Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

afsagt af Tvistighedsnævnet den 13. september 2000 i sag nr. 33.1998:

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 4. marts 1974, og indklagede, virksomhed B, blev der den 16. januar 1996 oprettet en uddannelsesaftale, hvorefter eleven skulle uddannes som bygningsmaler med uddannelsesperiode 1. februar 1996 til 31. juli 1999. Det fremgår af uddannelsesaftalen, at lønnen er aftalt til 12.500 kr. pr. måned. Indklagede ophævede den 15. maj 1998 ensidigt uddannelsesaftalen pr. 11. juni 1998 med den begrundelse, at klageren var udeblevet ulovligt.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Malernes Fagforening, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 5. august maj 1998 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale i alt 26.530,92 kr. i efterbetaling af løn og feriepenge.

 

Indklagede har påstået frifindelse, og herunder navnlig gjort gældende, at der ikke foreligger virksomhedsoverdragelse mellem V og indklagede.

 

Klageren har opgjort sit krav således:

 

Manglende løn   1.716,51

Feriepenge optjeningsåret 1997     16.947,07

Feriepenge optjeningsåret 1998       7.867,34

  26.530,92

 

Det fremgår af sagen, at indklagede den 3. november 1997 skrev følgende til ” Tekniske Skole”:

”Hermed fremsendes tillæg til uddannelseskontrakt på A efter selskabet er overgået til APS.”

 

I det vedlagte ”Tillæg til uddannelsesaftale indgået i henhold til lov om erhvervsuddannelser” var indklagedes navn m.v. anført og i pkt. 2 om uddannelsen er det anført: ”Uddannelsesaftalen for ovennævnte elev ændres herved pr: 1.8.97 som følge af ændring af ejerforhold ved virksomhedsoverdragelse”. Herefter har Tekniske Skole tilføjet oplysninger om den tidligere aftale. Tillægget er underskrevet af såvel klageren som indklagede, idet alene indklagedes underskrift er dateret til den 24. oktober 1997. Tillægget er modtaget den 5. november 1997 og registreret den 9. januar 1998, efter at indklagede den 3. december havde indsendt et, den 10. november 1997 modtaget, skema til Malerfagets Faglige Fællesudvalg om godkendelse som uddannelsesvirksomhed.

 

Klageren blev ved følgende skrivelse af 15. maj 1998 bortvist af indklagede:

 

”Hermed bekræftes det at din lærekontrakt er opsagt pr. 18.5.98 grundet udeblivelse fra arbejdet uden lovlig grund, og efter gentagen advarsel.

 

Du får hermed 5 ugers betalt ferie fra mandag d.18.5.98, men da du har haft 7 dages fri uden aftale betragter vi dem som ferie. Du får hermed løn til og med d. 10.6.98. 3 uger og 3 dage.

 

Det hele er til udbetaling d. 29.5.98. i alt 14.628,27 før skat.

 

..........”

 

Klageren har bl.a. forklaret, at lønnen ikke blev omtalt, da han underskrev tillægget til uddannelsesaftalen. Han fik heller ikke i øvrigt noget at vide om, hvad der var sket. Han fortsatte med at arbejde på de samme opgaver før og efter ændringen af uddannelsesaftalen.

 

Vidnet har bl.a. forklaret, at han var indehaver af   V. Denne virksomhed ophørte den 31. august 1997. Forinden holdt klageren 5 ugers ferie med fuld løn. Der blev ikke solgt nogen del af virksomheden til indklagede. Vidnet overtalte indklagede til at ansatte klageren. Den entreprise, som vidnet arbejdede på, da den tidligere virksomhed ophørte, fuldførte han som regningsarbejde som underentreprenør for indklagede. Klageren fortsatte uændret sit arbejde på entreprisen, men arbejdede i realiteten for vidnet.

 

 

Klageren har gjort gældende, at det af tillæg til uddannelsesaftale klart fremgår, at der er tale om virksomhedsoverdragelse. Indklagede har ikke taget noget forbehold i så henseende overfor klageren og er derfor bundet af den indgåede aftale. Lønnen er oprindeligt aftalt til 12.500 kr. pr. måned, og der er ikke senere truffet anden aftale. Kravet må derfor beregnes på denne baggrund.

 

Indklagede har gjort gældende, at der ikke foreligger virksomhedsoverdragelse, idet indklagede ikke har overtaget nogen del af den virksomhed, der tidligere blev udført af V. Klageren havde allerede ved tidligere lønudbetalinger accepteret en mindre lønudbetaling end 12.500 kr. pr. måned, og det må derfor lægges til grund, at der er aftalt et mindre beløb. Hertil   kommer, at klageren umiddelbart inden sin fratræden udeblev fra arbejde i flere dage. Indklagede finder ikke at, der skal betales løn – og dermed feriegodtgørelse – for de dage hvor klageren var udeblevet fra arbejdet.

 

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn og advokat Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Claus Jørgensen og konsulent Ane K. Lorentsen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget afdelingschef Mogens Berg (Danske Malermestre)   og næstformand Leif Olsen (Malerforbundet i Danmark).

 

Ved oprettelsen af tillægget til uddannelsesaftalen har indklagede givet klart udtryk for, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, uden i denne forbindelse at tage forbehold af nogen art overfor klageren eller i øvrigt at underrette ham om det skete. Herefter findes klageren at være berettiget til at gå ud fra, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, med den virkning, at indklagede hæfter for klagerens lønkrav.

 

Indklagede har ikke godtgjort, at der er indgået aftale om anden aflønning end 12.500 kr. pr. måned. Derimod findes det godtgjort, at klageren har været fraværende uden lovlig grund i nogle af de sidste dage af sit arbejdsforhold. Da det ikke med sikkerhed kan fastslås, hvor mange dage, der er tale om, tager nævnet klagerens påstand til følge med skønsmæssigt 24.600 kr.  

 

 

 

 

 

  T h i   b e s t e m m e s:

 

Indklagede, B, skal inden 14 dage betale 24.600 kr. til klageren, elev A.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.