Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

 

afsagt af   Tvistighedsnævnet den 4. september 2000 i sag nr. 20.1999

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A, født den 11. august 1979, og indklagede, virksomhed B, blev der den 1. maj 1997 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden den 1. maj 1997 til den 31. oktober 2000 skulle uddannes som kok. Klagerens uddannelsesaftale ophørte ved bortvisning den 3. februar 1999.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, RestaurationsBranchens Forbund, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 23. juni 1999 nedlagt påstand om, at indklagede pålægges, at betale kr. 25.000 eller en af Nævnet fastsat godtgørelse, for uberettiget at have bortvist eleven og ensidigt at have ophævet den indgåede uddannelsesaftale.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

Klageren har bl.a forklaret, at han den 26. januar 1999 af indklagede blev bedt om at stoppe - idet han ikke var dygtig nok. Da han afviste at stoppe, tilbød indklagede ham   2-3000 kr. under bordet, hvilket han ligeledes afviste. Han skulle arbejde den 29.-31. januar 1999, hvorefter han ikke skulle møde mere.

 

B har nærmere anført, at han løbende har holdt evalueringsmøde med klageren herunder også den 26. januar 1999.   Klageren har afvist at modtage lektiehjælp. Han var i det hele taget træt af at være kok. Han ville holde op pga. dårlige skolekarakterer. Faglæren sagde, at det kneb med det boglige, hans standpunkt var under middel, fordi han ikke gad forberede sig. De var enige om, at han skulle arbejde frem til den 21. januar 1999 og derefter holde op. B skaffede en blanket til ophævelsen, men klageren kom ikke og skrev den under. De havde ikke tidligere talt om, at klageren skulle ophøre. På et møde med forbundet den 11.02 tilbød B, at klageren kunne fortsætte, men det ønskede klageren ikke, idet han nu havde mistet interessen. B har ikke tilbudt klageren penge under bordet.

 

Køkkenchef C har blandt andet forklaret, at klageren virkede uinteresseret i kokkefaget . Han syntes ikke glad og manglede gnisten. C deltog i mødet den 26. januar. Klageren sagde ved den lejlighed, at det var bedst, at han fandt noget andet arbejdet - eventuel hos forældrene. Klageren gav udtryk for, at han ville stoppe ved udgangen af januar måned på eget initiativ. C havde tidligere haft fat i klageren for at få ham til at udføre sit arbejde ordentligt, hvortil klageren svarede “ja ja det skal jeg nok”.

 

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), ansættelsesretschef Anne Kathrine Schøn og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Evelyn Jørgensen og konsulent Astrid Dahl (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget Nils Lønstrup, RBF og kontorchef Morten Brustad , HORESTA.

 

Fire af Nævnets medlemmer udtaler: Da det ikke er godtgjort, at der er indgået en aftale om gensidig omhævelse af uddannelsesaftalen, har indklagede ikke været berettiget til at bringe den til ophør. Da det må lægges til grund, at klageren selv i et vist omfang er skyld i den opståede situation, findes erstatningen skønsmæssigt at kunne fastsættes til kr. 12.500.

 

Tre af Nævnets medlemmer udtaler: Efter de afgivne forklaringer må det lægges til grund at klageren har accepteret, at uddannelsesaftalen skulle ophøre ved udgangen af januar måned.   Derfor stemmer disse medlemmer for frifindelse.

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Inden 14 dage skal indklagede,   B, til klageren, elev A, betale kr. 12.500 med sædvanlig procesrente fra den 23. juni 1999.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.