Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
    Kapitel 1Befordringstilskud og tilskud til kost og logi
    Kapitel 2Administration og udbetaling
    Kapitel 3Oplysningspligt og tilbagebetaling
    Kapitel 4Formkrav, klage og ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til befordring, kost og logi ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse

 

I medfør af § 22, § 23, stk. 2 og 3, og § 24, stk. 2, i lov nr. 446 af 10. juni 2003 om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., som ændret ved § 4 i lov nr. 1228 af 27. december 2003, samt efter forhandling med beskæftigelsesministeren fastsættes:

Kapitel 1

Befordringstilskud og tilskud til kost og logi

Befordringstilskud

§ 1. Deltagere, der opfylder betingelserne i § 21 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. har ret til befordringstilskud, hvis deres daglige transport mellem bopæl i Danmark og uddannelsessted og retur er mere end 24 km.

Stk. 2. Tilskuddet for deltagere, der er i beskæftigelse under uddannelsen, er 0,89 kr. pr. kilometer (7. juli 2003) regnet fra deltagerens bopæl til uddannelsesstedet. For andre deltagere er tilskuddet 1,61 kr. pr. kilometer. Kilometertaksten reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned på grundlag af prisudviklingen inden for det offentlige transportområde (DSB's personbefordring). Ved udbetaling afrundes det samlede tilskud til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Tilskuddet pr. dag kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer.

Stk. 4. Er deltageren under uddannelsen indkvarteret uden for uddannelsesstedet, er der ret til dagligt befordringstilskud svarende til tilskuddet for andre end beskæftigede, jf. stk. 2. Ved beregning af tilskud regnes indkvarteringsstedet for bopæl.

Stk. 5. Er deltageren under uddannelsen indkvarteret, er der ret til tilskud til transport frem og tilbage mellem bopæl i Danmark og indkvarteringssted

1)   ved uddannelsens start og afslutning,

2)   ved søgnehelligdage og

3)   hver weekend.

Befordringstilskuddet udbetales efter taksterne i stk. 2.

Stk. 6. Et samlet tilskud pr. uddannelse på under 25 kroner udbetales ikke. Mindsteudbetalingssatsen reguleres en gang årligt med virkning fra den første mandag i juli måned med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Tilskud til kost og logi

§ 2. Deltagere, som opfylder betingelserne i § 21 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og som under uddannelsen er indkvarteret uden for deres bopæl, har ret til tilskud til kost og logi, hvis de har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller det af tidsmæssige eller andre grunde er rimeligt, at de er indkvarteret uden for deres bopæl.

Stk. 2. Tilskud udbetales ikke, når indkvartering sker på kostafdeling, hvortil der ydes taxametertilskud på de årlige finanslove og efter reglerne i bekendtgørelse om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.v.

Stk. 3. Tilskuddet til dokumenterede og udokumenterede udgifter til kost og logi administreres og udbetales af uddannelsesstedet efter statens regler om tjenesterejser, reducerede satser.

Kapitel 2

Administration og udbetaling

§ 3. Befordringstilskud til deltagere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, administreres og udbetales af arbejdsløshedskassen.

Stk. 2. Befordringstilskud til deltagere, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse, administreres og udbetales af Arbejdsformidlingen.

§ 4. Uddannelsesstedet udfærdiger en attest om, i hvilket omfang deltageren har fulgt uddannelsen. Attesten skal afleveres til Arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen, inden der sker udbetaling af tilskud til befordring.

Tidsfrister

§ 5. Ansøgningsskema til befordringstilskud skal af ansøgeren afleveres til den, der administrerer reglerne herom, jf. § 3.

Stk. 2. Ansøgningsskema om befordringstilskud skal afleveres senest 4 uger efter uddannelsens sidste dag.

Stk. 3. Arbejdsformidlingen eller arbejdsløshedskassen, jf. § 3, træffer afgørelse om, hvorvidt skemaet, jf. stk. 2, er afleveret rettidigt.

Kapitel 3

Oplysningspligt og tilbagebetaling

§ 6. Offentlige myndigheder skal på begæring give Undervisningsministeriet, Arbejdsmarkedets Ankenævn, arbejdsløshedskassen, Arbejdsformidlingen eller uddannelsesstedet enhver oplysning til brug ved administrationen af reglerne efter denne bekendtgørelse.

§ 7. Uddannelsesstedet kan kræve dokumentation for deltagerens udgifter til logi, jf. § 2, stk. 3.

§ 8. En person, som uberettiget har modtaget befordringstilskud eller tilskud til kost og logi efter denne bekendtgørelse, skal betale beløbet tilbage, hvis den pågældende har givet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til tilskuddet, eller hvis den pågældende i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget.

§ 9. Krav om tilbagebetaling varetages af den arbejdsløshedskasse, Arbejdsformidlingen eller det uddannelsessted, der har udbetalt tilskuddet eller ydet kost eller logi til deltageren.

§ 10. Beløb, der skal tilbagebetales i henhold til § 8, forrentes med den aktuelt gældende morarente efter renteloven.

Stk. 2. Morarente efter stk. 1 tilfalder staten.

Kapitel 4

Formkrav, klage og ikrafttræden

§ 11. Følgende afgørelser skal meddeles skriftligt eller på elektronisk medie, som den pågældende har adgang til:

1)   Afgørelse om befordringstilskud efter kapitel 1.

2)   Afgørelse om tilskud til kost og logi efter kapitel 1.

3)   Afgørelse om tilbagebetaling efter § 8.

Stk. 2. Et afslag på ydelse skal være begrundet og indeholde oplysninger om klageadgang.

Stk. 3. Den, som afgørelsen vedrører, kan inden 4 uger efter afgørelsen er modtaget, klage til Arbejdsmarkedets Ankenævn. Klagen indgives til den, der har truffet afgørelsen.

Stk. 4. Den, der har truffet afgørelsen, afgør inden 4 uger, efter at klagen er modtaget, om klagen fuldt ud kan imødekommes. Hvis klagen ikke imødekommes, skal den med en udtalelse sendes til Arbejdsmarkedets Ankenævn.

Stk. 5. Arbejdsmarkedets Ankenævn kan se bort fra en overskridelse af klagefristen i stk. 3, når der er en særlig grund hertil.

§ 12. Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Arbejdsformidlingens eller arbejdsløshedskassens afgørelse efter § 5, stk. 3, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. Bekendtgørelse   nr. 1376 af 20. december 2000 om deltagervilkår og betalingsordninger ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser ophæves samtidig.

Undervisningsministeriet, den 29. december 2003

P.M.V.
Uffe Toudal Pedersen
Styrelseschef

/Birte Groes-Petersen

Redaktionel note
  • (* 1) Reglerne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse for ansøgninger om tilskud til befordring, der er modtaget den 1. juli 2005 eller senere. I stedet gælder bekendtgørelse nr. 495 af 16. juni 2005