Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 1991 om de faglige udvalgs behandling af sager om godkendelse af virksomheder som praktiksteder for elever i erhvervsuddannelser, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således: »I medfør af § 31, stk. 2, § 46, stk. 2, og § 70, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 23. oktober 2002, som ændret ved § 2 i lov nr. 1228 af 27. december 2003, fastsættes:«

2. I § 4, stk. 1, ændres »4 uger« til: »2 uger«.

3. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Det faglige udvalg offentliggør på internettet oplysninger om de virksomheder, som udvalget har godkendt. Offentliggørelsen skal som minimum indeholde oplysninger om:

1)   Virksomhedens navn.

2)   Adresse.

3)   Praktikstedets adresse.

4)   Hvilken uddannelse godkendelsen omfatter.

5)   Godkendelsens nærmere indhold, jf. § 5, stk. 1, 3 og 4.

Stk. 2. Såfremt det faglige udvalg tilbagekalder en godkendelse, skal udvalget straks foranledige godkendelsen fjernet fra den offentliggjorte fortegnelse.

Stk. 3. Offentliggørelse skal ske på det af ministeriet drevne Praktikpladsen.dk, og kan ske efter aftale med det faglige udvalg ved overførsel af data fra Undervisningsministeriets registre.

Stk. 4. Oplysningernes format kan fastsættes af Undervisningsministeriet.

Stk. 5. Undervisningsministeriet kan bemyndige en styrelse under Undervisningsministeriet, en anden offentlig institution eller efter udbud en selvejende institution eller en privat virksomhed til at varetage driften af Praktikpladsen.dk, jf. stk. 3. «

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004.

Stk. 2. De i § 1, nr. 3 omtalte offentliggørelser, skal ske inden 1. april 2004.

 

Undervisningsministeriet, den 29. december 2003

Uffe Toudal Pederssen
Styrelseschef

/Finn Møller Larsen