Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anbringelse af myndiges båndlagte arv

 

I medfør af § 61, stk. 3, i arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 727 af 14. august 2001, fastsættes:

Almindelige bestemmelser

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse gælder for myndiges

1) båndlagte friarv, hvis arvelader ikke har bestemt andet, og

2) båndlagte tvangsarv, hvis arvelader ikke har bestemt anbringelse efter friere regler.

Stk. 2. Er ejeren af den båndlagte arv under værgemål, og er arven omfattet af værgemålet, gælder reglerne i værgemålsbekendtgørelsen.

Stk. 3. Reglerne i denne bekendtgørelse er ikke til hinder for, at båndlagte midler, som tilfalder en person ved arv, bevares i den form, hvori de blev udlagt på skiftet.

§ 2. Båndlagt arv skal anbringes forsvarligt og bedst muligt og må kun anbringes

1) som kontant indskud i en forvaltningsafdeling, eller

2) i aktiver efter nedenstående regler.

Anbringelse i aktiver

§ 3. Anbringelse kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet opfylde betingelserne nævnt i artikel 4, nr. 14, i direktiv om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Anbringelse kan ikke ske i præmieobligationer.

Stk. 4. Reglerne i § 9, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse ved anbringelse i erhvervsobligationer og konvertible obligationer.

§ 4. Obligationer må ikke erhverves til en pris, der overstiger deres pålydende. Obligationer, der udtrækkes med tillæg af en vis procent af deres pålydende, kan dog erhverves til en pris, der ikke overstiger udtrækningsbeløbet.

§ 5. Højst halvdelen af midlerne, jf. dog § 6, stk. 2, § 8, stk. 3, og § 10, kan anbringes i

1) erhvervsobligationer og konvertible obligationer,

2) udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne,

3) sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital, og

4) aktier.

§ 6. Anbringelse kan ske i andele i udbyttegivende investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. eller tilsvarende EU/EØS-lovgivning. Det er en betingelse, at investerings- eller placeringsforeningens vedtægt ikke indeholder bestemmelser om

1) at foreningen kan give et årligt bidrag af formuen til humanitære eller almennyttige organisationer,

2) at foreningen må udlodde af sin formue i de år, hvor investeringsafkastet ikke modsvarer indtjeningsbehovet, eller

3) at indløsning ikke kan finde sted i en forud fastlagt periode.

Stk. 2. Alle midlerne kan, uanset grænsen i § 5, anbringes i andele i investerings- og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, hvis foreningen eller afdelingen efter sin vedtægt alene kan investere i obligationer, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1 og 2, hvis der efter vedtægten højst kan investeres 50 pct. i erhvervsobligationer, og hvis der ikke kan investeres i præmieobligationer og konvertible obligationer. Det er endvidere en betingelse, at investerings- eller placeringsforeningens vedtægt ikke indeholder bestemmelser, som nævnt i stk. 1, 2. pkt., nr. 1-3.

§ 7. Anbringelse kan ske i sparekassers beviser for garantikapital eller andelskassers beviser for andelskapital, hvis beviserne ifølge sparekassens eller andelskassens vedtægt er omsættelige.

Stk. 2. Reglerne i § 9, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 8. Anbringelse kan ske i aktier, hvis disse bliver handlet på et reguleret marked, jf. stk. 2, og er udstedt i et af de i stk. 2, nævnte landes møntenhed.

Stk. 2. Befinder markedet sig inden for et EU/EØS-land, skal markedet opfylde betingelserne nævnt i artikel 4, nr. 14, i direktiv om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig uden for et EU/EØS-land, skal markedet være medlem af The World Federation of Exchanges og befinde sig i et land, der er fuldt medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

Stk. 3. Ved aktieudvidelse kan den tegningsret, der er knyttet til aktierne, benyttes, selvom den grænse, der er fastsat i § 5, overskrides, og selvom aktierne ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2. Det samme gælder ved modtagelse af fondsaktier.

§ 9. Der må i ét selskab højst erhverves aktier svarende til 15 pct. af selskabets aktiekapital. Endvidere må der kun erhverves aktier, der ifølge beslutning truffet på selskabets senest afholdte ordinære generalforsamling har givet et udbytte, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Højst 15 pct. af midlerne kan anbringes i aktier i ét selskab.

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2, finder ikke anvendelse på fondsaktier eller aktier, der ved aktieudvidelsen erhverves ved benyttelse af den tegningsret, der er knyttet til aktierne.

Stk. 4. Ved sparekassers eller andelskassers omdannelse til aktieselskab efter §§ 207-213 i lov om finansiel virksomhed kan sparekassens beviser for garantikapital eller andelskassens andelsbeviser, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier efter § 208, stk. 2, i den nævnte lov. Oprettes der ved omdannelsen et holdingselskab, der skal videreføre sparekasseaktieselskabet eller andelskasseaktieselskabet, kan beviserne, uanset stk. 1, 2. pkt., ombyttes til aktier i holdingselskabet.

§ 10. Beløb, der fremkommer ved afhændelse af aktiver, som nævnt i § 5, kan genanbringes i tilsvarende aktiver, uanset om grænsen i § 5 overskrides.

§ 11. Ved erhvervelse af aktiver sker beregningen af grænserne i § 5 og § 9, stk. 2, på grundlag af kursværdien af de midler, der bestyres i en forvaltningsafdeling på det tidspunkt, hvor de yderligere aktiver erhverves. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges den dokumenterede handelsværdi til grund.

§ 12. Anbringelse kan ske mod tinglyst pant i fast ejendom, hvis pantebrevet sammenlagt med foranstående prioriteter omregnet til kontantværdi har sikkerhed inden for 80 pct. af den seneste offentlige kontantvurdering, og hvis bygningerne er behørigt brandforsikret.

Stk. 2. Pantebreve må ikke erhverves til en pris, der overstiger restgælden.

§ 13. Anbringelse må ikke ske mod pant i fast ejendom, der tilhører ejeren eller dennes ægtefælle.

§ 14. Civilstyrelsen kan tillade, at midler anbringes på anden måde end bestemt i denne bekendtgørelse, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2006.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1179 af 13. december 1996 om anbringelse af myndiges båndlagte arv ophæves.

Justitsministeriet, den 5. september 2006

Lene Espersen

/Else Marie Thoustrup Sørensen