Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

  K E N D E L S E

 

 

  afsagt af   Tvistighedsnævnet den 27. juni 2000 i sag nr. 23.1998

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 12. november 1970, og indklagede, virksomhed B, blev der den 20. august 1994 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden 22. august 1994 til uge 16/17 1998 skulle uddannes som tømrer/snedker.   .

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 25. juni 1998 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 42.756,87 kr. med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

På nævnets foranledning er der indhentet supplerende oplysninger om udbetalingerne til klageren. På baggrund heraf har indklagedes revisor udarbejdet en opstilling, hvorefter klagerens krav kan opgøres til:

 

-krav ifølge forbundet kr.       42.756.87

-tilbageførte renter kr.       -3.761.35

-yderligere udbetalt feriepenge kr.         -10.000,00

-materialer svendeprøve kr.       -1.382,02

-løn under ferie ej optjent kr.     -18.139,00

Krav herefter opgjort til kr.       9.474,50

 

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelseschef Anne Kathrine Schøn og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Jan Algren-Ussing (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget tømrermester Knud Jensen fra Byggeriets Arbejdsgivere og Gösta Schlosser fra Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.  

 

Nævnet kan tiltræde, at der ikke i opgørelsen af klagers krav kan beregnes renter. Dette beløb 3.761,35 skal derfor tilbageføres.   Klageren har under sagens behandling for nævnet oprindelig hævdet, at han ikke har fået udbetalt nogen del af sine feriepenge.

Efterfølgende har klageren, idet indklagede overfor Nævnet dokumenterede, at klageren har modtaget kr. 10.000, vedgået dette.   Beløbet skal derfor også fragå. Materialer til klagerens svendeprøve er efter det oplyste betalt af skolen. Beløbet 1.382,02 kr. skal derfor fragå i klagerens krav.

 

Efter det foreliggende må det henstå som uvist i hvilket omfang klageren har fået feriegodtgørelse for optjeningsåret forud for elevforholdets etablering. Da nævnet har måttet konstatere, at klagerens oplysninger   ikke i alle tilfælde kan lægges til grund finder nævnet, at det beløb kr. 18.139, som indklagedes revisor har opgjort kan anvendes.

 

Efter opgørelse udarbejdet af indklagedes revisor tilkommer der herefter klageren

kr . 9.474,50.

 

 

  T h i   b e s t e m m e s:

 

Inden 14 dage skal indklagede, B, til klageren, elev A, betale 9.474,50 kr. med sædvanlig procesrente fra den 25. juni 1998.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

  Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.