Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkeuniversitetet

 

I medfør af § 47, stk. 4, § 48, stk. 1, § 49, stk. 3 og 4, og § 51, stk. 1, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Udøvelse af folkeuniversitetsvirksomheden

§ 1. Folkeuniversitetsvirksomheden, jf. lovens § 46, udøves i universitetsbyerne af folkeuniversitetsafdelinger (afdelinger) og uden for universitetsbyerne af folkeuniversitetskomitéer (komitéer) med vedtægter fastsat efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Efter reglerne i denne bekendtgørelse organiseres virksomheden i fem regioner med hver en regionsstyrelse, der består af repræsentanter for regionens afdeling og de komitéer, der tilknytter sig regionen. Komitéer, der ikke tilknytter sig en region, tilknyttes en komitéstyrelse, der består af repræsentanter for disse komitéer. Afdelingernes og komitéernes virksomhed udøves under ansvar over for den styrelse, de er tilknyttet. Styrelsernes virksomhed udøves under ansvar over for Folkeuniversitetsnævnet (nævnet).

Kapitel 2

Regionsstyrelserne og komitéstyrelsen

§ 2. For hver region etablerer afdelingen og de til regionen knyttede komitéer en regionsstyrelse med ligelig repræsentation for afdelingen og de til regionen knyttede komitéer og eventuelt med en formand udpeget af afdelingen og komitéerne i fællesskab. Hvis afdelingen og komitéerne ikke udpeger en formand, vælger styrelsen denne af sin midte.

§ 3. En komité træffer selv beslutning om, hvilken region den tilknytter sig. Komitéer uden regionstilknytning tilknytter sig komitéstyrelsen.

Stk. 2. En komités beslutning om tilknytning til en region eller komitéstyrelsen gælder fra en 1. januar og for en periode af 2 kalenderår. En komité, der herefter ønsker at ændre sin tilknytning, skal i det 2. kalenderår efter en frist fastsat af nævnet underrette nævnet om den tilknytning, den ønsker fra det efterfølgende kalenderår. Nævnet kan afvise ønsker om ændret tilknytning, der modtages efter den fastsatte frist.

§ 4. Hver regionsstyrelse har ansvaret for

1) forudgående godkendelse af lærere, forelæsere og undervisningsplaner samt fastsættelse af retningslinier herfor med henblik på at sikre en forskningsmæssig forankring af godkendelsen,

2) indsamling af undervisningstilbud til de til styrelsen knyttede komitéer,

3) udarbejdelse af budgetforslag for regionens aktivitet og dennes regnskab,

4) udarbejdelse af budget og regnskab for de tilknyttede komitéers aktivitet, jf. stk. 2,

5) at vedtægten for afdelingen er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og de regler, der er fastsat i medfør heraf,

6) tilsyn med afdelingens og de til regionen knyttede komitéers udøvelse af virksomheden, herunder ved indhentning af alle oplysninger hos afdelingen og de tilknyttede komitéer og

7) andre opgaver, der i øvrigt kan henføres til styrelsens ledelsesansvar.

Stk. 2. Afdelingen har ansvaret for udarbejdelsen af sit budget og regnskab samt for afgivelse heraf til regionsstyrelsen efter dennes nærmere anvisning.

Stk. 3. Hver regionsstyrelse fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten sendes til nævnet, jf. § 7, nr. 8. Af vedtægten skal fremgå antallet af medlemmer af styrelsen, herunder antallet af repræsentanter for afdelingen og de til regionen knyttede komitéer, samt hvordan sekretariatsbetjeningen af de til regionen knyttede komitéer nærmere varetages. Det skal endvidere fremgå af vedtægten, om formandens stemme er udslaggivende i tilfælde af, at et forslag opnår stemmelighed, eller om forslaget bortfalder.

Stk. 4. Hver regionsstyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5. De komitéer, der ikke tilknytter sig en region, etablerer en komitéstyrelse og fastsætter antallet af komitéstyrelsens medlemmer samt vælger disse. Komitéstyrelsen udpeger en formand eller vælger formanden af sin midte.

Stk. 2. Komitestyrelsen har ansvaret for

1) forudgående godkendelse af lærere, forelæsere og undervisningsplaner samt fastsættelse af retningslinier herfor med henblik på at sikre en forskningsmæssig forankring af godkendelsen,

2) indsamling af undervisningstilbud til de til styrelsen knyttede komitéer,

3) udarbejdelse af budgetforslag og regnskab for de tilknyttede komitéers aktivitet,

4) tilsyn med de tilknyttede komitéers udøvelse af virksomheden, herunder ved indhentning af alle oplysninger hos de tilknyttede komitéer og

5) andre opgaver, der i øvrigt kan henføres til styrelsens ledelsesansvar.

Stk. 3. Komitéstyrelsen fastsætter en vedtægt for sin virksomhed. Vedtægten sendes til nævnet, jf. § 7, nr. 8. Af vedtægten skal fremgå antallet af medlemmer af styrelsen, samt hvordan sekretariatsbetjeningen af de til styrelsen knyttede komitéer nærmere varetages.

Stk. 4. Komitéstyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6. Godtgørelse for befordringsudgifter i forbindelse med deltagelse i styrelsens møder ydes efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Der ydes ikke vederlag til formand eller øvrige medlemmer.

Kapitel 3

Folkeuniversitetsnævnet

§ 7. Folkeuniversitetsnævnet har ansvaret for

1) koordinering af den samlede virksomhed,

2) at kravene til undervisningens niveau og lærernes og forelæsernes kvalifikationer er i overensstemmelse med formålet for folkeuniversitetsvirksomheden,

3) udarbejdelse af et driftsbudget for finansåret med budgetoverslagsår for den samlede virksomhed,

4) efter fradrag af et beløb til nævnets arbejde fordeling af det årlige drifts- og administrationstilskud til de 6 styrelser til disses udøvelse af virksomheden, jf. §§ 4 og 5,

5) aflæggelse af regnskab for den samlede udøvelse af folkeuniversitetsvirksomheden, jf. kapitel 6,

6) at aflønningen af lærere og forelæsere er i overensstemmelse med de af staten fastsatte regler eller indgåede aftaler, jf. lovens § 52,

7) at løn- og arbejdsvilkår for teknisk og administrativt personale ved folkeuniversitetsvirksomheden fastsættes i henhold til de til enhver tid gældende aftaler og overenskomster mellem staten og de respektive faglige organisationer,

8) godkendelse af vedtægterne og regnskabsinstrukserne for regionsstyrelserne og komitéstyrelsen,

9) afgrænsning af regionerne, jf. § 1, stk. 2,

10) fastsættelse af et gebyr, som en komité skal betale til delvis dækning af en styrelses udgift til lærerhonorar samt administrationsomkostninger i forbindelse med komitéernes enkelte undervisningstilbud, jf. §§ 4 og 5,

11) godkendelse af nye komitéer og disses vedtægter samt deres tilknytning til enten en region eller komitéstyrelsen,

12) tilsyn med regionsstyrelsernes og komitéstyrelsens varetagelse af deres opgaver, jf. §§ 4 og 5, og

13) andre opgaver, der i øvrigt kan henføres til det overordnede ansvar.

§ 8. Nævnet kan ansætte en folkeuniversitetsrektor og andet personale til varetagelse af dets sekretariatsopgaver. Nævnet kan bemyndige folkeuniversitetsrektor til at ansætte øvrigt personale.

Stk. 2. I forbindelse med beskikkelse af nævnets formand og øvrige medlemmer varetager folkeuniversitetsrektor eller en anden af nævnet udpeget person de opgaver, der følger af, at afdelingerne i forening og komitéerne i forening skal afgive indstilling af medlemmer til nævnet, jf. lovens § 47, stk. 2, nr. 2 og 3.

§ 9. Nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 7 medlemmer er til stede. Nævnet træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 10, stk. 3.

Stk. 2. Referater af nævnets møder indføres i en protokol og godkendes ved underskrift af de på mødet tilstedeværende medlemmer. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen. Øvrige medlemmer bekræfter på udskrift af referat, at de er gjort bekendt med referatet. Beslutningsreferat udarbejdes snarest efter et mødes afslutning og sendes til medlemmerne og til Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Nævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen og fastsatte mødedatoer offentliggøres på nævnets hjemmeside på Internettet. Det samme gælder mødedokumenter, herunder afskrifter af mødeprotokollen, bortset fra oplysninger heri, der er fortrolige, jf. forvaltningslovens § 27.

§ 10. Nævnet holder Undervisningsministeriet orienteret om folkeuniversitetsvirksomheden.

Stk. 2. Nævnet afholder hvert 3. år et landsmøde, som har til formål at styrke helheden i folkeuniversitetsvirksomheden. Landsmødet er åbent for deltagelse af alle repræsentanter for folkeuniversitetsvirksomheden. Nævnet kan indbyde andre til deltagelse i landsmødet, f.eks. forskningsinstitutioner og folkeoplysende organisationer m.v. Undervisningsministeriet skal indbydes til at deltage i mødet.

Stk. 3. Nævnet kan indhente en udtalelse fra styrelserne, jf. §§ 4 og 5, om ethvert forhold vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden. En udtalelse skal indhentes, når 3 af nævnets medlemmer stiller forslag herom.

Stk. 4. Nævnet kan afgive udtalelser og træffe afgørelser om faglige og økonomiske forhold vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden. Forud for afgørelser af faglige forhold indhenter nævnet en udtalelse fra en eller flere sagkyndige inden for det pågældende fagområde.

Stk. 5. Sager kan af formanden sendes til skriftlig afgørelse. Kræver 2 medlemmer det, skal en sag dog behandles på et nævnsmøde.

§ 11. Godtgørelse for befordringsudgifter i forbindelse med deltagelse i nævnets møder ydes efter de for statens tjenestemænd gældende regler. Der ydes ikke vederlag til formand eller øvrige medlemmer.

Kapitel 4

Klage

 

§ 12. Klage over en afdelings eller en komités udøvelse af folkeuniversitetsvirksomheden kan ske til vedkommende styrelse.

Stk. 2. Klage over en styrelses virksomhed, herunder afgørelser efter stk. 1, kan indbringes for nævnet.

Stk. 3. Fristen for klager efter stk. 1 og 2 er 4 uger.

Stk. 4. Nævnets afgørelser efter stk. 2 og andre afgørelser truffet af nævnet kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Kapitel 5

Tilskud

§ 13. Staten yder tilskud til drift og administration af folkeuniversitetsvirksomheden. Undervisningsministeriet udbetaler tilskuddet til nævnet i 12 rater månedsvis bagud.

Stk. 2. Efter fradrag af tilskud til nævnets drift fordeler nævnet statstilskuddet til regionsstyrelserne og komitéstyrelsen til drift og administration. Fordelingen sker under hensyn til formålet med folkeuniversitetsvirksomheden, herunder virksomhedens alsidighed og landsdækkende karakter. Nævnet udbetaler tilskuddet i 12 rater månedsvis bagud.

Stk. 3. Nævnet påser, at regnskab for tilskud efter stk. 2 aflægges efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Regnskab og revision

§ 14. Hver regionsstyrelse, jf. § 4, udarbejder et årsregnskab på grundlag af det af afdelingen udarbejdede regnskab, jf. § 4, stk. 2, og det regnskab, der, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, er udarbejdet for de til den pågældende styrelse knyttede komitéer. Komitéstyrelsen, jf. § 5, udarbejder et årsregnskab på grundlag af det regnskab, der, jf. § 5, stk. 2, nr. 3, er udarbejdet for de tilknyttede komitéer. En styrelses eget regnskab skal indgå i årsregnskabet. Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet skal omfatte årsberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og i øvrigt følge bestemmelserne i lov om statens regnskabsvæsen m.v.

Stk. 2. Af årsregnskabet skal fremgå:

1) Tilskud modtaget fra nævnet.

2) Styrelsens eventuelle mellemværende med nævnet.

Stk. 3. Regnskabet underskrives af alle medlemmer af den enkelte styrelse. Et medlem, der er helt eller delvis uenig i årsregnskabet, kan tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift.

Stk. 4. Hver enkelt styrelse er ansvarlig for, at et originalt underskrevet årsregnskab forsynet med alle styrelsesmedlemmers originale underskrift sendes til nævnet inden den 1. marts i året efter regnskabsåret.

Stk. 5. Hver styrelse udarbejder en regnskabsinstruks, jf. bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., hvori også tegningsretten fastsættes. Instruksen skal godkendes af nævnet. Instruksen underskrives af styrelsens medlemmer og sendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen.

§ 15. Nævnet udarbejder et årsregnskab for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed, hvori indgår nævnets eget regnskab, herunder et bevillingsfordelingsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet skal omfatte årsberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og i øvrigt følge bestemmelserne i lov om statens regnskabsvæsen m.v. Styrelsernes regnskaber, jf. § 14, indgår som en del af nævnets årsregnskab.

Stk. 2. Af årsregnskabet skal fremgå:

1) Tilskud modtaget fra Undervisningsministeriet.

2) Nævnets eventuelle mellemværende med Undervisningsministeriet.

Stk. 3. Regnskabet underskrives af alle medlemmer af nævnet. Et medlem, der er helt eller delvis uenig i årsregnskabet, kan tilkendegive sine indvendinger med en konkret og fyldestgørende begrundelse i tilknytning til sin underskrift.

Stk. 4. Nævnet er ansvarlig for, at et originalt underskrevet årsregnskab, jf. stk. 1, sendes til Undervisningsministeriet og til Rigsrevisionen inden den 1. april i året efter regnskabsåret.

Stk. 5. Efter Undervisningsministeriets anvisning sendes regnskaberne, jf. stk. 4, til Undervisningsministeriet i elektronisk form i et af ministeriet fastlagt filformat.

Stk. 6. Sammen med årsregnskabet afgiver nævnet til Undervisningsministeriet en beretning over den samlede folkeuniversitetsvirksomhed. Årsregnskabet og beretningen offentliggøres på nævnets hjemmeside.

Stk. 7. Nævnet udarbejder en regnskabsinstruks, jf. bekendtgørelse om statens regnskabsvæsen m.v., hvori også tegningsretten fastsættes. Instruksen underskrives af nævnets medlemmer og sendes til Undervisningsministeriet og Rigsrevisionen.

§ 16. Regnskabet for den samlede folkeuniversitetsvirksomhed, jf. § 15, herunder styrelsesregnskaberne, jf. § 14, revideres af Rigsrevisionen efter reglerne i rigsrevisorlovens § 2, jf. § 3.

 

Kapitel 7

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 940 af 11. oktober 2000 om revisionsinstruks ved folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne ophæves, jf. dog stk. 7.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 939 af 11. oktober 2000 om Folkeuniversitetsnævnet og regnskabsaflæggelse for folkeuniversitetsvirksomheden m.v. ophæves, jf. dog stk. 4 - 6.

Stk. 4. Komitéer, hvis vedtægter, herunder ændringer af vedtægter er godkendte ved bekendtgørelsens ikrafttræden, jf. stk. 1, og § 6, stk. 1, nr. 1, i den i stk. 3 nævnte bekendtgørelse, opretholder godkendelsen.

Stk. 5. Komitéer, der er godkendte, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, i den i stk. 3 nævnte bekendtgørelse, men som ikke senest den 31. december 2003 har fået godkendt vedtægter af nævnet, skal senest den 1. april 2004 have udarbejdet vedtægter for deres virksomhed og fremsendt dem til godkendelse til de styrelser, hvortil komitéerne er knyttet.

Stk. 6. Ved en komités eventuelle skift af styrelsestilknytning opretholdes godkendelsen, jf. stk. 4 og 5.

Stk. 7. Bestemmelserne i de i stk. 2 og 3 nævnte bekendtgørelser om regnskabsaflæggelse og revision af regnskabet gælder for regnskabsårene 2001 til og med 2003.

Undervisningsministeriet, den 13. november 2003

Ulla Tørnæs

/Annegrete Østerbye