Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den 5. september 2000 i sag nr. 4.1999

 

 

 

Virksomhed B mod elev A

 

Mellem klageren, virksomhed B, og indklagede, elev A, født den 24. februar 1977, blev der den 23. juni 1997 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden den 4. august 1997 til den 3. august 2001 skulle uddannes som elektriker. Uddannelsesaftalen blev ophævet af elev A den 23. juli 1998.

 

Under denne sag har klageren, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 28. januar 1999 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 28.302 kr. med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Der er afgivet forklaring af direktør hos klager C og indklagede.

 

Klageren har nærmere anført, at indklagede uberettiget har ophævet uddannelsesaftalen uden aftale.

 

Indklagede har nærmere anført, at han ønskede at skifte speciale fra industriteknik til installationsteknik. Han talte med klageren herom, man var enige om, at det kunne ske 1. september. Han holdt op hos klageren, fordi han mente, der var for lidt arbejde.  

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelseschef Anne Kathrine Schøn og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget Ejner K. Holst, Dansk Elforbund og konsulent Bent Lindgren, ELFO.

 

Da indklagede ikke har haft føje til at ophæve uddannelsesaftalen, skal indklagede i overensstemmelse med nævnets praksis betale en halv måneds løn eller 2.650 kr.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Inden 14 dage skal, elev A, til klageren, virksomhed B, betale 2.650 kr.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.