Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den   4. september 2000 i sag nr. 37.1998.

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren,   elev   A, født den   5. september 1965, og   indklagede, virksomhed B, blev der den   21. oktober 1996 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden fra den 1. december 1996 til 30. november 2000 skulle uddannes som   frisør. Uddannelsesaftalen blev med virkning fra den 10. maj 1998 ophævet af indklagede.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 18. august 1998 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale i alt kr. 100.547,60   med sædvanlig procesrente.  

 

Indklagede har i sit skriftlige svar nedlagt påstand om frifindelse, men har ikke givet møde under den mundtlige forhandling.

 

Det er oplyst, klageren med virkning fra den 15. maj 1998 har indgået en ny uddannelsesaftale som frisørelev med uddannelsesperiode indtil den 30. november 2000. Det fremgår af indklagedes skriftlige svar, at hun har opgivet at videreføre forretningen efter at to svende var fratrådt og medtog ca. 50 % af kunderne til deres nye arbejdsplads.

 

Det fremgår af den af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbunds udarbejdede opgørelse, at klageren for 1998 har et ikke betalt krav på manglende løn og feriepenge   på i alt kr. 4.298,60.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelseschef Anne Kathrine Schøn og konsulent Tine B. Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og juridisk konsulent Lars Gulmann   (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særlig sagkyndig deltaget Pernille Meden fra Dansk Frisør og   Kosmetiker Forbund og Ole Olesen, formand for Danmarks Frisørmesterforening sektion Sjælland..

 

Da det er godtgjort, at indklagede har søgt at overføre uddannelsesaftalen til en anden frisør og klageren kun har været uden uddannelsesaftale i 5 dage, finder Nævnet ikke, at der i denne sag kan pålægges at betale erstatning i anledning af uddannelsesaftalens ophør - navnlig henset til at uddannelsesperioden ikke er blevet forlænget.

 

Derimod har klageren krav på   manglende løn og feriepenge med kr. 4.398,60.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

Inden 14 dage skal indklagede, B, til klageren, elev A, betale kr. 4.398,60   med sædvanlig procesrente fra den 18. august 1998.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.