Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 14.   december 1999

i sag nr. 24/1998:

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 10. september 1977, og indklagede, virksomhed B, blev den 9. april 1997 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle uddannes som dyreassistent med uddannelsesperiode 27. februar 1997 til 26. april 1998. Klagerens uddannelsesaftale   ophørte den 22. juni 1997.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 1. juli 1998 nedlagt endelig påstand om, at indklagede skal betale 102.956,72 kr. med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede, der ikke har afgivet skriftligt svar i sagen, har ved personligt fremmøde under det mundtlige forhandling i Tvistighedsnævnet påstået frifindelse.

 

Klageren har opgjort sit krav således:

 

Efterbetaling af manglende løn for tiden 1. marts til 2. juni 1997     kr.   25.174,86

Ikke udbetalt løn under 4. og 5. skoleophold i

perioden 4. august 1997 til 19. december 1997       kr.   44.120,00

I alt ikke udbetalt løn             kr.   69.294,86

Feriegodtgørelse af ikke udbetalt løn           kr.     8.661,86

I alt                 kr.   77.956,72

 

Erstatning for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen     kr.   25.000,00

Samlet krav               kr.   102.956,72

 

Klageren har dog under den mundtlige forhandling nedsat sit krav med 440,65 kr. pr. måned som betaling for bolig stillet til rådighed af indklagede. Det samlede beløb for bolig i tiden 27. februar til 22. juni 1997 udgør 1.659,76 kr.

 

Klagerens endelige påstand udgør herefter 101.296,96 kr. med tillæg af renter.

 

Klageren har bl.a. forklaret, at hun har ført timeregnskab på en kalender. Hun begyndte mandag til lørdag   kl. 7 om morgenen. Hun havde   ½ times morgenpause kl. 9, middagspause mellem 12 og 14, hvorefter hun arbejdede i stalden til kl. 18. Om aftenen gik hun natrunde kl. 21 til 21.30. I alt 9 timer pr. dag. Om søndagen arbejdede hun fra kl. 7 til kl. 9, fra 11 til 12 , fra 17 til 18 med natrunde 21 til 21.30. I alt 4½ time pr. dag. Den 22. juni 1997 var hun   ved at ordne en vild hest. Hesten var så vild, at hun ikke kunne klare den alene. Da hun anmodede indklagede om hjælp, råbte og skreg han ad hende og meddelte hende, at hun kunne pakke sine ting og "skride".

 

Indklagede har bl.a. forklaret, at klageren kun har arbejdet 7 timer dagligt mandag til lørdag, nemlig fra 7 til 9, fra 10 til 12, fra 14 til 16 og 16.30 til 17.30. Hun har ikke gået natrunde. Indklagede har ikke en nøjagtig opgørelse over klagerens arbejde. Det er ikke rigtigt, at han har bortvist hende den 22. juni 1997. Han kender intet til episoden med en vild hest, men husker, at han den pågældende dag irettesatte klager, idet klager ikke havde fejet staldgulvet, som hun var blevet bedt om.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), chefkonsulent Anne Kathrine Schøn og advokat Tine Benedikte Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget kontorchef Birgitte Dember (Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger)   og forretningsfører Karl Mikkelsen (Specialarbejderforbundet i Danmark).

 

Efter de afgivne forklaringer finder Tvistighedsnævnet, at   klagerens fremstilling af omstændighederne vedr. bortvisningen den 22. juni 1997 må lægges til grund. Da der ikke er oplyst nogen omstændigheder, der kan medføre, at bortvisningen på denne baggrund kan anses som berettiget, tages klagerens erstatningspåstand til følge. Erstatningsbeløbet fastsættes i overensstemmelse med nævnets sædvanlige praksis til 25.000 kr.

 

Nævnet finder endvidere på baggrund af de afgivne forklaringer, at kunne lægge klagers opgørelsen vedr. klagers efterbetalingskrav kr. 25.174,86, med feriegodtgørelse heraf, 3.146,86 kr., eller i alt 28.321,72 kr. til grund.

 

Derimod finder nævnet, at det ikke herudover kan pålægges indklagede at betale løn under skoleophold, der fandt sted efter klagerens bortvisning.

 

Med fradrag for betaling af boligudgifter skal indklagede herefter betale 51.661,96 kr. med procesrente.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, elev A, betale 51.661,96 kr. med procesrente fra den 1. juli 1998.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen   indbringes for domstolene.