Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om grundlæggende social- og
sundhedsuddannelser

 

I medfør af §§ 7, 8, 9, 13, stk. 3, og § 41, stk. 3, i lov nr. 343 af 16. maj 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, som ændret ved § 3 i lov nr. 297 af 30. april 2003, og lov nr. 1223 af 27. december 2003, og efter forhandling med socialministeren og sundhedsministeren, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsernes formål m.v.

§ 1. Formålet med de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er at udvikle elevernes erhvervsfaglige kompetence. De erhvervsfaglige kompetencer består af faglige kompetencer, jf. §§ 10, 15,18 og 21 og personlige kompetencer, jf. kapitel 3.

Stk. 2. Uddannelserne skal bidrage til, at eleverne udvikler værdier og etik i forhold til at arbejde med andre mennesker, herunder forståelse og respekt for det enkelte menneske. Uddannelserne skal endvidere bidrage til elevernes forståelse for et godt arbejdsmiljø samt udvikle elevernes miljøbevidsthed og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Stk. 3. Uddannelserne skal endelig give eleverne grundlæggende færdigheder i centrale almene fag og dermed give grundlag for, at eleverne kan vedligeholde og udvikle deres kompetencer og styrke deres muligheder og interesse for videre uddannelse.

§ 2. Eleven har opnået erhvervsfaglig kompetence inden for arbejdsområdet, når elevens kombination af viden, færdighed, holdninger og handlinger sætter eleven i stand til at leve op til de krav, arbejdet stiller til den færdiguddannede.

Kapitel 2

Uddannelsernes struktur og tilrettelæggelse

§ 3. I tilrettelæggelsen af uddannelserne og undervisningen skal de faglige og personlige kompetencer udgøre en helhed og tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence.

Stk. 2. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen.

Stk. 3. Der skal i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af såvel skoleundervisningen som praktikuddannelsen ske en sammentænkning af de faglige og de personlige kompetencer, jf. stk. 1, og der skal tages udstrakt hensyn til elevernes individuelle forudsætninger for at tilegne sig uddannelsernes indhold og elevernes individuelle måder at tilegne sig faglige og personlige kompetencer på.

§ 4. Skolen udarbejder i en uddannelsesordning, jf. kapitel 13, regler for tilrettelæggelsen af skoleundervisningen og praktikuddannelsen og sammenhængen herimellem, jf. § 6 og § 7.

§ 5. Skolen udarbejder sammen med eleven ved begyndelsen af uddannelsesforløbet en personlig uddannelsesplan, som indgår i tilrettelæggelsen af den enkelte elevs uddannelsesforløb.

Sammenhæng mellem skoleundervisningen og praktikuddannelsen

§ 6. Uddannelsernes vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal tilrettelægges og gennemføres således, at uddannelsen for den enkelte elev udgør en helhed, der stimulerer elevens lyst til og interesse for uddannelsen og den kommende erhvervsfunktion. Vekselvirkningen mellem skoleundervisning og praktikuddannelse skal endvidere styrke elevens aktive tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger.

Stk. 2. For at styrke helhed og sammenhæng i elevens uddannelsesforløb formulerer eleven i forbindelse med hvert skole- og praktikforløb sammen med henholdsvis skole og praktiksted elevens personlige og faglige læringsmål for den efterfølgende periode.

§ 7. Skolen og praktikstedet har hver for sig ansvaret for gennemførelsen af skoleundervisningen henholdsvis praktikuddannelsen.

Stk. 2. Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe gode læringsbetingelser og på at opfylde målene for praktikuddannelsen. Skolen tager initiativ til, at samarbejdet etableres og vedligeholdes.

Skoleundervisningen

§ 8. Skoleundervisningen består af områdefag, grundfag og valgfag. Områdefagene er særlige for den enkelte uddannelse. Grundfagene er almene og understøttende i forhold til den enkelte uddannelses faglige mål. Valgfag bidrager til elevens faglige og personlige kompetenceudvikling.

Stk. 2. En del af skoleundervisningen organiseres i temaer, hvor fagene understøtter hinanden. Den tematiske undervisning tager udgangspunkt i centrale temaer for elevernes fremtidige virke som fagpersoner og organiseres, så den styrker elevernes forståelse af tværfaglige sammenhænge og helheder samt bidrager til udviklingen af personlige kompetencer.

Stk. 3. I tilrettelæggelsen af undervisningens fag og temaer integreres informationsteknologien, dels som redskab for den enkelte elevs læring, dels som kundskabsområde.

§ 9. I skoleundervisningen indgår vejledning om uddannelse og erhverv samt om personlige forhold i relation til uddannelsen.

Praktikuddannelsen

§ 10. Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Stk. 2. Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen og i samarbejde med skolen ud fra pædagogiske overvejelser og lokale muligheder inden for de godkendte praktiksteder.

Stk. 3. Praktikuddannelsen og vejledningen i tilknytningen hertil tilrettelægges, så den understøtter elevens tilegnelse af færdigheder, viden og holdninger inden for de enkelte uddannelsers områder.

Kapitel 3

Personlige kompetencer i uddannelserne

§ 11. Uddannelserne skal udvikle personlige kompetencer.

Stk. 2. Personlig kompetence omfatter social kompetence samt lærings- og udviklingskompetence.

Stk. 3. Personlig kompetence har til formål at bidrage til udviklingen af elevens erhvervsfaglige kompetence samt udvikle faglig funderet selvtillid og selvværd.

§ 12. Formålet med udvikling af social kompetence er, at eleven gennem uddannelsen

1)   udvikler initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati, som sætter eleven i stand til på en etisk og respektfuld måde at møde andre mennesker og blive i stand til at se sig selv og egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer,

2)   udvikler evne til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde,

3)   opnår bevidsthed om egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer, samt udvikler og anvender disse positivt i relationen til andre mennesker og i udførelsen af arbejdet,

4)   udvikler forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis, og

5)   erkender værdien af samarbejde og udvikler evnen til selv at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning.

Stk. 2. Social kompetence opnås i uddannelsen ved, at eleven

1)   opnår forståelse af betydningen af at udvikle, og aktivt efterleve, fælles mål og værdier på arbejdspladsen,

2)   erfarer værdien af at indgå aktivt i et samarbejde med andre og kritisk reflektere over og vurdere egen og andres indsats i en arbejdsproces og give udtryk for egne opfattelser og synspunkter,

3)   selvstændigt og i samarbejde med andre udvikler evne til at kunne tage initiativ, være igangsættende og ansvarligt følge op på fælles opgaver,

4)   udvikler evne til at kunne anvende sin viden om, hvad personlig integritet og værdighed betyder i samarbejdet med andre mennesker,

5)   udvikler evnen til, i enhver arbejdsproces, at kunne tage medansvar for den faglige, personlige og sociale del af processen, og

6)   opnår forståelse af egen kulturel baggrund for at kunne etablere et respektfuldt samarbejde med andre under hensyntagen til sociale og kulturelle forskelle.

§ 13. Formålet med udvikling af lærings- og udviklingskompetence er, at eleven gennem uddannelsen

1)   udvikler indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer,

2)   skærper sin nysgerrighed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser,

3)   udvikler færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt til at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer,

4)   udvikler sin kreativitet og sin åbenhed over for forandringer samt et beredskab til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, og

5)   udvikler sin evne til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces.

Stk. 2. Lærings- og udviklingskompetence opnås i uddannelsen ved, at eleven

1)   tilegner sig indsigt i egen måde at lære på for at kunne tage medansvar for tilrettelæggelsen af egne og andres læreprocesser,

2)   opnår indsigt i egne og andres reaktionsmønstre, styrker og udviklingspotentialer og bliver i stand til konstruktivt at anvende den i egen læreproces og i forhold til arbejdsopgaver,

3)   udvikler motivation for at lære og erkender nødvendigheden af en livslang udvikling af faglige og personlige kompetencer,

4)   bliver i stand til at reflektere over egne og andres handlinger og ud fra et etisk og fagligt begrundet standpunkt at medvirke til at forbedre praksis,

5)   udvikler evnen til at håndtere fysiske, psykiske, sociale og kulturelle forandringer i omgivelserne, og

6)   udvikler sin evne til at kunne vurdere og vælge redskaber til evaluering af egen og andres læreproces.

Kapitel 4

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

§ 14. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper har til formål, at eleven erhverver forudsætninger for selvstændigt og i samarbejde med andre at yde praktisk og personlig hjælp til daglig livsførelse, hjælpe til aktivering med henblik på at fastholde normal livsudfoldelse og selvstændigt at udføre omsorgsopgaver og elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens bistands-, pleje- og omsorgsområde.

§ 15. Skoleundervisningen omfatter følgende fag med den anførte varighed, jf. bilag 2 og bilag 6 til bekendtgørelsen:

1)

Områdefag:

 

 

Sundhedsfag

3 uger

 

Social- og samfundsfag

3 uger

 

Pædagogik m. psykologi

3 uger

 

Aktivitets- og praktisk fag

5 uger

2)

Grundfag:

 

 

Dansk, D niveau

4 uger

 

Naturfag, E niveau

3 uger

 

Engelsk, E niveau

2 uger

3)

Valgfag:

1 uge

Stk. 2. Eleven har mulighed for efter vejledning at vælge dansk på E niveau i stedet for D niveau og engelsk på F niveau i stedet for E niveau.

Stk. 3. Elever med forudsætning herfor kan vælge grundfagene på højere niveauer end de forudsatte, engelsk dog højst på D niveau og dansk og naturfag højst på C niveau.

§ 16. Praktikuddannelsen består af forløb, der skal give eleven forskellige og varierede erfaringer med brugere inden for hele det primærkommunale bistands-, pleje- og omsorgsområde.

Stk. 2. Den arbejdsgiver, der har ansat eleven, planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen, jf. kapitel 13, ud fra de lokale muligheder således, at eleven opnår færdigheder inden for praktisk og personlig hjælp, omsorg, aktivering og elementær sygepleje.

Kapitel 5

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

§ 17. Overbygningsuddannelsen til social- og sundhedsassistent har til formål, at eleven erhverver forudsætninger for at kunne vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge og udføre sammensatte omsorgsopgaver og aktiverende arbejde, herunder stimulering af fysiske, intellektuelle og kreative funktioner i forhold til det enkelte menneske og grupper af borgere, vurdere behov for og selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens bistands-, pleje- og omsorgsområde og udføre koordinerende og undervisende opgaver.

§ 18. Skoleundervisningen omfatter følgende fag med den anførte varighed, jf. bilag 3 og bilag 5 til bekendtgørelsen:

1)

Områdefag:

 

 

Sundheds- og sygeplejefag

6 uger

 

Medicinske fag

4 uger

 

Social- og samfundsfag, C niveau

4 uger

 

Pædagogik med psykologi

4 uger

 

Kultur- og aktivitetsfag

3 uger

2)

Grundfag:

 

 

Dansk, C niveau

3 uger

 

Naturfag, C niveau

4 uger

 

Engelsk, D niveau

2 uger

3)

Valgfag:

2 uger

Stk. 2. Eleven har mulighed for efter vejledning at vælge dansk samt naturfag på D niveau i stedet for C niveau og engelsk på E niveau i stedet for D niveau.

§ 19. Praktikuddannelsen består af længerevarende forløb, hvor eleven dels får forskellige og varierede erfaringer med patienter og personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov inden for de amtslige og kommunale områder, dels får kendskab til de samlede amtslige, kommunale og private servicetilbud.

Stk. 2. Den ansættende amtslige eller kommunale myndighed planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen ud fra de lokale muligheder sådan, at eleven opnår færdigheder inden for omsorg, bistand, aktivering og grundlæggende sundheds- og sygepleje.

Stk. 3. Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at 1/3 af den samlede praktiktid normalt foregår inden for det somatiske sygehusvæsen, og 1/3 normalt foregår i en primærkommune. Afhængig af organiseringen af det psykiatriske område foregår den tredjedel af praktiktiden, der normalt vedrører det psykiatriske område, i amtet eller i en primærkommune.

Kapitel 6

Den pædagogiske grunduddannelse

§ 20. Den pædagogiske grunduddannelse har til formål, at eleven tilegner sig forudsætninger for alene og i samarbejde med forældre, pårørende og kolleger at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i institutioner, skoler og private hjem m.v. i forhold til børn, unge og voksne med almindelige eller særlige behov herfor. Uddannelsen har endvidere til formål, at eleven erhverver forudsætninger for selvstændigt at igangsætte aktiviteter, der udfordrer det enkelte menneske og giver det mulighed for at tilegne sig kreative, sociale og praktiske færdigheder, samt udvikler dets selvstændighed og evne til at indgå i forpligtigende fællesskaber.

§ 21. Skoleundervisningen omfatter følgende fag med den anførte varighed, jf. bilag 4 og bilag 6 til bekendtgørelsen:

1)

Områdefag:

 

 

Pædagogik med psykologi

10 uger

 

Kultur og aktivitetsfag

10 uger

 

Sundhedsfag

5 uger

 

IT og kommunikation

4 uger

2)

Grundfag:

 

 

Dansk C niveau

8 uger

 

Samfundsfag C niveau

7 uger

 

Engelsk E niveau

2 uger

3)

Valgfag:

2 uger

4)

Introduktion:

2 uger

Stk. 2. Eleven har mulighed for efter vejledning at vælge engelsk på F niveau i stedet for E niveau.

Stk. 3. Elever med forudsætning herfor kan vælge engelsk på højere niveau, dog højst D niveau.

§ 22. Praktikuddannelsen består normalt af 2 forløb, hvor eleven får forskellige og varierede erfaringer inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Stk. 2. Praktikuddannelsen foregår i dag- eller døgninstitution, dagpleje, inden for skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud således, at eleven opnår færdigheder inden for forskellige områder af det pædagogisk arbejde.

Stk. 3. Den ansættende amtslige eller kommunale myndighed planlægger praktikuddannelsen i overensstemmelse med uddannelsesordningen ud fra de lokale muligheder.

Stk. 4. Praktikuddannelsen skal normalt indeholde praktik i en dag- eller døgninstitution.

Kapitel 7

Grundforløbet

§ 23. Grundforløbet har til formål, at eleven erhverver faglige og personlige kompetencer til at søge optagelse på social- og sundhedshjælperuddannelsen eller den pædagogiske grunduddannelse, og give eleven mulighed for at afklare egne uddannelsesmuligheder og –ønsker, herunder orientere sig om andre uddannelsesmuligheder.

§ 24. Skolen optager de ansøgere, der ud fra følgende personlige kvalifikationskriterier samlet må anses for bedst egnede:

1)   udtrykker interesse og engagement for uddannelsen og arbejdet inden for uddannelsesområdet,

2)   tilkendegiver interesse og lyst til at indgå positivt i samarbejde med andre mennesker,

3)   giver udtryk for social forståelse, og

4)   udtrykker interesse i fortsat personlig udvikling.

§ 25. Grundforløbet er et skolebaseret læringsforløb, der består af en introduktionsperiode, områdefag og grundfag. Skolen planlægger grundforløbet, således at der er sammenhæng til social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse.

§ 26. Grundforløbet varer 20 uger, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. For elever med behov herfor kan undervisningen forlænges med indtil 20 uger med henblik på at give den enkelte elev mulighed for at

1)   tilegne sig de faglige og personlige kompetencer, som er nødvendige for at kunne fortsætte i en af de efterfølgende uddannelser,

2)   tage et eller flere grundfag på et højere niveau end det obligatoriske for derved at udbygge sin studiekompetence, og

3)   skabe forudsætninger for uddannelsesvalg gennem et eller flere praktikforløb.

Stk. 3. Et forlænget grundforløb i henhold til stk. 2 skal fremgå af elevens personlige uddannelsesplan, jf. kapitel 8.

§ 27. Undervisningen omfatter følgende fag med den anførte varighed, jf. bilag 5 til bekendtgørelsen:

1)

Områdefag:

 

 

Sundhedsfag

3 uger

 

Social- og samfundsfag

3 uger

 

Pædagogik med psykologi

3 uger

 

Aktivitetsfag

3 uger

2)

Grundfag:

 

 

Dansk, F niveau

2 uger

 

Naturfag, F niveau

2 uger

 

Engelsk, F niveau

2 uger

3)

Introduktionsforløb:

2 uger

Stk. 2. Elever med forudsætning herfor kan vælge grundfagene på højere niveauer end de forudsatte, engelsk dog højst på D niveau og dansk og naturfag højst på C niveau.

Kapitel 8

Elevens personlige uddannelsesbog og uddannelsesplan

§ 28. Skolen forsyner eleven med en uddannelsesbog ved påbegyndelsen af skoleundervisningen. Uddannelsesbogen skal indeholde elevens personlige uddannelsesplan, jf. § 29.

Stk. 2. Eleven indsætter grundforløbsbevis og standpunktsbedømmelser fra praktikuddannelsen samt eventuelle oplysninger og dokumentation for praktik i udlandet.

Stk. 3. Uddannelsesbogen kan endvidere på skolens, elevens eller praktikstedets foranledning suppleres med andre oplysninger vedrørende elevens uddannelse.

Stk. 4. Uddannelsesbogen tilhører eleven. Eleven vedligeholder uddannelsesbogen med udstedte beviser og eventuelle revisioner af uddannelsesplanen med hjælp fra skolen.

§ 29. Skolen udarbejder sammen med eleven ved begyndelsen af uddannelsesforløbet elevens personlige uddannelsesplan. Har eleven en aktuel uddannelsesplan i henhold til folkeskoleloven eller anden uddannelse , tages der udgangspunkt heri.

Stk. 2. Uddannelsesplanen skal sammen med elevens uddannelsesbog fastholde elevens faglige og personlige læringsmål og understøtte elevens læreproces.

Stk. 3. Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om det uddannelsesforløb, eleven planlægger at gennemføre, herunder

1)   elevens tilkendegivelse af sit personlige formål med uddannelsesforløbet,

2)   den undervisning, eleven skal gennemføre, herunder om eleven har valgt at gennemføre grundfaget på et andet niveau end det for uddannelsen angivne,

3)   oplysninger om elevens praktikuddannelse, elevens og praktikstedernes aftaler om tilrettelæggelse af praktikforløbet og praktikvejledningen, og

4)   hvilke dele af uddannelsen eleven har fået fritagelse for på baggrund af tidligere opnåede kvalifikationer.

Stk. 3. Eleven, skolen og praktikstederne er ansvarlige for at følge op på uddannelsesplanen og herunder tage initiativ til eventuel revision.

§ 30. Uddannelsesbogen og uddannelsesplanen skal sikre, at eleven har overblik over hele sit uddannelsesforløb, og skal fungere som et samarbejdsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder.

§ 31. Uddannelsesbogen, herunder de beviser og anden dokumentation, som indgår i uddannelsesbogen, må ikke indeholde personfølsomme oplysninger. Oplysninger om eleven skal vedrøre udviklingsmål.

Kapitel 9

Standpunktsbedømmelse og prøver

§ 32. De kompetencer, der er erhvervet i uddannelserne, dokumenteres ved

1)   standpunktsbedømmelser eller prøver i områdefag og grundfag,

2)   standpunktsbedømmelser i praktikuddannelsen, samt

3)   en afsluttende prøve.

§ 33. Uddannelserne afsluttes med en mundtlig prøve, der har til formål at vurdere og dokumentere elevens tilegnelse af de faglige og personlige kompetencer, som den enkelte uddannelse har som formål.

Stk. 2. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve.

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

§ 34. Undervisningsministeriet udtrækker ét af områdefagene eller ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

Stk. 2. Elever og lærere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve.

Stk. 3. Prøven i et udtrukket områdefag er mundtlig og tilrettelægges efter skolens bestemmelse.

Stk. 4. Prøven i et udtrukket grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag, jf. bilag 5 til bekendtgørelsen

Stk. 5. Grundfaget engelsk afsluttes med en standpunktsbedømmelse.

§ 35. Praktikstedet giver ved afslutningen af de enkelte praktikforløb en vejledende standpunktsbedømmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved slutningen af den afsluttende praktik giver praktikstedet en standpunktsbedømmelse, der skal være ”Godkendt”, jf. § 41, stk. 2, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

§ 36. Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene dansk eller naturfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

Stk. 2. Elever og lærere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve.

Stk. 3. Prøven i det udtrukne områdefag er mundtlig og tilrettelægges efter skolens bestemmelse.

Stk. 4. Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag, jf. bilag 6 til bekendtgørelsen.

Stk. 5. Grundfaget engelsk afsluttes med en standpunktsbedømmelse.

§ 37. Ved afslutningen af det samlede praktikforløb i henholdsvis primær sundhedstjeneste, somatisk sygehus og psykiatri giver praktikstedet en standpunktsbedømmelse. Standpunktsbedømmelsen skal være ”Godkendt”, jf. § 41, stk. 2, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Stk. 2. Målene for praktikuddannelsen, jf. bilag 3, skal være opnået ved praktikuddannelsens afslutning. I standpunktsbedømmelsen skal der tages hensyn til, hvor i uddannelsesforløbet den pågældende praktikdel er placeret, jf. § 51, stk. 2, nr. 8.

Den pædagogiske grunduddannelse

§ 38. Undervisningsministeriet udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene dansk eller samfundsfag til prøve. De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse.

Stk. 2. Elever og lærere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve.

Stk. 3. Prøven i det udtrukne områdefag er mundtlig og tilrettelægges efter skolens bestemmelse.

Stk. 4. Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende grundfag, jf. bilag 4.

Stk. 5. Grundfaget engelsk afsluttes med en standpunktsbedømmelse.

§ 39. Praktikstedet giver ved afslutningen af de enkelte praktikforløb en vejledende standpunktsbedømmelse, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ved slutningen af den afsluttende praktik giver praktikstedet en standpunktsbedømmelse, der skal være ”Godkendt”, jf. § 41, stk. 2, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Grundforløbet

§ 40. Grundforløbet afsluttes med en vejledende mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen ved prøven.

Stk. 2. Undervisningsministeriet udtrækker ét grundfag til prøve. De øvrige grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. Formålet med den vejledende mundtlige prøve, grundfagsprøve og standpunktsbedømmelser er at vurdere om eleven har opnået de nødvendige faglige og personlige forudsætninger til fortsat social- og sundhedsuddannelse.

Stk. 3. Elever og lærere må først 5 uger inden prøvens afholdelse få meddelt, hvilket fag der er udtrukket til prøve.

Kapitel 10

Bedømmelse

§ 41. Ved bedømmelse af prøver og ved standpunktsbedømmelse af områdefag og grundfag samt ved uddannelsernes afsluttende prøver og den vejledende afsluttende prøve i grundforløbet anvendes 13-skalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

Stk. 2. Ved standpunktsbedømmelse af praktik anvendes bedømmelsen ”Godkendt/Ikke godkendt”.

§ 42. For at elever i social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse kan aflægge den afsluttende prøve, skal hvert områdefag være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst karakteren 6, ingen af karaktererne må være 00. Derudover skal elever i social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen have bestået naturfaget.

Stk. 2. Standpunktsbedømmelse i praktikuddannelsen skal være bedømt ”Godkendt”, jf. §§ 35, stk. 2, 37, stk. 1 og § 39, stk. 2.

§ 43. Prøver og standpunktsbedømmelser er bestået, når eleven mindst har opnået karakteren 6.

Stk. 2. Elever, der ikke har opnået karakteren 6 i forbindelse med en prøve eller standpunktsbedømmelse i et områdefag eller grundfag eller standpunktsbedømmelsen ”Godkendt” i et praktikforløb, tilbydes et nærmere af skolen og den ansættende arbejdsgiver fastlagt skole- eller praktikforløb og vurderes derefter på ny. Elever, der ved en vejledende standpunktsbedømmelse i et praktikforløb ikke har opfyldt målene, kan af skolen efter samråd med praktikstedet tilbydes et yderligere praktikforløb.

Stk. 3. En elev kan højst deltage i samme prøve eller standpunktsbedømmelse eller gennemgå det samme praktikforløb med henblik på standpunktsbedømmelse 2 gange.

Stk. 4. Bliver en elev syg eller af anden uforskyldt grund forhindret i at gennemføre en prøve, tilrettelægger skolen en ny prøve.

§ 44. Opgaver ved prøver stilles af den enkelte skole.

Stk. 2. Prøver tilrettelægges, så det sikres, at individuel bedømmelse finder sted.

Stk. 3. Elever med særlige forudsætninger, der er anerkendt til specialpædagogisk støtte, skal have de fastlagte prøver tilpasset, så de imødekommer elevens forudsætninger.

§ 45. Mundtlige prøver er offentligt tilgængelige, medmindre andet følger af de praktiske forhold.

§ 46. Skolen indsender oplysning om tidspunkter for prøver, disses art og antallet af eksaminander til Undervisningsministeriet.

Kapitel 11

Censorer

§ 47. Ved uddannelsernes prøver medvirker censorer.

Stk. 2. Censorerne er offentlighedens garant for, at prøverne

1)   opfylder bekendtgørelsens krav,

2)   gennemføres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, og at

3)   eleverne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse.

Stk. 3. Finder censor, at kravene efter stk. 2 ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til skolen. Skolen videresender straks indberetningen til Undervisningsministeriet med skolens eventuelle bemærkninger. Desuden afgiver censor på opfordring fra skolen eller fra ministeriet indberetning om prøvers afvikling og resultater.

§ 48. Skolen udpeger censorer. Undervisningsministeriet kan dog vælge at udpege særlige censorer til at medvirke ved nærmere angivne prøver. Den enkelte skole modtager, normalt senest 2 måneder før den pågældende prøve afholdes, meddelelse om, til hvilke prøver ministeriet har udpeget særlige censorer.

Stk. 2. Som censor må ikke udpeges personer, der har virket som lærer for en eksaminand i forbindelse med uddannelsen, eller som har virket som praktikansvarlig eller -vejleder for eksaminanden.

Stk. 3. Ved den afsluttende teoretiske prøve udpeges censor fra praktikområdet.

Stk. 4. Ved den afsluttende teoretiske prøve i social- og sundhedsassistentuddannelsen skal enten eksaminator eller censor være uddannet som sygeplejerske.

Stk. 5. En censor kan ikke medvirke ved eksamination af en elev, som er censors ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller på anden måde censor nærtstående. Censor kan heller ikke medvirke, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om censors upartiskhed.

Stk. 6. Bestemmelsen i stk. 5 gælder ikke, hvis det vil være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade en anden person træde i den pågældendes sted under prøven.

Stk. 7. Eksaminator eller censor må ikke videregive oplysninger om deres drøftelser eller optegnelser til brug for bedømmelsen til andre end eleven eller nogen, der optræder på elevens vegne eller med elevens samtykke, jf. dog stk. 8. Videregivelse af sådanne oplysninger fra eksaminator eller censor må endvidere kun ske mundtligt i den andens påhør eller skriftligt, efter at den anden har haft mulighed for at kommentere oplysningen.

Stk. 8. Eksaminator og censor er forpligtet til at videregive oplysninger om deres drøftelser eller optegnelser til eleven til brug for klageudvalgets sagsbehandling, jf. lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser.

Kapitel 12

Beviser

§ 49. Skolen udsteder uddannelsesbevis for gennemført uddannelse med angivelse af

1)   uddannelsens fag, varighed og niveau,

2)   resultaterne af de aflagte prøver og standpunktsbedømmelser,

3)   længden af praktikperioderne, og

4)   hvilke typer praktiksteder der er indgået i uddannelsen.

Stk. 2. Uddannelsesbeviset skal indeholde en engelsk oversættelse af oplysningerne, jf. stk. 1.

§ 50. Skolen udsteder bevis for gennemført grundforløb med angivelse af

1)   grundforløbets fag, varighed og niveau,

2)   resultatet af de aflagte prøver og standpunktsbedømmelser,

3)   grundforløbets varighed, og

4)   evt. gennemført observations- og øvelsespraktik med angivelse af varighed og sted.

Stk. 2. Grundforløbsbeviset skal indeholde en engelsk oversættelse af oplysningerne, jf. stk. 1.

Kapitel 13

Indholdet i uddannelsesordningerne

§ 51. De nærmere regler for uddannelserne fastlægges i uddannelsesordninger. Uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse udarbejdes af skolelederen og godkendes af fællesbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra uddannelsesrådet.

Stk. 2. Uddannelsesordningerne skal indeholde:

1)   principper for tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelserne, herunder sammentænkning af de personlige og faglige kompetencer,

2)   principper for, hvordan der i uddannelsens tilrettelæggelse tages hensyn til elevernes forskellige forudsætninger og individuelle måder at lære på,

3)   uddannelsens organisering, herunder fordeling af skole- og praktikperioder samt principper for fag- og timefordeling i skoleperioderne med angivelse af temaperioder,

4)   mål for områdefag og grundfag med evt. uddybelse,

5)   principper for udbud af valgfag,

6)   retningslinier for anvendelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog,

7)   principper for inddragelse af IT i undervisningen,

8)   mål for de enkelte praktikperioder for social- og sundhedsassistentuddannelsen og vejledende mål for de enkelte praktikperioder for social- og sundhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse. I social- og sundhedsassistentuddannelsen tages der hensyn til, hvor i uddannelsen det enkelte praktikområde er placeret, således at der for den enkelte elev sikres en progression i målene igennem praktikuddannelsens forskellige praktikperioder,

9)   praktikuddannelsens tilrettelæggelse, herunder skolens opgave med at tage initiativ til at etablere og vedligeholde samarbejdet mellem skolen og praktikstederne,

10) oversigt over bedømmelser i uddannelsen og retningslinier for de enkelte prøver, standpunktsbedømmelser, herunder regler for prøve i forbindelse med sygdom og omprøve,

11) mulighed for vejledning samt specialundervisning og anden specialpædagogisk hjælp,

12) regler for fravær og orlov,

13) retningslinier for elevens fritagelse for dele af uddannelsen og vejledning i forbindelse hermed, og

14) procedure for afgivelse og behandling af klager.

§ 52. Skolen skal gøre eleverne bekendt med uddannelsesordningen.

Kapitel 14

Fritagelse for dele af uddannelsen

§ 53. Elever har ret til at få fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer. Fritagelse meddeles af skolen inden indgåelse af eventuel ansættelsesaftale.

Stk. 2. Fritagelse for dele af skoleundervisningen gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning, der står mål med grundfag og områdefag på de relevante niveauer. Fritagelse for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område eller på beslægtede beskæftigelsesområder.

Stk. 3. Fritagelse for prøver kan ikke gives for en hel uddannelse eller for centrale dele i et sådant omfang, at uddannelsen eller prøven ikke kan anses for gennemført.

Stk. 4. Skolen kan bestemme, at eleven skal deltage i tematisk undervisning, hvori indgår fag, som eleven har fået fritagelse for.

Stk. 5. Skolen tilbyder undervisning i fritagne grundfag på et højere niveau. Engelsk tilbydes dog højst på D niveau og dansk og naturfag højst på C niveau.

Kapitel 15

Voksenforløb

Social- og sundhedshjælper

§ 54. Uddannelsen til social- og sundhedshjælper udbydes som voksenforløb for personer over 25 år, som inden for de seneste 5 år har haft beskæftigelse med arbejdsopgaver fortrinsvis inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet, svarende til mindst 3 års ansættelse med 24 timer pr. uge.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet består af 23 ugers skoleundervisning samt praktikuddannelse . Skoleundervisningen svarer til den ordinære uddannelse uden valgfag. Praktikuddannelsens længde og indhold tilrettelægges individuelt, således at det sikres, at den færdiguddannede har erfaring i at arbejde alene og kollektivt.

Stk. 3. Der aflægges prøver og gives standpunktsbedømmelser i henhold til uddannelsesordningen for den ordinære uddannelse.

Social- og sundhedsassistent

§ 55. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent udbydes som voksenforløb for personer over 25 år, som:

1)   har relevant uddannelse eller uddannelseserfaring fra en uafsluttet uddannelse af mindst samme varighed som social- og sundhedshjælperuddannelsen,

2)   de seneste 3 år har haft beskæftigelse eller praktikuddannelse svarende til mindst 1½ års ansættelse med en ugentlig arbejdstid på 24 timer under forudsætning af, at eleven har opnået erfaring fra bistands-, pleje- og omsorgsområdet, og

3)   har førstehjælpskursus, der står mål med Dansk Førstehjælpsråds grundkursus i førstehjælp.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet består af 30 ugers skoleundervisning samt praktikuddannelse, hvis længde og indhold tilrettelægges individuelt, således at det sikres, at den færdiguddannede har erfaring svarende til den ordinære uddannelse. Praktikuddannelsen kan suppleres med op til 8 ugers individuelt tilrettelagt praktikuddannelse, der sikrer erfaring svarende til uddannelsen som social- og sundhedshjælper.

Stk. 3. Der aflægges prøver og gives standpunktsbedømmelser i henhold til reglerne for den ordinære uddannelse.

Den pædagogiske grunduddannelse

§ 56. Den pædagogiske grunduddannelse udbydes som voksenforløb for personer over 25 år, som har:

1)   relevant uddannelse eller uddannelseserfaring fra en uafsluttet uddannelse, og som

2)   de seneste 3 år har haft beskæftigelse eller praktikuddannelse svarende til mindst 1½ års ansættelse med en ugentlig arbejdstid på 24 timer.

Stk. 2. Uddannelsesforløbet består af 46 ugers skoleundervisning samt praktikuddannelse. Praktikuddannelsen tilrettelægges individuelt, således at det sikres, at den færdiguddannede har erfaring i at arbejde kollektivt.

Stk. 3. Der aflægges prøver og gives standpunktsbedømmelser i henhold til reglerne for den ordinære uddannelse.

Kapitel 16

Uddannelsesforsøg m.v.

§ 57. Undervisningsministeriet kan fravige bekendtgørelsen, når det sker som led i uddannelsesforsøg.

Kapitel 17

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 58. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1073 af 17. december 2001 om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Endvidere ophæves bekendtgørelse nr. 363 af 7. juni   1993 om adgangsprøven til de videregående social- og sundhedsuddannelser med virkning fra den 1. april 2004.

Stk. 3. Kapitel 5 a (Opskolingsuddannelser) i bekendtgørelse nr. 799 af 21. november 1990 om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. finder dog fortsat anvendelse for elever, der begynder på en opskolingsuddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller den særligt tilrettelagte merituddannelse under den pædagogiske grunduddannelse (åben uddannelse).

Stk. 4 . For elever, der er begyndt på uddannelsen efter de tidligere regler i bekendtgørelse nr. 799 af 21. november 1990 om de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet m.v. og bekendtgørelse nr. 851 af 24. november 1996 om den grundlæggende pædagogiske uddannelse til pædagogmedhjælper, dagplejer, omsorgsmedhjælper mv., og som ikke har afsluttet uddannelsen inden 31. december 2004, fastsætter skolen overgangsordninger, således at disse elever afslutter uddannelsen efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet,, den 29. december 2003

P.M.V.

Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Troels Breindal


Bilag 1

af december 2003 til bekendtgørelsen om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Indholdsfortegnelse over uddannelsesbilag

 

 

Social og sundhjælperuddannelsen, bilag 2:

 

Sundhedsfag

 

Social- og samfundsfag

 

Pædagogik med psykologi

 

Aktivitetsfag- og praktisk fag

 

Praktikuddannelsen

 

 

 

Social- og sundhedsassistentuddannelsen, bilag 3:

 

Sundheds- og sygeplejefag

 

Medicinske fag

 

Social- og samfundsfag

 

Pædagogik med psykologi

 

Kultur- og aktivitetsfag

 

Praktikuddannelsen

 

 

 

Den pædagogiske grunduddannelse, bilag 4:

 

Pædagogik med psykologi

 

Kultur- og aktivitetsfag

 

Sundhedsfag

 

IT og kommunikation

 

Praktikuddannelsen

 

 

 

Grundforløbet, bilag 5:

 

Sundhedsfag

 

Social- og samfundsfag

 

Pædagogik med psykologi

 

Aktivitetsfag

 

Introduktionsforløbet

 

 

 

Grundfag, bilag 6 :

 

6.1

Dansk i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen

 

6.2

Dansk i den pædagogiske grunduddannelse

 

6.3

Engelsk i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, og den pædagogiske grunduddannelse,

 

6.4

Naturfag i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, og social- og sundhedsassistentuddannelsen

 

6.5

Samfundsfag i den pædagogiske grunduddannelse

 


Bilag 2

af december 2003 til bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Områdefag

Sundhedsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og holdninger til selvstændigt at kunne udføre elementære sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektorens bistands-, pleje- og omsorgsområde.

Målet er at eleven

1)   opnår viden om sammenhængen mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom for at kunne tage medansvar for at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende,

2)   opnår indsigt i menneskets grundlæggende fysiske, psykiske og sociale behov for at være bevidst om betydningen af at igangsætte tiltag, der understøtter det enkelte menneskes livsudfoldelse og livskvalitet,

3)   opnår viden om kroppens opbygning og funktion, herunder viden om kroppens aldringsprocesser for at kunne observere forandringer samt planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver,

4)   opnår viden om de hyppigst forekommende symptomer på ændret sundhedstilstand, herunder baggrunden for deres opståen for at kunne observere, vurdere, formidle og alternativt planlægge og udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren,

5)   bliver bevidst om betydningen af professionel omsorg i udøvelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper og

6)   opnår teoretiske og praktiske færdigheder på niveau svarende til Dansk Førstehjælpsråds ”Grundkursus i førstehjælp”.

Social- og samfundsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om samfundets struktur og beslutningsprocesser, herunder lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren for at fremme evnen til at forholde sig til samfundsmæssige problemer inden for bistands-, pleje- og omsorgsområdet. Eleven skal ligeledes tilegne sig viden om forskellige levevilkår og det sociale netværk for at kunne anvende denne viden i social- og sundhedshjælperens samarbejde med borgeren.

Målet er at eleven

1)   opnår viden om samfundets politiske, økonomiske og sociale struktur med vægt på social- og sundhedssektoren for at kunne forklare beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og samfundet,

2)   opnår færdighed i at søge viden om love, regler, lokale og samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren for at kunne forholde sig til, hvordan de kan gennemføres, og hvordan de påvirker social- og sundhedshjælperens arbejdsområde,

3)   opnår kendskab til betydningen af menneskets forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at kunne forholde sig til den enkelte med respekt for vedkommendes baggrund,

4)   opnår viden om et stimulerende nærmiljøs betydning for det enkelte menneskes livskvalitet herunder være bevidst om det sociale netværks rolle for at kunne samarbejde med familien

5)   opnår viden om det fysiske og psykiske arbejdsmiljøs betydning og kan anvende denne viden i tilrettelæggelse og udførelse af bistands-, pleje- og omsorgsopgaver, samt opnår kendskab til relevant arbejdsmiljølovgivning,

6)   opnår færdighed i at søge viden om såvel kommunale som private servicetilbud, herunder de demokratiske rettigheder den enkelte har for at kunne rådgive og vejlede den enkelte ud fra muligheder, ønsker og behov,

7)   opnår færdighed i at formulere samfundsmæssige problemer og forholde sig til dem, herunder styrker færdigheden i at indsamle, bearbejde og vurdere de data, som anvendes til belysning af samfundsforhold,

8)   opnår kendskab til de dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af bistands-, pleje- og omsorgsopgaver såvel lokalt som nationalt og

9)   opnår indsigt om eget ansvar som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse af arbejdet som social- og sundhedshjælper, herunder opnår viden om andre faggrupper og deres betydning for samarbejdet omkring borgeren.

Pædagogik med psykologi

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om pædagogik og psykologi for at kunne forholde sig til borgerens handlinger og reaktioner, samt i samarbejde med borgeren at løse opgaverne gennem en ligeværdig kommunikation. Ligesom eleven skal være i stand til at dokumentere og formidle sin faglighed.

Målet er at eleven

1)   opnår viden om menneskets udvikling, herunder aldringsprocesser for at kunne forholde sig til og reagere på de hyppigst forekommende reaktioner på fysiske, psykiske og sociale forhold og forandringer,

2)   opnår indsigt i udvikling af normer, holdninger og fordomme for at kunne vurdere og reflektere over egne og andres normer og holdninger, samt være i stand til at udvikle egne holdninger,

3)   opnår viden om fysiske, psykiske og sociale handicap for at kunne arbejde støttende og vejledende med respekt for den enkelte og i forhold til den enkeltes trivsel og livskvalitet,

4)   opnår viden om og færdighed i kommunikation for at opnå indsigt i egen rolle i kommunikationen med borgeren med henblik på et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde,

5)   opnår færdighed i på brugerniveau, at anvende de mest almindeligt forekommende IT-værktøjer med henblik på kommunikation, formidling og videnssøgning og

6)   opnår viden om principper for dokumentation og formidling for at kunne modtage og videregive faglige overvejelser i forhold til borgere, pårørende, kollegaer og andre faggrupper.

Aktivitets- og praktisk fag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om personlig hjælp, det praktiske arbejdes betydning for det enkelte menneskets opretholdelse af identitet og livsudfoldelsesmuligheder samt viden om aktiviteters betydning for menneskets sundhed og trivsel for at kunne arbejde bevidst med at støtte og aktivere borgeren.

Målet er at eleven

1)   opnår indsigt i aktiviteters betydning for mennesket og forståelse for et aktivt og stimulerende miljøs betydning for den enkeltes livsudfoldelse for at kunne arbejde aktiverende i forhold til den enkeltes almindelige daglige livsførelse,

2)   opnår kendskab til generelle og lokale aktiviteter for at kunne motivere og igangsætte borgeren til aktiv deltagelse, med sigte på at bevare identitet og livsudfoldelse,

3)   opnår viden om almindelig fysisk vedligeholdelse og optræning for at kunne arbejde aktiverende,

4)   opnår viden om personlig hjælp og observationer i forbindelse dermed, samt bliver bevidst om, hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens ønsker, vaner og behov,

5)   opnår indsigt i praktisk hjælp, herunder hygiejnens betydning i hjemmet for at kunne planlægge, udføre og evaluere denne, samt være bevidst om hvordan opgaverne kan udføres med respekt for borgerens vaner, behov og holdninger,

6)   opnår viden om ernæringslære, kostsammensætning og hygiejniske principper ved tilberedning af mad, herunder viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom, for at kunne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende, samt kunne støtte borgeren ved tilberedning og valg af mad,

7)   opnår pædagogisk og informationsteknologisk viden om og færdighed i at kunne planlægge og gennemføre aktiviteter, der inddrager informationsteknologi,

8)   opnår viden om miljøets betydning for sundhed og trivsel for selvstændigt at kunne vurdere hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til udførelsen af praktisk og personlig hjælp,

9)   opnår indsigt i, hvordan principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler kan anvendes ved udførelsen af praktiske opgaver og

10) opnår indsigt i, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske aktiviteter.

Praktikuddannelsen

Målet med praktikuddannelsen er, at eleven

1)   opnår færdighed i at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren, sådan at dennes livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes,

2)   opnår færdighed i at observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand hos borgeren samt vurdere, planlægge, gennemføre og evaluere elementære sygeplejeopgaver med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, vaner og behov,

3)   opnår færdighed i at arbejde støttende, vejledende og igangsættende i forhold til den enkelte borgers almindelige daglige livsførelse, deltagelse i generelle og lokale aktiviteter, samt vedligeholdelse og styrkelse af den psykiske og fysiske sundhed,

4)   opnår færdighed i at vurdere, planlægge, udføre og evaluere praktisk hjælp under hensyntagen til den enkelte borgers vaner, behov og holdninger, samt i at arbejde støttende, forebyggende og sundhedsfremmende i forhold til kostsammensætning og tilberedning af mad og i øvrigt under hensyn til miljøet,

5)   opnår færdighed i at indsamle, bearbejde, vurdere og formidle informationer om såvel kommunale som private servicetilbud, samt i at vejlede og rådgive den enkelte borger om tilbud i nærmiljøet ud fra borgerens muligheder, ønsker og behov,

6)   opnår færdighed i at arbejde udfra lokale institutioners værdigrundlag og social- og sundhedssektorens målsætninger samt forholde sig til disses betydning for eget uddannelsesforløb,

7)   opnår færdighed i at arbejde med elektroniske kommunikationssystemer der anvendes lokalt, med henblik på kommunikation, formidling og videnssøgning,

8)   opnår færdighed i at kommunikere faglige overvejelser og begrundelser til borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere, samt indgå i tværfagligt samarbejde,

9)   opnår færdighed i alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge og udføre bistands-, pleje- og omsorgsopgaver under hensyntagen til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, herunder arbejdet i pressede situationer, og

10) opnår færdighed i at vurdere og anvende hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og i forhold til regler og lovgivning på området.


Bilag 3

af december 2003 til bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Områdefag

Sundheds- og sygeplejefag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og holdninger i forhold til at kunne vurdere behov for, selvstændigt tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver inden for social- og sundhedssektors bistands-, pleje- og omsorgsområde.

Målet er at eleven

1)   opnår viden om opretholdelse og fremme af sundhed samt forebyggelse af sygdom, med henblik på vurdering, tilrettelæggelse, udførelse, formidling og evaluering af grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver,

2)   opnår viden om fysiske, psykiske og sociale vilkårs betydning for menneskets sundhed og udvikling af sygdom for at kunne rådgive om, vejlede i og støtte sundhedsfremmende aktiviteter,

3)   opnår indsigt i miljøets betydning for sundhed og trivsel for at kunne vurdere samt vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik,

4)   opnår viden om betydningen af det enkelte menneskes indflydelse på egen hverdag, trivsel og udvikling med henblik på at kunne vurdere, respektere og forholde sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet,

5)   opnår indsigt i principper for udførelsen af grundlæggende sundheds- og sygepleje for selvstændigt at kunne varetage den grundlæggende pleje af borgere med somatiske og psykiatriske sygdomme samt mentale og fysiske handicaps,

6)   opnår viden om betydningen af ernæringsrigtig kost, herunder diætkost for at kunne rådgive og vejlede den enkelte borger, og

7)   opnår forståelse for det enkelte menneskes opfattelse af sundhed og sygdom for at kunne tilrettelægge, udføre og evaluere en individuel og respektfuld omsorg og pleje,

Medicinske fag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om de almindeligst forekommende somatiske og psykiatriske sygdomme samt lægemiddellære for at kunne observere virkningen af den igangsatte behandling og pleje med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje og aktivering.

Målet er at eleven

1)   opnår viden om de hyppigst forekommende somatiske og psykiatriske sygdommes symptomer, mulige årsager og forskellige pleje- og behandlingsformer,

2)   opnår viden om menneskets opbygning og funktion, herunder samspillet mellem de forskellige organsystemer,

3)   opnår viden om de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner herunder mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom samt kan redegøre for, hvordan der aktivt kan medvirkes til forebyggelse og behandlingen heraf,

4)   opnår indsigt i sansernes betydning i forbindelse med at observere for at kunne danne sig et helhedsindtryk af borgerens situation, samt kunne vurdere og redegøre for observationerne,

5)   opnår viden om de almindeligst forekommende psykiske lidelser, herunder demens, psykosociale og psykosomatiske reaktioner, og

6)   opnår indsigt i almen lægemiddellære, herunder indtagelse, omsætning og udskillelse af lægemidler for at kunne varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration.

Social- og samfundsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig en øget indsigt i nogle samfundsmæssige sammenhænge og beslutningsprocesser, herunder målsætninger for social- og sundhedssektoren for at fremme evnen til at vurdere samfundsforhold og angive løsninger på samfundsmæssige problemer inden for bistands- pleje- og omsorgsområdet. Eleven skal ligeledes tilegne sig viden om forskellige levevilkår og livsformer på såvel individ- gruppe- og samfundsplan, og kunne anvende denne viden i social- og sundhedsassistentens samarbejde med brugeren, familien og grupper af brugere.

Målet er at eleven

1)   opnår indsigt i samfundsmæssige sammenhænge, herunder sammenhænge i social- og sundhedssektoren for at kunne vurdere og redegøre for beslutningsprocesser, der er af betydning for den enkelte og for samfundet som helhed,

2)   opnår viden om social- og sundhedspolitik herunder samfundsmæssige målsætninger for social- og sundhedssektoren for at kunne arbejde med disse i forhold til social- og sundhedsassistentens arbejdsområde,

3)   opnår viden om forskellige samfundsgruppers levevilkår og livsformer, herunder kulturelle og religiøse baggrunde for at opnå forståelse for disse forholds betydning for den enkelte,

4)   opnår indsigt i relevante love og regler inden for bistands - pleje- og omsorgsområdet for at kunne vurdere, hvordan disse kan anvendes i samarbejdet med borgeren,

5)   opnår forudsætninger for at søge viden om såvel amtslige, kommunale som private servicetilbud herunder de demokratiske rettigheder som den enkelte har for at kunne rådgive og vejlede den enkelte, pårørende og brugergrupper ud fra muligheder, ønsker og behov,

6)   opnår færdighed i at indsamle, bearbejde og vurdere data, som anvendes til belysning af samfundsforhold og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder beskrive løsninger på samfundsmæssige problemer,

7)   opnår viden om relevant arbejdsmiljølovgivning for at kunne anvende denne viden i tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne,

8)   opnår viden om dokumentations- og styringsværktøjer, herunder informationsteknologiske værktøjer, der finder anvendelse ved løsningen af bistands-, omsorgs- og sygeplejeopgaver såvel lokalt som nationalt, og

9)   opnår indsigt i og udvikler bevidsthed om sit ansvar som fagperson og myndighedsperson i forbindelse med udøvelse arbejdet som social- og sundhedsassistent.

Pædagogik med psykologi

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om pædagogik, psykologi og arbejdstilrettelæggelse, for at kunne evaluere, reflektere over og videreudvikle samarbejdet med borgeren, grupper af borgere, kollegaer samt øvrige samarbejdspartnere, samt kunne dokumentere og formidle sin faglighed.

Målet er at eleven

1)   opnår viden om menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder,

2)   opnår viden om psykiske lidelsers påvirkning af den enkelte og de pårørende for at kunne støtte og vejlede såvel borgeren som pårørende,

3)   opnår viden om fysiske, psykiske og sociale handicap, herunder betydningen af kriser for at kunne arbejde støttende og vejledende,

4)   opnår viden om mellemmenneskelige relationer og forstår sig selv i forhold hertil for at kunne kommunikere professionelt

5)   opnår færdigheder i mundtlig og skriftlig formidling for at kunne dokumentere og videregive sine faglige overvejelser i forhold til borgeren, pårørende og samarbejdspartnere,

6)   opnår viden om og færdighed i at vurdere de elektroniske mediers betydning og anvendelsesmuligheder inden for videnssøgning, kommunikation, samarbejde og arbejdstilrettelæggelse,

7)   opnår indsigt i pædagogiske principper for tilrettelæggelse af læringsmuligheder for at kunne vurdere og anvende disse ved koordinering, undervisning, vejledning og rådgivning af borgere, pårørende, medarbejdere og elever, og

8)   opnår viden om og kan vurdere principper for ledelse og samarbejde, herunder arbejdstilrettelæggelse og evaluering af eget og andres arbejde, samt viden om det psykiske arbejdsmiljøs betydning for trivsel og samarbejde for at kunne fremme fælles opgaveløsning.

Kultur- og aktivitetsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig indsigt og øvelse i at analysere aktiviteters betydning for menneskets trivsel og sundhed for at kunne planlægge, igangsætte og evaluere aktiviteter, både for enkeltpersoner og grupper af mennesker med sigte på vedligeholdelse, optræning og udvikling af menneskers livskvalitet og alsidige udvikling.

Målet er at eleven

1)   opnår indsigt i et stimulerende miljøs betydning for at kunne arbejde sundhedsfremmende med at bevare og styrke det enkelte menneskes ressourcer, individualitet, integritet og selvbestemmelse,

2)   opnår viden om, hvad nedsat funktionsevne betyder for det enkelte menneskets daglige tilværelse for at kunne iværksætte rehabiliterende, støttende og udviklende aktiviteter

3)   opnår forståelse for menneskers forskellige levevilkår, kulturelle baggrund, livsanskuelser og religion for at vælge og iværksætte aktiviteter, der tager udgangspunkt i respekten for det enkelte menneskes behov og holdninger,

4)   opnår viden om aktiviteter, der anvender informationsteknologi og for at kunne vurdere aktiviteternes relevans i forhold til fysiske, psykiske og sociale udfordringer,

5)   opnår indsigt i og kan forholde sig bevidst til principperne for hensigtsmæssige arbejdsstillinger, personforflytninger og hjælpemidler for at anvende disse i arbejdsudøvelsen,

6)   opnår indsigt i hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til kropslig udfoldelse for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske aktiviteter,

7)   opnår viden om generelle og lokale aktivitetstilbud for at kunne iværksætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter i samarbejde med det enkelte menneske eller en gruppe af mennesker, og

8)   opnår indsigt i betydningen af at arbejde med at skabe rammer for oplevelser og aktiviteter, som udfordrer den enkeltes fantasi, kreativitet og æstetiske sans.

Praktikuddannelsen

Målet med praktikuddannelsen er, at eleven

1)   opnår færdighed i selvstændigt at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde med borgeren, samt at igangsætte, vurdere, rådgive og vejlede om tiltag, der understøtter det enkelte menneske eller gruppers livsudfoldelse og livskvalitet,

2)   opnår færdighed i selvstændigt at observere fysiske, psykiske og socialbetingede sygdomme, symptomer og handicap hos den enkelte borger eller grupper af borgere, samt i at vurdere og redegøre for egne observationer,

3)   opnår færdighed i at identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgere eller grupper af borgere med respekt for den enkeltes muligheder, ønsker, vaner og behov,

4)   opnår færdighed i at arbejde sundhedsfremmende, sygdomsforebyggende og behandlende i forhold til de almindeligst forekommende infektionssygdomme og institutionsinfektioner,

5)   opnår færdighed i at identificere, vurdere, vejlede og rådgive om hensigtsmæssige miljøvalg i forhold til det enkelte menneske og i forhold til arbejdsstedets miljøpolitik,

6)   opnår færdighed i selvstændigt og i samarbejde med andre samarbejdspartnere at varetage sygeplejemæssige opgaver omkring medicinadministration,

7)   opnår færdighed i at indsamle, bearbejde, vurdere og formidle informationer om såvel amtslige, kommunale som private servicetilbud og relevante love og regler indenfor bistands-, pleje og omsorgsområdet, samt i at rådgive og vejlede den enkelte borger og grupper af borgere om samfundsforhold udfra borgerens muligheder, ønsker og behov,

8)   opnår færdighed i at arbejde udfra lokale institutioners værdigrundlag, social- og sundhedssektorens målsætninger, samt i at formulere og vurdere disse målsætningers betydning for eget uddannelsesforløb, for social- og sundhedsassistentens arbejdsområde og for vejledningen af den enkelte borger eller gruppe af borgere,

9)   opnår færdighed i at anvende elektroniske kommunikationssystemer i forhold til dokumentation, informationssøgning, kommunikation, samarbejde og arbejdstilrettelæggelse,

10) opnår færdighed i at vurdere, planlægge og evaluere vejledning, rådgivning og samarbejde med borgere, grupper af borgere og pårørende, kollegaer og samarbejdspartnere,

11) udviser respekt og forholder sig til det enkelte menneskes forståelse af livskvalitet og livsudfoldelse,

12) opnår færdighed i at vælge og iværksætte aktiviteter i samarbejde med den enkelte borger eller grupper af borgere med henblik på at vedligeholde, genoptræne og styrke den enkeltes psykiske og fysiske sundhed,

13) opnår færdighed i at indsamle, vurdere og igangsætte sociale, kulturelle og kreative aktiviteter for den enkelte borger eller for grupper af borgere i forhold til de generelle og lokale aktivitetstilbud,

14) opnår færdighed i selvstændigt at vurdere, anvende og redegøre for hensigtsmæssige arbejdsbevægelser, personforflytninger og hjælpemidler i forhold til den enkelte borger og egen fysiske formåen,

15) opnår færdighed i at arbejde alene og i at kunne tage vare på eget fysiske og psykiske arbejdsmiljø i pressede arbejdssituationer, samt i at støtte og vejlede kollegaer, elever og andre samarbejdspartnere i at tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og

16) opnår færdighed i selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre forskellige omsorgsrettede og sygeplejemæssige opgaver, herunder at udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde.


Bilag 4

af december 2003 til bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Den pædagogiske grunduddannelse

Områdefag

Pædagogik med psykologi

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig indsigt i børn, unge og voksnes behov og udviklingsmuligheder samt at kunne udfordre personernes potentialer i det daglige arbejde. At kunne tilrettelægge og gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og i samarbejde med andre udfra viden om pædagogiske mål, indhold og principper og under hensyntagen til den til enhver tid særlige målgruppe.

Målet er at eleven

1)   opnår færdighed i at gøre sig pædagogiske overvejelser og tilrettelægge aktiviteter ud fra viden og erfaringer vedrørende barnets potentialer, særlige kultur, udtryksformer og behov for udfordringer,

2)   opnår viden om menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, evaluere og reflektere over den enkeltes forudsætninger og udviklingsmuligheder,

3)   opnår viden om samarbejdsrelationer og -processer for at kunne indgå i det daglige samarbejde om den pædagogiske praksis, herunder samarbejdet med forældre, kolleger og andre faggrupper,

4)   opnår viden om og forståelse af den professionelles særlige ansvar for omsorg og udvikling af den pædagogiske praksis for at kunne indgå aktivt i ligeværdige relationer med børn, unge og voksne,

5)   opnår viden om udviklingen inden for eget fagområde og egen rolle som fagperson for at kunne deltage og bidrage i dialogen om tilbudets pædagogiske udvikling,

6)   opnår indsigt i betydningen af kvaliteten i kontakten og samværet som grundlag for menneskers lyst til og mod på at udvikle sig,

7)   opnår kendskab til observationsmetoder for at kunne forstå og indleve sig i det enkelte barn, unge og voksne og deres sociale og kulturelle baggrund,

8)   opnår indsigt i gruppeprocesser for at kunne vurdere hvornår, der er behov for støtte til barnet, den unge eller voksne i gruppen, og

opnår viden om normalitet og afvigelse, og om hvad personlig integritet og værdighed betyder i arbejdet med mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse for at kunne kommunikere med respekt for den enkelte.

Kultur- og aktivitetsfag

Formålet med faget er, at eleven opnår indsigt i og selvstændigt og målrettet kan planlægge og afvikle arrangementer, herunder fysiske, æstetiske, sanselige, musiske, kulturelle og håndværksmæssige aktiviteter for såvel børn som unge og voksne.

Målet er at eleven

1)   opnår færdighed i at skaffe sig viden om generelle og lokale tilbud for med udgangspunkt heri, at kunne iværksætte sociale, kulturelle, kreative, musiske, praktiske og fysiske aktiviteter i samarbejde med børn, unge og voksne,

2)   opnår færdighed i at arbejde bevidst med at skabe rammer for oplevelser og aktiviteter, som udfordrer barnet, den unge og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling,

3)   opnår færdighed i at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber,

4)   opnår viden om og færdigheder i brug af elektroniske medier i forbindelse med pædagogisk arbejde,

5)   opnår en grundlæggende viden om og forståelse for økologi og dens betydning for vores hverdag og den natur, vi færdes og handler i, og kan formidle det til børn, unge og voksne,

6)   opnår forudsætninger for og færdigheder i at tilrettelægge forløb, hvor naturoplevelser og studier af naturen indgår, og

7)   opnår indsigt i betydningen af en god fysisk form for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske aktiviteter.

Sundhedsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og holdninger til selvstændigt at kunne medtænke sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og bevidsthed om livsstilens betydning i det pædagogiske arbejde såvel i forhold til børns, unges og voksnes hverdagsliv, samt i forhold til udførelse af eget arbejde.

Målet er at eleven

1)   opnår teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med Røde Kors’s regler om første hjælp for at være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludselig sygdomme,

2)   opnår kendskab til samfundets sundhedspolitiske indsats, forskellige sundhedsbegreber og udvikler en personlig stillingtagen hertil,

3)   opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling og kan anvende denne viden i det pædagogiske arbejde,

4)   opnår viden om, hvordan dagligdagen i institutioner og private hjem tilrettelægges sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende,

5)   opnår kendskab til og handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme hos børn, herunder infektionssygdomme og allergi,

6)   opnår viden om og forståelse for arbejdsmiljøets indflydelse på psykisk og fysisk sundhed, herunder kropsbevidsthed og færdighed i at anvende rette arbejdsstillinger, og

7)   opnår viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom ved tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner herunder institutionsinfektioner.

IT og kommunikation

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig grundlæggende kundskaber og færdigheder i formidling, herunder formidling af pædagogiske og metodiske overvejelser. Ligeledes er det formålet, at eleven tilegner sig viden og kunnen i anvendelse af elektroniske medier af relevans for det pædagogiske arbejde og kan forholde sig kritisk og etisk forsvarligt i forhold til mediernes muligheder og begrænsninger i det pædagogiske arbejde.

Målet er at eleven

1)   opnår viden om og færdighed i anvendelse af kommunikationsformer og kontaktformer og kan vurdere og redegøre for hensigter, budskaber og virkning af kommunikationen,

2)   opnår forståelse af forskellige sprogbrugssituationer og kan anvende sproget hensigtsmæssigt i forhold til en given modtager i en given situation,

3)   opnår færdighed i på brugerniveau at anvende de mest almindeligt forekommende IT-værktøjer med henblik på kommunikation og formidling og videnssøgning,

4)   opnår færdighed i selvstændigt at udarbejde forskellige former for skriftlig kommunikation,

5)   opnår viden om og færdighed i at anvende informationsteknologi som en naturlig del af den kulturelle formidling og som et almindeligt forekommende medie i børn, unge og voksnes hverdag, og

6)   udvikler et kritisk syn på brugen af forskellige elektroniske medier og deres betydning for menneskers psykiske, fysiske og sociale udvikling.

Praktikuddannelsen

Målet med praktikuddannelsen er, at eleven opnår

1)   færdighed i at planlægge, begrunde og gennemføre samt formidle pædagogisk arbejde ud fra praktikstedets værdigrundlag, mål og forudsætninger under hensyntagen til barnet, den unge og voksnes potentialer, særlige kultur, udtryksformer og behov for udfordringer eller støtte,

2)   opnår færdighed i at planlægge og afvikle kropslige, kulturelle, æstetiske, musiske og praktiske aktiviteter som udfordrer barnet, den unge og den voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling, herunder fysisk og psykisk velbefindende og sundhed,

3)   opnår færdighed i at arbejde målrettet med aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber,

4)   opnår færdighed i selvstændigt og i samarbejde med andre at udføre forskellige pædagogiske og omsorgsrettede opgaver, herunder at udvikle bevidsthed om og åbenhed over for at indgå aktivt i tværfagligt samarbejde,

5)   opnår færdighed i at deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte barns, unges eller voksnes udvikling såvel som tilbudets pædagogiske udvikling generelt,

6)   opnår færdighed i at samarbejde med forældre og andre pårørende,

7)   opnår færdighed i at arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det pædagogiske arbejde,

8)   opnår færdighed i at formidle viden om dyr og planter og menneskers samspil med naturen ud fra naturoplevelser, og

9)   opnår færdighed i at vurdere og anvende elektroniske medier i det pædagogiske arbejde, så disse udfordrer den enkeltes fantasi og kreativitet.


Bilag 5

af december 2003 til bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Grundforløbet

Områdefag

Sundhedsfag

Formålet med faget er, at eleven opnår kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedstilstand for være bevidst om egne valg i forhold til sundhed og kunne pege på sundhedsopgaver indenfor det pædagogiske område og bistands-, pleje- og omsorgsområdet.

Målet er at eleven

1)   opnår viden om faktorer i dagligdagen, der har indflydelse på menneskers fysiske, psykiske og sociale sundhedstilstand for at øge opmærksomheden på egen sundhed,

2)   opnår kendskab til menneskers forskellige ønsker og krav til et sundt liv for at kunne udvikle opmærksomhed over for egne ønsker og krav,

3)   opnår kendskab til menneskers forskellige levevilkår og livsværdier for at blive bevidst om baggrundene for menneskers individuelle valg i forhold til sundhed, herunder egne valg i forhold til sundhed, og

4)   opnår kendskab til miljøets betydning for opretholdelse af sundhed for at kunne pege på egne muligheder for at handle miljøbevidst.

Social- og samfundsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig indblik i samfunds- og familieforhold med betydning for arbejdet indenfor det pædagogiske område og bistands-, pleje- og omsorgsområdet for at kunne forholde sig til sammenhænge mellem individ og samfund og udvikle egen stillingtagen og aktive deltagelse i samfundet.

Målet er at eleven

1)   opnår kendskab til samfundets politiske, økonomiske og sociale strukturer for at udvikle interesse og evne til selv at indgå i demokratiske processer,

2)   opnår kendskab til social- og sundhedsvæsenets opbygning og opgaver i forhold til børnefamilier, ældre og syge mennesker for at kunne udvikle opmærksomhed overfor sammenhængene mellem samfundet og det enkelte menneske,

3)   opnår kendskab til levevilkårene for børn og børnefamilier, unge og ældre for at opnå forståelse for menneskers forskellige livshistorier og kulturelle baggrunde og med baggrund heri udvikle evnen til at møde det enkelte menneske med respekt og ligeværdighed, og

4)   opnår kendskab til forskellige handicap og handicappedes levevilkår, og den betydning det har for muligheden for at opretholde en almindelig levevis.

Pædagogik med psykologi

Formålet med faget er, at eleven opnår kendskab til pædagogiske og psykologiske begreber for at kunne kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed og for at blive bevidst om egne livsværdier og holdninger.

Målet er at eleven

1)   opnår kendskab til menneskets psykiske og sociale udvikling og de mest almindelige reaktioner på psykiske og sociale forandringer og herunder udvikler opmærksom på egen identitetsdannelse,

2)   opnår kendskab til børns og unges udvikling og herunder til legens betydning for kreativitet og fantasi,

3)   opnår viden om, hvordan mennesker udvikler normer og etik og i den forbindelse blive bevidst om egne normer, holdninger og værdier, og deres konsekvenser for samværet med andre,

4)   opnår viden om forskellige kommunikations- og samarbejdsformer for at udvikle egne kommunikative og samarbejdsmæssige færdigheder, og

5)   opnår færdighed i beherskelse af redskaber til elektronisk kommunikation og informationssøgning og udvikler evne til at forholde sig kritisk til informationerne og deres kilder.

Aktivitetsfag

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig viden om aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen for at kunne medvirke til igangsættelse af aktiviteter for andre og for at styrke opmærksomheden på betydningen af selv at have et aktivt liv.

Målet er at eleven

1)   opnår kendskab til sociale, kreative og kulturelle aktiviteters betydning for menneskers livsudfoldelse og livskvalitet og bliver opmærksom på menneskers behov for forskellige ønsker til aktiviteter for at kunne medvirke ved den konkrete tilrettelæggelse af aktiviteter,

2)   opnår kendskab til oplevelser og aktiviteter som udfordrer børns, unges og voksnes fantasi, kreativitet og alsidige udvikling,

3)   opnår kendskab til praktiske aktiviteter i forbindelse med daglig husførelse og får forståelse for praktiske aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel,

4)   opnår viden om, hvilken betydning en god fysisk form har for fysisk og psykisk velbefindende for at udvikle interesse for og tage initiativ til egen kropslig udfoldelse og for at kunne medvirke aktivt til igangsættelse af fysiske aktiviteter, og

5)   opnår kendskab til arbejdsmiljøets betydning, herunder arbejds- og forflytningsteknikker for at kunne bruge egen krop hensigtsmæssigt og for at kunne reagere på uhensigtsmæssige forhold i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Introduktionsforløbet

Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold og metoder. I introduktionsforløbet gives en grundlæggende indføring i anvendelse af informationsteknologi til brug for elevernes videre uddannelse. Forløbet skal ligeledes introducere til de generelle rammer for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, herunder begrebet etik og dets betydning, samt samarbejdsformer og deres betydning. Endelig skal introduktionsforløbet skærpe eleverne lyst og interesse for at lære.


Bilag 6

af december 2003 til bekendtgørelse om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Grundfag

6.1 Dansk i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen

Undervisningens formål

Formålet med faget er, at eleven udvikler sin sproglige og kulturelle bevidsthed og kritiske sans, sine sprogfærdigheder og sin selv- og omverdensforståelse.

Niveau F

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1)   styrker sine læsefærdigheder, herunder færdigheder i at anvende forskellige læsestrategier,

2)   opnår færdigheder i at formulere sig skriftligt med sans for forskellige teksttypers former og muligheder,

3)   udvikler den mundtlige og skriftlige formuleringsevne, herunder færdigheder i retskrivning og tegnsætning,

4)   opnår kendskab til faglig metode, herunder redskaber til analyse af litterære og massekom-munikative tekster samt billeder,

5)   opnår færdigheder i at analysere, fortolke og vurdere forskellige tekstformer og sætte dem ind i en elementær sammenhæng af psykologisk, social, teknologisk eller kulturhistorisk art og

6)   styrker sin bevidsthed om sprogets brug og muligheder i sammenhænge af almen og erhvervsmæssig art.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter opgaver af forskellig art og omfang. Som fremstillingsformer indgår resume, referat, beskrivelse, analyse, fri fremstilling og rapport.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst og skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Eksaminator udarbejder opgaver med ekstemporaltekst med tilknytning til pensum.

Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret. Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 40 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under prøven.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation.

Niveau E

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at udbygge målene fra niveau F.

Der læses mindst 2 emner. I et emne skal der arbejdes med tekster, kommunikation og sprogbrug i relation til arbejdet i social- og sundhedssektoren. Det andet emne er valgfrit.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter opgaver af forskellig art og

omfang. Som fremstillingsformer indgår resume, referat, beskrivelse, analyse, fri fremstilling og rapport.

I tilknytning til arbejdet med det valgfrie emne udarbejder eleven en emneopgave, der indgår i den afsluttende prøve.

Emneopgaven er en skriftlig opgavebesvarelse på 4-6 maskinskrevne sider pr. elev.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven omfatter elevens skriftlige emneopgave og en ekstemporaltekst, som eleven vælger ved lodtrækning.

Prøven består af følgende:

1)   eksamination med udgangspunkt i elevens skriftlige emneopgave

2)   eksamination i ekstemporaltekst

Under eksaminationen over den skriftlige opgave skal eleven kommentere sin opgave samt

fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne.

Under eksaminationen i ekstemporalteksten skal eleven fremdrage væsentlige sider af tekstens indhold og form samt perspektivere teksten ud fra grundsynspunkter, som har været anvendt i

undervisningen. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under prøven.

De ekstemporale tekster skal have tilknytning til pensum. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens skriftlige opgave og den samlede mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1)   opnår elementære færdigheder i metodisk analyse, fortolkning og vurdering af forskellige tekstformer,

2)   får styrket evnen til kritisk læsning, vurdering og perspektivering af fagets områder.

Der læses mindst 2 emner. I et emne skal der arbejdes med tekster, kommunikation og sprogbrug i relation til arbejdet i social- og sundhedssektoren. Det andet emne er valgfrit.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter opgaver af forskellig art og omfang. Som fremstillingsformer indgår resume, referat, beskrivelse, analyse, fri fremstilling og rapport.

I tilknytning til arbejdet med det valgfrie emne udarbejder eleven en emneopgave, der indgår i den afsluttende prøve.

Emneopgaven er en skriftlig opgavebesvarelse på 5-7 maskinskrevne sider pr. elev.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven omfatter elevens skriftlige emneopgave og en ekstemporaltekst, som eleven vælger ved lodtrækning.

Prøven består af følgende:

1)   eksamination med udgangspunkt i elevens skriftlige emneopgave

2)   eksamination i ekstemporaltekst

Under eksaminationen over den skriftlige opgave skal eleven kommentere sin opgave samt fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne.

Under eksaminationen i ekstemporalteksten skal eleven fremdrage væsentlige sider af tekstens indhold og form samt perspektivere teksten ud fra grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under prøven.

De ekstemporale tekster skal have tilknytning til pensum. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens skriftlige opgave og den samlede mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven:

1)   opnår færdigheder i metodisk tekstanalyse og er i stand til at perspektivere og give en begrundet vurdering af forskellige tekstformer inden for det udvidede tekstbegreb,

2)   udvikler sine kreative evner i arbejdet med sproglige udtryksformer,

3)   udvider sit kendskab til sprogets forskellige funktioner i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge,

4)   øger sin sproglige bevidsthed og sin evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge,

5)   udvider sin historiske bevidsthed og sit almene erfaringsgrundlag, herunder forståelsen af sin egen kulturelle kontekst.

Der læses 3 eller flere emner, hvoraf et emne skal være en litterær periode, genre eller et forfatterskab, et emne elektroniske medier og et emne , der omhandler tekster, kommunikation og sprogbrug i relation til arbejdet i social- og sundhedssektoren.

Den samlede tekstlæsning omfatter mindst et hovedværk.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter opgaver af forskellig art og omfang. Som fremstillingsformer indgår resume, referat, beskrivelse, analyse, fri fremstilling og rapport.

I tilknytning til arbejdet med et af de obligatoriske emner i undervisningen udarbejder eleven en opgave, der indgår i den afsluttende prøve. Eleven vælger selv i hvilket af emnerne, der skrives opgave.

Emneopgaven er en skriftlig opgavebesvarelse på 6-8 maskinskrevne sider pr. elev.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven omfatter elevens skriftlige emneopgave og en ekstemporaltekst, som eleven vælger ved lodtrækning.

Prøven består af følgende:

1)   eksamination med udgangspunkt i elevens skriftlige emneopgave

2)   eksamination i ekstemporaltekst

Under eksaminationen over den skriftlige opgave skal eleven kommentere sin opgave samt

fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne.

Under eksaminationen i ekstemporalteksten skal eleven fremdrage væsentlige sider af tekstens indhold og form samt perspektivere teksten ud fra grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under prøven.

De ekstemporale tekster skal have tilknytning til pensum. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens skriftlige opgave og den samlede mundtlige præstation.

6.2 Dansk i den pædagogiske grunduddannelse

Undervisningens formål

Formålet med faget er, at eleven udvikler sin sproglige og kulturelle bevidsthed og kritiske sans, sine sprogfærdigheder og sin selv- og omverdensforståelse.

Niveau C

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven:

1)   opnår færdigheder i metodisk tekstanalyse og er i stand til at perspektivere og give en begrundet vurdering af forskellige tekstformer inden for det udvidede tekstbegreb,

2)   udvikler sine kreative evner i arbejdet med sproglige udtryksformer,

3)   udvider sit kendskab til sprogets forskellige funktioner i personlige, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge,

4)   øger sin sproglige bevidsthed og sin evne til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i både almene og erhvervsmæssige sammenhænge,

5)   udvider sin historiske bevidsthed og sit almene erfaringsgrundlag, herunder forståelsen af sin egen kulturelle kontekst.

Der læses 3 eller flere emner, hvoraf et emne skal være en litterær periode, genre eller et forfatterskab, et emne elektroniske medier og et emne børnekultur.

Den samlede tekstlæsning omfatter mindst et hovedværk.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet og omfatter opgaver af forskellig art og omfang. Som fremstillingsformer indgår resume, referat, beskrivelse, analyse, fri fremstilling og rapport.

I tilknytning til arbejdet med et af de obligatoriske emner i undervisningen udarbejder eleven en opgave, der indgår i den afsluttende prøve. Eleven vælger selv i hvilket af emnerne, der skrives opgave.

Emneopgaven er en skriftlig opgavebesvarelse på 6-8 maskinskrevne sider pr. elev.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven omfatter elevens skriftlige emneopgave og en ekstemporaltekst, som eleven vælger ved lodtrækning.

Prøven består af følgende:

1)   eksamination med udgangspunkt i elevens skriftlige emneopgave

2)   eksamination i ekstemporaltekst

Under eksaminationen over den skriftlige opgave skal eleven kommentere sin opgave samt fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne.

Under eksaminationen i ekstemporalteksten skal eleven fremdrage væsentlige sider af tekstens indhold og form samt perspektivere teksten ud fra grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under prøven.

De ekstemporale tekster skal have tilknytning til pensum. Både skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens skriftlige opgave og den samlede mundtlige præstation.

6.3 Engelsk i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse

Formålet med faget er, at eleven tilegner sig færdigheder i faget med henblik på at kunne anvende sproget i kommunikative situationer i både almene og erhvervsrelaterede forhold.

Niveau F

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven:

1)   styrker sine færdigheder i at læse, forstå og forholde sig til engelske tekster af almen art,

2)   opnår færdigheder i at læse og forstå enkle engelske tekster af samfundsmæssig, erhvervsmæssig og erhvervsfaglig art,

3)   styrker sine færdigheder i at udtrykke sig mundtligt på fremmedsproget,

4)   opnår færdigheder i at formulere sig skriftligt om personlige og erhvervsrelaterede forhold i et enkelt sprog,

5)   opnår viden om sprogets anvendelse i praksis, herunder omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet,

6)   opnår kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og erhvervsfaglige forhold i det fremmedsprogede område,

7)   opnår kendskab til forskelle og uligheder mellem fremmede og egne kulturområder.

Undervisningen omfatter et valgfrit emne inden for social- og sundhedssektoren. En præsentation af indholdet indgår i prøven.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven består af følgende:

1)   eksamination med udgangspunkt i ekstemporaltekst (ca.10 linier) inden for det i undervisningen gennemgåede pensum.

2)   eksamination på baggrund af præsentationen af det valgfrie emne

Eksaminationen former sig som en samtale på engelsk mellem eksaminator og elev om tekst og ukendt materiale, samt en kort elevpræsentation af det valgfri emne. Denne skal demonstrere elevens evne til at præsentere en enkel erhvervsrelateret problemstilling. Censor skal ikke have tilsendt elevens opgave.

Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål. Teksten ledsages af billede eller andet ukendt materiale. Både tekster af almen, samfundsmæssig og erhvervsrelateret art skal være repræsenteret. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de opstillede mål.

Niveau E

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at udbygge målene fra niveau F.

Undervisningen omfatter et valgfrit emne inden for social- og sundhedssektoren. Der udarbejdes et skriftligt materiale på ca. 2 sider om det valgfrie emne. En præsentation af indholdet indgår i prøven.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven består af følgende:

1)   eksamination med udgangspunkt i ekstemporaltekst (ca.20 linier) inden for det i undervisningen gennemgåede pensum.

2)   eksamination på baggrund af præsentationen af det valgfrie emne

Eksaminationen former sig som en samtale på engelsk mellem eksaminator og elev om tekst og ukendt materiale, samt en kort elevpræsentation af det valgfri emne. Denne skal demonstrere elevens evne til at præsentere en enkel erhvervsrelateret problemstilling. Censor skal ikke have tilsendt elevens opgave.

Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål. Teksten ledsages af billede eller andet ukendt materiale. Både tekster af almen, samfundsmæssig og erhvervsrelateret art skal være repræsenteret. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de opstillede mål.

Niveau D

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E, samt at eleven

1)   styrker sine færdigheder i forstå, kommentere og forholde sig til tekster på fremmedsproget

2)   styrker sine færdigheder i at udtrykke sig mundtligt og skriftligt i et sammenhængende sprog.

Undervisningen omfatter et valgfrit emne inden for social- og sundhedssektoren. I forbindelse med emnet udarbejdes et skriftligt materiale på ca. 4 sider. Indholdet indgår i prøven.

Skriftligt arbejde

Det skriftlige arbejde fordeles jævnt over forløbet.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven består af følgende:

1)   eksamination med udgangspunkt i ekstemporaltekst (ca.30 linier) inden for det i undervisningen gennemgåede pensum

2)   eksamination på baggrund af præsentationen af det valgfrie emne

Eksaminationen former sig som en samtale på engelsk mellem eksaminator og elev om tekst og ukendt materiale, samt en kort elevpræsentation af det valgfri emne. Under eksaminationen i det valgfri emne skal eleven kommentere sin opgave samt fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne. Samtalen skal demonstrere elevens evne til at præsentere en erhvervsrelateret problemstilling. Censor skal ikke have tilsendt elevens opgave.

Eksaminator udarbejder opgaver. Teksten ledsages af billede eller andet ukendt materiale. Både tekster af almen, samfundsmæssig og erhvervsrelateret art skal være repræsenteret. Eleven får en opgave ved lodtrækning. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Notater og andet materiale udarbejdet i forberedelsestiden samt elevens valgfrie emne, må anvendes under eksaminationen. De hjælpemidler, der er nødvendige for elevens præsentation, skal være til rådighed under eksaminationen.

Censor skal ikke have tilsendt elevens opgave.

Prøven inkl. votering varer ca. 20 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Ved bedømmelsen lægges vægt på elevens kommunikative kompetence i forhold til de opstillede mål.

6.4 Naturfag i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen

Undervisningens formål

Formålet med undervisningen er, at eleven kan behandle relevante almene og sundhedsfaglige emneområder ved hjælp af naturfaglige begreber samt naturfagets eksperimentelle metode. Formålet er endvidere at skabe grundlag for videre uddannelse.

Niveau F

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven:

1)   kan anvende de almindeligste regneoperationer, herunder omsætning af mål og vægt, procentregning og forholdsregning,

2)   har kendskab til det periodiske system, grundstofferne og principperne for dannelse af kemiske forbindelser med udgangspunkt i menneskets optagelse af ilt og enkle næringsstoffer (eksempelvis ilt-kuldioxidskiftet og enkle mineraler),

3)   har kendskab til syrer, baser og pH-måling bl.a. i forbindelse med rengøringsmidler,

4)   har kendskab til mærkning af kemikalier, herunder faremærkning, samt korrekt bortskaffelse af relevante kemikalietyper,

5)   har kendskab til energibegrebet og energi i forbindelse med menneskets omsætning af energi samt energifordelingen i fødevarer,

6)   kan arbejde eksperimentelt med faget,

7)   kan beskrive enkle naturfaglige problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Skriftligt arbejde

Eleven udfører alene eller i en mindre gruppe enkle eksperimenter og udarbejder en kort forsøgsbeskrivelse over hvert af disse. Arbejdet omfatter emner fra områderne kemi, energi og miljø.

Prøve

Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en case eller et problemfelt, der skal belyses ved anvendelse af et eller flere af fagets områder. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Eleven arbejder med opgaven i 2 klokketimer. Eleverne kan gennemføre prøven enkeltvis eller parvis, dog foretages vurderingen af eleverne individuelt. Prøven tilrettelægges, så ca. 6 elever arbejder samtidig. Opgaven skal så vidt muligt give eleven mulighed for at inddrage forsøg, ligesom der i prøvelokalet skal være mulighed for at anvende computer. Ved prøven må eleven anvende alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Medens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om arbejdet med opgaven. Mod afslutningen af eksaminationstiden foretages en uddybende samtale om såvel de naturfaglige elementer, der indgår i opgaven, som anvendelsen heraf til belysning af det sundhedsfaglige område.

Karakteren fastsættes som en helhedsvurdering af elevens kendskab til de naturfaglige emner og evne til at anvende disse til at belyse emner indenfor det sundhedsfaglige område.

De udtrukne opgaver og en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, sendes til censor i god tid før prøven.

Niveau E

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1)   kan anvende almindelige regneoperationer, herunder omsætning af mål og vægt, procentregning og forholdsregning,

2)   kan foretage faglige beregninger som eksempelvis måling af luftens fugtighed, væskebalance mm.,

3)   har kendskab til det periodiske system, grundstofferne og dannelse af kemiske forbindelser, herunder enkle kemiske forbindelser fra sundhedsmæssig sammenhæng, f. eks. kuldioxid-skiftet og enkle mineraler,

4)   kan gøre rede for atomets opbygning, ioner og iondannelse

5)   har viden om de almindelige vitaminer og disses vand- og fedtopløselighed.

6)   har viden om de energigivende næringsstoffer, kostens sammensætning og indhold af energi,

7)   kan foretage kostberegninger, herunder beregninger af vægtprocent og energiprocent,

8)   har kendskab til salte og deres betydning for den menneskelige organisme,

9)   har kendskab til enzymers virkning i fordøjelsen og i vaske- og rengøringsmidler,

10) har kendskab til syrer, baser og pH-måling i forbindelse med fordøjelsen, hudens pH-værdi, rengøring, vandets hårdhed m.v.,

11) har viden om smitteveje og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng,

12) har viden ommikroorganismers forekomst, vækst og udbredelse bl.a. i fødevarer,

13) kender mærkning af kemikalier og kan anvende og bortskaffe disse på korrekt sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde,

14) kan vælge kemikalier herunder rengøringsmidler med henblik på at opnå mindst mulig miljøbelastning,

15) kan arbejde eksperimentelt med faget,

16) kan beskrive naturfaglige problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Skriftligt arbejde

Eleven udarbejder alene eller i mindre grupper en emneopgave, hvor naturfaglige begreber og metoder bruges til at beskrive en sundhedsrelevant problemstilling. Der inddrages eksperiment i emneopgaven, hvor det er muligt.

Prøve

Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en case eller et problemfelt, der skal belyses ved anvendelse af et eller flere af fagets områder. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Eleven arbejder med opgaven i 2 klokketimer. Eleverne kan gennemføre prøven enkeltvis eller parvis, dog foretages vurderingen af eleverne individuelt. Prøven tilrettelægges, så ca. 6 elever arbejder samtidig. Opgaven skal så vidt muligt give eleven mulighed for at inddrage forsøg, ligesom der i prøvelokalet skal være mulighed for at anvende computer. Ved prøven må eleven anvende alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Medens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om arbejdet med opgaven. Mod afslutningen af eksaminationstiden foretages en uddybende samtale om såvel de naturfaglige elementer, der indgår i opgaven, som anvendelsen heraf til belysning af det sundhedsfaglige område.

Karakteren fastsættes som en helhedsvurdering af elevens indsigt i de naturfaglige emner og evne til at anvende disse til at opnå kendskab til emner indenfor det sundhedsfaglige område.

De udtrukne opgaver og en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, sendes til censor i god tid før prøven.

Niveau D

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1)   kan foretage faglige beregninger som f. eks. udmåling af medicin og beregning af medicinens halveringstid i kroppen,

2)   har viden om væsker og tryk, herunder det hydrostatiske tryk, (blodtryk, væskebalance m.m.), det kolloidosmotiske tryk, væskers tilstandsformer, fordampning og fordampningsenergi, blodets sammensætning og de enkelte elementers funktion, intra- og extracellulære væsker samt osmose og diffussion,

3)   har viden om energi og energiindholdet i kulhydrater, proteiner, fedtstoffer og alkohol samt disse næringsstoffers kemiske sammensætning og funktion i kroppen.,

4)   har viden om cellens forbrændingsproces,

5)   har indsigt i kostberegning,

6)   har viden om temperaturmåling, varmeafgivelse og varmetab,

7)   har kendskab til bølger, lysets udbredelse og intensitet samt lysets brydning med udgangspunkt i øjets funktion,

8)   har viden om sammenhængen mellem masse, kraft og moment samt betydningen heraf for ergonomisk korrekt udførelse af fysisk arbejde,

9)   har viden om sammenhængen mellem dynamisk og statisk muskelarbejde,

10) har viden om nervesystemet,

11) har viden om vira, bakterier og svampe og disses betydning i sundhedsmæssig sammenhæng,

12) har viden om desinficering, sterilisering og anden beskyttelse mod mikroorganismer,

13) kan vælge, anvende og bortskaffe kemikalier på korrekt sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde,

14) har viden om de fysiske forhold, der har betydning for ergonomisk korrekt udførelse af løft,

15) kan arbejde eksperimentelt med faget,

16) kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt om naturfaglige problemstillinger.

Skriftligt arbejde

Eleven vælger selvstændigt eller i en mindre gruppe et sundhedsfagligt problemfelt, der behandles fra en naturfaglig synsvinkel med inddragelse af naturfaglige arbejdsmetoder herunder eksperiment.

Der udarbejdes en emnerapport over forløbet.

Prøve

Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en case eller et problemfelt, der skal belyses ved anvendelse af et eller flere af fagets områder. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Eleven arbejder med opgaven i 2 klokketimer. Eleverne kan gennemføre prøven enkeltvis eller parvis, dog foretages vurderingen af eleverne individuelt. Prøven tilrettelægges, så ca. 6 elever arbejder samtidig. Opgaven skal så vidt muligt give eleven mulighed for at inddrage forsøg, ligesom der i prøvelokalet skal være mulighed for at anvende computer. Ved prøven må eleven anvende alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Medens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om arbejdet med opgaven. Mod afslutningen af eksaminationstiden foretages en uddybende samtale om såvel de naturfaglige elementer, der indgår i opgaven, som anvendelsen heraf til belysning af det sundhedsfaglige område.

Karakteren fastsættes som en helhedsvurdering af elevens indsigt i de naturfaglige emner og evne til at anvende disse til at opnå viden om emner indenfor det sundhedsfaglige område.

De udtrukne opgaver og en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, sendes til censor i god tid før prøven.

Niveau C

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er at udbygge målene fra niveau D, og at eleven

1)   har grundlæggende forståelse af eksponentiel udvikling og logaritmisk skala til belysning af emner som mikroorganismers udbredelse, måling af lydstyrke i dB, stoffers halveringstid pH-begrebet m.m.

2)   kan foretage beregning af opløsningers koncentration, herunder molaritet, masseprocent og volumenprocent,

3)   har indsigt i de energigivende næringsstoffer og deres kemiske sammensætning, herunder mættede og umættede fedtsyrer, mono- di- og polysaccarider samt protein som næringsstof og i form af plasmaprotein,

4)   har indsigt i kroppens syre -basebalance og kan foretage beregning af pH,

5)   har kendskab til ørets funktion, lydbølger, lydens udbredelse, tonehøjde og lydstyrke, herunder decibel-begrebet, støjgrænser og støjniveauets betydning for hørelsen,

6)   kan arbejde eksperimentelt med faget,

7)   kan arbejde i laboratoriet og i sin hverdag på korrekt sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde hvad angår såvel fysiske som kemiske forhold,

8)   kan beskrive naturfaglige områder skriftligt og mundtligt under anvendelse af korrekt terminologi.

Skriftligt arbejde

Eleven vælger selvstændigt eller i en mindre gruppe et relevant problemfelt indenfor sundhedsområdet, som analyseres og vurderes ved hjælp af naturfaglig viden og arbejdsmetode. Der udarbejdes problemformulering for forløbet og der indsamles relevante informationer om den valgte problemstilling. Hvor det er muligt, inddrages eksperimenter i forløbet. Der udarbejdes en projektrapport over forløbet.

Prøve

Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en case eller et problemfelt, der skal belyses ved anvendelse af et eller flere af fagets områder. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Eleven arbejder med opgaven i 2 klokketimer. Eleverne kan gennemføre prøven enkeltvis eller parvis, dog foretages vurderingen af eleverne individuelt. Prøven tilrettelægges, så ca. 6 elever arbejder samtidig. Opgaven skal så vidt muligt give eleven mulighed for at inddrage forsøg, ligesom der i prøvelokalet skal være mulighed for at anvende computer. Ved prøven må eleven anvende alle de hjælpemidler, der har været benyttet i den daglige undervisning. Medens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om arbejdet med opgaven. Mod afslutningen af eksaminationstiden foretages en uddybende samtale om såvel de naturfaglige elementer, der indgår i opgaven, som anvendelsen heraf til belysning af det sundhedsfaglige område.

Karakteren fastsættes som en helhedsvurdering af elevens indsigt i de naturfaglige emner og evne til at anvende disse til at opnå indsigt i til emner indenfor det sundhedsfaglige område .

De udtrukne opgaver og en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, sendes til censor i god tid før prøven.

6.5 Samfundsfag i den pædagogiske grunduddannelse

Undervisningens formål

Formålet med faget er, at eleven øger sin samfundsmæssige indsigt og forståelse og styrker sin interesse og sine forudsætninger for at deltage aktivt i debat og beslutningsprocesser om forhold af betydning for både den enkelte og samfundet.

Niveau C

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven

1)   opnår kendskab til politiske, økonomiske og sociale faktorer, der er væsentlige for den nationale og internationale samfundsudvikling,

2)   opnår viden om politiske beslutningsprocesser, strukturer og ideologier og deres samfundsmæssige rolle og betydning,

3)   opnår viden om arbejdsmarkedets grundlæggende opbygning og virkemåde,

4)   opnår viden om det sociale systems grundlæggende formål, opbygning, virkemåde og forudsætninger,

5)   opnår færdigheder i at afgrænse og formulere enkle samfundsfaglige problemstillinger, herunder fremskaffe, bearbejde og formidle samfundsfagligt materiale,

6)   udvikler evne til at afdække forudsætningerne for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger,

7)   opnår bevidsthed om den betydning, som forskel i levevilkår, kulturel baggrund, livsanskuelse og religion rummer for den enkelte og samfundet,

8)   opnår forståelse af samspillet mellem samfundets udvikling, herunder ændringer i familiestruktur, kønsroller og livsstil, og de pædagogiske institutioners opgaver og ansvar i relation til børn og familier.

Skriftligt arbejde

Som led i undervisningen udarbejder eleven en rapport, der indgår i den afsluttende prøve.

Rapporten er en skriftlig opgavebesvarelse på 4-6 maskinskrevne sider pr. elev.

Prøve

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven omfatter elevens skriftlige rapport og en opgave med ekstemporalt materiale, som eleven vælger ved lodtrækning.

Prøven består af følgende

1)   eksamination i opgaven

2)   eksamination med udgangspunkt i elevens rapport

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under prøven.

Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation.