Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den 3. november 2000 i sag nr. 41.1998

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 19. marts 1975 og indklagede, virksomhed B, blev der den 1. april 1996 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden fra den 1. september 1996 til 31. august 1998 skulle uddannes som salgsassistent. Uddannelsesaftalen ophørte ved bortvisning den 2. maj 1998.  

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation,   Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 7. september 1998 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale kr. 74.955,65 med sædvanlig procesrente fra sagens indbringelse for Nævnet.  

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Der er afgivet forklaring af klageren A, tidligere butikschef C og økonomichef D.

 

Klageren modtog under sit arbejde i indklagedes forretning , lørdag den 2. maj 1998, besøg af sin ven E, der senere på dagen skulle hjælpe med statusopgørelse. Klageren hentede en mobiltelefontaske i kælderen og udleverede den til E, og noterede efter sin forklaring herefter tasken til kr. 129,95 ned i sin notesbog. Emballagen til tasken blev smidt i skraldespanden. Beløbet blev ikke slået ind på kasseapparatet, og der blev ikke i overensstemmelse med gældende regler udfærdiget en udlånsseddel. Senere fandt en anden medarbejder emballagen til tasken og konstaterede, at den ikke var slået ind på kasseapparatet. Da klageren blev foreholdt dette, fortalte han, hvad der var sket og sagde, at E ville betale med modregning i hans løn for medvirken til statusopgørelsen.

 

Klager har til støtte for sin påstand nærmere anført, at han ikke har haft forsæt til at tilegne sig tasken og heller ikke har forsøgt at skjule det skete.

 

Indklagede har nærmere anført, at klager - med kenskab til indklagedes interne regler -har haft forsæt til tyveri, således at bortvisningen har været berettiget.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn og advokat Tine Benedikte Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særlig sagkyndige medlemmer deltaget advokat Rikke Skovlund, Dansk Handel & Service og faglig sekretær Bente Andersen, Handels- og kontorfunktionærernes Forbund i Danmark.

 

Klageren har ved, under de angivne omstændigheder, at fjerne en mobiltelefontaske fra kælderen og udlevere den til E uden samtidig betaling eller underretning til butikschefen krænket det tillidsforhold, der må være mellem indklagede og klageren på en sådan måde, at indklagede har været berettiget til at bortvise klageren.  

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Indklagede   frifindes.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.