Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forberedelseskursus for flygtninge og indvandrere til journalistuddannelserne

 

I medfør af § 2, stk. 2, og § 18, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse), jf. lovbekendtgørelse nr. 311 af 13. maj 2002, fastsættes:

§ 1. Formålet med forberedelseskurset for flygtninge og indvandrere til journalistuddannelserne er, at kursisterne opnår tilstrækkelig sproglige, kulturelle og samfundsmæssige forudsætninger for at   søge optagelse på journalistuddannelserne eller diplomuddannelsen i journalistik.

§ 2. Kurset udbydes af Danmarks Journalisthøjskole.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan godkende andre udbydere af kurset.

§ 3. Institutionen træffer afgørelse om optagelse til kurset på grundlag af en individuel optagelsesprøve efter institutionens nærmere bestemmelse.

Stk. 2. Ansøgeren skal kunne forstå, tale, læse og skrive dansk på et niveau, der gør det muligt at følge kurset.

Stk. 3. Institutionen bestemmer, hvor mange kursister der skal optages, medmindre Undervisningsministeriet fastsætter et årligt minimum eller maksimum for optagelseskapaciteten.

§ 4. Kurset har et omfang svarende til 1 studenterårsværk og kan tilrettelægges på hel- eller deltid.

Stk. 2. Der er mødepligt til kurset. Nærmere regler herom fastsættes i studieordningen, jf. § 8, stk. 2, nr. 2.

Stk. 3. Kurset integreres så vidt muligt i institutionens studiemiljø.

§ 5. Kurset indeholder:

1)   Dansk sprog, mundtligt og skriftligt.

2)   Samfundsforhold.

3)   Mediekundskab.

4)   Journalistiske redskabsfag.

5)   Praktisk journalistik.

6)   Praktik.

Stk. 2. Det nærmere indhold fastlægges i en studieordning, jf. § 8, stk. 2, nr. 3.

§ 6. Kurset afsluttes med en prøve, der i sværhedsgrad svarer til kursets formål.

Stk. 2. Prøven er intern og bedømmes efter 13-skalaen. For at bestå prøven skal kursisten opnå karakteren 6. Kursisten kan højst indstille sig til prøven 3 gange.

Stk. 3. Nærmere regler om prøven efter stk. 1 og 2 fastsættes i studieordningen, jf. § 8, stk. 2, nr. 4.

Stk. 4. Der udstedes bevis for bestået kursus.

Stk. 5. I øvrigt gælder reglerne om klage over eksamen m.v. og om anke i bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

§ 7. Efter bestået kursus kan kursisten søge optagelse ved journalistuddannelserne eller ved diplomuddannelsen i journalistik på lige fod med øvrige ansøgere.

§ 8. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer de nærmere regler for kurset i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde regler om

1)   optagelsesprøven, jf. § 3, stk. 1,

2)   mødepligt, jf. § 4, stk. 2,

3)   indholdet af og undervisningsformerne i kursets discipliner, jf. § 5, stk. 1, og

4)   den afsluttende prøve, jf. § 6, stk. 1-2.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Studieordningen skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside.

§ 9. Undervisningsministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold.

§ 10. Klager over institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til institutionen, der videresender klagen til Undervisningsministeriet ledsaget af en udtalelse, som klageren har haft lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2003.

Undervisningsministeriet, den 4. juli 2003

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Kirsten Lippert