Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Elevstøtteberettigede
  Kapitel 2Indkomstgrundlag for statslig elevstøtte
  Kapitel 3Ansøgning om og beregning af statslig elevstøtte
  Kapitel 4Udbetaling af statslig elevstøtte til skolerne og
  Kapitel 5Ikrafttrædelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om statslig elevstøtte til elever på efterskoler

 

I medfør af § 30, stk. 1 og 3 – 4 og § 52 b, i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. august 2003, og § 7 A, stk. 2, nr. 8, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 13. august 2001, fastsættes:

 

Kapitel 1

Elevstøtteberettigede

§ 1.   Til nedsættelse af elevbetalingen for deltagelse i kurser på efterskoler, og hvor betingelserne i lovens § 30, stk. 1 og 2, er opfyldt, ydes indkomstbestemt statslig elevstøtte til elever med dansk statsborgerskab. Tilsvarende ydes elevstøtte til elever uden dansk statsborgerskab, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

1)   Eleven, eller elevens forældre hvis eleven er under 19 år ved kursets begyndelse, har haft ubrudt og lovligt ophold i Danmark i mindst 2 år op til kursets begyndelse.  

2)   Eleven er omfattet af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).  

3)   Eleven forsørges af en forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS-land , hvis den pågældende forælder har lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark, eller eleven i øvrigt er omfattet af Rådets forordning af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet (1612/68).    

Stk. 2. Til udenlandske elever, der ikke opfylder en af betingelserne i stk. 1, nr. 1 - 3, men hvor en eller begge af elevens forældre har eller tidligere har haft dansk statsborgerskab, godkender skolen, at der ydes grundstøttebeløb, jf. lovens § 30.

Kapitel 2

Indkomstgrundlag for statslig elevstøtte

§ 2. Elevstøtte til en elev, der ikke er fyldt 19 år, beregnes ud fra forældrenes samlede indkomstgrundlag i det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvori støtteperioden begynder, jf. lovens § 32, hvis forældrene ved kursets begyndelse er gift med hinanden eller uden at være gift med hinanden har fælles folkeregisteradresse eller bopæl.

Stk. 2. Er forældrene separerede eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene,

1)   der senest har haft forældremyndigheden alene, eller

2)   hvis ingen af forældrene har haft forældremyndigheden alene, den af forældrene, eleven har folkeregisteradresse hos ved kursets begyndelse.

Stk. 3. Ved dødsfald lægges indkomstgrundlaget for den længstlevende af forældrene til grund.  

Stk. 4. Ministeriet kan efter ansøgning godkende, at der ses bort fra den længstlevendes indkomstgrundlag, jf. stk. 3, hvis eleven gennem en meget lang årrække ikke har haft kontakt med denne, og støtten har været eller ville være blevet tildelt på grundlag af afdødes indkomstgrundlag.

Stk. 5. Der ydes maksimal elevstøtte til elever, hvis begge forældre er afgået ved døden.

§ 3. Efter indberetning fra skolen beregner Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte ( SUstyrelsen ) nyt støttebeløb til elever, jf. § 2, hvis en af forældrene dør i løbet af støtteperioden, eller hvis forældrene i løbet af støtteperioden får bevilling til separation eller skilsmisse. Eleven skal give skolen de oplysninger, der er nødvendige for at omgøre grundlaget for tildeling af elevstøtte.  

Stk. 2. Den nye støtteberegning har virkning fra og med den første kursusuge i måneden efter, at en af de omstændigheder, der er nævnt i stk. 1, er indtruffet.

§ 4. Efter principperne for dannelsen af indkomstgrundlaget i lovens § 32, stk. 1, beregner skolen grundlaget for tildeling af elevstøtte, hvis elevens forældre eller eleven i det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvor støtteperioden begynder, havde indkomst

1)   på Færøerne eller i Grønland, eller

2)   i udlandet, og indkomsten ikke var skattepligtig i Danmark, eller

3)   i Danmark, og indkomsten ikke var skattepligtig i Danmark.

Stk. 2. Eleven skal give skolen de oplysninger om forældrenes eller egen indkomst- og formueforhold, der er nødvendige for at beregne grundlaget for tildeling af elevstøtte.

Stk. 3. Indkomst m.v. i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner på grundlag af Nationalbankens årsgennemsnitskurser for indkomståret. Årsgennemsnitskurserne offentliggøres på Nationalbankens hjemmeside, www.nationalbanken.dk, under afsnittet om Statistik, Hent statistik, Renter og kurser.  

§ 5. Er det ikke muligt for skolen at indhente de nødvendige oplysninger til brug for beregning af et indkomstgrundlag, jf. lovens § 32, fastsætter skolen elevstøtten til grundstøttebeløbet.

 

Kapitel 3

Ansøgning om og beregning af statslig elevstøtte

§ 6. Statslig elevstøtte søges på et skema, der er godkendt af Undervisningsministeriet, og som udleveres af skolen. Oplysningernes rigtighed bekræftes ved underskrift på ansøgningsskemaet. Ansøgningen skal indgives til skolen forud for eller i løbet af kurset.

Stk. 2. På skemaer, der er udarbejdet af SUstyrelsen , indberetter skolen oplysninger fra ansøgningsskemaerne i stk. 1.

Stk. 3. For elever, hvor SUstyrelsen ikke kan indhente person- eller indkomstoplysninger hos Det Centrale Personregister og Told- og Skattestyrelsen til beregning af det ugentlige elevstøttebeløb,   indhenter skolen disse oplysninger hos elevens forældre eller eleven, hvis denne er fyldt 19 år. Skolen indberetter oplysningerne til SUstyrelsen på et særligt skema udarbejdet af SUstyrelsen .    

Stk. 4. Skolen indberetter oplysningerne i elektronisk form efter SUstyrelsens nærmere anvisning.

§ 7. SUstyrelsen sender til skolen en støttemeddelelse, hvoraf forudsætningerne for SUstyrelsens beregning af det ugentlige støttebeløb for eleven fremgår. Skolen videresender støttemeddelelsen til eleven og underretter samtidig eleven om reglerne for skattepligt af elevstøtten.

Stk. 2. Undervisningsministeriet offentliggør på sin hjemmeside, www.uvm.dk, en skala over forholdet mellem indkomstgrundlag og det indkomstbestemte elevstøttebeløb, herunder det indkomstgrundlag, der udløser grundstøttebeløbet.

 

Kapitel 4

Udbetaling af statslig elevstøtte til skolerne og administration m.v.

§ 8. Undervisningsministeriet udbetaler statslig elevstøtte forskudsvis til skolerne i lige store månedlige rater.

Stk. 2. Forskuddet beregnes på baggrund af 40/8 af det indberettede antal elevstøtteuger for det tredje kvartal i året forud for finansåret multipliceret med et gennemsnitligt ugentligt støttebeløb. Til nye skoler kan der ydes forskud ud fra det forventede antal årselever i finansåret på kurser af mindst 2 ugers varighed, hvis et pengeinstitut stiller garanti for tilbagebetaling af forskuddet. Garantierklæringen, der oprettes sammen med garantierklæringen for forskud til skolen i øvrigt, skal omfatte mindst 1 måneds forskud på elevstøtten.

Stk. 3. Undervisningsministeriet kan nedsætte det beregnede forskud, hvis det faktiske elevtal i skoleåret er 25 pct. mindre end det elevtal, der er lagt til grund ved forskudsberegningen, jf. stk. 2.

Stk. 4. Hvis skolen ikke indsender fyldestgørende og rettidige oplysninger til ministeriet, jf. § 9, stk. 1, modregnes forskudsudbetalingen i førstkommende udbetaling af taxameterstilskuddet.

§ 9. Skolen indberetter til Undervisningsministeriet kvartalsvis bagud antallet af elevstøtteelever og kursusuger opgjort på ugentlige elevstøttebeløb efter ministeriets nærmere anvisning. Indberetning sker senest den 15. i måneden efter kvartalets udløb, dog skal opgørelsen for 4. kvartal indberettes senest den 4. januar.

Stk. 2. Statslig elevstøtte afregnes til skolen kvartalsvis bagud på baggrund af indberetning efter stk. 1. Støtten anvises med fradrag af forskudsudbetalinger efter § 8 senest den 30. i den anden måned efter kvartalets udløb.

Stk. 3. Differencer i statens favør mellem forskudsudbetaling efter § 8 og kvartalsopgørelse efter stk. 1 modregnes i efterfølgende forskuds- eller tilskudsudbetalinger eller kan kræves tilbagebetalt straks.

Stk. 4. Efter Undervisningsministeriets anvisning sendes indberetninger efter stk. 1 i elektronisk form i et af ministeriet fastlagt filformat. Indtil fastsættelse af regler om digital signatur, jf. lovens § 52 b, skal skolen tillige fremsende en papirudskrift af de elektronisk indsendte indberetninger i underskrevet stand.

§ 10. SUstyrelsen indhenter oplysninger om forældrenes eller elevens indkomst- og formueforhold i et eller flere forudgående indkomstår hos skattemyndighederne og oplysninger om forældre, eleven og dennes søskende hos Det Centrale Personregister. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling.

Stk. 2. For hver elev indberetter skolen det samlede statslige elevstøttebeløb til Told- og Skattestyrelsen efter Undervisningsministeriets anvisning.

Kapitel 5

Ikrafttrædelse

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.  

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1116 af 13. december 2000 om statslig og kommunal elevstøtte til elever på efterskoler ophæves.

 

Undervisningsministeriet, den 20. november 2003

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/Annegrete Østerbye

Redaktionel note
 • Den korrigerede tekst er indlagt efter omtryk af Lovtidende A, hæfte nr. 157, siderne 6251-6254, den 10. december 2003