Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 4. september 2000 i sag nr. 13.1999

 

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 22. december 1965, og indklagede, virksomhed B, blev der den 15. september 1997 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden den 11. august 1997 til den 11. februar 2000 skulle uddannes som isolatør. Klagerens uddannelsesaftale ophørte ved afskedigelsen den 15. februar 1999.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, Specialarbejderforbundet i Danmark, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 18. marts 1999 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale 150.000 kr. i manglende løn, herudover feriepenge samt helligdagsbetaling i alt 16 procent, med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Klageren har nærmere anført, at han altid har afgivet telefoniske sygemeldinger. Han er aldrig blevet bedt om lægeattest. Det er rigtigt, at han i december udeblev 2 dage, han husker ikke hvorfor. Når han skulle arbejde på værkstedet, havde han lov til at komme 5 til 10 minutter for sent. Han er ikke blevet truet med afskedigelse.

 

Indklagede har nærmere anført, at der den 4. januar 1999 blev afholdt møde med klageren, hvor man dels kritiserede hans gentagne fraværsdage, dels at han mødte for sent på værkstedet. Dertil kom, at han tilsyneladende manglede interesse for arbejdet, og at han ikke skrev ugesedler. Klageren lovede at rette disse fejl. Klageren fik at vide, at hvis han ikke tog sig sammen, blev han afskediget. Efter nogle sygedage i januar blev klageren påny syg den 8. februar 1999. Derefter blev klageren bortvist den 15. februar 1999, efter at have raskmeldt sig. Klageren er ikke blevet bedt om lægeattest, idet indklagede ikke tror på værdien heraf.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn og advokat Tine Benedikte Skyum (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Claus Jørgensen (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget forretningsfører Stig Schlünsen, SiD og cand. merc. jur Tina Lambert Andersen, Dansk Industri.

 

 

Da det ikke er godtgjort, at klagerens fravær i februar ikke skyldes sygdom, har indklagede ikke været berettiget til at bortvise ham.

 

Der er mellem parterne enighed om at indklagede har udbetalt kr. 5.689,16 i løn før skat til klageren.

 

Fire af nævnets medlemmer finder ikke grundlag for at fravige størrelse af den erstatning på kr. 25.000, som indklagede herefter skal betale med fradrag af det allerede udbetalte beløb på kr. 5.689,16.

 

Tre af nævnets medlemmer finder, at klagerens forhold har været så kritisable, at det normale beløb i denne sag bør nedsættes til 15.000 med fradrag af det allerede udbetalte beløb på kr. 5.689,16.

 

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at indklagede skal betale kr. 19.310,84.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Inden 14 dage skal indklagede, B, til klageren, elev A, betale 19.310,84 kr.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.