse.

Stk. 9. Reglerne om budgettering af indtægtsdækket virksomhed på finansloven og om justering af udgifts- og indtægtsbevillingerne for den indtægtsdækkede virksomhed på forslag til tillægsbevillingslov finder ikke anvendelse.

Bestyrelsesmedlemmers og revisors habilitet ved lejeforhold af uvæsentligt omfang

§ 15. Et lejeforhold, herunder leasingforhold, er af uvæsentligt omfang, jf. lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 3, stk. 4, og § 27, stk. 2, hvis lejen udgør 2,0 pct. eller derunder af institutionens samlede ejendomsudgifter inklusiv prioritetsrenter og afskrivning på bygninger inkl. installationer.

Kapitel 2

Tilskud til andre udbydere end institutioner for erhvervsrettet uddannelse

§ 16. For andre uddannelsesinstitutioner, private udbydere og virksomheder, der er godkendt til at udbyde bestemte uddannelser i overensstemmelse med reglerne for uddannelserne, jf. § 37, stk. 2, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, fastsætter Undervisningsministeriet vilkårene for tilskud m.v. i forbindelse med meddelelse af godkendelse til den pågældende udbyder.

Stk. 2. Tilskud til administration, ledelse og bygningsdrift (fællesudgiftstaxameter) og tilskud til erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer (bygningstaxameter) til institutioner, der ikke er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan ydes ud fra et andet årselevgrundlag end det, der følger af bekendtgørelsen. Grundlaget vil fremgå af de årlige finanslove. Tilskud til institutioner, der ikke er institutioner for erhvervsrettet uddannelse, udbetales i forhold til løbende års aktivitet kvartalsvist bagud.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juli 2003 med virkning for finansåret 2003 og senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 942 af 13. oktober 2000 om ydelse af statstilskud m.v. til arbejdsmarkedsuddannelser ophæves.

§ 18. Udbetalingsgrundlaget for fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter for institutioner, der pr. 1. januar 2003 er overgået til egen likviditet (institutioner, der forud for den 1. juli 2002 var godkendt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelsescentre), fastsættes for finansåret 2003 af Undervisningsministeriet efter retningslinierne på finansloven for 2003. Tilskud til disse institutioner kan udbetales forud, således at det forudbetalte tilskud maksimalt kan svare til et års grundtilskud samt 6 måneders fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter på baggrund af udbetalingsgrundlaget.

§ 19. Færdiggørelsestaxameter til institutionerne ydes for finansåret 2003 efter retningslinier fastsat af Undervisningsministeriet for de enkelte love nævnt i § 5. Forskud vedrørende færdiggørelsestaxametertilskud beregnes som 0,2 procent pr. måned af det udbetalte undervisningstaxametertilskud for årselever i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5.

Stk. 2. Fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter til uddannelse efter lov om korte videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser) ydes for finansåret 2003 på baggrund af de almindelige regler om årselever i grundlagsåret, jf. § 1, stk. 5.

§ 20. Institutionerne skal samtidig med årselevindberetningen for arbejdsmarkedsuddannelse til Undervisningsministeriet i 2003 indsende CPR-baserede statistikoplysninger kvartalsvist.

Stk. 2. Ministeriet kan tilbageholde tilskud til en institution, i det omfang institutionen ikke indsender de i stk. 1 nævnte oplysninger.

 

 

Undervisningsministeriet, den 3. juli 2003

P.M.V.
E.B.
Jørgen Winther
Kontorchef

/Mads Bentzen


Bilag 1

a) Periodemodel:

Udbetalingen af tilskud til institutionerne sker månedsvis forud ud fra sidste kvartals faktiske årselevtal. I årets første kvartal udbetales et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. december i forhold til fjerde kvartals faktiske årselevtal. Som hovedregel anvendes periodemodellen ved uddannelser, som har tælleperioder med varighed op til 79 dage.

 

b) Semestermodel:

Udbetalingen af tilskud til institutionerne sker månedsvis forud ud fra hvert halvårs faktiske årselevtal. I årets første og tredje kvartal udbetales et forskud på basis af en prognose (grundlagsårets årselever) for den enkelte institution. Dette forskud reguleres pr. 31. marts og pr. 30. september i forhold til 1. og 2. halvårs faktiske årselevtal. Som hovedregel anvendes semestermodellen ved uddannelser, som ikke har tælleperioder med varighed under 80 dage.