Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere
forberedelseseksamen

(Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

 

I medfør af §§ 4, stk. 1, 15, stk. 2, og 22, stk. 1, i lov om gymnasiet m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 8. oktober 2003, og §§ 7, stk. 1, 26, stk. 2, og 33, stk. 1, i lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 179 af 15. marts 2002, med senere ændringer og af § 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om afholdelse af prøver og eksaminer i udlandet fastsættes:

Kapitel 1

Overordnede regler om eksamen

§ 1. Undervisningsministeriet tilrettelægger og fører tilsyn med studentereksamen og højere forberedelseseksamen (hf).

Stk. 2. Ministeriet kan fastsætte nærmere retningslinjer om eksamensfrister, indsendelse og godkendelse af læsepensa og eksamensopgivelser, offentliggørelse af eksamensplan, opbevaring og forsendelse af eksamensopgaver, frister for bedømmelse, indberetning af tilladelser og dispensationer, den praktiske tilrettelæggelse af mundtlige prøver ved sygeeksamen samt indberetning om øvrige forhold i forbindelse med eksamen.

§ 2. Rektor/forstander er over for ministeriet ansvarlig for, at eksamen på skolen/kurset afholdes efter de gældende regler, jf. dog § 35, stk. 3.

Stk. 2. Rektor/forstander skal være til stede på skolen/kurset under eksamen, men kan dog i fornødent omfang bemyndige andre til på sine vegne at varetage funktionerne i forbindelse med eksamen.

Stk. 3. En institution, der tilbyder undervisning i et gymnasie- eller hf-fag, kan kun afholde eksamen i de(t) pågældende fag, hvis den pågældende undervisning er rettidigt indberettet til ministeriet.

§ 3. Ordinær eksamen afholdes i maj-juni måned (den ordinære sommereksamenstermin) og på visse skoler/kurser i december-januar måned (den ordinære vintereksamenstermin). Desuden kan der afholdes mundtlig eksamen på andre tidspunkter af året. Ministeriet fastsætter eventuelle frister i forbindelse hermed.

Stk. 2. Sygeeksamen for sommereksamen afholdes i august-september måned, for vintereksamen i januar-februar måned, jf. i øvrigt § 49.

§ 3 a. Rektor/forstander kan undtagelsesvis afholde prøver på en dansk repræsentation i udlandet, når eksaminanden og vedkommende repræsentation er indforstået hermed, og når det er begrundet i, at eksaminanden af praktiske eller økonomiske grunde ikke kan deltage i skolens eller kursets prøver i Danmark. Afholdelse af danske prøver i udlandet skal finde sted efter bekendtgørelsens regler i øvrigt.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan godkende, at institutionen afholder prøver i udlandet andre steder end på repræsentationer, hvis dette kan ske på samme betingelser som i Danmark, og eksaminanden samtykker heri.

Stk. 3. Rektor/forstander kan bestemme, at en mundtlig prøve kan afholdes som en videokonference. Rektor/forstander udpeger eller godkender en tilsynsførende, der skal være hos eksaminanden under prøven. Eksaminator og censor kan opholde sig andre steder, men skal eksaminere og give karakterer efter reglerne i bekendtgørelsen i øvrigt.

§ 3 b. Skolen eller kurset afholder de særlige udgifter, der er forbundet med prøvernes afholdelse i udlandet.

Stk. 2. Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten finder anvendelse ved afholdelse af prøver på danske repræsentationer i udlandet.

Stk. 3. Rektor/forstander kan lade eksaminanden helt eller delvist betale de særlige udgifter, som skolen eller kurset har afholdt i forbindelse med prøvens afholdelse. Det er en betingelse, at eksaminanden forud skriftligt har erklæret sig villig til at betale de pågældende udgifter på grundlag af et af skolen eller kurset meddelt skøn over beløbets forventede størrelse. Rektor/forstander kan betinge prøvens afholdelse af, at beløbet forudbetales.

Kapitel 2

Læsepensum og eksamensopgivelser

§ 4. Eksamensopgivelserne skal alsidigt repræsentere læsepensum i faget. Der kan på et undervisningshold være særskilte læsepensa og eksamensopgivelser for individuelle eksaminander eller grupper heraf.

Stk. 2. Eksamensopgivelserne vælges af læreren efter høring af eleverne/kursisterne, jf. dog § 9.

§ 5. Rektor/forstander indsender læsepensa og eksamensopgivelser til godkendelse i Undervisningsministeriet inden den 15. marts (sommereksamen), henholdsvis den 25. oktober (vintereksamen). Kopi af læsepensa og eksamensopgivelser udleveres til eleverne/kursisterne umiddelbart efter indsendelsen. I de tilfælde, hvor der efter indsendelsen foretages ændringer i læsepensa eller eksamensopgivelser, skal ændringen senest den 15. april , henholdsvis den 15. november , indsendes til godkendelse i ministeriet. Eleverne/kursisterne orienteres tilsvarende ved kopi af de ændrede pensa, henholdsvis opgivelser.

Stk. 2. Rektor/forstander sender læsepensa og eksamensopgivelser til censorerne efter ministeriets bestemmelse. I fag, hvor censor vælger ekstemporaltekster, skal der ved mellem- og højniveaufag og tilvalgsfag medsendes læsepensum for henholdsvis obligatorisk niveau og fællesfag for eleverne/kursisterne på det enkelte hold.

Stk. 3. Kopi af læsepensa og eksamensopgivelser skal opbevares på skolen/kurset i 3 år.

Kapitel 3

Eksamenstilmelding

§ 6. Elever/kursister/studerende betragtes som tilmeldt eksamen/prøve i de fag, hvori de følger undervisning eller er tilmeldt til at udarbejde den større skriftlige opgave.

Stk. 2. Prøve aflægges i den førstkommende eksamenstermin, efter at undervisningen i faget er afsluttet, jf. dog stk. 4. Aflægges prøve senere, er eksamensopgivelserne identiske med eksamensopgivelserne for selvstuderende, jf. § 9, medmindre prøven aflægges efter § 8, stk. 2, eller efter reglerne om sygeeksamen, jf. §§ 45-49.

Stk. 3. En enkeltfagsstuderende eller selvstuderende kan framelde sig eksamen/den enkelte prøve senest den 15. april , henholdsvis den 15. november . Fra Framelding i forbindelse med den større skriftlige opgave skal ske senest 14 dage inden opgaveugens start. Senere framelding medfører, at den pågældende prøve tæller med som en af de to mulige prøver, jf. § 7.

Stk. 4. En elev/kursist/studerende, der følger undervisning eller har tilmeldt sig eksamen i flere fag, der har skriftlig prøve på samme dag, jf. bilag 4, aflægger skriftlig prøve i det ene fag efter eget valg i den ordinære termin og skriftlig prøve i det eller de øvrige fag ved den tilhørende sygeeksamen.

Stk. 5. For eksaminander, som af anden grund end sygdom udebliver fra eller ikke påbegynder en prøve, jf. § 14, hvortil de er tilmeldt, tæller den pågældende prøve med som en af de to mulige prøver, jf. § 7. Eksaminanderne har ved en eventuel ny prøve opgivelser svarende til selvstuderende, medmindre de på ny har fulgt undervisningen og overholdt mødepligtsbestemmelserne i det pågældende fag.

§ 7. En elev/kursist/studerende kan højst aflægge samme prøve to gange og kan ikke i samme eksamenstermin aflægge samme prøve flere gange. I fag, der ikke udtrækkes til prøve, tæller en overført årskarakter i denne forbindelse som en prøve.

Stk. 2. En elev/kursist/studerende kan, indtil bevis for en samlet eksamen er udstedt, benytte sig af muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg og få prøvekarakteren med på eksamensbeviset. Dette gælder dog ikke, hvis en prøvekarakter fremkommer ved sammenlægning af karaktererne ved prøverne på obligatorisk og højt niveau, jf. § 52, stk. 4 og 5. Hvis der er både skriftlig og mundtlig prøve i et fag, kan den studerende aflægge den nye skriftlige, henholdsvis mundtlige prøve hver for sig.

Stk. 3. For en elev/kursist, der, jf. stk. 2, benytter sig af adgangen til 2. prøveforsøg, er eksamensopgivelserne identiske med de eksamensopgivelser, der ville have været gældende, hvis den pågældende var overført til særlige vilkår ved 1. prøveforsøg. En sådan elev/kursist har ikke krav på faglig vejledning, betaler ikke gebyr og kan kun aflægge 2. prøveforsøg ved egen institution. Rektor/forstander udpeger en eventuel eksaminator ved den pågældende prøve.

§ 8. For elever/kursister, der følger undervisningen på ny (går et klassetrin om), kan karakterer fra de to forløb indgå i beviset for den samlede eksamen. En prøvekarakter i et fag i form af en overført årskarakter kan dog ikke kombineres med en årskarakter i samme fag fra et andet forløb.

Stk. 2. Hvis elever/kursister, der har forladt studentereksamensforløbet uden at fuldføre studentereksamen, ønsker at aflægge en studentereksamen efter reglerne for studentereksamensforløbet, er det en forudsætning, at de på ny optages i gymnasiet/på et studenterkursus og gennemfører det klassetrin, som de var på, da de forlod studentereksamensforløbet.

Selvstuderende

§ 9. Selvstuderende, herunder elever/kursister, der er bortvist fra skolen/kurset, tilmelder sig senest den 1. februar , henholdsvis den 1. september , på den skole/det kursus, hvor prøven ønskes aflagt, jf. dog stk. 2-4. Tilmelding til at skrive den større skriftlige opgave skal ske senest den 1. september . Senest den 1. marts , henholdsvis den 1. oktober , skal den selvstuderende aflevere sine eksamensopgivelser. Eventuelle korrektioner af eksamensopgivelserne som forudsætning for godkendelsen påhviler den selvstuderende. Eksamensopgivelserne indsendes af rektor/forstander til ministeriet til godkendelse, medmindre de svarer til læsepensum for et af skolens/kursets aktuelle hold.

Stk. 2. Selvstuderende kan af skolen/kurset henvises til en anden institution, så vidt muligt inden for samme amtskommune, hvor der afholdes prøve i det ønskede fag på det pågældende niveau, hvis

1)   der ikke afholdes prøve i det pågældende fag på skolen/kurset, eller

2)   der i forvejen ved skolen/kurset er tilmeldt et antal selvstuderende, som udgør mere end 10 procent af skolens/kursets samlede antal elever/kursister, eller

3)   mere end 25 procent af skolens/kursets elever/kursister er tilmeldt prøven i det pågældende fag.

Stk. 3. Rektor/forstander kan, hvor der foreligger ganske særlige forhold, dispensere fra fristerne i stk.1.

Stk. 4. For elever/kursister, der bortvises fra undervisningen efter 1. februar, fastsætter rektor/forstander en frist for tilmelding til eksamen og aflevering af eksamensopgivelser.

Stk. 5. Elever/kursister, hvis årskaraktergennemsnit til studentereksamen ligger under bestågrænsen, jf. § 53, stk. 1, kan, uanset om de får tilladelse til at følge undervisningen på ny, vælge at gennemføre de skriftlige prøver og de mundtlige prøver i de fag, der af ministeriet er udtrukket til prøve. Ønsker sådanne elever/kursister i stedet at aflægge en enkeltfagsstudentereksamen som selvstuderende, fastsætter rektor en frist for eksamenstilmelding og aflevering af eksamensopgivelser.

Kapitel 4

Fælles regler for skriftlige og mundtlige prøver samt den større skriftlige opgave

§ 10. Eksamensplanen udarbejdes af ministeriet, for så vidt angår den mundtlige eksamen i samarbejde med rektor/forstander. Der planlægges højst én mundtlig prøve om dagen for den enkelte eksaminand.

Stk. 2. Eksamensplanen for mundtlig eksamen udsendes af ministeriet.

Stk. 3. Efter eksamensperiodens start må undervisning, herunder spørgetimer, ikke finde sted i 3.g, 2. hf og II kursusklasse . I eksamensplanen angives det, hvilke særlige faglige aktiviteter der kan finde sted efter undervisningens ophør i disse klasser og hold.

Stk. 4. Rektor/forstander sikrer, at den enkelte elev/kursist i eksamensperioden har den fornødne adgang til de undervisningsmidler, som er stillet til rådighed af skolen/kurset i forbindelse med undervisningen, og som indgår i eksamensopgivelserne.

§ 11. Rektor/forstander skal sørge for, at eleverne/kursisterne, henholdsvis de studerende, i god tid inden eksamensperiodens start skriftligt orienteres om tidspunkterne for prøverne og om reglerne for eksamen samt om følgerne af ikke at overholde disse. Eleverne/kursisterne, henholdsvis de studerende, skal endvidere skriftligt orienteres om de gældende klageregler. Tilsvarende skal rektor/forstander i god tid inden afviklingen af den større skriftlige opgave sørge for orientering om reglerne herom.

§ 12. Ministeriet beskikker censorerne og pålægger dem censoropgaver. En lærer må ikke fungere som censor på en institution, hvor vedkommende selv underviser.

Stk. 2. Ministeriet beskikker censorer blandt de lærere, der har undervisningskompetence i et fag i gymnasiet og ved kursus til højere forberedelseseksamen. Det er desuden en forudsætning,

1)   at læreren i det pågældende fag har gennemført et fuldt undervisningsforløb, der fører frem til en prøve, samt

2)   at læreren har eksamineret til studentereksamen eller højere forberedelseseksamen i faget.

Stk. 3. Ministeriet kan beskikke andre end de af stk. 2 omfattede som censorer.

Stk. 4. Censor skal

1)   påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag,

2)   medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler,

3)   medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse.

Stk. 5. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 4 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning, afgiver censor indberetning herom til Undervisningsministeriet med kopi til rektor/forstander. Censor afgiver desuden på anmodning fra ministeriet indberetning om eksamensafvikling og eksamensresultater.

Stk. 6. Opgavebesvarelserne ved de skriftlige prøver bedømmes af to censorer. Ved mundtlige prøver og ved bedømmelsen af besvarelser af den større skriftlige opgave medvirker faglæreren/vejlederen og én censor.

Stk. 7. Censor skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

§ 13. Ministeriet udpeger opmænd for de enkelte fag til at foretage bedømmelsen af besvarelser af den større skriftlige opgave i tilfælde, hvor faglærer/vejleder og censor ikke er nået til enighed, jf. § 50, stk. 2, nr. 3.

Stk.2. For opmænd gælder § 12, stk. 1-5 og 7, tilsvarende.

§ 14. En skriftlig prøve er begyndt, når fordelingen af opgaverne er påbegyndt, jf. § 20, stk. 1. En mundtlig prøve er begyndt, når eksaminanden har trukket eksamensspørgsmålet, jf. § 33. Udarbejdelsen af besvarelsen af den større skriftlige opgave er begyndt, når opgavetitlen er udleveret til eksaminanden. Starttidspunktet for den større skriftlige opgaveuge for skolen/kurset som helhed fastsættes inden for det af ministeriet fastsatte tidsrum af rektor/forstander.

Stk. 2. Rektor/forstander kan dog acceptere en for sent afleveret besvarelse af den større skriftlige opgave, hvis der foreligger særlige forhold, og hvis forsinkelsen er rimeligt begrundet.

§ 15. Lyd- eller billedoptagelse i eksaminations- og forberedelseslokalerne er ikke tilladt ved de skriftlige og mundtlige prøver.

Stk. 2. De mundtlige prøver er offentlige, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Rektor/forstander kan ved de mundtlige prøver begrænse adgangen til eksamenslokalerne af pladsmæssige grunde, og enkeltpersoner kan nægtes adgang eller bortvises, hvis dette findes nødvendigt for at sikre den fornødne ro og orden i forbindelse med eksamen. Rektor/forstander kan endvidere fravige bestemmelsen i stk. 2, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder hvor hensynet til eksaminanden taler derfor.

§ 15 a. Ved prøverne og den større skriftlige opgave, herunder ved forberedelsen i forbindelse med en mundtlig prøve, må eksaminanderne benytte hjælpemidler, herunder computer, og materialer efter eget valg, jf. dog stk. 2 og 3. Yderligere begrænsninger kan være fastsat i reglerne om de enkelte fag. Der henvises endvidere til bilag 1 og 3.

Stk. 2. Eksaminanderne må ikke til en prøve medbringe eller anvende mekaniske eller elektroniske hjælpemidler og lignende, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre.

Stk. 3. Elektroniske hjælpemidler, der benyttes ved prøverne, må ikke kunne udføre abstrakt algebraisk symbolmanipulation.

§ 15 b. Under prøverne må eksaminanderne ikke skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp. Rektor/forstander drager omsorg for, at eksaminanderne under en prøve, herunder under forberedelsestiden til en mundtlig prøve, ikke uretmæssigt kan kommunikere med andre.

Stk. 2. Eksaminanderne må ikke låne hjælpemidler af hinanden under en prøve.

Stk. 3. En eksaminand, som ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller i et utvivlsomt forsøg herpå, jf. stk. 1 eller 2, eller som ved en prøve har medbragt ikke-tilladte hjælpemidler, skal af rektor/forstander bortvises fra den pågældende prøve. Den pågældende eksaminand skal aflægge ny prøve i den næste ordinære eksamenstermin, hvor der er eksamen i faget på skolen.

Stk. 4. Hvis der efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig hjælp eller har ydet hjælp, jf. stk. 1 eller 2, indberettes dette til rektor/forstander. Rektor/forstander indkalder eksaminanden til en samtale med henblik på oplysning af sagen. Hvis eksaminanden er undergivet forældremyndighed, skal forældremyndighedens indehaver(e) underrettes med henblik på eventuel deltagelse i samtalen. Hvis formodningen bekræftes gennem samtalen, træffer rektor/forstander afgørelse om annullering af prøven og om, at eksaminanden skal aflægge den pågældende prøve på ny ved den næste ordinære eksamenstermin, hvor der er eksamen i faget på skolen.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 4 finder tilsvarende anvendelse, hvis der i forbindelse med bedømmelsen eller senere opstår formodning om, at en eksaminand ikke selv har udarbejdet besvarelsen af den større skriftlige opgave, eller at væsentlige dele af besvarelsen er afskrift fra eller omskrivning af ikke angivne kilder, herunder eksaminandens egne tidligere bedømte skriftlige arbejder. Den nye opgave skal stilles inden for samme fag, og eleven skal i samråd med læreren vælge et nyt område.

Stk. 6. Fristerne i § 74 finder tilsvarende anvendelse ved annullering af prøver eller opgaver i henhold til stk. 4 og 5.

§ 15 c. Henvises en eksaminand til at aflægge prøve, henholdsvis skrive en ny større skriftlig opgave, ved den næste ordinære eksamenstermin, jf. § 15 b, stk. 3-5, bortfalder en eventuel karakter for den første prøve, henholdsvis for den større skriftlige opgave. Den første prøve, henholdsvis større skriftlige opgave, tæller som et af de 2 prøveforsøg, jf. § 7, stk. 2. En ny mundtlig prøve aflægges som 2. prøveforsøg, jf. § 7, stk. 3.

Stk. 2. Eksaminander, der jf. § 15 b, stk. 3, er henvist til at aflægge prøve i næste ordinære eksamenstermin, kan fortsætte uddannelsen på næste klassetrin i det følgende skoleår. Rektor kan dog tillade eleven at gå året om.

Stk. 3. Rektor/forstander kan bortvise elever fra skolen, hvis de for anden gang overtræder bestemmelserne i §§ 15 b eller c.

Kapitel 5

De skriftlige prøver

§ 16. Ministeriet stiller opgaverne til de skriftlige prøver. Om forudsætningerne for de skriftlige opgaver henvises til bilag 1. Forslag til opgaverne udarbejdes af opgavekommissioner, der nedsættes af ministeriet.

§ 17. Ministeriet fastsætter tidspunkterne for de skriftlige prøver. De praktiske foranstaltninger i forbindelse med prøvernes afvikling og censuren følger ministeriets retningslinjer herom. For den enkelte eksaminand afholdes højst én skriftlig prøve om dagen.

Stk. 2. Ministeriet fremsender eksamensopgaverne til skolerne/kurserne inden en uge, før den skriftlige eksamensperiode starter. Ved modtagelsen af eksamensopgaverne skal rektor/forstander straks kontrollere, at det på de enkelte opgavekuverter anførte indhold svarer til skolens/kursets opgavebestilling. Det kontrolleres, at der er opgaver i de fag og på de niveauer, hvortil der er tilmeldt eksaminander.

Stk. 3. Opgavekuverterne skal indtil prøvedagen opbevares på betryggende vis

Stk. 4. Rektor/forstander sikrer, at eksamen gennemføres under betryggende forhold, herunder at eksamenslokalerne er hensigtsmæssigt indrettet til formålet. Eksaminanderne anbringes således, at ingen kan nå hinanden ved samtidig at række en arm ud. Tasker, poser, overtøj og lignende må ikke under prøven opbevares umiddelbart op ad prøvebordene. Ved prøver i musik anbringes eksaminanderne enten i hvert sit lokale med et tasteinstrument (keyboard) eller, hvis flere eksaminander anbringes i samme lokale med el-klaverer med høretelefoner, da på en sådan måde, at eksaminanderne ikke kan se hinandens tastatur eller på nogen måde meddele sig til hinanden.

Stk. 5. Kun eksaminanderne, de tilsynsførende og rektor/forstander må være til stede i eksamenslokalet under prøven, jf. dog § 43, stk. 1, nr. 2.

§ 18. Rektor/forstander udpeger de tilsynsførende ved de skriftlige prøver. Ingen lærer eller vejleder må føre tilsyn med eksaminander, som læreren/vejlederen selv underviser, henholdsvis vejleder, i det pågældende fag.

Stk. 2. Antallet af tilsynsførende i faget musik fastsættes af rektor/forstander. I øvrige fag skal antallet af tilsynsførende i hvert eksamenslokale være 2 for de første 20 eksaminander i lokalet samt 1 pr. yderligere påbegyndte 20 eksaminander.

Stk. 3. Rektor/forstander skal sikre, at de tilsynsførende før prøvens begyndelse er orienteret om de generelle regler for afvikling af de skriftlige prøver og om de eventuelle specielle regler for den skriftlige prøve i det pågældende fag.

§ 19. Eksamenslokalet åbnes senest 10 minutter før prøvens begyndelse. Samtlige tilsynsførende skal være til stede i lokalet fra åbningstidspunktet.

Stk. 2. Før prøvens begyndelse uddeles besvarelsesark, herunder eventuelle hjælpeark, der skal være forsynet med oplysningsrubrik til skolens/kursets navn, eksaminandens navn, nummer og hold, for selvstuderende CPR-nummer eller fødselsdato, og fag samt felter til at anføre ark-nr., det samlede antal ark og den tilsynsførendes signatur.

Stk. 3. Opgavebesvarelsen må, bortset fra tilfælde hvor opgaverne indeholder et bilag til brug ved udarbejdelse af besvarelsen, kun skrives på de i stk. 1 nævnte besvarelsesark, jf. dog bilag 3.

§ 20. Rektor/forstander har ansvaret for fordelingen af opgaverne til de skriftlige prøver.

Stk. 2. Hvis der opstår formodning om, at der kan være fejl i opgaverne som fx trykfejl, mangler, meningsforstyrrende fejl eller lignende, skal de tilsynsførende tilkalde rektor/forstander, så ministeriet eventuelt kan kontaktes. De tilsynsførende må ikke give eksaminanderne nogen oplysning vedrørende forståelsen af eller løsningen på opgaverne.

Stk. 3. Alle eksemplarer af opgaverne og besvarelserne skal blive i eksamenslokalet, indtil prøvetiden er udløbet, jf. dog § 25, stk. 4.

§ 21. Kommer en eksaminand for sent til en prøve, betragtes eksaminanden som udeblevet, jf. § 6, stk. 5, og eksaminanden har ikke ret til at deltage i prøven. Rektor/forstander kan dog tillade eksaminanden at deltage i den resterende del af prøvetiden, hvis rektor/forstander anser det for udelukket, at den pågældende kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet.

§ 22. (Ophævet)

§ 23. Når en eksaminand ønsker at aflevere sin besvarelse, skal det ske til en tilsynsførende. Eksaminanden må først forlade sin plads, når den tilsynsførende har kvitteret for modtagelsen af opgavebesvarelsen. Eksaminanden afgør selv, hvilke ark der indgår i besvarelsen, som afleveres til bedømmelse. Eksaminanden nummererer disse ark, og det samlede antal ark angives på hvert ark. Den tilsynsførende skal sikre sig, at alle rubrikker på besvarelsesarkene er korrekt udfyldt. Den tilsynsførende attesterer ved sin signatur, at besvarelsen er endeligt afleveret til bedømmelse, at antallet af ark svarer til det i felterne anførte, samt at det er kontrolleret, at arkene er fortløbende nummererede. Ikke-afleverede besvarelsesark forbliver i lokalet, til prøven er afsluttet.

Stk. 2. Hvis en eksaminand forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret. § 6, stk. 5, gælder tilsvarende.

§ 24. I det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen eksaminand forlade sin plads.

Stk. 2. Ved udløbet af den tid, der er afsat til prøven, tilkendegiver de tilsynsførende, at prøven er afsluttet. Eksaminanderne skal blive siddende og må ikke kommunikere med hinanden, før alle besvarelser er afleveret.

Stk. 3. Når prøvetiden er udløbet, og besvarelserne er indsamlet, kontrollerer de tilsynsførende, at alle besvarelser er afleveret. Besvarelserne bringes derpå straks til skolens/kursets kontor.

Stk. 4. Skolen/kurset ordner besvarelserne holdvis i alfabetisk rækkefølge, svarende til karakterlisten.

Stk. 5. Eksaminander, der afleverer deres opgavebesvarelse ved prøvetidens udløb, kan tage opgaven og de af deres besvarelsesark, der ikke er afleveret til bedømmelse, jf. § 23, med ud af eksamenslokalet. Eksaminander, der har afleveret tidligere, kan umiddelbart efter prøvens afslutning afhente et eksemplar af opgaven samt de af deres besvarelsesark, der ikke er afleveret til bedømmelse.

§ 25. Den skriftlige prøve i musik afholdes i tidsrummet kl. 13.00 - 18.00.

Stk. 2. Rektor/forstander kan bestemme, at en del af eksaminanderne på et hold skal aflægge prøven i musik i tidsrummet kl. 08.00 - 13.00. Eksaminander, der afvikler prøven som 1. hold, må ikke aflevere deres besvarelse og forlade prøvelokalet før prøvetidens udløb.

Stk. 3. Eksaminander, der skal aflægge prøve som 2. hold, skal være under tilsyn på skolen/kurset, fra de møder og indtil prøvens begyndelse. Rektor/forstander skal sikre, at der ikke udveksles oplysninger mellem de to hold, og at der ikke fra 1. hold er efterladt notater og lignende i prøvelokalet.

Stk. 4. Hvor prøven er opdelt i to hold, jf. stk. 2, skal de ikke-udleverede eksemplarer af opgaven opbevares i boks mellem kl. 08.00 og 13.00. De eksemplarer af opgaven, der er benyttet i forbindelse med 1. hold, skal indsamles og opbevares sammen med besvarelserne i boks indtil kl. 18.00.

§ 26. Rektor/forstander sikrer, at alle opgavebesvarelser ved de skriftlige prøver opbevares forsvarligt, og at besvarelserne på prøvedagen sendes anbefalet til den af de to beskikkede censorer, der er anført som 1. censor. Såfremt afsendelse på prøvedagen ikke er mulig, fx ved delt prøve i musik, vedlægges besvarelserne en bemærkning herom. For hvert hold pakkes opgavebesvarelserne, karakterlisten og et eksemplar af opgaven i et solidt chartek, som lukkes og forsegles. Opgavetypen og besvarelsernes antal skrives uden på chartekket. Tilsvarende gælder for fremsendelsen fra 1. censor til 2. censor. Ministeriet kan fastsætte nærmere anvisninger herom. Censorerne bedømmer besvarelserne og videregiver dem til ministeriet, som sender dem til skolen/kurset.

Stk. 2. For den enkelte eksaminand bedømmes kun én besvarelse af en opgave. Der bedømmes ligeledes kun én besvarelse af eventuelle alternative opgaver eller delspørgsmål. Hvis der er afleveret mere end én besvarelse af en opgave henholdsvis en alternativ opgave/et delspørgsmål, bedømmes kun den besvarelse, der står først, henholdsvis har det laveste sidenummer.

Stk. 3. Straks efter modtagelsen af de censurerede besvarelser giver rektor/forstander besvarelserne og karakterlisten til faglæreren til gennemsyn. Eksaminanderne orienteres om karaktererne med forbehold for eventuelle ændringer, jf. stk. 4.

Stk. 4. Senest 2 hverdage efter at have modtaget besvarelserne og karakterlisten, dog inden ugedagen efter, at skolen har modtaget besvarelserne retur, kan faglæreren gennem rektor/forstander rette skriftlig henvendelse til censorerne om konstaterede fejl eller om at få en bedømmelse taget op til revision. Henvendelsen skal indeholde en begrundelse for hver enkelt besvarelse, der ønskes taget op til revision. Censorerne træffer i fællesskab beslutning om afvisning af henvendelsen eller om korrektion af karakterer som følge af påviste fejl, henholdsvis om forhøjelse af karakterer som følge af henvendelsen om at få en bedømmelse taget op til revision. Censorernes beslutning meddeles skriftligt til rektor/forstander, der meddeler eksaminanden den endelige karakter.

Stk. 5. De originale opgavebesvarelser må ikke forsynes med noter eller tegn.

Stk. 6. De originale opgavebesvarelser udleveres efter ønske til de pågældende eksaminander, når klagefristen, jf. § 67, stk.1, er udløbet. Besvarelser, der ikke er udleveret, kan tilintetgøres efter 1 år.

Kapitel 6

De mundtlige prøver

§ 27. Klassens/holdets lærer, henholdsvis den lærer, der er ansvarlig for den enkelte elevs/kursists undervisning, er eksaminator ved den mundtlige prøve, jf. dog stk. 2 og § 7, stk. 3. For selvstuderende udpeger rektor/forstander eksaminator.

Stk. 2. Rektor/forstander kan fravige reglen i stk. 1, hvor der foreligger ganske særlige omstændigheder, herunder lærerens forfald på grund af sygdom.

§ 28. Eksaminator udarbejder eksamensspørgsmålene, der alsidigt skal dække eksamensopgivelserne. Antallet af forskellige eksamensspørgsmål skal mindst svare til antallet af eksaminander plus 2, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag.

Stk. 2. Eksaminanderne må ikke gøres bekendt med eksamensspørgsmålenes ordlyd eller antallet af spørgsmål, hverken samlet eller i de enkelte dele af eksamensopgivelserne.

Stk. 3. Eksamensspørgsmålene fremsendes af eksaminator gennem rektor/forstander, så de kan være censor i hænde senest 3 dage før prøvedagen, idet søn- og helligdage ikke medregnes. Bilag medsendes i fornødent omfang.

Stk. 4. Censor kan - så vidt muligt senest dagen før prøvedagen - henstille til eksaminator, at enkelte nærmere angivne spørgsmål udskydes, ændres eller tilføjes. Eksaminator og censor skal i fællesskab sikre, at bestemmelsen i stk. 1 fortsat overholdes. Følges henstillingen ikke, indberetter censor sagen til ministeriet efter prøvens afslutning.

Stk. 5. Eksamensspørgsmålene og eventuelle ekstemporaltekster skrives på eller vedhæftes en blanket udformet af ministeriet. Efter prøven underskrives blanketten af både eksaminator og censor. Blanketten afleveres til rektor/forstander sammen med eventuelle bilag til spørgsmålene.

§ 29. I fag, hvor der skal prøves i ulæst tekst valgt af censor (ekstemporaltekst), skal censor senest 7 dage før prøven sende eksaminator et eksemplar af de tekster, der agtes benyttet ved prøven, og en liste over de tekster, eksaminanderne vil få forelagt. Listen skal indeholde så mange forskellige tekster, at eksaminator kan fravælge indtil 1/5 af dem, jf. dog § 33, stk. 1. Eksaminator kan ved mundtlig forhandling inden prøven henstille til censor, at eksaminanderne får enkelte gloser oversat eller får særlige forklaringer. Censor medbringer det fornødne antal eksemplarer/kopier af ekstemporalteksterne.

Stk. 2. I fag, hvor der skal prøves i ulæst tekst eller ikke-gennemgået musikværk, billedmateriale mv. valgt af eksaminator, skal denne senest 7 dage før prøven sende censor en liste over tekster/musikværker/billedmateriale mv., som eksaminator vil forelægge eksaminanderne. Teksterne mv. vedlægges i kopi henholdsvis båndkopi i fornødent omfang.

§ 30. En mundtlig prøve er en af eksaminator ledet samtale med eksaminanden, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til eksaminanden.

§ 31. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, betragtes som udeblevet fra prøven, jf. § 6, stk. 5. Rektor/forstander kan dog på baggrund af en vurdering af, om forsinkelsen er rimeligt begrundet, bestemme, at den pågældende kan eksamineres på et senere tidspunkt under prøveforløbet i det pågældende fag.

§ 32. Eksaminanden skal selv medbringe skrive- og tegneredskaber samt de tilladte lommeregnere og computere.

Stk. 2. Eksaminator har ansvaret for, at apparatur m.v., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet.

§ 33. Eksamensspørgsmålene tildeles eksaminanderne ved lodtrækning, der gennemføres ved brug af uigennemsigtige og ensartede sedler. Alle spørgsmålene skal fremlægges ved prøvens start, og den enkelte eksaminand skal kunne vælge mellem mindst 3 sedler. Eksamensspørgsmålet udleveres til eksaminanden til brug i forbindelse med forberedelsen.

Stk. 2. I tilfælde, hvor en eksamination omfatter flere af hinanden uafhængige spørgsmål, herunder en ekstemporaltekst/ulæst tekst m.v., tildeles spørgsmålene ved hver sin lodtrækning.

Stk. 3. Både censor og eksaminator skal være til stede, når en eksaminand trækker et spørgsmål. Eksaminator skal i censors påhør sikre sig, at eksaminanden har opfattet spørgsmålet.

§ 34. Eksaminanden skal sikres ro i forberedelsestiden og skal så vidt muligt placeres alene i et lokale. Hvis det er nødvendigt, at flere eksaminander forbereder sig i samme lokale, skal der være en tilsynsførende i lokalet.

Stk. 2. I forberedelsestiden er det tilladt eksaminanden at foretage notater på det af skolen/kurset fremlagte særlige papir til dette formål.

Stk. 3. Eksaminanden har ret til under hele eksaminationen at støtte sig til eksamensspørgsmålet og til notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Eksaminator og censor har ret til at se eksaminandens notater.

Stk. 4. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig, hvorefter eksaminanden forlader lokalet.

§ 35. Der censureres efter hver eksamination, jf. §§ 50-56. Hvis prøven omfatter gruppefremførelse, skal der censureres umiddelbart efter afslutningen af den samlede eksamination for den enkelte eksaminand.

Stk. 2. Censor udtaler sin bedømmelse først.

Stk. 3. Kun eksaminator og censor må være til stede under censureringen. Eksaminator skal i forbindelse med censureringen gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.

Stk. 4. Straks efter karakterfastsættelsen skriver censor karakteren på den af ministeriet udformede karakterliste. Derefter meddeler eksaminator eksaminanden karakteren i censors påhør.

Stk. 5. Karakteren er endelig, når den er skrevet på karakterlisten og meddelt til eksaminanden. Herefter kan den kun ændres af ministeriet.

Stk. 6. Censor noterer på karakterlisten, hvis en eksaminand ikke er mødt, eller hvis karakteren er fremkommet som et gennemsnit af censors og eksaminators karakterforslag. Karakterlisten dateres og underskrives af eksaminator og censor og afleveres til rektor/forstander efter afslutningen af hver dags eksaminationer.

Kapitel 7

Den større skriftlige opgave

§ 36. Rektor/forstander sender efter ministeriets anvisninger, dog senest den 5. marts , besvarelserne af den større skriftlige opgave bilagt blanketten med elevernes/kursisternes/de studerendes navne m.v. samt karakterlisten til censorerne. Der udleveres kopi af besvarelserne til faglærerne/vejlederne.

Stk. 2. Besvarelserne bedømmes løbende. Bedømmelsen, jf. § 50, skal senest være afsluttet den 15. april . § 35, stk. 2-4, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse for faglærer/vejleder og censor ved den større skriftlige opgave. § 12, stk. 7, finder tilsvarende anvendelse for faglærer/vejleder. Når karaktererne er endelige, meddeles de til eksaminanderne efter rektors/forstanders bestemmelse.

Stk. 3. § 26, stk. 5, for så vidt angår censor, og stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på den større skriftlige opgave.

Stk. 4. Ved udarbejdelsen af besvarelsen af en ny større skriftlig opgave, jf. § 7, stk. 2, eller hvis eksaminanden har fået tilbud om omeksamen, jf. § 69 eller § 71, stk. 1 eller 4, kan den nye opgavebesvarelse skrives inden for samme fag og eventuelt inden for samme område. Citat fra egen tidligere bedømt større skriftlige opgave skal fremgå af besvarelsen, ligesom den tidligere opgave, hvis den indgår i grundlaget for besvarelsen, skal fremgå af litteraturlisten og vedlægges.

Kapitel 8

(Ophævet)

Kapitel 9

Særlige regler for eksaminander med handicap eller lignende

§ 42. Reglerne i denne bekendtgørelse kan fraviges, hvis ændrede prøvevilkår skønnes nødvendige for så vidt muligt at ligestille handicappede eller eksaminander med andre specifikke vanskeligheder med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med en dispensation ikke sker en sænkning af eksamens faglige niveau.

Stk. 2. Rektor/forstander skal sørge for at orientere eksaminander efter stk. 1 om mulighederne for at opnå dispensation.

Stk. 3. Ved alle dispensationsansøgninger, jf. stk. 1, skal der foreligge en faglig dokumentation for eksaminandens særlige vanskeligheder, som nødvendiggør dispensationen.

Stk. 4. Dokumentationen efter stk. 3 skal beskrive ansøgerens aktuelle funktionsniveau. En udtalelse afgivet i forbindelse med eksaminandens tidligere skoleforløb kan ikke danne grundlag for dispensation.

§ 43. Rektor/forstander kan give dispensationer vedrørende:

1)   Særlige praktiske foranstaltninger og brug af særlige tekniske hjælpemidler, herunder brug af lydbånd, stortryk eller punktskrift. Bestilling af skriftlige eksamensopgaver på bånd, stortryk og/eller punktskrift sker ved henvendelse til ministeriet.

2)   Medvirken af en af rektor/forstander udpeget bisidder eller sekretær, som ikke må være eksaminandens egen faglærer eller vejleder. Bisidderen har til opgave at assistere en stærkt syns- eller bevægelseshandicappet eksaminand med den praktiske gennemførelse af eksamen. Sekretæren har til opgave at foretage indskrivning af en handicappet eksaminands besvarelse i de tilfælde, hvor eksaminanden ikke selv er i stand til at anvende tekniske hjælpemidler.

3)   Forlænget forberedelsestid og/eller eksaminationstid, herunder forlænget periode til udarbejdelse af besvarelsen af en større skriftlig opgave.

4)   Fritagelse for eksamination i kort og billedstof for synshandicappede.

Stk. 2. Ministeriet kan give dispensationer vedrørende en mundtlig prøves indhold og form i øvrigt. Dispensationsansøgningen fremsendes til ministeriets afgørelse med rektors/forstanders indstilling bilagt udtalelser, jf. § 42, stk. 3 og 4. Ministeriets afgørelse meddeles rektor/forstander, jf. § 59, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Dispensationsansøgninger i henhold til stk. 1 skal være rektor/forstander i hænde senest den 2. januar , henholdsvis den 1. oktober . Rek Rektor/forstander kan, hvor der foreligger særlige forhold, dispensere fra disse frister.

Stk. 4. Dispensationsansøgninger i henhold til stk. 2 skal være ministeriet i hænde senest den 2. januar , henholdsvis den 1. oktober.

Stk. 5. Rektor/forstander underretter skriftligt eleven/kursisten/den studerende, der har søgt dispensation, om sin, henholdsvis ministeriets, afgørelse.

Stk. 6. En dispensation er kun gældende for den førstkommende eksamenstermin og den tilhørende sygeeksamen.

§ 44. Bedømmelsen af eksamenspræstationen sker uden hensyntagen til en dispensation i henhold til § 43.

Kapitel 10

Sygeeksamen

§ 45. En eksaminand, der på grund af sygdom forhindres i at møde til en prøve, skal straks underrette skolen/kurset. Har skolen/kurset ikke modtaget en sådan meddelelse inden kl. 15 den pågældende prøvedag, betragtes eksaminanden normalt som udeblevet fra prøven, jf. § 6, stk. 5.

Stk. 2. Hvis en eksaminand trods sygdom har påbegyndt en prøve, jf. § 14, har den pågældende ikke adgang til sygeeksamen.

Stk. 3. I tilfælde af sygdom opstået under en prøve gælder reglerne i § 47.

Stk. 4. En mundtlig sygeprøve kan efter rektors/forstanders bestemmelse afholdes inden for den ordinære eksamenstermin.

Stk. 5. Det tillades eksaminander, der på grund af sygdom er forhindret i at deltage i sygeeksamen, at aflægge den pågældende sygeeksamensprøve i førstkommende eksamenstermin. Prøven aflægges på de vilkår, der var gældende for den enkelte eksaminand ved sygeeksamen i faget.

§ 46. Tilmelding til sygeeksamen, som er bindende, sker til rektor/forstander inden den 25. juni , henholdsvis den 25. januar , på en af ministeriet udformet tilmeldingsblanket, hvori indgår den i § 47, stk. 1, nr. 2, omtalte lægeattest.

§ 47. Rektor/forstander giver tilladelse til sygeeksamen, når følgende betingelser er opfyldt, jf. dog stk.3 og 4:

1)   Eksaminanden har søgt læge senest på prøvedagen.

2)   Sygdommen er dokumenteret ved en lægeattest, godkendt af Den Almindelige Danske Lægeforenings Attestudvalg.

Stk. 2. Udgiften til lægeattesten afholdes af eksaminanden.

Stk. 3. Rektor/forstander kan dispensere fra kravene i stk. 1, når der foreligger ganske særlige omstændigheder.

Stk. 4. Rektor/forstander kan give tilladelse til, at en eksaminand, der af ganske særlige årsager ikke har kunnet aflægge prøve i den ordinære eksamenstermin, kan aflægge prøve ved sygeeksamen.

§ 48. Reglerne i §§ 45-47 finder tilsvarende anvendelse for den større skriftlige opgave, hvis besvarelsen af den større skriftlige opgave er begyndt, jf. § 14. Tilmeldingen til sygeeksamen i større skriftlig opgave sker i forbindelse med aflevering af den i § 46 omtalte tilmeldingsblanket. Opgavebesvarelsen skal skrives i samme fag og kan skrives inden for samme område og emne. Der skal dog altid formuleres en ny opgavetitel.

§ 49. Ministeriet fastsætter datoerne for skriftlige prøver ved sygeeksamen.

Stk. 2. Rektor/forstander tilrettelægger de mundtlige prøver ved sygeeksamen.

Stk. 3. Rektor/forstander fastsætter tidspunktet for sygeeksamen for den større skriftlige opgave.

Kapitel 11

Karaktergivning m.v.

Fælles regler

§ 50. Eksaminandens grundlæggende færdigheder i faget indgår i bedømmelsen. I bedømmelsen af de skriftlige prøver, herunder besvarelsen af den større skriftlige opgave, indgår eksaminandens stave- og formuleringsevne samt besvarelsens læselighed og øvrige fremtræden. I bedømmelsen af besvarelsen af den større skriftlige opgave indgår desuden en vurdering af, om opgavebesvarelsen opfylder betingelserne med hensyn til det maksimale omfang. Ved bedømmelsen ved de mundtlige prøver indgår eksaminandens udtryksfærdighed og evne til selvstændig fremlæggelse. Oplæsning eller afskrivning på tavlen af notater, der er afskrift eller oversættelse af bøger, rapporter, noter, manualer, kompendier m.v., tæller ikke i sig selv positivt ved bedømmelsen.

Stk. 2. Karakterer, der indgår i eksamen, fremkommer således:

1)   Karaktererne ved de skriftlige prøver påføres karakterlisten, der underskrives af begge censorer. Herefter er karaktererne endelige og kan kun ændres af ministeriet, jf. dog § 26, stk. 4. Hvis der ikke opnås enighed om en karakter mellem censorerne ved de skriftlige prøver, fastsættes karakteren af ministeriet på grundlag af en skriftlig indstilling fra hver af censorerne.

2)   Karaktererne ved de mundtlige prøver fastsættes som anført i § 35.

3)   Karakteren ved den større skriftlige opgave gives af faglæreren/vejlederen og censor. Opnås der enighed om den endelige karakter ved den større skriftlige opgave, påfører faglæreren/vejlederen og censor karakteren på hver deres karakterliste, der underskrives og sendes til skolen. Når skolen har modtaget de underskrevne karakterlister, er karaktererne endelige og kan kun ændres af ministeriet. Hvis faglærer/vejleder og censor ikke opnår enighed om karakteren ved forhandling, udfærdiger de hver en redegørelse for deres karakterforslag og fremsender redegørelsen sammen med opgavebesvarelsen og karakterlisten til rektor/forstander. Denne sender originalbesvarelsen sammen med faglærers/vejleders og censors redegørelser til den af ministeriet udpegede opmand, jf. § 13, der foretager en selvstændig bedømmelse af besvarelsen og fastsætter karakteren.

Stk. 3. De fastsatte karakterer dokumenteres ved de underskrevne karakterlister, jf. § 57, stk. 2, eller ved opmandens, henholdsvis ministeriets, afgørelse, jf. § 57, stk. 3.

Stk. 4. Får den ved udregningen af et karaktergennemsnit fremkomne kvotient mere end én decimal, afrundes der til nærmeste tal med én decimal. Hvis kvotienten ligger midt imellem to tal med én decimal, afrundes der opad.

§ 51. For en elev/kursist/studerende, der har aflagt prøve i samme fag og på samme niveau 2 gange, indgår den højeste af de opnåede karakterer i eksamensbeviset, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I en studentereksamen i et 2-årigt eller 3-årigt forløb kan der, foruden merit ved optagelsen og prøver aflagt på andre institutioner efter rektors godkendelse, alene indgå prøver, som er aflagt i umiddelbar forlængelse af undervisningen på institutionen i det pågældende fag, jf. dog § 7, stk. 2, og §§ 45-49.

Særlige regler om studentereksamen

§ 52. En studentereksamen er bestået, hvis gennemsnitskravet er opfyldt af elevens årskarakterer og prøvekarakterer hver for sig. Hvis årskarakterer i særlige tilfælde ikke foreligger, gælder gennemsnitskravet kun for prøvekaraktererne.

Stk. 2. Årskaraktererne fra det klassetrin, hvor et fag afsluttes, indgår i studentereksamen. Årskaraktererne på et underliggende niveau bortfalder, hvis et fag tages på et højere niveau.

Stk. 3. Hvis der ikke udtrækkes prøve i et fag, hvori der kan afholdes prøve, tæller årskarakteren også som prøvekarakter. Årskarakteren efter 1.g bortfalder i det sprogfag, der fravælges af elever/kursister på sproglig linje, som har valgt både latin og græsk på højt niveau.

Stk. 4. For elever på sproglig linje, der vælger engelsk på højt niveau, fremkommer prøvekarakteren i skriftlig engelsk som et vægtet gennemsnit i forholdet 1:2 af karakteren ved prøven på obligatorisk niveau med karakteren ved prøven på højt niveau, medmindre undervisningen på obligatorisk niveau og på højt niveau har været tilrettelagt samlet.

Stk. 5. For elever på matematisk linje, der vælger matematik i det 1-årige forløb på A-niveau, fremkommer prøvekarakteren i skriftlig matematik som et vægtet gennemsnit i forholdet 1:2 af karakteren ved prøven efter det 2-årige forløb på B-niveau med karakteren ved prøven efter det 1-årige forløb på A-niveau.

§ 53. Årskaraktererne påføres årskarakterlister, der underskrives af faglærererne. Når rektor har modtaget de underskrevne årskarakterlister, er årskaraktererne endelige. Årskarakterer, der kan indgå i en studentereksamen, kan herefter kun ændres af ministeriet. Af alle årskarakterer, der indgår i en studentereksamen, udregnes et gennemsnit med én decimal. Når årskaraktererne i idræt, musik og billedkunst som obligatoriske fag indgår i studentereksamen, indgår de i udregningen hver med vægten 0,5.

Stk. 2. Af alle prøvekarakterer, herunder karakteren for besvarelsen af den større skriftlige opgave og overførte årskarakterer, udregnes et gennemsnit med én decimal.

Stk. 3. Eksamensresultatet udregnes med én decimal som middeltallet mellem årskarakterernes gennemsnit og prøvekarakterernes gennemsnit.

Stk. 4. For eksaminander, der er overført til særlige vilkår i 3. gymnasieklasse, beregnes eksamensresultatet som gennemsnittet af alle de karakterer, der indgår i studentereksamen. Eventuelle årskarakterer i idræt, musik og billedkunst som obligatoriske fag indgår hver med vægten 0,5 i udregningen. For eksaminander, der i II kursusklasse ikke har ret til at gå til prøve i begrænset pensum i et eller flere fag, beregnes eksamensresultatet som gennemsnittet af alle afsluttende årskarakterer, eksamenskarakterer og overførte årskarakterer. Gennemsnitskravet, jf. § 52, stk. 1, skal opfyldes for det samlede gennemsnit af de i 1. pkt., henholdsvis 2. pkt., nævnte karakterer.

Særlige regler om højere forberedelseseksamen i et 2-årigt kursusforløb

§ 54. I beregningen af, om betingelserne for at bestå en samlet højere forberedelseseksamen er opfyldt, indgår:

1)   Karaktererne i det krævede antal tilvalgsfag.

2)   Karaktererne i fællesfag, jf. dog stk. 2.

3)   Karakteren for besvarelsen af den større skriftlige opgave.

Stk. 2. Karakterer i fællesfag udgår, hvis der er aflagt prøve i samme fag som tilvalgsfag. Dette gælder dog ikke karakteren i matematik som fællesfag, medmindre matematik på A-niveau indgår i den samlede eksamen.

Stk. 3. Karakteren i fysik-kemi som fællesfag udgår kun, hvis der er aflagt prøve i både fysik og kemi som tilvalgsfag.

Stk. 4. Eksamensresultatet udregnes med én decimal som gennemsnittet af karaktererne.

Særlige regler om enkeltfagsstudentereksamen og enkeltfags-højere forberedelseseksamen (enkeltfags-hf)

§ 55. I en enkeltfagsstudentereksamen indgår:

1)   Karaktererne i valgfag.

2)   Karaktererne i de obligatoriske fag.

3)   Karakteren for besvarelsen af den større skriftlige opgave.

Stk. 2. Karakterer i obligatoriske fag udgår, hvis der er aflagt prøve i samme fag som valgfag, jf. dog § 52, stk. 4 og 5, som finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Eksamensresultatet udregnes med én decimal som gennemsnittet af karaktererne.

§ 56. I en samlet enkeltfags-hf indgår:

1)   Karaktererne i det krævede antal tilvalgsfag.

2)   Karaktererne i fællesfagene, jf. dog stk. 2.

3)   Karakteren for besvarelsen af den større skriftlige opgave.

Stk. 2. Karakterer i fællesfag udgår, hvis der er aflagt prøve i samme fag som tilvalgsfag. Dette gælder dog ikke karakteren i matematik som fællesfag, medmindre matematik på A-niveau indgår i den samlede eksamen.

Stk. 3. Karakteren i fysik-kemi som fællesfag udgår kun, hvis der er aflagt prøve i både fysik og kemi som tilvalgsfag.

Stk. 4. Eksamensresultatet udregnes med én decimal som gennemsnittet af karaktererne.

Kapitel 12

Karakterprotokol

§ 57. Ved hver skole/hvert kursus føres en karakterprotokol. I karakterprotokollen indføres for hver elev/kursist/studerende alle karakterer opnået ved eksamen, herunder ved den større skriftlige opgave, og eventuelle årskarakterer samt oplysninger om deltagelse i obligatorisk undervisning uden prøve. Hvis en eksaminand har været til omprøve, jf. §§ 6-8, skal begge karakterer fremgå af protokollen, ligesom udeblivelse eller for sen afmelding fra en prøve skal markeres. Prøver fra en anden institution, der indgår i en samlet eksamen, som skolen/kurset udsteder eksamensbevis for, skal indføres. Eventuelle påtegninger om dispensationer eller merit i henhold til § 59 skal indføres i protokollen.

Stk. 2. Karaktererne indføres i karakterprotokollen efter de underskrevne karakterlister. Deltagelse i obligatorisk undervisning uden prøve dokumenteres og indføres på grundlag af tilstrækkelig deltagelse.

Stk. 3. Karakterer fastsat af opmænd eller af ministeriet indføres i karakterprotokollen på grundlag af de skriftlige afgørelser.

Stk. 4. Karakterlisterne er skolens/kursets dokumentation for karaktererne, indtil disse er indført i karakterprotokollen. Hvis karakterprotokollen føres elektronisk, fremstilles der efter hver eksamenstermin en udskrift, der opbevares på skolen/kurset. Karakterprotokollen eller udskrifterne underskrives af rektor/forstander. Karakterlisterne skal opbevares i 1 år. Karakterprotekollen eller udskrifterne af karakterprotokollen skal opbevares i 30 år.

Stk. 5. For den enkelte elev/kursist/studerende registreres i karakterprotokollen institutionsnummer og eksamenstermin for enkeltkarakterer eller merit, der stammer fra andre institutioner, henholdsvis uddannelser, når de indgår i beviset for en studentereksamen eller en højere forberedelseseksamen. Dokumentationen for sådanne karakterer eller merit opbevares på skolen/kurset i 30 år.

Kapitel 13

Beviser, attestationer og dokumentation

Beviser

§ 58. Når et 2- eller 3-årigt forløb til studentereksamen eller et 2-årigt forløb til højere forberedelseseksamen er gennemført, og betingelserne for at bestå eksamen er opfyldt, skal eleven/kursisten have udstedt et bevis for en samlet studentereksamen, henholdsvis højere forberedelseseksamen. Bevis for en enkeltfagsstudentereksamen, henholdsvis en enkeltfags-hf, udstedes efter anmodning fra eksaminanden, hvis betingelserne for udstedelse er til stede, jf. §§ 55-56.

Stk. 2. Et studentereksamensbevis kan udstedes af rektor for et gymnasium eller et studenterkursus. Et hf-bevis kan udstedes af rektor/forstander for et hf-kursus. Blanketter til eksamensbeviser udformes af ministeriet. Eksamensbeviset underskrives af rektor/forstander for det gymnasium, studenterkursus eller hf-kursus, hvor den sidste prøve er aflagt. Hvis den sidste prøve aflægges ved en institution, der ikke kan udstede et bevis for en studentereksamen, henholdsvis en hf-eksamen, har den studerende ret til at få udstedt et eksamensbevis ved henvendelse på en udstedelsesberettiget institution. De opnåede karakterer bevidnes ved attestationer, jf. stk. 3.

Stk. 3. Ved udstedelse af et bevis for en samlet eksamen inddrages og tilintetgøres attestationerne for de prøver i enkelte fag, der indgår i eksamen.

Stk. 4. Der må kun udstedes ét originalbevis for en eksamen, jf. dog stk. 5. Den bevisudstedende skole udfærdiger på anmodning en oversættelse af eksamensbeviset til engelsk. Blanketter til beviser udformes af ministeriet. Kopier af eksamensbeviser skal være betegnet »Kopi«.

Stk. 5. Ministeriet kan bemyndige rektor/forstander til at udstede et nyt originalt bevis. Det er en forudsætning for udlevering af et nyt bevis, at det først udstedte bevis inddrages og tilintetgøres.

§ 59. Har en elev/kursist/studerende fået dispensation fra bestemmelserne om årskarakterer eller prøvekarakterer i et fag, jf. Gymnasiebekendtgørelsen, eller har fået dispensation, jf. § 43, stk. 2, eller er blevet fritaget for prøve i et fag, jf. Meritbekendtgørelsen, anføres dette på eksamensbeviset, jf. bilag 2.

Stk. 2. Ministeriet kan bestemme, at der ikke skal ske påtegning om dispensation, jf. stk. 1.

Stk. 3. I beviset for en samlet eksamen kan højst indgå merit i tre fag på grundlag af en videregående uddannelse eller en udenlandsk ungdomsuddannelse, bortset fra en ungdomsuddannelse fra andre nordiske lande.

Stk. 4. Hvis et fag, som i den meritgivende uddannelse har både skriftlig og mundtlig prøve, træder i stedet for et fag, hvor der til studenter- eller højere forberedelseseksamen kun holdes mundtlig prøve, er meritkarakteren gennemsnittet af de to karakterer.

Stk. 5. Hvis et fag, som i den meritgivende uddannelse har enten skriftlig eller mundtlig prøve, træder i stedet for et fag, hvor der til studenter- eller højere forberedelseseksamen holdes både mundtlig og skriftlig prøve, overføres den opnåede karakter til studenter-, henholdsvis hf-eksamensbeviset, for den tilsvarende prøve, mens den anden prøve markeres som fritaget i karakterrubrikken.

Stk. 6. Meritbekendtgørelsens krav om, at en karakter for at give merit skal være på mindst 6, finder ikke anvendelse i forbindelse med en overførsel af karakterer mellem studentereksamen og højere forberedelseseksamen.

§ 60. Til elever/studerende, der har bestået en studentereksamen, herunder enkeltfagsstudentereksamen, og fået bevis herfor, kan der ikke beregnes et nyt eksamensresultat og udstedes et nyt bevis for studentereksamen eller enkeltfagsstudentereksamen på grundlag af senere aflagte prøver.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende for en højere forberedelseseksamen, henholdsvis en enkeltfags-hf.

§ 61. På beviset for en studentereksamen angives:

1)   De årskarakterer, der indgår i studentereksamen.

2)   Prøvekaraktererne, herunder de årskarakterer, der er overført som prøvekarakterer, jf. § 52, stk. 3. Årskarakterer i prøvekarakterkolonnen markeres som sådanne.

3)   Gennemsnittet af årskaraktererne og gennemsnittet af prøvekaraktererne, jf. § 53, stk. 1 og 2.

4)   Eksamensresultatet, jf. § 53, stk. 3.

5)   Hvor og i hvilken eksamenstermin eventuelle tidligere prøver, der indgår i eksamen, er aflagt.

§ 62. På beviset for en enkeltfagsstudentereksamen angives:

1)   De karakterer, der indgår i beregningen efter § 55.

2)   Eksamensresultatet, jf. § 55, stk. 3.

3)   Hvor og i hvilken eksamenstermin eventuelle tidligere prøver, der indgår i eksamen, er aflagt.

§ 63. På beviset for en højere forberedelseseksamen angives:

1)   De karakterer, der indgår i beregningen efter § 54.

2)   Delkarakterer i det omfang, det følger af bestemmelserne for de enkelte fag i hf-bekendtgørelsen.

3)   Eksamensresultatet, jf. § 54, stk. 4.

4)   Deltagelse i edb-undervisning og obligatoriske, kreative fag.

5)   Hvor og i hvilken eksamenstermin eventuelle tidligere prøver, der indgår i eksamen, er aflagt.

§ 64. På beviset for en enkeltfags-hf angives:

1)   De karakterer, der indgår i beregningen efter § 56.

2)   Delkarakterer i det omfang, det følger af bestemmelserne for de enkelte fag i hf-bekendtgørelsen.

3)   Eksamensresultatet, jf. § 56, stk. 4.

4)   Hvorvidt den studerende har fulgt undervisning i fællesfagene idræt og billedkunst eller musik eller i et af de tilvalgsfag, der er anført i § 5, stk. 7, i hf-bekendtgørelsen.

5)   Efter den studerendes bestemmelse eventuel deltagelse i edb-undervisning.

6)   Hvor og i hvilken eksamenstermin eventuelle tidligere aflagte prøver, der indgår i eksamen, er aflagt.

Attestationer

§ 65. Enkeltfagsstuderende samt elever/kursister, der afbryder undervisningen/skolegangen/kurset, har ret til at få udstedt attestation med angivelse af opnåede prøvekarakterer.

Stk. 2. Elever/studerende i gymnasiet/på studenterkurser har ret til at få udstedt attestation for årskarakterer, der som følge af, at fag ikke er udtrukket til prøve, er overført som prøvekarakterer, samt årskarakterer, der er indført i karakterprotokollen, men som på grund af skift af valgfag eller afbrydelse af skolegangen ikke benyttes ved udstedelse af et bevis for en eksamen. Der kan kun udstedes attestation for aflagte prøver, der ikke indgår i beregningen af eksamensresultatet.

Stk. 3. Elever/kursister/studerende har ret til at få udstedt attestation for prøvekarakterer i valgfag ud over de krævede.

Stk. 4. Reglerne i § 59, stk. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse for attestationer.

Stk. 5. Attestationerne underskrives af rektor/forstander. Blanketter til attestationer udformes af ministeriet.

Dokumentation

§ 66. Enkeltfagsstuderende samt elever/kursister har ret til at få udstedt dokumentation i form af udskrift af karakterprotokollen for deltagelse i obligatorisk undervisning i fag, der ikke afsluttes med prøve.

Stk. 2. Enkeltfagsstuderende samt elever/kursister har ret til skriftlig bekræftelse på deltagelse i undervisning, der ikke er et afsluttet forløb, herunder tværfaglige forløb. Elever i gymnasiet/på studenterkurser kan få skriftlig bekræftelse på opnåede standpunktskarakterer, henholdsvis årsprøvekarakterer, i fag, der ikke er afsluttet. Sådanne karakterer kan ikke indgå i en studenter- eller højere forberedelseseksamen.

Stk. 3. Elever/kursister har ret til at få skriftlig bekræftelse på omfanget af deres deltagelse i ikke gennemførte gymnasie- eller hf-forløb .

Kapitel 14

Eksamensklager m.v.

§ 67. Klage over rektors/forstanders afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse samt klage over prøvekarakterer og over årskarakterer, der indgår i studentereksamen, indgives til rektor/forstander for den pågældende gymnasieskole eller det pågældende kursus inden to uger efter, at afgørelsen/karakteren er meddelt eksaminanden, ved sommereksamensterminen dog senest den 25. juni . Klageren/eksaminanden har ret til at få udleveret kopi af egne skriftlige opgavebesvarelser samt af den ved den mundtlige eksamen anvendte ekstemporaltekst m.v. Rektor/forstander kan fastsætte lokale retningslinjer for tidspunktet for udleveringen.

Stk. 2. Hvis klageren/eksaminanden er undergivet forældremyndighed, kan klagen også indgives af forældremyndighedens indehaver.

Stk. 3. Klagen indgives individuelt og skriftligt. Klagen skal præcisere og begrunde klagepunkterne. En klage kan vedrøre:

1)   Bedømmelsen.

2)   Eksaminationsgrundlaget.

3)   Eksamensforløbet.

4)   Andre forhold omfattet af denne bekendtgørelse.

§ 68. Rektor/forstander indhenter inden en uge efter modtagelsen af klagen de nødvendige udtalelser til klagen. Ved klage over årskarakterer indhentes en udtalelse fra faglæreren, og ved klage over prøvekarakterer indhentes udtalelser fra eksaminator (faglærer/vejleder) og censor(er). Er karakterfastsættelsen foretaget af en opmand, jf. § 50, stk. 2, nr. 3, indhentes en udtalelse fra denne. Udtalelserne afgives inden en af rektor/forstander fastsat frist på mindst to uger.

Stk. 2. Rektor/forstander giver klageren en frist på mindst en uge til at kommentere udtalelserne.

Stk. 3. I sager, der afgøres af ministeriet, skal klageren inden for samme frist før indsendelsen til ministeriet have lejlighed til at kommentere rektors/forstanders udtalelse, jf. §§ 69 og 70, stk. 2.

§ 69. I sager, hvor klagen vedrører bedømmelsen, vurderer rektor/forstander på grundlag af klagen og udtalelserne, om der foreligger omstændigheder, jf. § 71, stk. 3, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen. Finder rektor/forstander, at der ikke foreligger sådanne omstændigheder, afvises klagen. Finder rektor/forstander, at der er grundlag for berettiget tvivl om bedømmelsen, sendes klagen, samtlige udtalelser og rektors udtalelse med begrundelse for tvivlen om bedømmelsen til ministeriet til afgørelse. Hvor der er tale om klage over bedømmelsen af besvarelsen af den større skriftlige opgave eller bedømmelsen ved skriftlig eksamen, medsendes den originale opgavebesvarelse til ministeriet. En kopi af besvarelsen skal opbevares på skolen/kurset.

Stk. 2. I sager, hvor klagen vedrører eksaminationsgrundlaget, eksamensforløbet samt andre forhold vedrørende eksamen, træffer rektor/forstander afgørelse enten om at tilbyde omeksamen eller om at afvise klagen. Finder rektor, at klagen indeholder forhold, der kræver en faglig vurdering, indsender rektor klagen med samtlige udtalelser og eventuelt en udtalelse fra rektor til ministeriet til afgørelse.

Stk. 3. Hvis rektor tilbyder omeksamen på grund af klage over mangler ved eksamen/en prøve, har afgørelsen virkning for alle eksaminander, hvis eksamen/prøve lider af samme mangel.

§ 70. Rektors/forstanders afgørelser efter § 69 kan indbringes for ministeriet inden for en frist af 2 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Stk. 2. Klagen stiles til ministeriet og indsendes gennem rektor/forstander, der afgiver en udtalelse i forbindelse med sagens videresendelse til ministeriet.

§ 71. Ministeriet træffer afgørelse om ombedømmelse, tilbud om omeksamen eller afvisning af klagen.

Stk. 2. Hvis klagen resulterer i ombedømmelse, foretages denne af ministeriet.

Stk. 3. Afgørelse om ombedømmelse forudsætter, at der

1)   ved prøven eller bedømmelsen er forekommet væsentlige proceduremæssige mangler,

2)   at en censor eller opmanden i sin udtalelse anbefaler, at karakteren hæves,

3)   ved klage over en årskarakter, at denne ligger mindst 2 karakterer under seneste standpunktskarakter, eller

4)   at der foreligger andre særlige omstændigheder, der giver anledning til berettiget tvivl om bedømmelsen.

Stk. 4. Hvis ministeriet tilbyder omeksamen på grund af klage over mangler ved eksamen/en prøve, har afgørelsen virkning for alle eksaminander, hvis eksamen/prøve lider af samme mangel.

Stk. 5. En klage kan ikke resultere i en lavere karakter, jf. dog § 72, stk. 5, om annullering af allerede afholdte prøver.

Mangler og overtrædelser af gældende regler

§ 72. Hvis der under eller efter eksamen konstateres mangler i eksamensproceduren eller overtrædelser af gældende regler og retningslinjer om eksamen og undervisning, skal rektor/forstander straks gribe ind.

Stk. 2. Rektor/forstander kan i de i stk. 1 nævnte tilfælde beslutte at tilbyde eksaminanderne omeksamen, jf. dog stk. 3. Hvis der tilbydes omeksamen, indsendes meddelelse til Undervisningsministeriet herom.

Stk. 3. Hvis rektor/forstander skønner, at der er tale om så alvorlige uregelmæssigheder, at det kan give anledning til indgriben fra ministeriets side, skal rektor/forstander umiddelbart efter, at uregelmæssighederne er konstateret, foretage indberetning med en indstilling til Undervisningsministeriet, herunder en redegørelse for, hvordan sagen er behandlet.

Stk. 4. Ministeriet indhenter gennem rektor/ forstander udtalelser fra sagens parter. Ministeriet kan bestemme, at eksamensbevis for den eller de pågældende eksaminander tilbageholdes, indtil sagen er afgjort.

Stk. 5. Ministeriet træffer afgørelse, om hvorvidt karakteren skal hæves, om der skal gives tilbud om omeksamen, eller om sagen skal afvises. Hvis manglerne eller overtrædelserne er graverende og åbenlyse, kan ministeriet træffe beslutning om, at allerede afholdte prøver annulleres.

Stk. 6. Rektor/forstander skal straks skriftligt orientere de eksaminander, som har deltaget i prøver, der er foretaget indberetning om efter stk. 3. Hvis en eksaminand er undergivet forældremyndighed, skal forældremyndighedens indehaver også orienteres skriftligt.

§ 73. Hvis ministeriet træffer afgørelse om annullering af en prøve, skal det sikres, at den eller de pågældende eksaminander påføres mindst mulig ulempe. Hvis der gennemføres omeksamen, kan ministeriet beslutte, at en anden prøve falder bort for den eller de pågældende eksaminander.

§ 74. Beslutning om annullering af en mundtlig prøve skal være truffet inden en måned efter prøvens afholdelse. For skriftlige prøvers vedkommende skal beslutning være truffet inden en måned efter, at karakteren er meddelt den eller de pågældende eksaminander.

Stk. 2. Fristerne i stk. 1 kan fraviges efter ministeriets bestemmelse i særligt graverende tilfælde.

Kapitel 15

Forskellige regler

§ 75. Eksaminanden har ophavsretten til sine opgavebesvarelser.

§ 76. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsens regler, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold eller er begrundet i forsøg og pædagogisk udviklingsarbejde.

Stk. 2. Ansøgninger om tilladelse til forsøg og pædagogisk udviklingsarbejde, der forudsætter dispensationer fra reglerne vedrørende eksamen, herunder eksamensformer og eksamenstilrettelæggelse, indsendes til ministeriet senest den 15. oktober året inden, den pågældende prøve skal afholdes.

Stk. 3. Ministeriet kan i forbindelse med varetagelsen af tilsynet med eksamen udøve de beføjelser, der er tillagt rektor/forstander efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 16

Ikrafttræden m.v.

§ 77. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2004 og har virkning for prøver, der afholdes efter denne dato.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 544 af 30. juni 1999 om studentereksamen og højere forberedelseseksamen.

Undervisningsministeriet, den 20. oktober 2003

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Marianne Winther


Bilag 1

Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Forudsætninger for de skriftlige opgaver, jf. §§ 15 a, stk. 1, og 16

1. Ordbøger m.v.

For følgende fag gælder, at opgaverne ved de skriftlige prøver udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden benytter følgende hjælpemidler, der har et niveau mindst svarende til følgende:

FAG ORDBOGSNIVEAU

Engelsk : Gyldendals røde ordbøger udarbejdet af Jens Axelsen (1995 eller senere).

Advanced Learner's Dictionary (Oxford, 1995 eller senere).

Contemporary Dictionary of Modern English (Longman, 1995 eller senere).

Fransk : Gyldendals røde ordbøger (1992 eller senere).

Fysik : Kompendium i fysik, 4. udgave. DATABOG fysik kemi, F&K-Forlaget, 6. udgave eller senere.

Græsk : Berg: Græsk-dansk ordbog.

Italiensk : Munksgaards grønne ordbøger. Gyldendals røde ordbøger.

Kemi : Formelsamling i kemi, 3. udgave. DATABOG fysik kemi, F&K-Forlaget, 6. udgave eller senere

Latin : Jensen og Goldschmidt: Latinsk-dansk ordbog.

Russisk : H. Vangmark: Dansk-russisk ordbog, 2. udgave (Aschehoug).

Russisk-dansk ordbog (Gyldendal).

Spansk : Munksgaards grønne ordbøger.

Gyldendals røde ordbøger.

Tysk : Gyldendals røde ordbøger.

2. Brug af lommeregnere ved de matematiske fag

2.1. De skriftlige prøver i biologi og kemi samt i matematik på C-niveau udarbejdes under den forudsætning, at eksaminanderne anvender lommeregnere med taster for eksponentiel notation, potensopløftning og funktionerne cos, sin, tan, ln og log samt deres inverse funktioner. I matematik på C-niveau skal lommeregnerens hukommelse være tom ved prøvens start.

2.2. De skriftlige prøver i fysik og i matematik på A- og gymnasialt-B-niveau udarbejdes under den forudsætning, at eksaminanderne anvender lommeregnere med grafisk display. Fra den 1. maj 2004 forudsættes om prøver i fysik, kemi og matematik på gymnasialt B-niveau, at eksaminanderne anvender grafregnere, der kan afbilde, transformere og tilpasse datasæt med lineære funktioner, andengradspolynomier, eksponentielle udviklinger og potensudviklinger. Det forudsættes, at grafregneren numerisk kan løse en ligning med én ubekendt, bestemme nulpunkter for en funktion og skæringspunkter mellem grafer, samt at grafregneren kan tegne parameterkurver samt bestemme ekstremumssteder for en funktion, tangenter til en funktions graf og arealer afgrænset af grafer. Fra den 1. maj 2005 gælder 2. pkt. tilsvarende om prøver på A-niveau.

2.3. De skriftlige prøver i matematik på hf-B-niveau udarbejdes under den forudsætning, at eksaminanderne anvender lommeregnere med grafisk display.


Bilag 2

Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Påtegning i karakterprotokol samt på eksamensbevis og attestation, jf. § 57, stk. 1, § 59, stk. 1, og § 65, stk. 4.

En påtegning skal sikre, at modtagerne af eksamensbeviset oplyses om fritagelsen, jf. § 59, stk. 1. Fritagelsen anføres i rubrikken for henholdsvis års- og prøvekarakteren. Begrundelsen for fritagelsen anføres i bemærkningsrubrikken på eksamensbeviset.

Påtegningen i bemærkningsrubrikken udformes således:

1)   Undervisningsministeriet har dispenseret fra bestemmelserne om (årskarakterer og/eller prøvekarakterer) i faget (+ fagbetegnelse), jf. Gymnasiebekendtgørelsen, jf. ministeriets brev af (dato), j.nr. (journalnummer anføres), eller

2)   Undervisningsministeriet har dispenseret fra de almindelige eksamensbetingelser om prøvens indhold og form ved mundtlig eksamen i faget (+ fagbetegnelse), jf. ministeriets brev af (dato), j.nr. (journalnummer anføres), eller

3)   Eleven/kursisten/den studerende har fået merit i henhold til Meritbekendtgørelsen i faget (+ fagbetegnelse), eller

4)   Eleven/kursisten har været fritaget for idræt i henhold til Gymnasiebekendtgørelsens bilag om idræt, henholdsvis Hf-bekendtgørelsens bilag om idræt.

Nr. 4) anvendes i de tilfælde, hvor eleven/kursisten har været fritaget for den obligatoriske idrætsundervisning (i gymnasiet i et sådant omfang, at årskarakter ikke har kunnet gives).


Bilag 3

Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Regler for brug af computer ved skriftlige prøver til studenter- og højere forberedelseseksamen, jf. § 15 a, stk. 4

1. Afgrænsning af fagrækken for brug af computer

1.1. I faget musik udarbejder ministeriet hvert år en positivliste over tilladte IT-hjælpemidler.

2. Skolens/kursets computer eller egen computer

2.1. Rektor/forstander kan tilbyde eksaminanderne at bruge skolens/kursets computere. Der skal foreligge retningslinjer for, på hvilken måde skolens/kursets computere fordeles til eksaminanderne, hvis der er flere ansøgere end antallet af computere.

2.2. Eksaminander må anvende egen computer. Rektor/forstander udarbejder retningslinier herfor.

2.3. Skolens/kursets lokale retningslinjer for brug af computer skal i god tid inden eksamen udleveres i skriftlig form til eksaminander, der ønsker at bruge computer ved en skriftlig prøve.

3. De skriftlige prøver

3.1. (Ophævet)

3.2. Antallet af tilsynsførende ved prøver med computer fastsættes af rektor/forstander i overensstemmelse med bestemmelsen i § 18 under hensyntagen til de lokale praktiske forhold, hvorunder prøven afvikles.

3.3. Computerne skal opstilles således, at eksaminanderne ikke har mulighed for at læse hinandens skærmtekster.

3.4. Eksaminanderne har selv ansvaret for under prøven at foretage den fornødne løbende lagring af teksten, herunder periodisk fremstilling af back-up og sikkerhedskopier. Manglende back-up eller sikkerhedskopiering kan ikke danne grundlag for tilladelse til en omprøve.

3.5. Eksaminander, der benytter skolens/kursets computere, skal have mulighed for at foretage udskrivning på skolens/kursets printere under prøven. For eksaminander, der benytter egen computer, skal det på forhånd være fastlagt, i hvilket omfang skolen/kurset stiller printere til rådighed, og hvorledes udskrivningen foregår.

3.6. Rektor/forstander skal fastlægge procedurer for udskrivning, så det er muligt entydigt at identificere hvert enkelt udskrevet ark. Proceduren skal sikre, at en eksaminand kun har adgang til sine egne udskrifter. Det praktiske arrangement i forbindelse med udskrivningen og selve udskrivningen må ikke virke unødigt forstyrrende på de øvrige eksaminander eller på prøveafviklingen som helhed.

3.7. Rektor/forstander skal sørge for, at en opgavebesvarelse fra en eksaminand afleveres i et omslag, der er forsynet med oplysningsrubrik og -felter, jf. § 19, stk. 2. Opgavebesvarelsen skal ved prøvetidens udløb foreligge færdigudskrevet på papir. Det er eksaminanden, der selv foretager udvælgelsen af de udskrevne ark, der skal afleveres til bedømmelse, jf. § 23.

3.8. Disketter eller kopier af back-up på skolens/kursets server eller en individuel harddisk kan ikke vedlægges eller i øvrigt benyttes som dokumentation for, hvad der skulle have været afleveret til bedømmelse.

3.9. Rektor/forstander skal sikre, at der kan ydes teknisk bistand under prøven til at afhjælpe eventuelle tekniske problemer med skolens udstyr.

3.10. Rektor/forstander skal skriftligt inden eksamen have meddelt eksaminander, der anvender egen computer/printer, om og i hvilket omfang skolen/kurset under prøven kan tilbyde teknisk assistance til eksaminandens eget udstyr.

3.11. Opstår der under en prøve strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af edb-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, fortsættes prøven uden benyttelse af computer. Medfører problemerne væsentlige gener for prøvens afvikling, herunder problemer med hensyn til udskrivning af opgavebesvarelser eller dele heraf, retter rektor/forstander straks henvendelse til Undervisningsministeriet, som træffer bestemmelse om det videre forløb af den pågældende prøve.

3.12. Hvis en eksaminand i forbindelse med brug af computer ved eksamen anvender ikke-tilladte hjælpemidler, finder sanktionerne i § 15 b, stk. 2-3, tilsvarende anvendelse.

4. Den større skriftlige opgave

4.1. Ved opgaveugens afslutning, dvs. inden for afleveringsfristen, skal opgavebesvarelsen afleveres færdigudskrevet på papir med elevens/kursistens underskrift.

4.2. Eleven/kursisten har selv ansvaret for i løbet af opgaveugen at foretage den nødvendige løbende lagring af teksten, herunder fremstilling af back-up og sikkerhedskopier. Dette gælder, uanset om opgaven udarbejdes på skolens eller på elevens private computer.

4.3. Eleven/kursisten har selv ansvaret for at skaffe sig fornøden rådgivning for at undgå problemer f. eks. i forbindelse med udskrivning.

4.4. Hvis skolens udstyr stilles til rådighed for elever/kursister, der udarbejder større skriftlig opgave, skal skolen i tilfælde af tekniske problemer med skolens edb-udstyr i løbet af opgaveugen sikre, at der kan ydes teknisk bistand med henblik på at afhjælpe problemerne.

4.5. For elever/kursister, der benytter egen computer, printer m.v., er skolen/kurset ikke forpligtet til at sørge for teknisk assistance.

4.6. I tilfælde af strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af edb-udstyret, som ikke umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, afleveres eventuelt dele af besvarelsen i håndskreven form.

4.7. I tvivlstilfælde retter rektor/forstander henvendelse til Undervisningsministeriet, som træffer bestemmelse i sagen.


Bilag 4

Bekendtgørelse om studentereksamen og om højere forberedelseseksamen (Studenter- og hf-eksamensbekendtgørelsen)

Skriftlige prøver med sammenfaldende eksamensdage.

De enkelte fags skriftlige prøver i sommereksamensterminen er, jf. § 6, stk. 4, placeret på samme dag i følgende fag:

1. Engelsk (obligatorisk niveau, gymnasiet) og (tilvalgsniveau, hf)

2. Engelsk (højt niveau for sproglig linje, gymnasiet)

Engelsk (højt niveau for matematisk linje, gymnasiet)

3. Fransk begyndersprog (højt niveau, gymnasiet) og fortsættersprog (tilvalgsniveau, hf)

Fransk fortsættersprog (højt niveau, gymnasiet)

4. Tysk begyndersprog (højt niveau, gymnasiet) og fortsættersprog (tilvalgsniveau, hf)

Tysk fortsættersprog (højt niveau, gymnasiet)

5. Græsk (højt niveau, gymnasiet)

Matematik (1-årigt forløb til A-niveau)

Matematik (3-årigt forløb til A-niveau med hjælpemidler)

6. Matematik (2-årigt forløb til B-niveau, gymnasiet)

Matematik (3-årigt forløb til A-niveau uden hjælpemidler).

7. Biologi (højt niveau, gymnasiet)

Kemi (højt niveau, gymnasiet)

Latin (højt niveau, gymnasiet)

Musik (højt niveau, gymnasiet)

Samfundsfag (højt niveau, gymnasiet)

8. Italiensk (højt niveau, gymnasiet)

Japansk (højt niveau, gymnasiet)

Russisk (højt niveau, gymnasiet)

Spansk (højt niveau, gymnasiet)

9. Fysik (højt niveau)

Naturfag

Matematik (tilvalgsniveau)