Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 21. juni 1999 i sag nr. 25.1998

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, A, og indklagede, virksomhed B, blev der den 6. september 1996 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter klageren skulle i lære som VVS- og energimontør med uddannelsesperiode 26. august 1996 til 26. november 1998.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet , ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 1. juli 1998 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 15.219,08 kr. med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har ved skrivelse af 12. juli 1998 til nævnet gjort gældende, at klageren ikke har været ansat hos indklagede. Et evt. krav skal derfor rettes mod ” Udlejre VVS ApS af 1989”, hvilket også fremgår af klagerens lønsedler.

 

Klageren har bl.a. forklaret, at han intet kendskab har til, om indklagedes virksomhed har skiftet ejerforhold. Han var på skole i 10 uger fra den 3. august 1997.

 

C, har som fuldmægtig for indklagede bl.a. forklaret, at Udlejre VVS ApS den 30. juni 1997 trådte i likvidation. Klageren overgik herefter til det personlige firma, indklagede B. Foreholdt, at denne forklaring ikke er i overensstemmelse med indklagedes skriftlige indlæg, fastholder vidnet sin forklaring. Klageren fratrådte den 13. oktober 1997.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), juridisk konsulent Lise Bardenfleth og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Pernille Leidersdorf (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget uddannelseschef John Steffensen, Dansk VVS og faglig sekretær Kim Fusager Balle, Blik- og Rørarbejderforbundet .

 

Tvistighedsnævnet lægger efter den af klageren fremlagte dokumentation til grund, at klageren har et efterbetalingskrav på 15.219,08 kr.

 

En del af klagerens lønudbetalingssedler angiver at komme fra Udlejre VVS ApS, medens de seneste fra månederne juli, august, september og oktober 1997 angiver at komme fra indklagede B.

 

Uddannelsesaftalen er imidlertid oprettet med Udlejre VVS som personligt firma, og der er intet oplyst i sagen om, at der senere skulle være oprettet ny uddannelsesaftale med anpartsselskabet, ensidigt at anpartsselskabet skulle være godkendt som lærested.

 

På denne baggrund finder Tvistighedsnævnet, at indklagede hæfter personligt for klagerens krav. Klagerens påstand tages derfor til følge.

 

Thi bestemmes:

 

Indklagede, B, skal inden 14 dage til klageren, A, betale 15.219,08 kr. med procesrente fra den 1. juli 1998.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.