Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

K E N D E L S E

 

afsagt af Tvistighedsnævnet den 10. november 2000 i sag nr. 22.1999

 

 

 

Elev A mod virksomhed B

 

Mellem klageren, elev A,   født den 3. maj 1975, og indklagede, virksomhed B, blev der indgået en uddannelsesaftale, hvorefter klageren i perioden   fra den 1. september 1996 til den 31. august 1998 skulle uddannes inden for allround kontor-uddannelsen.

 

Under denne sag har klageren ved sin faglige organisation, HK/Service, ved klageskrift modtaget i Tvistighedsnævnet den 2. juli 1999 nedlagt påstand om, at indklagede skal betale kr. 9.600 med sædvanlig procesrente.

 

Indklagede har påstået frifindelse.

 

I december 1996 indgik indklagede med sine sekretærer en aftale om, at de kunne holde en månedlig fridag for egen regning. Klagerne meldte sig også til denne ordning, og holdt således i praktikperioden 21 selvbetalte fridage. I september 1997, blev indklagede opmærksom på, at klageren ville komme til at mangle nogle dage i elevtiden. Der blev derfor mellem klageren og indklagede den 22. september 1997 indgået en skriftlig aftale, hvorefter elevtiden blev forlænget med én måned. Denne aftale blev den 9. oktober 1999 godkendt af Købmandsskole. Efter elevtidens ophør har klageren herefter stillet krav om betaling af differencen mellem elevløn og udlært løn i en måned.

 

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Niels Johan Petersen (formand), juridisk konsulent Lise Bardenfleth og arbejdsretskonsulent Peter S. Stenholm (begge Dansk Arbejdsgiverforening) samt konsulent Astrid Dahl og advokat Jørgen Rønnow Brunn (begge Landsorganisationen i Danmark). Herudover har som særligt sagkyndige medlemmer i denne sag deltaget faglig sekretær Bente Andersen, HK og advokat Rikke Skovlund, Dansk Handel & Service.

 

Efter erhvervsudannelseslovens § 58 stk. 1, nr. 4 kan eleven og virksomheden indgå aftale om forlængelse af uddannelsestiden, såfremt eleven har haft nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed begrundet i særlige forhold. Medfører en sådan aftale, at uddannelsestiden forlænges med mere end fraværsperioden, er aftalen kun gyldig hvis det faglige udvalg har godkendt den.

 

Et flertal på 4 medlemmer udtaler:

”Uddannelsesaftalen er efterfølgende forlænget med 1 måned og derved   forlænget med yderligere én dag i forhold til den samlede fraværsperiode på   21 arbejdsdage eksklusiv fridage, § 58 i erhvervsuddannelsesloven er derfor overtrådt. Under de i sagen foreliggende ganske særlige omstændigheder, finder vi imidlertid ikke, at den manglende godkendelse fra det faglige udvalg bør medføre, at der gives klager medhold i, at aftalen i medfør af § 58, stk. 2 i erhvervsuddannelsesloven skulle havde været godkendt af det faglige udvalg.”

 

Et mindretal på 3 medlemmer udtaler:

”Der findes ikke at foreligge sådanne ganske særlige omstændigheder, at kravet om det faglige udvalgs godkendelse af aftalen kan fraviges. Disse medlemmer finder derfor, at aftalen mellem klager og indklagede er ugyldig og stemmer for at indklagede betaler 9.600 til klager.”

 

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

 

 

 

 

 

T h i   b e s t e m m e s:

 

 

Indklagede B frifindes.

 

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden part.

 

Denne kendelse kan inden 8 uger efter modtagelsen indbringes for domstolene.