Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

 

K E N D E L S E

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den 15. juni 2000 i sag nr. 11.1998

 

 

 

Virksomhed B mod elev A

 

Mellem klageren, virksomhed B, og indklagede, elev A, født den 11. november 1974, blev der den 22. november 1996 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter indklagede i perioden 30. december 1996 til 31. marts 2000 skulle uddannes som tømrer - snedker. Indklagede forlod den 6. oktober 1997 praktikpladsen.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Danske Snedker- og Tømrermestre, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 13. marts 1998 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale kr. 10.000 med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har påstået frifindelse og nedlagt selvstændig påstand om betaling af tilgodehavende løn ved fratrædelsen i alt 10.327,20 kr.

 

Klageren har påstået frifindelse overfor indklagedes krav, idet dette beløb er betalt.

 

C, der er direktør hos klageren, har bl.a. forklaret, at indklagede, da han den 6. oktober 1997 forlod praktikpladsen, som begrundelse kun oplyste, at han ikke kunne få sit ambitionsniveau opfyldt. Den tilgodehavende løn, kr. 10.327,20 er betalt i november 1997. Klageren vil fremsende dokumentation herfor til Tvistighedsnævnet.

 

Indklagede har bl.a. forklaret, at der var en række problemer i hans ansættelse hos klageren. Han har gjort opmærksom herpå, og de fleste problemer er blevet ordnet tilfredsstillende. Han har ikke modtaget løn, som han havde tilgode ved fratrædelsen.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelseschef Anne Kathrine Schøn og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget   tømrermester Poul-Erik Pedersen, Byggeriets Arbejdsgivere og faglig sekretær Viggo Ulderup, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

 

Indklagede har ikke overfor nævnet godtgjort, at han er berettiget til at ophæve uddannelsesaftalen.

 

Efter   nævnets praksis, skal indklagede derfor betale en erstatning til klageren på en halv måneds løn eller 4.000 kr.

 

Da Tvistighedsnævnet trods indklagedes tilsagn herom ikke har modtaget dokumentation for at lønnen for november 1997   kr.10.327,20 er betalt, skal klageren betale dette beløb.

 

Indklagede har herefter krav på 6.327,20 kr.

 

 

 

 

  T h i   b e s t e m m e s:

 

Inden 14 dage skal klageren, virksomhed B, til indklagede, elev, A, betale 6.327,20 kr. med sædvanlig procesrente fra den 12. marts 1998.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.