Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

 

 

Herved bekendtgøres lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 737 af 28. august 2002, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 1080 af 17. december 2002 og § 17 i lov nr. 418 af 10. juni 2003.

§ 1. Arbejdsformidlingen og kommunerne afholder efter bestemmelserne i denne lov udgifter til uddannelse af personer omfattet af stk. 2 på uddannelsesinstitutioner m.fl., der i henhold til Undervisningsministeriets lovgivning er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra Undervisningsministeriet eller amtskommunen.

Stk. 2. Loven gælder for uddannelse af personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og personer, der er under forrevalidering efter § 46, stk. 1, 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, og som modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialhjælp. Loven gælder dog ikke for specialundervisning for voksne i henhold til lov om specialundervisning for voksne.

Stk. 3. De uddannelsesinstitutioner m.fl., som loven gælder for, modtager uanset tilskudsbestemmelserne i Undervisningsministeriets lovgivning ikke aktivitetsafhængige tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet til uddannelse af de i stk. 2 nævnte personer.

§ 2. De uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, beregner og opkræver betalingen hos arbejdsformidlingen og kommunerne på grundlag af antal årselever og studenterårsværk under uddannelse efter denne lov efter de takster, der er fastsat i finansloven for de pågældende uddannelser i de pågældende år for de pågældende institutioner. Arbejdsformidlingen og kommunerne betaler efter takster inklusive tilskud til udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikkefradragsberettiget købsmoms), når betalingen vedrører uddannelser, der er opført på finansloven både efter takster inklusive tilskud til ikkefradragsberettiget købsmoms og efter takster eksklusive dette tilskud. Undervisningsministeriet yder kompensation for den del af institutionens ikkefradragsberettigede købsmoms, der ikke dækkes af betalingen fra arbejdsformidlingen og kommunerne. For institutioner under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, der modtager tilskud fra Undervisningsministeriet, betales efter takster eksklusive tilskud til ikkefradragsberettiget købsmoms.

Stk. 2. For uddannelsesinstitutioner, der finansieres af amtskommunen, beregner amtskommunen en takst pr. årselev på grundlag af de faktiske udgifter, der er forbundet med ordningen.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan efter aftale med beskæftigelsesministeren fastsætte regler om administration af ordningen, herunder om tilmelding, beregning og opkrævning af betaling samt om offentliggørelse af taksterne, jf. stk. 1 og 2.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om kompensationen for institutionernes udgifter til ikkefradragsberettinget købsmoms.

§ 3. Bestemmelserne i §§ 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse for de udgifter til skolepraktik, jf. § 19 b, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, som Arbejdsgivernes Elevrefusion afholder efter § 13 i lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion.

§ 4. Ved tilmelding og ophør af uddannelsesforløbet skal arbejdsformidlingen eller opholdskommunen udfylde en blanket for uddannelsessøgende efter denne lov og aflevere den til uddannelsesinstitutionen. Arbejdsformidlingen og kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at tilmelding som uddannelsessøgende efter denne lov finder sted. Undervisningsministeren fastsætter efter aftale med beskæftigelsesministeren nærmere regler om indholdet af blanketten, herunder at den aktiveredes personnummer skal oplyses.

§ 5. De i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner m.fl., der modtager tilskud eller bevillinger fra Undervisningsministeriet, indberetter oplysninger om årselever og studenterårsværk opgjort på grundlag af antallet af elever og studerende, for hvilke der ikke ydes tilskud eller bevilling, jf. § 1, stk. 3, til Undervisningsministeriet til brug for kontrol af tilskudsbetingelser og beregning af tilskud på enkelte områder og til brug for statistik. Denne indberetning skal ske samtidig med indberetningen af øvrige årselever og studenterårsværk på uddannelsen til Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter regler om indholdet af indberetningen og om fremgangsmåden ved indberetningen for den enkelte uddannelsesinstitution under Undervisningsministeriet.

§ 6. For selvejende institutioner under Undervisningsministeriet attesterer institutionernes revision indberetningens rigtighed efter regler fastsat af Undervisningsministeriet.

§ 7. Kommunalbestyrelsen og uddannelsesinstitutionerne har pligt til at give Undervisningsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og amtskommunerne alle oplysninger, der er nødvendige for administrationen af ordningen.

§ 7 a. Bestemmelserne om amtskommuner i denne lov gælder tilsvarende for Bornholms, Frederiksberg og Københavns Kommuner.

§ 7 b. Vedkommende minister kan bestemme, at loven også gælder for uddannelse som led i visse tilbud til personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og uddannelse til personer, der er under forrevalidering efter § 46, stk. 1, 3. pkt., i lov om aktiv socialpolitik, og som modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialhjælp på uddannelsesinstitutioner m.fl., der er berettigede til at modtage tilskud eller bevilling fra vedkommende ministerium til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Vedkommende minister varetager administrationen af ordningen og har i den forbindelse samme beføjelser, som undervisningsministeren har i henhold til loven.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 9. (Udeladt).

§ 10. (Udeladt).

§ 11. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 1320 af 20. december 2000 om ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., hvorved § 1 fik en ændret affattelse, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

  Loven træder i kraft den 1. januar 2001.

 

Ved § 6 i lov nr. 149 af 25. marts 2002 blev §§ 1, 2 og 5 nyaffattet, §§ 4 og 7 ændret, §§ 7 a og 7 b indsat og § 8, stk. 2-5, ophævet. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse m.m.:

§ 10

 

Stk. 1. § 6 træder i kraft den 1. januar 2003, med virkning for samtlige uddannelsesaktiviteter efter denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For daghøjskoler træder § 6, nr. 2-7 1) , i kraft den 1. juli 2002 med virkning for uddannelsesaktiviteter fra denne dato.

 

Ved § 68 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 blev § 7 a ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 78

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 3 i lov 1080 af 17. december 2002 blev § 2 ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 11

 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog (udeladt).

Stk. 2. (Udeladt).

 

Ved § 17 i lov nr. 418 af 10. juni 2003 blev lovens titel ændret, § 1 nyaffattet, § 2, stk. 1, og §§ 4, 5 og 7 b ændret. Loven indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 24

 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2003.

Stk. 2. (Udeladt).

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsministeriet, den 28. august 2003

Ulla Tørnæs

/Kirsten H. Petersen

Officielle noter

1) Dvs. samtlige ændringer bortset fra ændringen af lovens titel