Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 1. juni 1999 i sag nr. 55.1998

 

Elev A og virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, og indklagede, virksomhed B, blev der i slutningen af maj 1998 på formularen ”Tillæg til uddannelsesaftale” indgået en aftale, hvorefter klageren med virkning fra 18. maj 1998 fra indklagedes forretning C skulle uddannes som salgsassistent med profil: sport & fritid. Klagerens uddannelsesaftale ophørte ved afskedigelse den 29. juli 1998.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 22. december 1998 nedlagt påstand om, en erstatning efter nævnets skøn med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Om det samlede forløb af klagerens uddannelse fremgår det af sagen, at klageren den 10. september 1997 på formularen ”Uddannelsesaftale” indgik en sædvanlig uddannelsesaftale med forretning C1, med uddannelsesperiode 1. september 1997 til 31. august 2000. Denne aftale er registreret den 10. oktober 1997 af Erhvervsskole.

 

Den 21. februar 1998 blev der på formularen ”Tillæg til uddannelsesaftale”, indgået aftale hvorefter uddannelsesstedet med virkning fra den 1. december 1997 var ændret til forretning C2. Tillægget er registreret den 3. marts 1998 af Erhvervsskole.

 

Der er ikke udarbejdet ”Meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftalen”, hverken vedrørende uddannelsesstedet i C1 eller C2.

 

”Tillæg til uddannelsesaftale” mellem klageren og indklagede, jf. ovenfor, er registreret den 8. juni 1998 af Erhvervsskole.

 

Der er den 29. juli 1998 af såvel klageren som af indklagede underskrevet ”Meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftalen”. Det er angivet, at ophævelsen er sket af virksomheden i prøvetiden.

 

På foranledning af indklagede har Erhvervsskole den 27. august afgivet en udtalelse, hvor af det bl.a. fremgår:

 

” ..

 

Med hensyn til flytningen fra C2 til C butikken er dette en anden sag, da læreforholdet fortsatte i en anden virksomhed og som vi den 6. august 1998 pr. telefon talte om, har jeg begået en procedurefejl. Tillægget til Uddannelsesaftalen fra C skulle have været en Uddannelsesaftale (Restlæreforhold) og C2 skulle have skrevet en Ophævelse af Uddannelsesaftale. På restlære forholdet er der 3 måneders prøvetid.”

Klageren har nærmere anført, at det ikke af den anvendte formular ”Tillæg til uddannelsesaftale” fremgår, at der skulle være tale om prøvetid. Det er tværtimod anført, at aftalen er overtaget fra C2. Det må derfor være den oprindelige aftale alene med ændring af uddannelsesstedet, der er gældende. Da prøvetiden i henhold til den oprindelige aftale er udløbet med udgangen af november 1997, har opsigelse ikke kunne ske. Det er i denne forbindelse uden betydning for en elev, om skolen måtte have begået en fejl ved sin vejledning og eller senere registrering af tillægget.

 

Indklagede har nærmere anført, at klageren er opsagt indenfor prøvetiden på 3 måneder fra ansættelsestidspunktet hos indklagede. Det kan ikke tillægges betydning, at skolen har begået en mindre procedurefejl, da der er tale om uddannelse hos to helt selvstændige, uafhængige og juridiske virksomheder.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), chefkonsulent Anne Kathrine Schøn og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Ane K. Lorentzen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget advokat Rikke Skovlund, Dansk Handel & Service og   sagsbehandler Susan T. Madsen, Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen.

 

Alle Tvistighedsnævnets medlemmer er enige om, at der fra C2, burde have været indsendt ”Meddelelse til erhvervsskolen om ophævelse af uddannelsesaftale” og at der mellem klageren og indklagede burde have været indgået en sædvanlig aftale på formularen ”Uddannelsesaftale” for restlæretiden. Begge disse forhold burde have været påset af skolen.

 

4 af Tvistighedsnævnets medlemmer udtaler:

 

Efter erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, betragtes de 3 første måneder af praktiktiden som prøvetid, uden at det er fornødent at træffe aftale herom.

 

Selv om man måtte antage, at en virksomhed ved aftale kan give afkald på prøvetid, findes der ikke i den foreliggende sag – hvor der alene er tale om fejlagtig anvendelse af en formular, hvori prøvetiden ikke er omtalt – at foreligge et tilstrækkeligt klart grundlag for at antage, lovens regel om prøvetid er fraveget.

 

Disse medlemmer stemmer derfor for at frifinde indklagede.

 

3 af Tvistighedsnævnet medlemmer udtaler:

 

Da det mellem klageren og indklagede indgåede ”Tillæg til uddannelsesaftale” angiver at være en aftale overtaget fra C2, uden at der er taget forbehold vedrørende prøvetid, findes prøvetiden at være uændret i forhold til den tidligere aftale. Prøvetiden var herefter udløbet den 29. juli 1998.

 

Da indklagede herefter uberettiget har ophævet klagerens uddannelsesaftale, skal indklagede i overensstemmelse med nævnets sædvanlige praksis betale en erstatning på 25.000 kr. til klageren.

 

Der afsiges kendelse efter stemmeflertal.

 

 

Thi bestemmes:

 

Indklagede, B, frifindes.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.