Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse
af lov om retsafgifter

 

Herved bekendtgøres lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 24. august 2000, med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 216 af 28. marts 2001, § 15 i lov nr. 466 af 7. juni 2001, § 3 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, § 6 i lov nr. 215 af 31. marts 2004, § 2 i lov nr. 268 af 21. april 2004, § 2 i lov nr. 450 af 9. juni 2004, § 1 i lov nr. 1436 af 22. december 2004, § 16 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 3 i lov nr. 552 af 24. juni 2005, § 42 i lov nr. 553 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1429 af 21. december 2005 og § 2 i lov nr. 538 af 8. juni 2006.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende § 1, stk. 3, 2. pkt., § 2, stk. 3, 2. pkt., § 9, § 12, nr. 1, § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, § 20, nr. 3 og 4, § 49, stk. 1, nr. 2, § 51, stk. 2, og § 64, stk. 4 og 5, gælder først fra den 1. januar 2007, jf. § 12 i lov nr. 552 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ændringer som følge af kommunalreformen), § 12, stk. 1, i lov nr. 554 af 24. juni 2005 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) og § 105, stk. 1, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Politi- og domstolsreform).

De ændringer, der følger af § 7 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning), er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da tidspunktet for ikrafttræden af disse ændringer fastsættes af justitsministeren, jf. § 13, stk. 1, i lov nr. 539 af 8. juni 2006.

Afsnit I

Afgifter for borgerlige domssager i første instans m.m.

Kapitel 1

Borgerlige domssager

§ 1. Ved sagens anlæg betales 500 kr. Dette gælder dog ikke, når retssagsbehandling indledes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.

Stk. 2. For sager, som angår penge eller penges værd, og hvor værdien overstiger 50.000 kr., betales ved sagens anlæg yderligere 250 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.

Stk. 3. Den samlede betaling efter stk. 1 og 2 kan højst udgøre 75.000 kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 2 eller 3, kan den samlede betaling efter stk. 1 og 2 dog højst udgøre 2.000 kr.

§ 2. For sager, som angår penge eller penges værd, og hvor værdien overstiger 50.000 kr., betales afgift for domsforhandlingen eller for skriftlig behandling, der træder i stedet herfor.

Stk. 2. Afgiften efter stk. 1 udgør 750 kr. med tillæg af 1,2 pct. af den del af værdien, der overstiger 50.000 kr.

Stk. 3. Afgiften efter stk. 1 kan højst udgøre 75.000 kr. I sager, der angår prøvelse af myndighedsudøvelse, eller som er omfattet af retsplejelovens § 327, stk. 1, nr. 2 eller 3, kan afgiften efter stk. 1 dog højst udgøre 2.000 kr.

Stk. 4. Afgiften efter stk. 1 skal betales ved fastsættelsen af tidspunktet for domsforhandlingen, dog tidligst 3 måneder før domsforhandlingen. Afgiftspligten efter stk. 1 bortfalder, hvis der senest 6 uger før domsforhandlingen gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Stk. 5. I sager, der afgøres uden mundtlig domsforhandling, skal afgiften efter stk. 1 betales, når der træffes beslutning om skriftlig behandling. Afgiftspligten efter stk. 1 bortfalder, hvis der inden indleveringen af det sidste procedureindlæg gives retten meddelelse om, at sagen er bortfaldet.

Stk. 6. I sager, der afsluttes uden dom, ved udeblivelsesdom eller ved, at en part tager bekræftende til genmæle, tilbagebetales en tredjedel, dog mindst 500 kr., af afgiften efter stk. 1.

§ 3. Sagens værdi bestemmes efter påstanden i stævningen. Ved fastsættelsen af afgiften efter § 2 bestemmes sagens værdi dog efter påstanden på det tidspunkt, hvor afgiften skal betales, jf. § 2, stk. 4 og 5. Omfatter påstanden flere krav, er sagens værdi den samlede værdi af disse krav, også hvor sagen anlægges af flere sagsøgere eller mod flere sagsøgte. Renter og omkostninger medregnes ikke.

Stk. 2. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et ubestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelserne pr. år med 10, jf. dog stk. 3. Angår påstanden en ydelse, der skal betales et bestemt antal gange, beregnes værdien ved at gange ydelsen pr. gang med antallet af gange, ydelsen skal betales. Værdien kan dog ikke overstige ydelserne pr. år ganget med 10, jf. dog stk. 3. Er ydelserne ikke af samme størrelse, lægges ydelserne for det sidste år inden sagens anlæg til grund for beregningen.

Stk. 3. Værdien af sager i henhold til lejeloven eller erhvervslejeloven beregnes, når sagen omfattes af stk. 2, 1. pkt., ved at gange den årlige ydelse, påstanden angår, med 5. Omfattes sagen af stk. 2, 2. pkt., kan værdien ikke overstige ydelserne pr. år ganget med 5. For sager i henhold til lejelovens §§ 87 og 93 eller erhvervslejelovens §§ 65 og 71 fastsættes sagens værdi dog til 1 års leje.

Stk. 4. Kan sagens værdi ikke bestemmes på grundlag af påstanden i stævningen, skal sagsøgeren anslå værdien så nøjagtigt som muligt. Om fornødent ansætter den myndighed, der beregner afgiften, værdien ved et skøn.

Stk. 5. Udvides påstanden, omberegnes afgiften på grundlag af den udvidede påstand.

§ 4. Uanset §§ 1-3 er afgiften altid 400 kr., der betales ved sagens anlæg, i sager om

1) servitutter og partielle brugsrettigheder, for hvilke der ikke svares vederlag,

2) mortifikation af værdipapirer eller af servitutter, brugsrettigheder og grundbyrder,

3) erhvervelse af ejendomsdom eller

4) dødsformodning.

Stk. 2. Omfatter søgsmålet både krav, der er omfattet af stk. 1, og krav, der ikke er omfattet af stk. 1, betales afgift efter §§ 1-3.

§ 5. (Ophævet)

§ 6. Adcitationssøgsmål og interventionssøgsmål efter retsplejelovens § 251 anses som selvstændige søgsmål. For indtræden i sager efter retsplejelovens § 252 svares ingen afgift.

§ 7. Nedlægger sagsøgte påstand om selvstændig dom, betragtes denne påstand som et selvstændigt søgsmål.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor sagsøgte i en sag om patentindgreb påstår patentet kendt ugyldigt.

§ 8. Afvises en sag, fordi retten ikke er kompetent, svares ikke ny afgift, såfremt sagen anlægges på ny inden 3 måneder efter afvisningen. Det samme gælder, hvis sagen hæves af samme grund, eller fordi begge parter udebliver. Fristen regnes i så fald fra den dag, hvortil sagen sidst har været berammet.

§ 9. Der svares ingen afgift af en sag, der genoptages.

Stk. 2. Hæver retten en sag i medfør af retsplejelovens § 361, kan afgiften forlanges tilbagebetalt.

§ 10. Hjemvises en sag til ny behandling i tidligere instans, svares ingen afgift for den fornyede behandling.

§ 11. Afgiftspligten indtræder:

1) For stævninger og andre processkrifter af afgiftspligtigt indhold: ved indleveringen,

2) for processkrifter af afgiftspligtigt indhold, der fremlægges i retten: ved fremlæggelsen,

3) for påstande af afgiftspligtigt indhold, der fremsættes mundtligt i retten: når de fremsættes,

4) for behandling af begæring om genoptagelse af en sag: når begæring om sagens genoptagelse fremsættes.

§ 12. Afgiftsfri er sager om:

1) Nægtelse af valgret til Folketinget samt til regionale råd og kommunalbestyrelser,

2) adoption,

3) ægteskab eller forældremyndighed,

4) faderskab,

5) værgemål,

6) prøvelse af administrativt bestemt frihedsberøvelse,

7) stadfæstelse af arrest og forbud, for så vidt der er anlagt hovedsag.

Stk. 2. Afgiftsfri er endvidere sager, der anlægges i henhold til lejelovens § 49 og sager, der vedrører kapitel II-V i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

§ 13. Afgift svares ikke af:

1) En statstjenestemand, der anlægger sag efter ordre,

2) en part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1,

3) en part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved sagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325.

Stk. 2. Pålægges det modparten at betale sagens omkostninger, skal han i de i stk. 1, nr. 1, nævnte tilfælde tilpligtes at svare afgift efter foranstående regler, medmindre særlige omstændigheder taler derimod. Sagsgenstandens værdi fastsættes af retten. Afgiftspligten indtræder, når retten træffer sin afgørelse.

Kapitel 2

Bevisoptagelse mv.

§ 14. For bevisoptagelse, herunder optagelse af syn og skøn, hvad enten bevisoptagelse skal ske her i landet eller i udlandet, svares 400 kr., medmindre den sker under eller til brug for en her i landet anlagt retssag. Samme afgift svares for behandling af anmodninger efter voldgiftslovens § 5.

Stk. 2. Søforklaringer er afgiftsfri.

§ 15. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

Afsnit II

Afgifter for foged- og auktionsforretninger

Kapitel 2 a

Betalingspåkrav

§ 15 a. For betalingspåkrav betales 400 kr. med tillæg af de i stk. 2-4 nævnte beløb.

Stk. 2. Anmoder fordringshaveren om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, men ikke om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder endvidere i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6.

Stk. 3. Anmoder fordringshaveren om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, men ikke om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, betales yderligere 100 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder, hvis sagen afsluttes uden indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.

Stk. 4. Anmoder fordringshaveren både om, at udlæg iværksættes uden fornyet anmodning, såfremt skyldneren ikke fremsætter indsigelser, og om, at retssagsbehandling indledes på grundlag af betalingspåkravet uden indlevering af stævning, såfremt skyldneren fremsætter indsigelser, betales yderligere 300 kr. Iværksættes tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., bortfalder afgiftspligten efter 1. pkt. i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 6. Indledes retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt., bortfalder den del af afgiften efter 1. pkt., der overstiger 100 kr. Afgiftspligten efter 1. pkt. bortfalder helt, hvis sagen afsluttes uden iværksættelse af tvangsfuldbyrdelse i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., eller indledning af retssagsbehandling i medfør af retsplejelovens § 477 f, 1. pkt.

Stk. 5. Afgiftspligten efter stk. 1-4 bortfalder, hvis forkyndelse af betalingspåkravet undlades, fordi udlæg er udelukket efter retsplejelovens § 490 og fordringshaveren har anmodet om, at forkyndelse undlades, jf. retsplejelovens § 477 d, stk. 1.

§ 15 b. Reglerne i kapitel 1 finder anvendelse med de fornødne lempelser.

Kapitel 3

Fogedforretninger

§ 16. For udlæg og for arrest på gods svares en grundafgift på 300 kr. Overstiger kravet 3.000 kr., svares yderligere ½ pct. af det overskydende beløb i grundafgift.

Stk. 2. Når tvangsfuldbyrdelse iværksættes på grundlag af et betalingspåkrav i medfør af retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 2. pkt., betales kun grundafgift, hvis rekvirenten fremsætter ny begæring vedrørende kravet over for samme fogedret eller fogedretten i en anden retskreds mere end 3 måneder efter, at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegning om, at der ikke rettidigt er fremkommet indsigelser, jf. retsplejelovens § 477 e, stk. 2, 1. pkt.

Stk. 3. For udlæg efter § 42 i kreditaftaleloven, der begæres foretaget straks i tilslutning til tilbagetagelsesforretningen, svares alene afgift efter stk. 1, 2. pkt.

Stk. 4. Begærer en rekvirent samtidig udlæg på grundlag af udpantningsret hos samme skyldner for flere krav, sammenlægges kravene inden afgiftens beregning.

Stk. 5. Begæres udlæg eller arrest for samme krav hos flere skyldnere, beregnes afgift for hver skyldner. Dette gælder dog ikke, hvis skyldnerne er samlevende ægtefæller, eller hvor begæringen vedrører fast ejendom, som tilhører skyldnerne i forening.

Stk. 6. Afgiftspligten bortfalder, hvis fogedretten efter retsplejelovens § 490, stk. 1, afviser at foretage udlægsforretning, eller hvis forretning afvises efter konkurslovens §§ 16- 16 a, § 31, § 171 og § 207, stk. 1.

§ 17. For følgende forretninger svares en grundafgift på 300 kr.:

1) Forretninger vedrørende fuldbyrdelse af domme, der ikke lyder på penge,

2) indsættelses- og udsættelsesforretninger uden sædvanligt eksekutionsgrundlag,

3) forretninger vedrørende nedlæggelse af forbud,

4) forretninger vedrørende bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.

Stk. 2. Reglen i § 16, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

§ 17 a. For de forretninger, der er nævnt i §§ 16 og 17, svares yderligere en tillægsafgift på 400 kr., såfremt forretningen helt eller delvis foretages uden for rettens kontor, eller skyldneren fremstilles af politiet.

Stk. 2. Begærer en rekvirent samtidig en af de i stk. 1 nævnte retshandlinger foretaget hos samme skyldner for flere krav, betales kun én tillægsafgift. For udlæg efter § 42 i kreditaftaleloven, der begæres foretaget straks i tilslutning til en tilbagetagelsesforretning, for hvilken der skal betales tillægsafgift, betales ikke tillægsafgift. For forretninger vedrørende nedlæggelse af forbud og forretninger vedrørende bevissikringsundersøgelse, der begæres og foretages samtidig, betales kun én tillægsafgift.

Stk. 3. § 16, stk. 5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Afgiftspligten bortfalder, hvis fogedretten afviser at foretage forretningen uden for rettens kontor eller at lade skyldneren fremstille ved politiet.

§ 18. For de i §§ 16 og 17 omhandlede forretninger indtræder afgiftspligten, når der første gang over for fogedretten fremsættes begæring vedrørende kravet. Afgiftspligten efter § 17 a indtræder, når der første gang over for fogedretten fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.

Stk. 2. For udlæg, der foretages efter lov om inddrivelse af skatter og afgifter mv., fastsætter justitsministeren, hvornår afgiftspligten indtræder.

§ 19. For andre forretninger end udlæg på grundlag af udpantningsret svares ny afgift, når rekvirenten mere end 3 måneder efter, at afgiftspligt er indtrådt, fremsætter ny begæring vedrørende kravet over for samme fogedret eller fogedretten i en anden retskreds.

§ 20. Afgiftsfri er fogedforretninger vedrørende:

1) Bøder, konfiskerede værdier og sagsomkostninger i straffesager, der inddrives af det offentlige,

2) afgifter og sagsomkostninger, som det påhviler domstolene at indkræve,

3) krav tilkommende en part, der er fritaget for betaling af afgifter i medfør af retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1,

4) krav tilkommende en part, der har en retshjælpsforsikring eller anden forsikring, der dækker omkostninger ved fogedsagen, og som opfylder de økonomiske betingelser efter retsplejelovens § 325,

5) krav tillagt en statstjenestemand under en af ham efter ordre anlagt sag,

6) borgerlige krav fastsat under en offentlig straffesag,

7) forældremyndighed og samvær,

8) udstedelse af fogedudlægsskøde.

§ 20 a. (Ophævet)

Kapitel 4

Auktion

§ 21. For auktioner, der afholdes af fogedretten, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 22. For behandling af en begæring om afholdelse af auktion over fast ejendom, registreret skib eller luftfartøj med tilhørende løsøre svares 800 kr. Dog svares ikke afgift for begæring om anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576.

Stk. 2. For tvangsauktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere ½ pct. og for frivillig auktion 1 pct. Afholdes der anden auktion i medfør af retsplejelovens § 576, svares kun afgift af den budsum mv., som ejendommen sælges for.

Stk. 3. For misligholdelsesauktion svares afgift efter reglerne i stk. 1 og 2.

§ 23. For behandling af en begæring om tvangsauktion over aktier, gældsbreve og andre fordringer svares 300 kr.

Stk. 2. For auktion over de i stk. 1 nævnte aktiver svares yderligere 1 pct.

§ 24. De i § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, fastsatte afgifter beregnes af budsummen med tillæg dels af de omkostninger, som det ifølge auktionsvilkårene påhviler køberen at udrede, dels af de privatretlige byrder og forpligtelser, restancer af skatter og afgifter til det offentlige m.m., som køberen ifølge auktionsvilkårene skal betale eller overtage uden for budsummen. Periodiske ydelser kapitaliseres efter stempellovgivningens regler.

§ 25. Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, indtræder ved auktionens slutning.

§ 26. Reglen i § 13, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse på de i § 22, stk. 1, og § 23, stk. 1, omhandlede afgifter, såfremt der er meddelt fri proces til auktion.

§ 26 a. Afgiftspligten efter § 22, stk. 1, bortfalder, hvis en auktionsbegæring ikke behandles på grund af reglen i retsplejelovens § 560, stk. 2.

Stk. 2. Afgiftspligten efter § 22, stk. 2, og § 23, stk. 2, bortfalder, hvis auktionen ophæves, herunder ved aftale mellem de interesserede, på grund af fejl begået af fogedretten.

Afsnit III

Afgifter for skifte

Kapitel 5

Offentlig bobehandling, dog ikke dødsbobehandling

§ 27. Af boer, der behandles af skifteretter eller kuratorer, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 28. Afgiften beregnes af formuemassen, jf. § 31, og udgør:

1) Af de af skifteretten behandlede boer 2 pct.

2) Af de af kuratorer behandlede boer 1 pct., dog ikke under 2.500 kr. og ikke over 10.000 kr.

Stk. 2. I det omfang, et aktiv ved bobehandlingens påbegyndelse er behæftet med pant eller med ejendomsforbehold i henhold til kreditaftaleloven, nedsættes det beløb, hvormed aktivet medtages ved beregning af de i stk. 1 nævnte afgifter, til halvdelen.

Stk. 3. Af andre boer end fællesboer udgør afgiften mindst 400 kr.

Stk. 4. For skifterettens virksomhed ved forhandling om tvangsakkord svares 1.500 kr.

§ 29. I separations- og skilsmisseboer samt bosondringsboer, der på første skiftesamling sluttes ved forlig mellem ægtefællerne, svares en afgift på 400 kr.

Stk. 2. I konkursboer, der i medfør af konkurslovens § 143, stk. 1, eller § 144, stk. 1, sluttes inden 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse, nedsættes de i § 28, stk. 1, fastsatte afgifter til en fjerdedel.

§ 30. Fritaget for afgift er fællesboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.

§ 31. Ved et bos formuemasse forstås i denne lov boets aktiver uden fradrag af gæld eller lignende. Nettoindtægten af aktiverne medregnes. Ved værdiansættelsen af aktiverne finder reglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver anvendelse.

Stk. 2. Aktiver behæftet med pant eller ejendomsforbehold føres dog til indtægt efter følgende regler:

1) Aktiver, der tages tilbage af sælgeren i henhold til reglerne i kreditaftaleloven, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet.

2) Håndpantsatte aktiver, der afhændes på en efter panthaverens begæring afholdt auktion eller overtages af panthaveren til ejendom efter vurdering, føres kun til indtægt med det beløb, der tilfalder boet. Det samme gælder, hvor afhændelsen af det pantsatte foretages af boet efter aftale med panthaveren, samt hvor panthaveren indkasserer en fordring, der er givet ham i pant.

3) Sælges et pantsat aktiv i et konkursbo, fradrages samtlige pantefordringer, forinden aktivet føres til indtægt.

Stk. 3. Ved opgørelsen af formuemassen iagttages i øvrigt følgende regler:

1) Omkostninger ved afhændelsen af boets aktiver fradrages salgssummen, forinden denne føres til indtægt.

2) Ved opgørelsen af en fast ejendoms nettooverskud medregnes ejendomsskatter, renter af pantebreve samt ordinære periodiske reservefondsbidrag til kredit- og hypotekforeninger og lignende låneinstitutioner til driftsudgifterne.

3) Underskud ved boets drift af en fast ejendom eller en erhvervsvirksomhed kan ikke bringes til fradrag.

§ 32. Afgiften af et reassumptionsbo beregnes alene af dettes aktiver.

§ 33. Kan afgiften i et konkursbo, der udleveres skyldneren til fri rådighed, ikke beregnes på grundlag af de foreliggende oplysninger, kan skifteretten pålægge vedkommende inden en nærmere fastsat frist at fremkomme med de oplysninger, der er nødvendige til afgiftens beregning.

Stk. 2. Fremkommer oplysningerne ikke inden den fastsatte frist, kan skifteretten pålægge de afgiftspligtige daglige eller ugentlige bøder, der løber, indtil oplysningerne fremkommer.

§ 34. Afgiftspligten indtræder:

1) I konkursboer: når skifteretten afsiger konkursdekret.

2) Ved tvangsakkord uden for konkurs: når skifteretten træffer afgørelse om, at forhandling om tvangsakkord skal åbnes.

3) I de efter lov om skifte af fællesbo mv. behandlede boer, som kun skal tages til behandling efter begæring: når begæringen om skifte tages til følge.

Stk. 2. Ved genoptagelse af en bobehandling indtræder afgiftspligten, når den første forretning påbegyndes.

§ 35. Afgiften forfalder til betaling:

1) I boer, der behandles af kuratorer, eller som behandles til ende af skifteretten: når udlodning kan ske.

2) I andre boer: når de afgiftspligtige modtager meddelelse om afgiftsberegningen.

§ 36. I boer, der behandles af kuratorer, eller som behandles til ende af skifteretten, udredes skifteafgiften af boets midler, for så vidt skifteretten har disse i sin varetægt.

Stk. 2. Ved skifte mellem ægtefæller hæfter hver ægtefælle kun for afgiften af den del af boet, hvorover han har rådighed under skiftet. De pågældende hæfter dog solidarisk for afgiften efter § 29, stk. 1.

Stk. 3. I andre boer hæfter den, der har boets midler i sin varetægt.

Stk. 4. I andre boer end de i stk. 1 nævnte skal afgiften indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. Ved betaling efter denne frist svares en rente på ½ pct. månedlig for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, dog mindst 50 kr.

Stk. 5. Meddelelse af fri proces medfører ikke fritagelse for erlæggelse af skifteafgift, men bevirker alene, at den, der har opnået fri proces, ikke kan afkræves sikkerhedsstillelse for afgiften.

Kapitel 5 a

Dødsbobehandling

§ 36 a. Ved dødsbobehandling, herunder skifte af uskiftet bo, mens en efterlevende ægtefælle er i live, svares afgift efter reglerne i dette kapitel.

§ 36 b. Af boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, svares en afgift på 500 kr. Var afdøde under 18 år, svares ingen afgift.

Stk. 2. Af boer, der udleveres til udlæg til afdødes efterlevende ægtefælle efter kapitel 13 i lov om skifte af dødsboer eller til uskiftet bo efter kapitel 14 i samme lov, svares en afgift på 500 kr.

Stk. 3. Af boer, der udleveres til forenklet privat skifte, svares en afgift på 1.000 kr.

Stk. 4. Af boer, der udleveres til privat skifte efter de almindelige regler herom, fordi der er arvinger repræsenteret ved værge eller skifteværge, men hvor betingelserne for forenklet privat skifte i øvrigt er opfyldt, svares en afgift på 1.000 kr.

Stk. 5. Af boer, der i øvrigt udleveres til privat skifte efter de almindelige regler herom, svares en afgift på 2.500 kr.

Stk. 6. Af boer, der behandles ved bobestyrer, svares en afgift på 2.500 kr.

§ 36 c. Af boer, der behandles efter de almindelige regler om privat skifte eller behandles ved bobestyrer, svares en yderligere afgift på 6.500 kr., hvis arvebeholdningen i henhold til boopgørelsen overstiger 1 mio. kr.

§ 36 d. Fritaget for afgift er dødsboer, hvis formuemasse ikke overstiger 15.000 kr.

Stk. 2. Der svares ingen afgift af boer, hvor der ikke er tilstrækkelige midler til at udrede afgiften.

§ 36 e. Afgiftspligten indtræder ved boets udlevering.

§ 36 f. I boer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, til udlæg til afdødes efterlevende ægtefælle eller til uskiftet bo, forfalder afgiften til betaling ved boets udlevering.

Stk. 2. I boer, der udleveres til privat skifte, herunder forenklet privat skifte, forfalder afgiften efter § 36 b, stk. 3-5, til betaling ved boets udlevering. Afgift efter § 36 c forfalder til betaling, når boopgørelsen er endelig.

Stk. 3. I boer, der behandles ved bobestyrer, forfalder afgiften efter § 36 b, stk. 6, og efter § 36 c til betaling, når udlodning kan ske. Overgår boet inden udlodningen til anden behandlingsmåde, skal der i forbindelse hermed svares afgift efter § 36 b, stk. 6.

§ 36 g. I privatskiftede boer skal afgiften indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 36, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Arvingerne hæfter personligt og solidarisk for afgiften.

Stk. 3. Arvinger, der ved boets udlevering er repræsenteret ved værge eller skifteværge, eller som var under konkurs, hæfter dog alene med værdien af det, de eller konkursboet har modtaget, og i det forhold, i hvilket arvingerne var berettigede til at modtage bos- og arvelod. Begrænsningerne finder tilsvarende anvendelse på regreskrav fra medarvinger.

§ 36 h. I boer, der behandles ved bobestyrer, udredes afgiften af boets midler. Bobestyreren hæfter for afgiftens betaling. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 36, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 i. I boer, der udleveres til anden behandlingsmåde, svares der ikke afgift på ny, medmindre boet udleveres til en behandlingsmåde, hvortil der er knyttet en højere afgift end den allerede erlagte. I så fald betales differencen mellem afgiften for den første og den anden behandlingsmåde.

Stk. 2. I boer, der har været udleveret til almindeligt privat skifte eller til behandling ved bobestyrer og derefter udleveres til uskiftet bo, afgøres afgiftspligten efter § 36 c på grundlag af den fællesboopgørelse, der skal indleveres efter arvelovens § 13. Afgiften forfalder til betaling ved indlevering af fællesboopgørelsen. Afgiften skal indbetales inden 14 dage efter forfaldstid. § 36, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 j. For skifterettens behandling af tvister, som opstår i forbindelse med boernes behandling, og som forudsættes afgjort ved dom, svares afgift efter reglerne i kapitel 1.

Stk. 2. For skifterettens behandling af sager om dødsfaldskendelse svares en afgift på 400 kr.

§ 36 k. For behandling af en begæring fra en eller flere arvinger om, at en ægtefælle, der hensidder i uskiftet bo, skal skifte, svares 500 kr. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 36 l. For behandling af de i arvelovens § 29 og § 60 nævnte spørgsmål svares ingen afgift.

§ 36 m. For førelse af testaments- og arvelegitimationsvidner og for udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.

Kapitel 6

Andre skifteforretninger

§ 37. Der svares 750 kr.

1) for behandling af konkursbegæring,

2) ved skifterettens bestemmelse om genoptagelse af likvidation i medfør af aktieselskabslovens § 125 eller anpartsselskabslovens § 58 og

3) ved skifterettens afgørelse om konkurs i medfør af aktieselskabslovens § 127, stk. 3, eller anpartsselskabslovens § 64, stk. 3.

Stk. 2. Indgiver flere fordringshavere konkursbegæring på forskelligt grundlag, betales afgift af hver rekvirent for sig, hvad enten begæringerne er indeholdt i et eller flere dokumenter. Indgiver en forening af erhvervsdrivende samtidig konkursbegæring på flere fordringshaveres vegne, svares dog kun afgift som for én begæring.

Stk. 3. Er en konkursbegæring indgivet ved urigtigt værneting, svares ikke ny afgift, såfremt begæringen indgives på ny inden tre uger efter, at den er afvist eller tilbagekaldt.

§ 37 a. For indgivelse af anmeldelse af betalingsstandsning svares 750 kr.

§ 37 b. For skifterettens virksomhed ved behandling af sager om gældssanering svares ingen afgift.

§ 38. (Ophævet)

§ 39. Der svares afgift efter reglerne i kapitel 1 for behandling af:

1) tvister i boer, der behandles af kuratorer, angående anmeldte fordringer og krav eller deres fortrinsret, jf. konkurslovens § 246, og

2) tvister, der indbringes for skifteretten i medfør af aktieselskabslovens § 123, stk. 2, eller anpartsselskabslovens § 56, stk. 2.

Stk. 2. Der svares afgift efter reglerne i kapitel 3 for behandling af ind- og udsættelsesforretninger i medfør af konkurslovens § 112.

§ 39 a. For udnævnelse af granskningsmænd og likvidatorer i henhold til aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven svares 400 kr.

§ 40. For udmeldelse af vurderingsmænd svares ingen afgift.

§ 41. Reglerne i § 13, stk. 1, nr. 2, finder anvendelse på de i § 37 omhandlede afgifter.

Afsnit III a (Ophævet)

Afsnit IV

Afgifter for forskellige handlinger

Kapitel 7

Notarialforretninger

§ 42. For notarialforretninger svares 300 kr., jf. dog §§ 43 og 44.

§ 43. For notarens bekræftelse af, at en afskrift eller en kopi, der ikke er omfattet af § 48, er i overensstemmelse med det originale dokument, svares en afgift på 100 kr.

§ 44. For notarens medvirken ved udtrækning af værdipapirer, lodtrækning og lignende handlinger svares 500 kr. for hver påbegyndt time, selve forretningen varer.

§ 45. (Ophævet)

§ 46. Vedrører en notarialforretning flere personer, svares afgift som for et tilsvarende antal forretninger, medmindre forretningen foretages under ét på samme sted.

§ 47. (Ophævet)

Kapitel 8

Udskrifter, attester og forespørgsler

§ 48. For attester, afskrifter, udskrifter, fotokopier eller lignende, der udfærdiges af retten eller af Skibsregisteret, svares 175 kr. Samme afgift svares for bekræftelse af genparter i henhold til retsplejelovens § 39.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder også anvendelse på:

1) Udskrifter af pantefogedbogen.

2) Afskrifter, genparter og fotokopier eller lignende af indførsler i retsbøgerne, anklageskrifter, retsmødebegæringer og politirapporter, der udfærdiges af politiet.

§ 49. Afgiftsfri er attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der bestilles af:

1) En part i en sag til brug for denne, for så vidt sagen er afgiftsfri i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-6, § 12, stk. 2, § 51, stk. 1, eller § 55, nr. 1, eller parten er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1, § 51, stk. 2, eller § 55, nr. 2.

2) En rekvirent af en fogedforretning til brug for denne, når forretningen er afgiftsfri i medfør af § 20, nr. 1-6.

3) Sigtede eller tiltalte under en straffesag, hvor ret til at få udskrift særligt er hjemlet ham i retsplejeloven uden for bestemmelsen i nævnte lovs § 729 d eller er tillagt ham ved beslutning af retten eller dennes formand.

4) En bobestyrer til dennes brug ved behandlingen af et dødsbo.

Stk. 2. Uden afgift udfærdiges endvidere:

1) Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig i en borgerlig retssag.

2) Første udskrift til parterne af en retsafgørelse eller et retsforlig vedrørende borgerlige krav i en offentlig straffesag.

3) Første udskrift til rekvirenten af en notarialforretning.

4) Første domsudskrift til beskikket advokat eller beskikket forsvarer.

5) Attest om, hvorvidt dommen i en ægteskabssag er anket.

6) Første udskrift eller attest til en rekvirent af en fogedforretning, når rekvirenten i henhold til retsplejelovens § 492, stk. 2, ikke har givet møde under forretningen.

7) Straffeattester.

8) Fotokopier af salgsopstilling udfærdiget til brug ved tvangsauktion over fast ejendom.

9) Første attest i dødsboer, der ikke behandles ved bobestyrer.

§ 49 a. For elektroniske forespørgsler i tinglysningsregistrene betales 30 kr. pr. opslag ved ekstern terminaladgang eller ved anvendelse af den offentlige informationsserver (OIS), jf. dog stk. 3. Dog er opslag, der foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed fra brugerterminaler på tinglysningskontorerne, afgiftsfri. Endvidere er opslag vedrørende en fast ejendom, der foretages ved anvendelse af OIS af den, der er registreret som ejer af ejendommen i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR), afgiftsfri.

Stk. 2. For en fuldstændig udskrift af tinglysningsregistrene for én fast ejendom hos en ekstern bruger eller ved anvendelse af OIS betales 150 kr., jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Opslag og udskrift, der foretages af offentlige forvaltningsmyndigheder, er afgiftsfri, når disse foretages i ikkeerhvervsmæssigt øjemed.

Stk. 4. Afgiften efter stk. 1 og 2 opkræves månedsvis bagud, såfremt opslag eller udskrift foretages af personer eller virksomheder m.v., der har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang. Tilsvarende gælder for udskrifter, der rekvireres elektronisk, men attesteres af retten. Der er udpantningsret for afgiften.

Stk. 5. Afgiften for opslag eller udskrift, der foretages ved anvendelse af OIS af personer eller virksomheder m.v., der ikke har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang, opkræves af OIS, jf. § 7, stk. 3, i lov om bygnings- og boligregistrering.

§ 49 b. Afgiften ved et samlet udtræk på flere ejendomme, køretøjer eller personer beregnes efter § 49 a, stk. 1-3. For den del af et samlet udtræk, der overstiger 500 opslag, betales dog alene 15 kr. pr. opslag.

Stk. 2. For personer og virksomheder m.v., der har adgang til tinglysningsregistrene ved ekstern terminaladgang, finder § 49 a, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Afsnit V

Afgifter for appel

Kapitel 9

Anke

§ 50. For anke i den borgerlige retsplejes former svares afgift efter reglerne i afsnit I på grundlag af påstanden i ankesagen. § 2, stk. 6, finder ikke anvendelse.

Stk. 2. For anke til landsret udgør afgiften efter § 1 eller § 4 dog mindst 750 kr. For anke til Højesteret forhøjes afgiften med 50 pct., og afgiften efter § 1 eller § 4 udgør mindst 1.500 kr.

§ 51. For anke af de i § 12, stk. 1, nr. 1-6, omhandlede sager svares ingen afgift.

Stk. 2. Reglerne i § 13 finder tilsvarende anvendelse ved anke.

§ 52. Hjemvises en sag til ny behandling i tidligere instans, tilbagebetales ankeafgiften.

§ 53. (Ophævet)

Kapitel 10

Kære

§ 54. For kære til landsret svares 400 kr. og for kære til Højesteret 750 kr.

§ 55. Afgiftsfri er kære iværksat af:

1) Parter i en sag, der er fritaget for afgift i medfør af § 12, stk. 1, nr. 1-6.

2) Parter, der er fritaget for afgift i medfør af § 13, stk. 1.

3) Anklagemyndigheden og sigtede i offentlige straffesager.

4) Beskikkede forsvarere og advokater vedrørende spørgsmål om vederlag.

§ 56. (Ophævet)

§ 57. Omgør vedkommende ret eller myndighed den påkærede kendelse eller beslutning, skal den erlagte kæreafgift tilbagebetales. Får den kærende helt eller delvis medhold ved kæremålets afgørelse, skal kæreafgiften ligeledes tilbagebetales.

Kapitel 11

Ny foretagelse og ekstraordinær anke

§ 58. For behandling af andragende om ny foretagelse af en sag eller om ekstraordinær anke af en dom i medfør af retsplejelovens § 399, svares 1.500 kr. Afgift svares dog ikke, hvis parten har fri proces til at fremsætte andragende om genoptagelse. Afgiften tilbagebetales, såfremt andragendet tages til følge. For selve sagens fornyede foretagelse eller påanke svares ingen afgift.

Afsnit VI

Almindelige bestemmelser

Kapitel 12

Afgifternes beregning og indbetaling m.m.

§ 59. Afgifter, der beregnes som en procentdel, afrundes opefter til nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 10. Det samme gælder de i § 36, stk. 4, nævnte renter.

§ 60. Afgiftsberegningen foretages af den myndighed, som oppebærer afgiften.

Stk. 2. Selv om oppebørslen af afgiften er henlagt til anden myndighed, beregnes afgiften efter kapitel 5 af skifteretten og afgiften efter kapitel 10 af den myndighed, hvis afgørelse påkæres.

§ 61. Afgiftspligten indtræder, medmindre andet er bestemt, når der fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse.

Stk. 2. Medmindre andet er bestemt, påhviler afgiftspligten den, der fremsætter begæringen. Såfremt begæringen er fremsat i henhold til fuldmagt, hæfter tillige den befuldmægtigede for afgiften, såfremt denne kan beregnes ved begæringens fremsættelse. Afgiftspligten efter § 2 påhviler den, der har anlagt sagen, jf. dog § 7.

§ 62. Kan afgiften for en retshandling beregnes ved fremsættelsen af begæringen om retshandlingens foretagelse, kan afgiften kræves betalt samtidig med begæringens fremsættelse. Betales afgiften ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, betragtes begæringen som bortfaldet. I så fald bortfalder også afgiften.

Stk. 2. Kan afgiften ikke beregnes ved begæringens fremsættelse, betales afgiften efter påkrav, jf. dog § 35 og § 36, stk. 4. Der kan ved begæringens fremsættelse kræves sikkerhed for afgiftens betaling, medmindre retten af egen drift skal udføre retshandlingen. Bestemmelserne i stk. 1, 2.-4. pkt., finder herved tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales afgiften efter § 2 ikke efter påkrav, kan retten fastsætte en frist for afgiftens betaling. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, afvises sagen, jf. dog § 7. I så fald bortfalder afgiften efter § 2.

§ 63. Afgifterne efter denne lov tilfalder statskassen.

Kapitel 13

Klage over afgiftsberegningen

§ 64. Indsigelse fra en afgiftspligtig imod beregningen af en afgift sker ved klage til den afgiftsberegnende myndighed. Klage over beregning af afgift for udlæg på grundlag af udpantningsret indgives dog til fogedretten, selv om beregningen ikke er foretaget af denne. Klagen skal indgives senest 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

Stk. 2. Den myndighed, hvortil klage indgives, kan se bort fra overskridelser af klagefristen på indtil 6 måneder, når særlige omstændigheder gør overskridelsen undskyldelig.

Stk. 3. Tages klagen til følge, omgøres afgiftsberegningen i overensstemmelse hermed.

Stk. 4. Ændres afgiftsberegningen ikke i henhold til stk. 3, træffes afgørelsen, bortset fra de i stk. 7 nævnte tilfælde, ved kendelse. Afgørelse træffes af:

1) Retten, for så vidt angår klager, der indgives til denne.

2) Den ret, hvortil kære er sket, for så vidt angår beregning af kæreafgift foretaget af andre myndigheder end de ordinære domstole.

Stk. 5. Retten kan efter sit eget skøn af egen drift indhente oplysninger eller erklæringer fra klageren. Kendelsen kan stadfæste afgiftsberegningen eller ændre den til fordel eller til skade for den afgiftspligtige.

Stk. 6. Kendelsen kan inden to uger påkæres i den borgerlige retsplejes former. Bestemmelsen i stk. 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 7. Ændres politiets beregning af afgift for afskrift m.v. af indførsler i retsbøgerne m.v. ikke i henhold til stk. 3, afgøres klagen af justitsministeren. Det samme gælder, hvis Skibsregisterets beregning af afgift for udskrift m.m. af Skibsregisteret ikke ændres i henhold til stk. 3.

§§ 65- 65 a. (Ophævet)

§ 66. Den myndighed, der har beregnet en afgift, kan af egen drift ændre beregningen til fordel for den afgiftspligtige.

Stk. 2. Bortset fra de i § 64, stk. 5 og 6, omhandlede tilfælde kan efterbetaling af for lidt beregnet afgift ikke kræves, når der er forløbet 6 uger efter, at den afgiftspligtige har fået kundskab om beregningen.

Stk. 3. Efterbetaling kan dog kræves, hvor beregningen hviler på urigtige, ufuldstændige eller på anden måde vildledende oplysninger fra den afgiftspligtige eller hans befuldmægtigede. Ved klage over efterkrav finder reglerne i § 64 anvendelse.

Kapitel 14

Bestemmelser om lovens gennemførelse

§ 67. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler til lovens gennemførelse, herunder regler om, hvilke myndigheder der skal oppebære afgifterne, hvorledes berigtigelsen af afgifterne skal ske, og hvorledes kontrollen med afgifternes indgang skal foregå.

§ 68. Justitsministeren er endvidere under forudsætning af gensidighed bemyndiget til at frafalde afgift for bevisoptagelse, for så vidt begæringen fremkommer fra udenlandsk myndighed.

Stk. 2. I overenskomster med fremmede stater kan der optages bestemmelser om fritagelse for afgift efter denne lov.

Afsnit VII

Slutningsbestemmelser

Kapitel 15

§ 69. Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1969.

Stk. 2. (Udelades)

Stk. 3. Alle begunstigelser med hensyn til afgift for de i § 48 omhandlede attester, afskrifter, udskrifter, genparter, fotokopier eller lignende, der ikke er hjemlet i denne lov, bortfalder.

§§ 70-77. (Udelades)

§ 78. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 216 af 28. marts 2001 (Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.) 1)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001. (2. pkt. udelades)

Stk. 2. (Udelades)

 

Lov nr. 466 af 7. juni 2001 (Overførsel af landvæsensretternes sager til andre myndigheder) 2)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 17

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Stk. 2. Sager, som er indbragt for en landvæsensret inden lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler.

 

Lov nr. 1049 af 17. december 2002 (Ophævelse af automatisk regulering af visse betalingsbestemmelser og ændring af offentlige myndigheders betaling for tinglysningsoplysninger) 3)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

 

Lov nr. 215 af 31. marts 2004 (Offentlighed i retsplejen) 4)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Stk. 2-3. (Udelades)

 

Lov nr. 268 af 21. april 2004 (Adgang til udtræk af masseoplysninger og samkøring af registre) 5)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 6)

 

Lov nr. 450 af 9. juni 2004 (Forenklet inkassoproces) 7)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

 

Lov nr. 1436 af 22. december 2004 (Nedsættelse og omlægning af retsafgifterne i civile retssager) 8)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2005 og finder anvendelse i sager, der anlægges eller ankes efter lovens ikrafttræden.

 

Lov nr. 430 af 6. juni 2005 (Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer – samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet) 9)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 70

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. 10)

Stk. 2. Loven har virkning fra den 1. november 2005, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. (Udelades)

 

Lov nr. 552 af 24. juni 2005 (Ændringer som følge af kommunalreformen) 11)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 12

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

 

Lov nr. 553 af 24. juni 2005 om voldgift 12)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 40

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2005 og finder anvendelse på voldgift, der indledes efter lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2-5. (2. pkt. udelades)

Stk. 2-5. (Udelades)

 

Lov nr. 554 af 24. juni 2005 (Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces) 13)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 12

Stk. 1. (1. pkt. udelades). Lovens § 1, nr. 2-5, 7, 9, 12, 18 og 20-24, § 2, § 6, § 7, nr. 1 og 2, og §§ 8-11 træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2-5. (Udelades)

 

Lov nr. 1429 af 21. december 2005 (Etablering af landsdækkende bygnings- og boligregister, forbedring af datakvaliteten i bygnings- og boligregisteret og forbedret adgang til oplysninger i tingbogen m.v.) 14)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2006. (2. pkt. udelades)

Stk. 2-4. (Udelades)

 

Lov nr. 538 af 8. juni 2006 (Politi- og domstolsreform) 15)  indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser:

§ 105

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2-22 og § 106.

Stk. 2-22. (Udelades)

§ 106

(Udelades)

Justitsministeriet, den 8. september 2006

Lene Espersen

/Jens Røn

Officielle noter

1) Lovændringen vedrører § 17, stk. 1, nr. 4, og § 17 a, stk. 2, 3. pkt.

2) Lovændringen vedrører § 55 og § 64, stk. 1, 1. pkt.

3) Lovændringen vedrører § 49 a.

4) Lovændringen vedrører § 9, stk. 1, 2. pkt., § 48, stk. 2, nr. 2, § 49, stk. 1, nr. 3, og § 64, stk. 7, 1. pkt.

5) Lovændringen vedrører § 49 b.

6) Bekendtgjort i Lovtidende den 23. april 2004.

7) Lovændringen vedrører § 1, stk. 1 og 2, kapitel 2 a, § 16, stk. 2, § 17, stk. 2, og § 17 a, stk. 3.

8) Lovændringen vedrører §§ 1-5, § 10, § 11, nr. 4 og 5, § 15 a, stk. 3, 1. pkt., § 15 a, stk. 4, § 50, stk.1, 2. pkt., § 50, stk. 2, § 52, § 61, stk. 2, 3. pkt., og § 62, stk. 3.

9) Lovændringen vedrører § 63.

10) Bekendtgjort i Lovtidende den 7. juni 2005.

11) Lovændringen vedrører § 12, nr. 1.

12) Lovændringen vedrører § 14, stk. 1, 2. pkt.

13) Lovændringen vedrører § 1, stk. 3, 2. pkt., § 2, stk. 3, 2. pkt., § 13, stk. 1, nr. 2 og 3, § 20, nr. 3 og 4, § 49, stk. 1, nr. 2, og § 51, stk. 2.

14) Lovændringen vedrører § 49 a.

15) Lovændringen vedrører § 9 og § 64, stk. 4 og 5.