Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 30. oktober 2000 i sag nr. 11.1999

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 17. juli 1958,   og indklagede, virksomhed B, blev der den 25. juni 1997 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden 1. juli 1997 til den 31. december 1999 skulle uddannes som cykelmekaniker. Klagerens uddannelsesaftale ophørte ved bortvisning den 30. maj 1998.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Dansk Metalarbejderforbund, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 19. marts 1999 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 159.148,11 kr. med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Der er afgivet forklaring af klageren og indklagede v/ C

Klageren har nærmere anført, at han i følge uddannelsesaftalen havde arbejdssted i indklagedes cykelforretning i Holbæk. Han har talt med indklagede om, at fortsætte uddannelsen i indklagedes forretning i Maribo, men han har ikke givet endelig tilsagn herom.

 

Indklagede har nærmere anført, at der indgået aftale med klageren om, at dennes uddannelse skulle fortsætte i Maribo. Hertil kommer, at der i uddannelsesaftalen er sat kryds i rubrikken “skiftende arbejdssteder”.

 

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm og juridisk konsulent Lise Bardenfleth (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Astrid Dahl og advokat Jørgen Rønnow Brunn (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget Henrik W. Olsen, Dansk Metal og advokat Rikke Skovlund, Dansk Handel & Service.

 

Da det ikke findes godtgjort, at klageren har accepteret, at uddannelsesstedet blev flyttet fra Holbæk til Maribo, har klageren ikke haft pligt til at fortsætte uddannelsen. I overensstemmelse med nævnets praksis, finder et flertal på 4 medlemmer på denne baggrund, at indklagede skal betale 25.000 kr.  

Et mindretal bestående af 3 medlemmer anser det for godtgjort, at der mellem klager og indklagede blev indgået aftale hvorefter elev A skiftede uddannelsessted fra forretningen i Holbæk til forretningen i Maribo. Disse medlemmer finder på den baggrund, at indklagede bør frifindes.

 

Der afsiges kendelse i overensstemmelse med flertallet.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Inden 14 dage skal indklagede, virksomhed B, til klageren, elev A, betale 25.000 kr.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.